THUIS

Demografie

Schoten moet in de toekomst een gemeente worden waar de senioren het goed hebben. Het Vlaams Belang wil het gemeentelijk beleid beter afstemmen op de toenemende vergrijzing maar er tegelijkertijd voor zorgen dat Schoten aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen. Het Vlaams Belang wil er mee voor zorgen dat de toekomstige generaties een beter Schoten zullen erven.

Vlaamse identiteit

  1. Het Vlaams Belang ondersteunt alle initiatieven die het Vlaams en Nederlandstalig karakter van Schoten bevorderen. Dit betekent onder andere steun aan de Vlaamse cultuurverenigingen en hun initiatieven, zoals de jaarlijkse activiteiten van diverse Vlaamse verenigingen rond de Guldensporenviering, de Schotense Spoor, enz.

  2. Schoten ondersteunt ieder jaar een vereniging op voorstel van het 11 juli-Komitee en is daarmee solidair met Vlamingen die het moeilijk hebben. Vlaams Belang Schoten wil deze steun uitbreiden en de banden met de Vlaamse rand aanhalen.

  3. Onze partij wil respect voor de Vlaams-nationale feestdag en streeft daarvoor naar de volledige bevlagging van openbare gebouwen met de Vlaamse leeuw. Vlaams Belang streeft ernaar deze feestdag op 11 juli in het Kasteel van Schoten te vieren. Nieuwe inwoners, pas gehuwden en jubilarissen krijgen een leeuwenvlag als geschenk. Bij het uitreiken van een rijbewijs biedt de gemeente een Vlaams symbool of VL-klever aan.

Nederlands

  1. Nederlands moet de voertaal zijn in Schoten. De gemeente moet in haar communicatie met de burgers een actief beleid voeren op dit gebied, d.w.z. in haar publicaties, op haar webstek en in alle contacten met de burgers. Anderstaligen die zich bij de gemeentelijke administratie aanbieden moeten een tolk meebrengen. Het Vlaams Belang wil anderstalige publiciteit op het Schotens grondgebied ontmoedigen. Bedrijven en startende middenstanders die kiezen voor een Nederlandstalige naam en uithangbord moeten meer worden aangemoedigd om het Nederlands te gebruiken.

  2. Het Vlaams Belang wil een gemeentelijk inburgeringscontract invoeren voor anderstalige nieuwkomers. Daarin staat alles wat de nieuwe inwoner dient te weten over zijn nieuwe woonplaats. Nieuwkomers moeten onmiddellijk Nederlands kennen of verplicht worden het te leren in Schoten.

Vreemdelingen

Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat de gevolgen van het falende asielbeleid – voor een groot deel – worden afgewenteld op de steden en gemeenten. Het is bijvoorbeeld niet de taak van de gemeente Schoten om mee te voorzien in de opvang van asielzoekers door de oprichting en instandhouding van zogenaamde Lokale Opvang Initiatieven (LOI’s). De federale overheid moet zelf volledig instaan voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen. Het gaat om die reden evenmin op dat duizenden asielzoekers, waarvoor geen plaats wordt gevonden in het opvangnetwerk, worden doorgestuurd naar de OCMW’s, ook dat van Schoten. Vooral in de grote steden zorgt de concentratie van asielzoekers, illegalen en geregulariseerden voor aanzienlijke overlast en toenemende druk op de sociale voorzieningen.

  1. Rituele thuisslachtingen zijn uit den boze, want onverenigbaar met de wet op het dierenwelzijn van 1986; Het wettelijke boerka- en nikabverbod in het straatbeeld moet afgedwongen worden.

  2. Het vermoeden van huisjesmelkerij en illegaal verblijf moeten onder de waakzaamheid van de Buurt Informatie Netwerken vallen.

Ontwikkelingssamenwerking

  1. Het Vlaams Belang heeft in Schoten steeds zijn actieve steun toegezegd aan de projecten van Schotense verenigingen die actief zijn in de derde wereld. Meer nog: we eisten bij elke bespreking van de begroting dat de ondoorzichtige steun aan het NCOS werd afgeschaft en vervangen wordt door steun aan lokaal gebonden projecten.

  2. Het Vlaams Belang heeft respect voor andere volkeren en culturen maar aanvaardt niet dat de multiculturele samenleving en concepten als 'Fair Trade' als dogma worden gesteld in het gemeentelijk beleid.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx