BESTUURSKRACHT

Zittende coalitie

De uittredende coalitie blonk ook uit in het niet realiseren van haar beloften. Ze beloofde een betere communicatie maar de webstek van de gemeente is op zes jaar tijd nauwelijks gewijzigd. EssentiŽle informatie moet men met een vergrootglas zoeken en soms is deze achterhaald. De coalitie zat zes jaar opgescheept met een onverdraagzame socialistische schepen, die het vertikte een om op vraag van onze fractie een veelgelezen opinieblad in de bibliotheek aan te bieden. We hadden ook een schepen van Vlaamse aangelegenheden, die op de Guldensporenviering en op Schoten Schol steevast een grote mond opzet maar die tot twee keer toe weigerde onze motie te stemmen om de Vlaamse burgemeesters van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te steunen. De schepen van ruimtelijke ordening verdedigde met haar advocatenpraat en rond-de-potgedraai het behoud van een illegale GSM-zendmast op het KT Atheneum. Het dossier havenplein, waarin het Vlaams Belang met succes dreigende onteigeningen kon afweren, werd op de lange baan geschoven. Onder druk van CD&V-topman Jean-Luc Dehaene werden honderdduizenden euroís Schotens belastinggeld in de bodemloze Dexia-schuldenput gedumpt. Conclusie: Schoten verdient beter !

Wijkwerking

  1. Het Vlaams Belang wil van een beleid ten dienste van de burger - zowel de geÔnformatiseerde als de niet-digitaal geÔnformeerde - onmiddellijk werk maken. De wijken en wijkraden vervullen daarbij de rol van eerstelijns-gesprekspartner. Achttien jaar terug pleitten we al voor het betrekken van de wijken bij de besluitvorming. De wijkverenigingen en wijkraden moeten zo representatief en zo democratisch mogelijk zijn samengesteld. We pleiten ook voor transparantie bij de betoelaagde wijkverenigingen.

  2. Regelmatig overleg met de wijkverantwoordelijken en communicatie van het gemeentebestuur met de wijkbewoners is een prioriteit. De wijkplannen waarmee de gemeente halverwege de legislatuur uitpakte zaten vol goede bedoelingen maar hun uitvoering laat op zich wachten. Geluidsoverlast in de wijken De List, Elshout, De Zeurt en Ter Heide vormt nog steeds een groot probleem.

  3. Het Vlaams Belang wil deze wijkplannen nieuw leven inblazen en waar mogelijk de knelpunten binnen de budgettaire mogelijkheden verhelpen.

Lokale democratie en adviesraden

  1. Het Vlaams Belang pleit voor inspraak van de burgers via wijkraden, meldpunten van klachten en kwaliteitscontrole op de behandeling van deze klachten. De wijkwerking kan verder worden uitgebouwd. Bij zeer ernstige ingrepen en infrastructuurwerken in de wijken kan de gemeente de bevolking raadplegen met lokale hoorzittingen.

  2. De adviesraden zijn een goed beleidsinstrument maar de communicatie van deze adviesraden met de modale burger laat te wensen over. Het Vlaams Belang wil de beknopte verslagen, vergaderdata en agenda's van de adviesraden bekend maken op de gemeentelijke webstek.

Behoorlijk bestuur

  1. Het Vlaams Belang pleit voor een transparante besluitvorming en openbaarheid van bestuur. Dit betekent onder andere dat de gemeenteraad ruim op tijd inzage krijgt in de hangende dossiers en de ter sprake gebrachte agendapunten.

  2. Het Vlaams Belang pleit voor duidelijke budgettaire principes; de gemeente moet de tering naar de nering zetten wanneer dit nodig is en geen financiŽle avonturen aangaan. De investering in de Gemeentelijke holding om Dexia-aandelen te kopen was een schoolvoorbeeld hoe het niet moest: zomaar eventjes 1.382.000 euro belastinggeld is in rook opgegaan.

  3. Schoten moet zelf kunnen beslissen over het uitreiken van bouwvergunningen; daarvoor moet de gemeente zo spoedig mogelijk beschikken over een ruimtelijk gemeentelijk structuurplan en moet het vergunningenregister aangelegd worden.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx