WELZIJN

Een actief seniorenbeleid

Het aantal toegestane bedden in het Woon- en Zorgcentrum Verbert-Verrijdt volstaat niet langer doordat steeds meer ouderen in dit centrum worden opgenomen. Een uitbreiding dringt zich op wegens de verwachte toename van de vergrijzing. Anderzijds willen vele bejaarden thuis blijven wonen en zouden zij dat kunnen doen mits kleine ingrepen aan de woning of door een dagelijks bezoek van een bejaardenhelpster. Het Vlaams Belang wil, in samenspraak met de seniorenverenigingen, streven naar één seniorenloket (Sociaal Huis) en een seniorendienst die de problemen van de senioren opvangt, deze mee helpt oplossen en zorgt voor nuttige en correcte informatie. Het seniorenloket moet de senioren helpen en adviseren bij kleine herstellingen en renovaties.

Het Vlaams Belang wil het verenigingsleven van de senioren alle kansen geven die het nodig heeft en dringt aan op een zo groot mogelijke bezettingsgraad van de drie resterende ontspanningslokalen, die ook door de niet-senioren zouden moeten gebruikt worden. De toegankelijkheid van deze lokalen moet snel verbeterd worden. Verder zijn er voldoende mogelijkheden om thuiswonende senioren niet te laten lijden aan contactarmoede, onveiligheid, immobiliteit en verwaarlozing.

Er moeten op diverse plaatsen in Schoten meer petanquebanen komen en het recreatiesporten voor senioren moet in seniorensportdagen aangezwengeld worden.

Het Vlaams Belang heeft constructief meegewerkt aan de succesvolle realisatie van het project van de zorgflats. We moeten de blik ook verder naar de toekomst richten en uitkijken naar nieuwe mogelijkheden tot uitbreiding. Er moet een inventaris komen van de beschikbare sociale huisvesting die gericht is op de opvang van hulpbehoevenden en ouderen.

De wachttijd voor een sociale huur- of koopwoning in Schoten is nog altijd veel te lang. Het Vlaams Belang wil onderzoeken wie op de wachtlijst staat en hoe men de wachttijd kan verkorten.

In de sociale woonwijken dient een wijkwerking voorhanden te zijn (opbouwwerk) die ook op kinderen gericht is. Het budget hiervoor dient optimaal besteed.

De gemeente dient noodopvang beschikbaar te hebben voor inwoners die plotseling geen woning meer hebben, bijvoorbeeld door een woningbrand; deze mag niet ingenomen worden door asielzoekers. Wij zijn voorstanders van het afschaffen van de onderhoudsplicht omwille van een aantal gefundeerde redenen. Vlaams Belang is tegen de islamisering van bejaardentehuizen; een Vlaamse en westerse leidcultuur moet de absolute norm blijven.

Wij pleiten voor een verhoging van de betoelaging van de Seniorenraad, zodat deze meer en beter de kansarme senioren kan betrekken bij allerlei feesten en vieringen van seniorenverenigingen.

Armoede

Het gemeentebestuur heeft tot taak speciale projecten (herscholing, tewerkstelling, enz.) in het leven te roepen die kansarmen uitzicht geven op een structurele verbetering van hun situatie.

OCMW

De Sociale Dienstencentra moeten met zijn éénloketfunctie het centrale aanspreekpunt zijn voor alle sociale zaken, dus ook voor pensioenen en werkloosheidsuitkering en zodoende een belangrijke besparing betekenen van ambtenaren. Ook de eengemaakte functie van OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken draagt daartoe bij.

De gemeentelijke dotatie aan het OCMW mag niet ieder jaar stelselmatig verhoogd worden. Enkel indexaanpassingen, o.a. wegens loonsverhogingen, zouden nog kunnen, tenzij er nieuwe investeringen gepland worden. De destijds gangbare jaarlijkse escalaties zijn voor het Vlaams Belang uit den boze.

Personen met een beperking

Het Vlaams Belang pleit voor een actieve rol van de raad voor personen met een handicap bij de besluitvorming; bij aanwervingen door de gemeente moeten mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen.

Kinderopvang

Het Vlaams Belang staat volledig achter de vraag van de Schotense scholen om via dienstencheques PWA'ers in dienst te nemen voor naschoolse kinderopvang. Er zijn nog steeds onvoldoende opvangmogelijkheden. Vlaams Belang wil mee initiatieven ontwikkelen om kinderopvang door privépersonen te bevorderen.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx