Franstaligen organiseren ongestoord
Franstalig onderwijs in Vlaanderen
Ongrondwettige bemoeienissen Franse Gemeenschap
in Vlaanderen is prima voor de regeringspartijen

In de ontwerpbegroting 2018 van de Franse Gemeenschap is voorzien dat de vzw ĎCentre sportif et culturel des Fouronsí een som van 715.000 euro krijgt. Dit bedrag dient meer bepaald om een Franstalige school in Voeren te financieren. Voeren ligt zoals bekend in Vlaanderen, en de Franse Gemeenschap heeft daar dan ook absoluut niets te zoeken. Dat werd overigens ook al meermaals bevestigd door het Grondwettelijk Hof omdat dit volledig in strijd is met het territorialiteitsprincipe zoals dat in de Belgische grondwet vervat is.

Aangezien de federale wetgever in een democratische rechtsstaat bij uitstek de hoeder moet zijn van het respecteren van de grondwet, is het de plicht van het federale parlement om tegen zulke bevoegdheidsoverschrijdingen op te treden. Dat kan onder meer door een belangenconflict in te roepen tegen deze begroting van de Franse Gemeenschap.

Barbara Pas diende dan ook, samen met de Kamerleden Vuye en Wouters, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorstel in om zulk een belangenconflict in te roepen. Zoín belangenconflict moet wel gestemd worden vooraleer de begroting van de Franse Gemeenschap wordt goedgekeurd Ė en dat is binnen een 14-tal dagen het geval. Vandaar dat Pas in de plenaire vergadering van de Kamer de hoogdringende behandeling van haar voorstel vroeg. Zij verklaarde daarbij te rekenen op de steun van al wie de federale loyauteit hoog in het vaandel voert en ook van al diegenen die menen dat niet alleen de Spaanse, maar ook de Belgische Grondwet gerespecteerd moet worden.

Helaas, alleen de Vlaams Belangfractie en V&W steunden de hoogdringende behandeling van het voorstel. Al de andere partijen, inclusief N-VA, stemden het weg en maken zich daarmee medeplichtig aan het feit dat de Franse Gemeenschap volkomen ongehinderd en volkomen ongrondwettelijk in Vlaanderen zijn zin kan doen.

09 december 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx