SCHOOL

Cultuur

De gemeente Schoten heeft een uitgebreid cultuuraanbod. Het aanbod is soms echter dermate groot dat de keuze moeilijk wordt en dat sommige activiteiten nauwelijks worden bijgewoond. Het jaarlijkse ďHello SchotenĒ is dan weer een topper die vele gemeenten ons benijden. Het Vlaams Belang wil deze manifestatie, die Schoten mee op de wereldkaart zet, meer Vlaamse uitstraling geven en verder alle nodige logistieke steun verlenen.

Schoten beschikt over een zeer goed culturele accommodatie en De Kaekelaar is een van de beste zalen in de omgeving van Antwerpen. Toch is er in onze gemeente een tekort aan iets kleinere zalen voor culturele en economische activiteiten. Daarom pleit het Vlaams Belang voor een splinternieuw cultuurhuis, vlot bereikbaar met ruime parking en technisch perfect uitgeruste zaaltjes voor kleinere publieke activiteiten, met repetitieruimten, kantoren voor cultuurfunctionarissen en een kleinere cinemazaal.

Het Vlaams Belang wil meer aandacht voor de cultuur van eigen bodem, voor onze kunstenaars, onze verenigingen, onze geschiedenis en onze symbolen. Het Vlaams Belang wil ook respect voor tradities en waarden. Aan cultuurprojecten met een nihilistische, negatieve, respectloze of samenlevingsvijandige projecten, ons vaak opgedrongen door het 'alternatieve' cultuurcircuit heeft niemand een boodschap. De cultuurraad onderging de jongste jaren talrijke wijzingen maar kan mee de programmatie en het beleid ondersteunen. De cultuurverenigingen die nu stiefmoederlijk behandeld worden moeten meer inspraak krijgen. Naast meer elitaire cultuur moet ook de volkscultuur een plaats krijgen op de kalender.

Ondanks de internationalisering van de wereld moet de cultuurdienst beseffen dat de eigen taal, het eigen collectieve normen- en waardestelsel, de eigen cultuur en geschiedenis onze bevolking de nodige geborgenheid en een gevoel van bij elkaar horen geven. Deze Vlaamse eigenheid mag niet vervangen worden door een oppervlakkige, door commerciŽle belangen bepaalde massacultuur. Het Vlaams Belang ziet cultuur als de uitdrukking van de identiteit van ons volk, zodat de Vlaming zich Vlaming kan blijven voelen.

Jeugd

De Schotense jongeren zetten zich in hun vrije tijd belangeloos in voor tal van verenigingen: in jeugdbewegingen, sportverenigingen, in de speelpleinwerking of voor het milieu en de natuur.

Het Vlaams Belang heeft zich dan ook steeds verzet tegen de administratieve rompslomp waarmee de jeugdverenigingen te maken krijgen. Denk maar aan het verplichte vrijwilligersstatuut en de vrijwilligerswet. Daarom vindt het Vlaams Belang dat de gemeente de verenigingen moet bijstaan met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zodat de jongeren zich ten volle kunnen bezighouden met wat hen boeit, namelijk de werking van hun vereniging.

Wij zijn ook van oordeel dat de gemeentelijke jeugddienst een sleutelrol dient te vervullen in het gemeentelijk jeugdbeleid. Daarom pleiten wij voor het uitwerken van communicatie-mogelijkheden die de sociale media bieden en die meer afgestemd zijn op de jeugdcultuur.

Voor het Vlaams Belang is het zeer belangrijk dat de Schotense jeugd kan fuiven en uitgaan in de eigen gemeente. Schoten moet over voldoende uitgaansmogelijkheden beschikken. Uitgaan in de eigen gemeente is immers een stuk veiliger dan uit te wijken naar de buurgemeenten of Antwerpen. Het Vlaams Belang eist dat de Schotense jeugd veilig kan fuiven en dat dit drugsvrij gebeurt. Het Vlaams Belang eist hierbij een zeer strenge aanpak van het gebruiken en verhandelen van drugs op alle mogelijke verzamelplaatsen voor de jeugd, van sportclub tot discotheek. Preventie kan hierin een belangrijke rol spelen, zowel op school als in het verenigingsleven.

De alcohol- en rookvrije fuiven voor de 12-15 jarigen zijn een goede zaak en spelen in op de vraag van de ouders ťn de jongeren. Het Vlaams Belang verwacht ook van de jeugdleiders en monitoren dat ze hun voorbeeldfunctie ter harte nemen en zich niet te buiten gaan aan buitensporig gebruik van genotsmiddelen in het bijzijn van jongeren. De jeugdverenigingen zouden dienen steeds voldoende aandacht te hebben voor de problematiek van het nachtlawaai en de eventuele overlast die deze activiteiten met zich mee kunnen brengen.

Inzake dienstverlening zijn wij ook voorstander van het verlenen van logistieke steun van de gemeente aan de Schotense jeugdverenigingen. Deze logistieke steun bestaat uit het voorzien van transport, uitwisseling van infrastructuur, materiaal enz. Daarbij zijn alle Schotense verenigingen gelijk voor de wet, als ze aan een aantal criteria voldoen. Na de plagen van vandalisme en inbraken eisen wij dat de jeugdverenigingen hulp krijgen bij het beveiligen van hun infrastructuur tegen inbraak, vandalisme en brand. De leiding van de jeugdverenigingen, de ouders, de wijkagent en de wijkverenigingen kunnen samen met de preventieambtenaar en de jeugdconsulent een overlegplatform opstarten om pasklare oplossingen uit te werken.

Inzake verkeersveiligheid pleiten wij voor autoluwe en fietsvriendelijke straten rond de scholen en plaatsen waar veel jeugd komt; het fietsen moet nog meer worden aangemoedigd als transportmiddel, van en naar school en als vrijetijdsbesteding. Naast sport en spel vinden wij dat onze jeugd voldoende kansen moet krijgen op het culturele vlak: tekenen, schilderen, boetseren, muziek, toneel enz. moeten ruim aan bod komen en men moet jeugdig talent reeds vroeg en voldoende opvangen en ondersteunen.

De jeugd kan haar creativiteit ook nog uitwerken op een ander vlak: het Vlaams Belang is voorstander van een herwaardering van de Nederlandse taal bij het opstellen van affiches voor het aankondigen van fuiven en andere jeugdige evenementen. Deze zijn volgens ons net zo efficiŽnt als de anderstalige - meestal Engelstalige - affiches. Het Vlaams Belang wil het gebruik van Nederlandstalige affiches aanmoedigen, zoals dit in sommige gemeenten reeds gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een jaarlijkse wedstrijd waarbij de jeugdvereniging met de meest originele affiche een mooie prijs kan winnen of een jaar gratis affiches kan krijgen.

Sport

De Schotense sportdienst werkt naar behoren en bouwde de voorbije jaren mee aan een gedegen sportbeleid. Schoten telt tientallen sportverenigingen die floreren en een sociale rol vervullen. De sportinfrastructuur is vrij uitgebreid en gevarieerd. Het Vlaams Belang wil aandacht voor Šlle vormen van sportieve ontspanning en niet alleen voor massamanifestaties zoals de Scheldeprijs of de competities van georganiseerde sportverenigingen. Mede door toedoen van het Vlaams Belang kreeg tennisclub Schoten nieuwe terreinen. De Fit-o-meter in het park van Schoten moet opnieuw worden aangelegd om joggers de kans te geven op een aangepaste ondergrond en looppiste hun sport blessurevrij te kunnen uitoefenen. De fysieke conditie van jongeren gaat er op achteruit en ook de gemeente kan meewerken daar iets aan te doen. De sportclubs, de sportraad en de sportdienst werken daarom samen met de sportschepen om de jongeren aan het sporten te krijgen.

Onderwijs

De staat van het onderwijs is - ondanks de enorme inzet van vele leerkrachten en directies, in talrijke steden zorgwekkend door de toegenomen problemen in concentratiescholen. Het Vlaams Belang eist dat nieuwkomers zich aanpassen aan onze taal en cultuur en niet andersom, zoals maar al te dikwijls gebeurt, en dit ten nadele van onze kinderen. Gelukkig heeft Schoten een uitgebreid aanbod van scholen, die een kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en ook leerlingen van buiten Schoten aantrekken. Het Vlaams Belang ijvert voor goed bereikbare scholen in een verkeersveilige omgeving. Vandalisme, fietsdiefstallen, zwerfvuil langs de scholen en vooral drugs moeten hard aangepakt worden. De scholen moeten onze jongeren opvoeden tot bewuste Vlamingen, die fier zijn op hun afkomst en cultuur; aan hen behoort immers de toekomst.

Toerisme

Schoten heeft tal van toeristische troeven, terwijl men nauwelijks van een toerismebeleid kan spreken. Het Vlaams Belang wil deze troeven beter uitspelen om via een beleidsnota toerisme de aanzet te geven tot een toerismeplan, dat Schoten op toeristische kaart van Vlaanderen zal zetten. Daarin moeten de parken en natuurgebieden, de fiets- en wandelroutes, ontspannings- en recreatiemogelijkheden centraal staan.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx