Ten geleide

Beste Schotenaar,

Waar het op 14 oktober echt over gaat, is de manier waarop Schoten in de toekomst moet bestuurd worden. Waar het echt om gaat is hoe uw Schoten er in de toekomst zal uitzien.

Vlaams Blok/Belang zetelt al 24 jaar in de Schotense gemeenteraad. We voerden er steeds een positieve en constructieve oppositie, hebben de verschillende dossiers steeds objectief beoordeeld op basis van hun inhoud en vanuit ons standpunt als Vlaams-nationalistische volkspartij. Dat dit resultaten heeft afgeworpen blijkt uit het feit dat er in verschillende dossiers opmerkingen van ons mee werden opgenomen in lastenboeken, reglementen, uitvoeringsplannen… Meer nog: onze eerst afgewezen voorstellen werden in een later stadium aangepast door het gemeentebestuur zelf op de agenda gezet en goedgekeurd. Een groot aantal van onze verzuchtingen in ons programma van 2006 werd door de regerende monstercoalitie gerealiseerd en uitgevoerd.

Bovendien en vooral letten wij op de centen! Want het zal de komende jaren met minder moeten, of we dat nu graag horen of niet. De ontkenningspolitiek van Di Rupo en Peeters vertaalt zich nu al in minder middelen voor de gemeenten en de OCMW’s, een factuur die naar u, lezer, doorgeschoven wordt.

Het is dan ook nodig dat het Vlaams Belang er als uw Schotense “waakhond” op toeziet dat elke investering op de meest zuinige manier uitgevoerd wordt en dat elke eurocent juist terecht komt. Zonder middelen kan een gemeente niet werken, niet groeien. Maar het kan ook niet dat men door een afschuiven van verantwoordelijkheid door het federale en Vlaams niveau de lokale bestuurders dwingt tot verhoging van gemeentebelastingen, en dat al helemaal niet als al deze niveaus tot dezelfde politieke families behoren.

Het zijn diezelfde politieke families die ons ook de “rijkdom van de verscheidenheid” hebben opgedrongen. Schoten is er, ten opzichte van zes jaar geleden, niet minder kleurrijk op geworden. Zo kleurrijk dat bepaalde Schotense straten en pleinen al grootstedelijke kenmerken vertonen waardoor dezelfde problematiek als in die steden zich manifesteert. Het Vlaams Belang zal de spreekbuis zijn van elke Schotenaar die in eigen straat, op eigen (school-)plein zich veilig, Vlaams en thuis wil voelen!

Vlaams Belang blijft dus meer dan ooit de stok achter de deur! Schoten moet Vlaams, veilig, leefbaar en betaalbaar blijven. Stem Vlaams Belang op 14 oktober !

Gianni Peeters, Lijsttrekker
Piet Bouciqué, Afdelingsvoorzitter

1. Thuis zijn in Schoten

Schoten is van oudsher een gemeente waar Vlamingen thuis zijn en waar overtuigde Vlamingen steeds welkom waren. Talrijke Vlaamse verenigingen zorgden in het verleden voor de voeling met de Vlaamse Beweging en doen dat nog steeds. Schoten kan ook in de 21ste eeuw bogen op een actieve waaier van Vlaamse cultuur- en strijdverenigingen. Het Vlaams Belang is blij met deze verenigingen, die mee bouwen aan ons streefdoel: een vrije Vlaamse staat in een Europa der Europese volkeren.

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "Thuis zijn in Schoten" klik hier.
2. Veiligheid voor alles

bVeiligheid is een basisrecht van elke burger. Het Vlaams Belang neemt veiligheid en criminaliteitsbestrijding ernstig en plaatste het thema met de precampagne STOP (Stop onveiligheidsplan) ook opnieuw bovenaan de politieke agenda. Leefbare gemeenten moeten in de eerste plaats veilige gemeenten zijn. Uit onze bevraging van de Schotense burgers bleek dat Schoten helemaal niet zo veilig is als men wil laten uitschijnen. De Schotenaar vraagt daarom meer blauw op straat, een opgedreven aanpak van de drugsproblematiek en zeker meer actie tegen alle vormen van criminaliteit. De criminaliteitsstatistieken waarmee het gemeentebestuur in doorgaans triomfantelijk mee uitpakt zijn volgens het Vlaams Belang slechts bedoeld om de burger zand in de ogen te strooien en de toenemende onveiligheid te verdoezelen. Al jarenlang klaagt het VB de toenemende criminaliteit en onveiligheid aan in onze steden en gemeenten. Het grote pijnpunt is de straffeloosheid waarmee dit gebeurt, tot grote ergernis van onze politie. De meeste daders worden na een kort verhoor weer in vrijheid gesteld ook al hebben ze zeer zware feiten gepleegd. Door de Salduzwet (wet die juridische bijstand voor een verdachte verplicht bij het eerste verhoor) wordt het ondervragen van verdachten erg bemoeilijkt. Vlaams Belang wil de misdaad kordaat en efficiënt terugdringen, veiligheid bieden aan al onze inwoners zonder onderscheid in rang of stand. We willen eindelijk echte straffen voor delinquente jongeren en criminelen. Buitenlandse criminelen moeten teruggestuurd worden naar hun land van herkomst.

Geen pardon voor criminaliteit en dit geldt ook voor de zogenaamde kleine criminaliteit. Zerotolerantie voor alle criminaliteit!

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "Veiligheid voor alles" klik hier.
3. Werken en ondernemen in Schoten

Onze middenstanders en KMO's vormen de kern van het Schotense economische leven. Toch hebben zij het in Schoten niet gemakkelijk door de nabijheid van andere grote winkelcomplexen. Desondanks slagen onze middenstanders erin tegen grote winkelcentra en ketens op te boksen door zich te specialiseren en hard te werken in hun vaak moeizaam opgebouwde zaak. De lokale economie zorgt voor welvaart en welzijn onder de Schotenaren. Vlaams Belang wil het ondernemen in Schoten aanmoedigen door de ondernemers en middenstanders als volwaardige gesprekspartners te betrekken bij het beleid.

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "Werken en ondernemen in Schoten" klik hier.
4. Welzijn en sociale voorzieningen

Het Vlaams Belang is een sociale partij en wil in Schoten meewerken aan de toenemende zorg om de vergrijzing op te vangen. Onze partij telt actieve senioren en deelt de bezorgdheid van de seniorenraad om de zorg voor hoogbejaarden op te vangen.

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "Welzijn en sociale voorzieningen" klik hier.
5. Bestuurskracht in Schoten

Bestuurskracht in Schoten Goed bestuur is eenvoudig: doen wat nodig is en niet doen wat niet hoeft. De zetelende coalitie die in 2006 de voortzetting betekende van vorige monstercoalitie, had ambitieuze plannen. Communicatie, cultuur, ruimtelijke ordening, lokale economie en tewerkstelling, het zou allemaal aangepakt worden maar er kwam weinig van in huis.

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "Bestuurskracht in Schoten" klik hier
6. Harmonie mens, milieu en energie

Het Vlaams Belang is een milieubewuste partij. Het Vlaams Belang is voorstander van een duurzaam beleid inzake energie, water, afvalbehandeling, natuurbehoud en gemeentelijke milieuzorg. Dit betekent o.m. dat de gemeente energie- en waterverspilling tegengaat. Het vorig jaar goedgekeurde milieubeleidsplan heeft een aantal doelstellingen geformuleerd waar we kunnen achter staan. Er zijn echter nog talrijke vlakken waarop het beter kan, bijvoorbeeld in de communicatie met de burger. Vlaanderen behoort tot de top 3 van meest vervuilde regio's ter wereld. De hoge gehaltes stikstofoxides, ozon en fijn stof zorgen voor een ondermaatse luchtkwaliteit. De Schotenaar moet via de gemeentelijke webstek en andere kanalen beter geïnformeerd worden over de luchtkwaliteit in zijn omgeving.

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "Harmonie mens, milieu en energie" klik hier.
7. Verkeer en bereikbaarheid

Schoten heeft een centrale rol in een aantal toekomstplannen die alle met grote infrastructuurwerken hebben te maken. Hiervan werd de HSL (Hoge Snelheids Lijn) ondertussen gerealiseerd. De komende jaren dreigen andere werken de mobiliteit van de Schotenaar grondig te verstoren: de verbreding van het Albertkanaal, de aanleg van de A102 Merksem - Wommelgem en de aanleg van een bijkomend goederenspoor om de Antwerpse haven te ontsluiten. Niets daarvan is echter voor de onmiddellijke toekomst. Vlaams Belang Schoten is voorstander van de A102 en het tweede goederenspoor, maar dan wel beide in een ondergrondse geboorde tunnel.

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "Verkeer en bereikbaarheid" klik hier.
8. Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie

Een gemeente is goed georganiseerd wanneer ze goed geleid wordt, over bekwaam en vakkundig personeel beschikt en de nodige middelen heeft om voor de noden van zijn burgers te zorgen. In het geval van Schoten mogen we niet klagen, maar ook hier kan het beter.

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie" klik hier.
9. School maken, jong zijn, sporten en cultuur genieten

Cultuur, recreatie en sport bezorgen de burger vitaminen voor de geest en houden zijn conditie op peil. Onder de huidige coalitie is cultuur in Schoten een economisch product geworden. Ook op het vlak van cultuur kan Schoten beter.

Voor meer informatie over onze standpunten aangaande "School maken, jong zijn, sporten en cultuur genieten" klik hier.
10. En niet te vergeten
  1. Bij de reorganisaties van de Schotense parochies en ontwijding van onze kerken, wil het Vlaams Belang dat er geen moskeeën van worden gemaakt. Een andere weloverwogen functie voor bepaalde ontwijde gebouwen moet wel mogelijk zijn.

  2. Het Vlaams Belang vraagt meer aandacht voor de inrichting van speelpleintjes met toestellen aangepast voor kinderen met een fysieke beperking, bijvoorbeeld 1 toestel per speelpleintje.

  3. Het is niet de taak van de overheid om de Schotense horecazaken te beconcurreren. Het oud politiekantoor moet in het verlengde van de cultuur as muziekacademie – markt- Gelmelen een culturele invulling krijgen. (tentoonstellingsruimte, vergaderzalen voor verenigingen enz.)

  4. Het elektronisch bord op de markt een betere invulling geven bijvoorbeeld een melding van de luchtkwaliteit in Schoten.

  5. Regelmatig moet de gemeente de burgers informeren via Info Schoten dat men subsidies kan verkrijgen voor traplift, aanpassen van woningen enz.. zowel provinciale als gemeentelijke subsidies.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx