Gasmiddendrukleiding
Op het Gasketelplein moet de gasmiddendrukleiding verplaatst worden. Dat is noodzakelijk omwille van het sociaal woonproject dat er voorzien wordt aan de hoek Gasketelplein/Paalstraat. Daar hangt een prijskaartje aan vast van meer dan 36.000 euro.

Piet Bouciqué, fractieleider van het Vlaams Belang, betreurt dat de werken niet werden uitgevoerd bij de heraanleg van het Gasketelplein.

Volgens schepen Els Empereur (Open VLD) is er sindsdien een nieuwe wetgeving waardoor de verplaatsing van de drukleiding nu verplicht is.

Bron: WimC - Gazet van Antwerpen

Karel Blockx

01 februari 2012


Leefloon, nog maar beperkt houdbaar
De jongste maanden kent de Sociale Dienst van het OCMW Schoten - en bij uitbreiding van zowat alle Vlaamse OCMW's - een toename van het aantal mensen die om een leefloon komen vragen. Dit leefloon vervangt het vaakst de werkloosheidsuitkering. Vooral jongeren vinden vlotjes de weg naar het OCMW nadat ze het bij de VDAB en de RVA veel te ver hebben laten komen. Van schoolverlaters (met of zonder diploma) mag men verlangen dat ze op zoek gaan naar werk, zich inzetten op de arbeidsmarkt of toch tenminste het nodige doen om in orde te blijven met hun administratie.

Het maken van schulden beschouwen we in deze niet als arbeid, al is maken een werkwoord. De afspraken niet nakomen en de regels niet volgen verkort de weg naar uitsluiting van vergoeding, en dat geldt ook zo bij het OCMW Schoten.

Jongeren verlaten vaker de school zonder attest of diploma. Schoolmoe maar verplicht les bij wonen tot hun 18de maakt hen lusteloos en onverantwoordelijk. Verveling is wat ze leren en die ze volop beleven. Al heel snel merken ze dat aan die "vrijheid" een prijskaartje hangt maar zolang er ouders of grootouders zijn die (al of niet vrijwillig) een bijdrage leveren is het leven best leuk.

In vele dossiers van leefloners zien we terugkerende elementen.
Jonge alleenstaande moeders - eigenlijk nog meisjes - die aan hun kind(jes) hun handen vol hebben. Daar de vader ofwel niet gekend is, ofwel niet mag gekend zijn staan ze er alleen voor. Huisvesting, voeding, energie zijn vaste kosten en kunnen met een leefloon net gedekt worden, veel ruimte voor ontspanning of een beetje extra is er niet. Wie denkt dat mensen lessen trekken uit ervaringen moet ik teleurstellen. Regelmatig melden onze sociale assistenten dat er een tweede, derde kindje op komst is waarvan de vader…

Een tweede groep zijn die jongeren die wel werken maar door gebrek aan ervaring van een klein voorval een groot incident weten te maken, vervolgens zelf opstappen en dan vast stellen dat ze zonder een euro op straat staan. Gezien ze zelf zijn opgestapt kunnen ze niet dadelijk "doppen" maar ze zijn wel hun levensstijl gewoon. Gelukkig waren ze zo slim om toen ze werk hadden een hoop dingen te kopen op afbetaling zodat ze daar nog volop van kunnen genieten. De maandelijkse rekening leggen we voor de gemakkelijkheid even opzij, wat we ook doen met de gasrekening. Zolang de Visakaart niet geblokkeerd is betalen we daar onze dagelijkse kosten mee. Ook in deze groep komt herhaling vaak voor. Een volgende werkgever, een volgend conflict…

Dan zijn er een aantal mensen waarmee we als Sociale Dienst zelf geen blijf meer weten. Wat we hen ook aanbieden of opleggen, het loopt altijd uit op niets. Afspraken worden genegeerd, beloftes niet nagekomen. Met een onverschilligheid die aan brutaliteit grenst nemen ze akte van schorsingen en dienen prompt een nieuwe vraag voor hulpverlening in. Want die weg kennen ze… Opvallend is in deze groep is de opkomst van de psychiatrie. Willem Frederik Hermans schreef vorige eeuw een roman "Door gevaarlijke gekken omringd". Zoals wel vaker (eigenlijk meestal) was hij zijn tijd weer ver vooruit want een middagje vergaderen met de Sociale Dienst levert toch wel een aantal dossiers op waarbij de "klanten" een psychologisch attest tot werkonbekwaamheid kunnen voorleggen. Vaak voor lange tijd, en hernieuwbaar…De tol van het emotietijdperk? Waarbij elk gedrag, ook luiheid of onverschilligheid, als ziekte kan worden uitgelegd?

Uit de ervaringen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst - waar ook ons raadslid Mia de Cleene in zetelt - wordt het tijd lessen voor de toekomst te trekken. Dit systeem van leefloon gaan we niet eeuwig kunnen handhaven. Het is onbetaalbaar (Schoten is een kleine gemeente, geloof me! Wat moet dat niet zijn in de steden?) en het maakt dat mensen voor de rest van hun aardse leven in de marge van de maatschappij verblijven. Toegegeven, niet altijd vrijwillig.

Het verhaal begint heel vroeg. Scholen moeten zich beperken tot het aanbrengen van kennis en door het aanbod aan nevenactiviteiten in te perken, maar te verplichten aan alle leerlingen, jongeren afleveren met ook sociale vaardigheden. Men kan dan al heel snel de "probleemgevallen" opmerken en deze een aangepast parcours opleggen. Hoe dan ook zal het van "moeten" zijn, niet langer van mogen. En er moet in school duidelijk ook veel meer aandacht gaan naar de beleving van seksualiteit. Dat dit geen onschuldig pleziertje is bewijzen de vele alleenstaande moeders die in armoede hun kind grootbrengen. Het is spijtig dat de ouders dit blijkbaar overlaten aan de school… Nadat men de school verlaten heeft wacht de "vrijwillige arbeidsdienst". Men stelt zich vrijwillig ter beschikking om in groep eenvoudige taken uit te voeren, bv. het opruimen van zwerfafval langs wegen of sneuuwruimen op fiets- en voetpaden in de winter.. Niet verplicht, maar doet men niet mee verliest men de wachtuitkering . Het zal een snelle doorstroming naar de arbeidsmarkt alleszins bevorderen.

Na twee jaar "arbeidsdienst" komt men automatisch in de werfreserve van de staat. Men zal dan ingezet worden in staatsdiensten tegen een menswaardige "reservevergoeding". Weigeren kan niet en medische attesten gelden enkel na bevestiging door een "staatsarts". Ook psychiatrische rapporten…

Ik ben ervan overtuigd dat deze voorstellen als "rechts", ja, als "fascistisch" zullen worden gebrandmerkt door allen die vandaag in de Sociale Dienst actief zijn. Ik ben er al even van overtuigd dat als we de discussie over alternatieven niet voeren we op het failliet van het systeem gaan botsen en dat pas dan écht "fascistische" maatregelen nodig zullen zijn.

Dirk Van Onckelen, Raadslid OCMW

19 maart 2012


Leefloon, nog maar beperkt houdbaar
Op 26 april 2012 organiseerde jeugdhuis Kaddish voor het eerst "De jeugd van Schoten geeft z'n mening (Gemeenteraadsverkiezingen 2012)". Een activiteit die we enkel kunnen toejuichen.

Het opzet was dat de aanwezige jongeren hun uitlatingen aangaande lokaal politiek beleid (Wat is er goed? Wat kan er beter? Waar gaat Schoten volledig de mist in ?) positief en negatief konden botvieren op een ludieke wijze. Op rood en groen gekleurde kleefbriefjes konden de jongeren hun mening noteren en kleven bij de volgende thema's. Onderwijs, mobiliteit, veiligheid, uitgaan, milieu & groen, openbare ruimte, wonen, vrije tijd en hobby’s, inspraak en info en welzijn.

Buiten de Vlaams Belang Jongeren waren er enkel vanuit CD&V-hoek enkele mensen die naar de verzuchtingen van de jeugd kwamen luisteren. De organisatie zal alles doorgegeven aan de jeugdraad die op zijn beurt alles zal overmaken aan het gemeentebestuur.

Meer van dat ! Jeugd van Schoten laat u horen !

Ik neem alvast alles ter harte van deze avond en sla niets in de wind. Vlaams Belang Jongeren Schoten is uw luisterend oor. Voor vragen of info aarzel niet om ons te contacteren !

Gianni Peeters, Voorzitter Vlaams belang jongeren Schoten

27 april 2012


Gemeenteraadsverkiezing 2012
Gegroet Schotenaar,

U weet ongetwijfeld dat we in het najaar naar de stembus gaan. De gemeenteraadsverkiezingen geven ons de gelegenheid om ons programma opnieuw en eens te meer te bevestigen en te actualiseren. Bevestigen wat in 1977, intussen 35 jaar geleden, voor Karel Dillen en vrienden de reden was om de Vlaams Nationale Partij op te richten, namelijk om via geweldloze weg het onafhankelijke Vlaanderen in een Europa der Volkeren te realiseren. Actualiseren, want in die voorbije 35 jaar veranderden Europese steden en gemeenten ingrijpend.

Ook het Schoten van 1977 en het Schoten van vandaag verschillen. Zo liggen er nu plannen op tafel om een autostrade te trekken (boven- of ondergronds?) door onze gemeente. We konden "de wereld zien in Schoten" tijdens het folklorefestival terwijl vandaag Oost-Europese bendes op wijken als De List, Koningshof en Schotenhof hun slag slaan, het hele jaar door. Asielzoekers en migranten uit alle continenten "kleuren" vandaag wijk Deuzeld. En we betaalden nog met franken.

We kunnen en willen de klok niet terugdraaien, wat voorbij is is voorbij. Wel menen we, als Vlaams Belang, dat in de toekomst de rechts radicale stem prominenter dan ooit gehoord moet worden. En zal gehoord worden.

Er zijn klassieke partijen… en er is het Vlaams Belang. Niet uit op postjes, niet uit op de macht omwille van de macht, niet uit eigenbelang of niet uit op eigen gewin waren, zijn en blijven we de vertolkers van waarden die onvervreemdbaar ons toebehoren. Identiteit, daar begint en eindigt alles wat ons tot mens maakt mee. Wij zijn Vlamingen, Europeanen.

Maar het gaat vandaag niet langer om "de gemeenschap" want jaren van multiculturalisme, jaren van het weigeren van het debat over wat ons tot die unieke Vlamingen maakt, hebben "de gemeenschap" tot 'samen-leving' gebracht. Een 'samen-leving' waarin normvervaging en agressie spijtig genoeg toenemen, waarop volgens de klassieke partijen het enige werkbare antwoord blijkbaar controle en repressie is. Een 'samen-leving' die geen project op langere termijn kent maar brandjes blust en pleisters op het houten been plakt.

Schoten is waar we thuis zijn. Het moet en kan meer zijn dan een samen-leving. En natuurlijk is het meer. Wijkfeesten, de Scheldeprijs, Schoten Schol, bloeiende sportclubs en verenigingen allerhande bewijzen dat de Schotenaar graag andere Schotenaren ontmoet en als vriend heeft. Het is goed dat al deze mensen elkaar vinden en zo de stam vormen van een gezonde boom.

Het is de plicht van het Vlaams Belang de wortels van de boom te bewaken en te bemesten. We werden ooit "mestkevers" genoemd. Bedoeld als scheldwoord is het vandaag een geuzennaam. Het Vlaams Belang wroet daar waar de traditionele partijen hun handen liever niet vuil maken.

Wij schrikken niet terug van de waarheid dat men op vele vlakken (sociaal-economisch, budgettair, maar ook en dringend op gebied van moraal) grenzen scherper zal moeten stellen. Halve maatregelen veroorzaken meer problemen dan dat ze oplossen. Beter is het om duidelijk te stellen welk doel er moet gehaald worden, wat er kan verlangd worden, en hoe men daartoe zal komen. Ook als dat van alle burgers inspanningen vraagt. Wanneer die burger, u en ik dus, weet dat die inspanning uiteindelijk de gemeenschap zal herstellen, dan is dat geen inspanning maar een investering. In een 'samen-leving' is het ieder voor zich en is gemeenschapszin een scheldwoord.

De Schotenaar kan erop rekenen dat het Vlaams Belang in oktober gaat voor het herstel van die gemeenschapszin. Want thuis zijn is meer dan alleen een woonst, is meer dan alleen een adres. Is zich thuis voelen onder de zijnen, is zich gewaardeerd en gerespecteerd weten. Thuis zijn is thuis zijn in de straat, in de wijk, in de gemeente, in Vlaanderen, in Europa.

Dirk Van Onckelen, Secretaris Vlaams Belang Schoten

01 mei 2012


Persmededeling
Waarde redactie,
Geachte Mevrouw, mijnheer,

Op zondag 14 oktober 2012 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Groot nieuws zou dat niet mogen zijn, de datum is al enige tijd gekend. Alle partijen, bestaande zowel als nieuwe, presenteren hun kandidaten en allen hopen op een goed resultaat. Ook in Schoten kijkt men uit naar de uitslag.

Voor Vlaams Belang, de grootste partij in de huidige Schotense gemeenteraad, zal de campagne 2012 anders georiënteerd zijn dan deze van 2006. U herinnert zich allen dat we in oktober 2006 met Marie-Rose Morel zwaar hebben ingezet op een mogelijke machtswissel waarbij het persoonlijk profiel van onze lijsttrekster minstens zo belangrijk was als het inhoudelijke verschil tussen Vlaams Belang en de anderen. U weet hoe nadien het verhaal verder verliep: de zichzelf democratisch noemende partijen verkozen een verbond van verliezers; het Vlaams Belang, met voorkeurstemmenkampioen mevrouw Morel, moest aan de kant blijven staan.

Bovendien kenden we tijdens de voorbije zes jaren menselijke drama's: het overlijden van Staf Segers in 2007, van Jef Michiels in 2010 en van Marie-Rose Morel begin 2011. We zijn niet gespaard gebleven van tegenslag. Geslagen? Ja. Gebroken? Geenszins!

Vlaams Belang zal op 14 oktober te Schoten opkomen met zowel nieuwe, jonge kandidaten als met ervaren lokale politici. Vandaag presenteren we u onze "top vijf" en onze lijstduwer.

Laten we beginnen met deze laatste: provincieraadslid en gemeenteraadslid Jos Meeus is één van de sterkhouders van de fractie en voegt door zijn contacten op provinciaal vlak vaak elementen toe aan de lokale besluitvorming.

Vijfde op de lijst is Dirk Van Onckelen, vervangend gemeenteraadslid en ook actief in het OCMW. Op de vierde plaats gemeenteraadslid Jacky Van den Broek, onze artistieke duizendpoot. Persoonlijk betrokken bij het wel en wee van menig Antwerps artiest heeft ze oog voor de schaduwzijde van de roem. Derde plaats gaat naar afdelingsvoorzitter en gemeenteraadsfractieleider Piet Bouciqué. Piet heeft de voorbije jaren bewezen dat hij een schip door zwaar water kan loodsen.

Tweede op de lijst zal gemeenteraadslid Ghislaine Peleman zijn. Ghislaine is een dossierkenner, een boekenwurm ook. Weinig persoonlijke aandacht opeisend worden haar bemerkingen door vriend en vijand naar waarde geschat.

Lijsttrekker wordt Gianni Peeters, voorzitter van Vlaams Belang Jongeren Schoten. Een verrassing misschien maar met het naar voor schuiven van een kwieke jongeman kiezen we bewust voor het geloof in de toekomst én in het Vlaams Belang.

In een tijd dat jongeren in Europa voor belangrijke uitdagingen staan getuigt Gianni van verantwoordelijkheidszin. We zijn blij dat mensen als Gianni de moeilijkheden niet uit de weg gaan en op een positieve manier de nationalistische strijd willen voeren.

Op 14 september zullen we de volledige lijst voorstellen. Nu reeds kunnen we zeggen dat een aantal vertrouwde namen hierop niet zullen ontbreken. Het Vlaams Blok/Belang heeft in Schoten geschiedenis geschreven en zal in Schoten nog geschiedenis blijven schrijven.

We danken u alvast voor de aandacht die u aan dit bericht zult besteden en zijn steeds ter beschikking voor meer informatie.

Met vriendelijke groeten,
Piet Bouciqué, voorzitter
Dirk Van Onckelen, secretarisBovenstaande persmededeling werd verstuurd naar verschillende media (zie hieronder), maar toch wil ik deze op onze webstek plaatsen.
Het is immers geweten dat de media gewoon zijn laars laps aan alles wat Vlaams Belang betreft. Toch wel even benieuwd wie de moed heeft deze persmededeling te laten verschijnen. En wees gerust, indien dit toch moest gebeuren zie je het resultaat wel op onze webstek.

Persmededeling verstuurd aan : ATV; Belga; Bode van Schoten; De Streekkrant; De zondag; Els Hendrickx; Frank Jagers; Jan Auman; Jon Bogaert; Lex Molenaar; Marc Bungeneers; Marc Fransen; Martin Vissers; Natalie Peeters; Nieuwsblad; Park FM; Paul De Groot; Radio Antwerpen 1; Radio Minerva 1; Radio Minerva 2; Stad Antwerpen; VRT Radio 2; Wim Coel; Wouter Peeters; Zone 03

Karel Blockx

02 juni 2012


Een feest, een vlag !
Voor de fans van de wielersport - 100 jaar ervaring met de Scheldeprijs laat in Schoten zijn sporen na - zijn het volop hoogdagen.

De Giro, de Ronde van B, dan de Tour en als kers op de taart de Olympische Spelen in en om Londen, plus tussenin de Eneco-tour die de groot-Nederlandse gedachte huldigt met ritten van Nederland naar Vlaanderen en omgekeerd.

Feest dus, en daar hoort een vlag bij. Zo zagen we dat de aankomst van menig bergrit in de Giro zwart/geel gekleurd was, iets dat zelfs de sportredactie van de VRT niet kon negeren. Dank aan de vrijwilligers die tot ver in de Dolomieten de leeuw laat klauwen.

En hebt u ook gehoord in het sportnieuws dat de CATALAAN Rodriguez een bergrit won, een rit waarin de "belg" Thomas De Gendt knap negende werd. Zo heeft men het binnenkort ook over de BASKEN met hun verdienstelijke wielerploeg. Heel tof, maar trek dan die lijn door naar de Vlamingen en spreek over de VLAMINGEN Thomas De Gendt, Sven Nys, Tom Boonen en alle anderen die we een sportief en warm hart toedragen.

DVO

04 juni 2012


Onbekende trekt lijst Belang
De relatief onbekende Gianni Peeters (25), voorzitter van de Vlaams Belang-jongeren, wordt lijsttrekker van het Vlaams Belang. Het contrast met de stembusslag van zes jaar geleden, toen Marie-Rose Morel de troepen nog aanvoerde en op haar eentje 4.688voorkeurstemmen haalde, is groot. Morel is er niet meer en dat was niet de enige tegenslag die plaatselijk voorzitter Piet Bouciqué moest verwerken. ‘Ook Staf Segers overleed, net als Jef Michiels. Tim Willekens, ons boegbeeld van de laatste jaren, dient eind juni zijn ontslag in als gemeenteraadslid in Schoten want hij verhuist naar Brasschaat', aldus Bouciqué.

En zo moet het VB in Schoten, waar het over liefst twaalf zetels beschikt, moeite doen om de lijst vol te krijgen.

Bron : Het Nieuwsblad

Karel Blockx

08 juni 2012


Verplichte halal-BBQ op Atheneum Schoten !

Vlaams belang zal Zwanworstjes uitdelen

Vandaag vindt in het Koninklijk Atheneum te Schoten een verplichte Halal-BBQ plaats voor scholieren van de eerste graad middelbaar onderwijs.

Meerdere ouders zijn hierover zeer verontwaardigd en hebben hun ongenoegen hierover tevergeefs naar de school toe geventileerd. Leerlingen die niet aan de halal-BBQ deelnemen, worden immers als onwettig afwezig beschouwd met alle gevolgen vandien.

Vlaams Belang zal vandaag dan ook omstreeks 13.00u protesteren tegen deze gang van zaken door zwanworstjes uit te delen aan de leerlingen in kwestie en op deze manier uiting geven aan de misnoegdheid van de ouders, die het - zeer terecht - niet als taak van de school zien hun kinderen te verplichten om deel te nemen aan islamitische gebruiken.

Tim Willekens, Lijsttrekker provincieraad

Enkele sfeerbeelden van de geslaagde actie.

halal halal

halal halal

halal halal

Gisteren was het dan zover, het Koninklijk Atheneum van Schoten organiseerde een halal-braai. De ouders hadden heel wat bezwaren tegen deze – naar eigen zeggen – opgelegde les (maaltijd) inzake islamitische gebruiken. Hun klaagzang kreeg bij de directie geen gehoor.

De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) namen de vele grieven van deze ouders wel ter harte en trokken naar de school om er actie te voeren.

Heel wat ouders gingen niet akkoord en vroegen of hun kinderen mochten thuisblijven tijdens deze multiculturele waanzin. Voor de directie resulteerde dit als onwettige afwezigheid. De leerlingen werden dus verplicht om de halal-worsten en andere vleeswaren, met of tegen hun zin, naar binnen te werken. Worst is worst (of toch niet) maar het gaat om het principe van de islamisering. “Vandaag té tolerant en morgen vreemde in eigen land!”.

VBJ trok, naar aanleiding van klachten van meerdere ouders, naar de bewuste school en deelde er gul zwanworstjes uit, samen met propaganda van VBJ om hun actie toe te lichten.

De leerkrachten, al dan niet opgehitst door de directie, lieten hun halal-feestbord staan en maanden de VBJ’ers aan meteen de school te verlaten. Islam wordt in het Koninklijk Atheneum van Schoten letterlijk met de paplepel meegegeven, maar eigen Vlaamse waarden zoals een lekker gesprek en kritiek op dit soort van negatief opgelegde taken worden zonder enige vorm van antwoord in de kiem gesmoord. Islam en democratie, snap je het plaatje ?

Deze actie, die duizend maal stijlvoller, moediger én zinvoller was dan het verstoppen van varkensneuzen in de rekken met halal-voedsel in groot warenhuizen (alhoewel ook hier de aandacht van de pers ontbreekt), kan overigens op een staartje rekenen. De school heeft immers aangekondigd dat het klacht zal neerleggen tegen de actievoerders van VBJ, ze doen maar de hypocrieten.

VBJ zullen op hun beurt dankbaar zijn met de publiciteit die de school nu zelf verzorgt. “Tegen wie of wat gaat de school klacht neerleggen ? Dankzij hun klacht en de media, die hier zeker zal opspringen, zal de actie nu de gewenste ruime aandacht krijgen. Ons punt is gemaakt, de actie is geslaagd!” aldus Tim Willekens van VBJ.

Zo zie je maar, ook in Schoten trachten de linkse oproerkraaiers (via onschuldige leerlingen) stemmen te winnen via de islam en alle middelen, hoe laag bij de grond ze ook zijn, zijn goed om stemmen te ronselen.

Karel Blockx

12 juni 2012


De Leugens van het KTA Schoten en van de Vlaamse pers
>Naar aanleiding van de krantenartikels die heden in verscheide kranten verschenen wil het Vlaams Belang afdeling Schoten volgend persbericht verspreiden.
Onder het persbericht kun je de berichten van de regime-pers lezen.

Waarde redactie,
Geachte Mevrouw, mijnheer,

Vandaag verschenen een aantal berichten in De Gazet van Antwerpen, De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad over een protestactie van drie Vlaams Belangleden dinsdag laatstleden. (NB: GvA schrijft "maandag", het was dinsdag ll.)

We voelen ons niet geroepen om ons te verdedigen, maar toch: de berichtgeving is bij wijlen vals, tendentieus of gewoonweg fout dus gelogen.

We citeren: "Vlaams Belangers intimideren kinderen op halalbarbecue" (Het Laatste Nieuws)

"Drie militanten van het Vlaams Belang, die over de schoolmuren klommen om het feest te verstoren". (Het Laatste Nieuws)

De verklaringen van adjunct-directeur Jacques Gits getuigen van een bijzondere overdrijving: "Ze gooiden met worsten die de leerlingen moesten opeten… […] Het gebeurde op een zeer brutale manier en de leerlingen en leerkrachten waren gechoqueerd." (GvA) "Ze intimideerden de kinderen en duwden hen de Zwan-worstjes zowat door de strot." (HLN)

Vlaams Belang Schoten is bijzonder verontwaardigd over deze persberichten en wil bij wijze van recht van antwoord hierover het volgende meedelen: op geen enkele ogenblik werd de fysieke integriteit van kinderen en leerkrachten bedreigd, van een brutale manier van actievoeren of dwang tot het opeten van worsten was hoegenaamd geen sprake. De actievoerders zijn via de open deuren van de school binnengekomen. De verklaringen van de heer Gits zijn ronduit vals en gelogen. Het zou de pers sieren ook de leerlingen aan het woord te laten om objectief hierover te berichten. Vlaams Belang Schoten stelt zich de vraag wat de meerwaarde is van het doen eten van halalvoedsel door kinderen op gemeenschapsscholen en hen op deze manier in te wijden in islamitische gebruiken, nadat ouders van leerlingen hiertegen vruchteloos hadden geprotesteerd bij de schooldirectie.

Met vriendelijke groeten,
Piet Bouciqué, Voorzitter Vlaams Belang Schoten
Tim Willekens, Lijsttrekker Provincie Antwerpen


Het Nieuwsblad - Jan Auman (is dat geen Schotenaar !!)

VB'ERS VALLEN BINNEN OP VERMEENDE HALAL BARBECUE
Vlaams Belang shockeert met varkensworsten


03U00 : SCHOTEN - Leerlingen en directie van het Koninklijk Atheneum reageren geschokt op een actie van Vlaams Belang. Provinciaal lijsttrekker Tim Willekens deelde varkensworstjes uit aan de jongste leerlingen uit protest tegen een vermeende halal barbecue.

Zo'n 15 leerlingen van een klas uit de eerste graad beroepsonderwijs zaten rustig op het grasveld van de school te eten toen plots Tim Willekens en enkele medestanders opdoken met stickers tegen halal voedsel en pro varkensvlees. Als ‘extraatje' hadden ze voor iedere leerling ook nog een van varkensvlees gemaakte Frankfurterworstje bij.

‘We wilden met deze verrassingsactie een protestsignaal uitsturen tegen de door de school verplichte halal barbecue', aldus Willekens. ‘Dat initiatief is natuurlijk een tegemoetkoming aan de moslimleerlingen op school. Meerdere ouders zijn hierover verontwaardigd en hebben hun ongenoegen hierover tevergeefs naar de schooldirectie toe geventileerd. Leerlingen die niet aan de halal barbecue deelnamen, zouden immers als onwettig afwezig beschouwd worden.'

Huisvredebreuk

Toen de leerkrachten naar de politie belden, zetten Willekens en co het op een lopen. Agenten deden vaststellingen en namen stickers mee. ‘De leerlingen en ook wij zijn verbouwereerd', zegt adjunct-directeur Jacques Gits. ‘We overwegen klacht wegens huisvredebreuk. De juridische dienst van het gemeenschapsonderwijs onderzoekt dit momenteel. Wij staan open voor gesprekken en zijn bereid ieders mening te aanhoren, maar een school op die manier binnenvallen en leerlingen shockeren is ongehoord.'

Volgens de KA-directie was er helemaal geen sprake van een verplichte halal barbecue. ‘Het ging om een eindproject van één klasje uit het beroepsonderwijs', licht schooldirecteur Ilse De Bast toe. ‘Deze week ging het over andere culturen en hun gewoonten. Ieder kind mocht voedsel van thuis meebrengen om vrijblijvend te laten proeven aan de klasgenoten. Daar was halal vlees bij ja, maar ook ander voedsel. We zijn niet van plan dit waardevol educatief project te wijzigen na deze betreurenswaardige actie.'


Gazet van Antwerpen - Greet Wouters

Herrie om actie rond halalvlees


02:00 : SCHOTEN (2900) De klas 1B van het eerste middelbaar B-stroom van het Koninklijk Atheneum, hield op maandag een barbecue binnenin de school. De politieke partij Vlaams Belang kwam daar protesteren en deelde Zwan-worsten uit tot groot ongenoegen van de leerlingen.

De barbecue was de start van de projectweek 'inleven', waarbij de leerlingen elke dag bijleren over een nieuw thema. Enkele Marokkaanse studenten namen halalvlees mee dat de anderen mochten proeven. Plots werd de barbecue verstoord door drie leden van het Vlaams Belang die Zwan-worstjes kwamen uitdelen. "Drie volwassenen kwamen zonder toestemming op ons terrein om hun ongenoegen te uiten. Ze gooiden met worsten die de leerlingen moesten opeten omdat ze met halalvlees niet genoeg zouden hebben, en kleefden stickers op de ramen met een varken erop", vertelt adjunct-directeur Jacques Gits. "Het gebeurde op een zeer brutale manier en de leerlingen en leerkrachten waren gechoqueerd".

De politie van Schoten kwam na het incident ter plaatse maar kan geen gevolg geven aan de zaak. "De school heeft ons op het moment van het incident opgebeld en we zijn ter plaatse geweest. Daar konden we echter niets meer vaststellen waardoor we ook geen pv kunnen opstellen. We waren niet aanwezig toen de feiten zich voordeden en kunnen dus geen gevolg geven aan de zaak", aldus Els Delafaille, woordvoerster van de Politie Schoten.

Dat het incident net tijdens de multiculturele projectweek plaatsvindt, die de studenten moet leren om verdraagzaam te zijn tegenover anderen, is ongelukkig. Ook de ouders zijn er niet mee opgezet. Het Vlaams Belang zelf had niet de intentie om zoveel tumult te creëeren. "Ons bezoek was een protestactie. Op zondag contacteerden enkele ouders ons omdat hun kinderen het halalvlees moesten eten en dat niet wilden. We zijn langs de hoofdingang de school ingegaan en zijn rustig weer vertrokken. We vinden het niet kunnen dat de school kinderen inwijdt in islamitische gebruiken", aldus Tim Willekens, gemeenteraadslid Vlaams Belang in Schoten.

Gazet van Antwerpen - Belga

Vlaams Belang ontkent barbecue-incident


19:25 : SCHOTEN (2900) Vlaams Belang Schoten ontkent de aantijgingen tegen drie lokale Vlaams Belangleden tijdens een halalbarbecue in het Koninklijk Atheneum van Schoten dinsdag. De drie politici zouden leerlingen geïntimideerd hebben en hen verplicht hebben Zwan-worstjes te eten in de plaats van het halalvlees. Volgens Vlaams Belang Schoten was van dwang of bedreigingen echter geen sprake.

"Op geen enkele ogenblik werd de fysieke integriteit van kinderen en leerkrachten bedreigd", zegt de partij. De verklaringen van de adjunct-directeur van de school dat de Vlaams Belangers de Zwan-worstjes die ze bij zich hadden "zowat door de strot van de kinderen duwden", zijn volgens Willekens en Piet Bouciqué, voorzitter van Vlaams Belang Schoten, "ronduit vals en gelogen".

Ze ontkennen ook dat het drietal over de muren van de school is geklommen. "De actievoerders zijn via de open deuren van de school binnengekomen", klinkt het. Vlaams Belang stelt zich naar eigen zeggen wel de vraag wat de meerwaarde is van het doen eten van halalvoedsel door kinderen op gemeenschapsscholen en hen op die manier "in te wijden in islamitische gebruiken". Verschillende ouders zouden volgens de partij vruchteloos hiertegen geprotesteerd hebben bij de schooldirectie.

Vlaams Belang voert actie tijdens 'halalbarbecue'

donderdag 14 juni 2012 om 12u29

Afgelopen dinsdag drongen drie Vlaams Belangers een school in Schoten binnen om een ‘halalbarbecue’ te verstoren. De leerlingen kregen van de indringers Zwan-worstjes voorgeschoteld.
Knack - (GM)

Vlaams Belang voert actie tijdens 'halalbarbecue'


donderdag 14 juni 2012 om 12u29

Afgelopen dinsdag drongen drie Vlaams Belangers een school in Schoten binnen om een ‘halalbarbecue’ te verstoren. De leerlingen kregen van de indringers Zwan-worstjes voorgeschoteld.

Onder het motto “Vandaag te tolerant en morgen vreemde in eigen land!” voerden drie leden van Vlaams Belang Jongeren (VBJ) actie in het Koninklijk Atheneum Schoten, waar een klas van het BSO-onderwijs in het kader van een eindejaarsproject een barbecue organiseerde. Op die barbecue werd onder andere halalvlees geserveerd en dat was niet naar de zin van provinciaal lijsttrekker Tim Willekens.

Poort stond open

Volgens VBJ-voorzitter Tom van Grieken was er nooit sprake van een brutale inval met vandalisme. “De schoolpoort stond wijd open en we konden gewoon doorstappen tot aan het grasveldje.” Dat de Vlaams Belangers over de muur gekropen zouden zijn, wordt ook ontkend door de schooldirectie. “Dat is een onjuistheid in sommige media, waar ik me volledig van distantieer”, zegt adjunct-directeur Jacques Gits.

Tim Willekens en VBJ-voorzitter Tom van Grieken deelden stickers uit tegen halalvoedsel en boden de leerlingen Zwan-worstjes aan. Van Grieken ontkent echter ten stelligste dat de leerlingen belaagd werden. “Er is nooit sprake geweest van geweld, noch van dwang”, zegt de voorzitter. De aantijgingen van de directie in de media noemt hij “pertinente leugens.”

De school onderzoekt of ze klacht kan indienen tegen de Vlaams Belangers. De politie kwam ter plaatse, maar Van Grieken en zijn collega’s waren al vertrokken.

‘Onverdraagzaam onzinvlees’

De barbecue maakte deel uit van een inlevingsproject. Volgens de directie mocht elke leerling eten uit de eigen cultuur meebrengen. En alle leerlingen mochten kiezen welk voedsel ze op hun bord legden, aldus de directie. In een brief van de school aan de ouders was echter enkel sprake van een "halal-BBQ", zonder verdere uitleg.

“De school moet een neutrale plek zijn”, reageert van Grieken. “Ons belastinggeld zou niet naar zo’n multiculturele onzin mogen gaan.” Hij vindt het niet kunnen dat een school “onverdraagzaam onzinvlees” uitdeelt aan haar leerlingen. Dat de leerlingen verplicht moesten deelnemen vond hij al helemaal “van de pot gerukt.” Adjunct-directeur Jacques Gits ontkent dat aanwezigheid verplicht was. “Alles was vrijwillig en alle leerlingen zijn vrijwillig komen opdagen”, benadrukt hij.

Dat verschillende ouders hun ongenoegen over de barbecue geuit hadden bij de schooldirectie, ontkent Gits. “Geen enkele ouder heeft ons opgebeld. We hebben enkel een anoniem telefoontje gekregen van iemand die het niet eens was met ons project.” Hij betreurt dat Vlaams Belang het respect voor de andere op de helling zet door hun “intimiderende actie.”


VRT

VB'ers delen varkensvlees uit op halal-BBQ


do 14/06/2012 - 08:26

Drie Vlaams Belangers zijn dinsdag het atheneum van Schoten binnengegaan om worstjes uit te delen aan kinderen die deelnamen aan een halalbarbecue. De schooldirectie heeft een klacht ingediend tegen de militanten. Dat melden Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen.

Leerlingen van het eerste jaar BSO van het Schotense atheneum organiseerden in het kader van hun eindejaarsproject een barbecue waarop alleen halalvlees werd geserveerd. De school wilde hen naar eigen zeggen zo in contact brengen met de multiculturele samenleving.

Dat was niet naar de zin van drie militanten van Vlaams Belang, die de school binnengingen om het feest te verstoren. "De leerlingen waren gechoqueerd door hun onaangekondigde, brutale inval", zegt adjunct-directeur Jacques Gits. "Ze intimideerden de kinderen en duwden hen de Zwan-worstjes zowat door de strot."

Eén van de vijftien leerlingen bevestigt dat. "Ze zeiden dat halalvlees geen echt voedsel was en dat ze alsnog onze magen kwamen vullen."

Tom Willekens, een van de aanwezige militanten en lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen wil de hele zaak nuanceren: "We zijn gewoon de school binnengewandeld door een open deur en hebben daar op een rustige manier de worstjes uitgedeeld", vertelt hij. "We vinden het niet kunnen dat een school aan inwijding tot islamisering (sic) doet. Sommige ouders zijn daar ook bezorgd over, daarom voeren we actie."

De school is in alle geval not amused en dient een klacht in wegens huisvredebreuk omdat de Vlaams Belangers zonder toestemming de school hebben betreden. Nog volgens de school is er geen enkele leerling verplicht om halalvlees te eten, maar wilde de directie ervoor zorgen dat alle kinderen die middag te eten hadden, ook de moslims.

Filip Dewinter, de kopman van de extreemrechtse partij, ziet geen graten in het optreden van zijn partijgenoten. "Het was grappig bedoeld. De scholen zouden beter stoppen met kinderen bloot te stellen aan dergelijke multiculturele activiteiten."


De Standaard - dgs

Vlaams Belangers intimideren kinderen op halalbarbecue


donderdag 14 juni 2012, 05u48

Drie Vlaams Belangers zijn aangeklaagd wegens huisvredebreuk. Ze drongen afgelopen dinsdag het Koninklijk Atheneum van Schoten binnen om varkensworstjes uit te delen aan de kinderen die er op dat moment een halalbarbecue hielden. 'Ze intimideerden de leerlingen en dwongen hen de Zwan-worstjes op te eten', zegt de adjunct-directeur.

Leerlingen van het eerste jaar BSO organiseerden in het kader van hun eindejaarsproject een barbecue waarop enkel halalvlees werd geserveerd. De school wilde de 12- en 13-jarigen zo in contact brengen met de multiculturele samenleving.

Dat was niet naar de zin van drie militanten van het Vlaams Belang, die over de schoolmuren klommen om het feest te verstoren. 'De leerlingen waren gechoqueerd door hun onaangekondigde, brutale inval', zegt adjunct-directeur Jacques Gits. 'Ze intimideerden de kinderen en duwden hen de Zwan-worstjes zowat door de strot.'

'Geen écht voedsel'

Eén van de vijftien leerlingen bevestigt dat. 'Ze zeiden dat halalvlees geen écht voedsel was en dat ze alsnog onze magen kwamen vullen.' De schooldirectie is inmiddels naar de politie gestapt om een klacht in te dienen tegen de militanten.

'We wilden met deze verrassingsactie een protestsignaal uitsturen tegen de door de school verplichte halal barbecue', zegt provinciaal lijsttrekker Tim Willekens, die de actie leidde. ‘Meerdere ouders zijn verontwaardigd en hebben hun ongenoegen daarover tevergeefs naar de schooldirectie toe geventileerd. Leerlingen die niet aan de halal barbecue deelnamen, zouden immers als onwettig afwezig worden beschouwd.'

Schooldirecteur Ilse De Bast ontkent dat het om een verplichte barbecue ging: ‘Het ging om een eindproject van één klasje uit het beroepsonderwijs.'

Volgens Filip Dewinter, topman van Vlaams Belang, gingen de drie mannen niet over de schreef. 'Het was grappig bedoeld. De scholen zouden beter stoppen met kinderen bloot te stellen aan dergelijke multiculturele activiteiten.'


Het Belang van Limburg - gw

VB-leden gooien Zwan-worstjes naar kinderen op halalbarbecue


02:00 BINNENLAND Tijdens een barbecue van klas 1B van het eerste middelbaar B-stroom van het Koninklijk Atheneum in Schoten heeft Vlaams Belang een protestactie gehouden tegen halalvlees. Drie leden van de partij verstoorden de barbecue plots door Zwan-worsten uit te delen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

De barbecue was de start van de projectweek 'inleven', waarbij de leerlingen elke dag bijleren over een nieuw thema. Enkele Marokkaanse studenten namen halalvlees mee dat de anderen mochten proeven. Plots werd de barbecue verstoord door drie leden van het Vlaams Belang die Zwan-worstjes kwamen uitdelen.

"Ze gooiden met worsten die de leerlingen moesten opeten omdat ze met halalvlees niet genoeg zouden hebben, en kleefden stickers op de ramen met een varken erop", vertelt adjunct-directeur Jacques Gits.

De politie van Schoten kwam na het incident ter plaatse maar kan geen gevolg geven aan de zaak.


Het Laatste Nieuws - belga

Vlaams Belangers intimideren kinderen op halal-barbecue


14/06/12 - 04u36
UPDATE Drie Vlaams Belangers hebben een klacht aan hun been wegens huisvredebreuk. Ze drongen eergisteren het atheneum van Schoten binnen om Zwan-worstjes uit te delen aan de kinderen die er op dat moment een 'halalbarbecue' hielden. "Ze intimideerden de leerlingen en dwongen hen de Zwan-worstjes op te eten", zegt de adjunct-directeur. "Een passende actie", zegt Filip Dewinter in de krant Het Laatste Nieuws.

Het waren de leerlingen van het eerste jaar BSO die in het kader van hun eindejaarsproject een barbecue organiseerden waarop enkel halalvlees werd geserveerd. De school wilde de 12- en 13-jarigen zo in contact laten komen met de multiculturele samenleving. Niet naar de zin van drie militanten van het Vlaams Belang, die over de schoolmuren klommen om het feest te verstoren. "De leerlingen waren gechoqueerd door hun onaangekondigde, brutale inval", zegt adjunct-directeur Jacques Gits. "Ze intimideerden de kinderen en duwden hen de Zwan-worstjes zowat door de strot."

Dat wordt bevestigd door één van de vijftien leerlingen. "Ze zeiden dat halalvlees geen écht voedsel was en dat ze alsnog onze magen kwamen vullen." De schooldirectie is inmiddels naar de politie gestapt om een klacht in te dienen tegen de militanten.

"Vals en gelogen"

Vlaams Belang Schoten reageert intussen verontwaardigd. "Op geen enkele ogenblik werd de fysieke integriteit van kinderen en leerkrachten bedreigd", luidt het in een mededeling van de partij. De verklaringen van de adjunct-directeur van de school dat de Vlaams Belangers de Zwan-worstjes die ze bij zich hadden "zowat door de strot van de kinderen duwden", zijn volgens Willekens en Piet Bouciqué, voorzitter van Vlaams Belang Schoten, "ronduit vals en gelogen".

Ze ontkennen ook dat het drietal over de muren van de school is geklommen. "De actievoerders zijn via de open deuren van de school binnengekomen", klinkt het. Vlaams Belang stelt zich naar eigen zeggen wel de vraag wat de meerwaarde is van het doen eten van halalvoedsel door kinderen op gemeenschapsscholen en hen op die manier "in te wijden in islamitische gebruiken". Verschillende ouders zouden volgens de partij vruchteloos hiertegen geprotesteerd hebben bij de schooldirectie.


De Morgen - Bewerkt door: Tom Windey - 14/06/12, 06u31 - Bron: belga.be

Vlaams Belangers intimideren kinderen op halal-barbecue


VB-voorman Filip Dewinter: "Het was grappig bedoeld."

Drie Vlaams Belangers hebben een klacht aan hun been wegens huisvredebreuk. Ze drongen afgelopen dinsdag het atheneum van Schoten binnen om worstjes uit te delen aan de kinderen die er op dat moment een halalbarbecue hielden. "Ze intimideerden de leerlingen en dwongen hen de Zwan-worstjes op te eten", zegt de adjunct-directeur. Dat melden Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen.

Leerlingen van het eerste jaar BSO organiseerden in het kader van hun eindejaarsproject een barbecue waarop enkel halalvlees werd geserveerd. De school wilde de 12- en 13-jarigen zo in contact brengen met de multiculturele samenleving.

"Brutale inval"

Dat was niet naar de zin van drie militanten van het Vlaams Belang, die over de schoolmuren klommen om het feest te verstoren. "De leerlingen waren gechoqueerd door hun onaangekondigde, brutale inval", zegt adjunct-directeur Jacques Gits. "Ze intimideerden de kinderen en duwden hen de Zwan-worstjes zowat door de strot."

Eén van de vijftien leerlingen bevestigt dat. "Ze zeiden dat halalvlees geen écht voedsel was en dat ze alsnog onze magen kwamen vullen." De schooldirectie is inmiddels naar de politie gestapt om een klacht in te dienen tegen de militanten.

Volgens Filip Dewinter, topman van Vlaams Belang, gingen de drie mannen niet over de schreef. "Het was grappig bedoeld. De scholen zouden beter stoppen met kinderen bloot te stellen aan dergelijke multiculturele activiteiten."
Karel Blockx

14 juni 2012

Schoten Vlaams - Wat zeg je ?
25 juni 2012

stemrecht
Bron : De Bode van Schoten

Komt deze oproep vanuit het gemeentebestuur, of van één of andere partij die hoopt via deze weg nog wat vreemde zieltjes te winnen, zeker niet van het Vlaams Belang ?

Over integratie gesproken, wie moet zich hier eigenlijk integreren, wij soms ?

Eigenaardig dat men onze Noorderburen hier niet aanspreekt, heeft men angst dat deze voor Vlaams Belang zouden stemmmen, want ook zij zijn het beu dat al deze vreemdelingen het hier steeds meer en meer voor het zeggen hebben.

Chinezen, die ook hier in Schoten met meerdere wonen, schijnt men ook niet te moeten aanspreken of vond men geen tolk of schrijfmachine die de Chinese karakters machtig was ?

Onze Vlaamse eigenheid gaat niet alleen in Vlaanderen en Antwerpen verloren maar ook hier in Schoten begint men het ware Vlaamse volk stilaan te negeren.

Misschien hebben wij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zelf een tolk nodig om wegwijs te raken uit al die (on)mogelijke beloftes die de verschillende (vreemde) partijen ons met de paplepel willen toedienen.

Tot slot is het eigenaardig dat geen enkele van de traditionele partijen, en nemen we de groenen er maar bij, reageert op zulk een wansmakelijke advertentie, en dit enkel en alleen om wat stemmen te winnen (denk maar aan SPa).

Wij, het Vlaams Belang, blijven erbij

Schoten moet Vlaams blijven

en anders pas je maar aan aan de Vlaamse Schotense gewoonten of vertek


Karel Blockx


Verkiezingen

Waarde lezer,

Vooreerst bedankt dat u de moeite neemt om te lezen wat het Vlaams Belang in deze verkiezingstijd aan u te melden heeft. We weten dat anderen ook om uw aandacht vragen, daarom waarderen we het des te meer.

Een stem voor het Vlaams Belang zou een verloren stem zijn? Integendeel!

Hoewel de zichzelf democratisch noemende partijen de voorbije jaren zowel lokaal als nationaal telkens de stem van de kiezers hebben genegeerd stelt u vandaag samen met ons vast dat de voorstellen van het Vlaams Blok/Belang worden toegepast.

Kiezers die dit jaar voor het eerst zullen mogen gaan stemmen waren nog niet geboren toen het Vlaams Blok al pleite voor een harde aanpak van criminaliteit. Het opsluiten van criminele migranten in gevangenissen in het land van herkomst is géén pluim voor de huidige regering: het gaat hier om een voorstel uit het zo verfoeide 70-punten programma van het Vlaams Blok. Onder andere daarvoor werden we in 2003 veroordeeld.

Het inzetten van legervliegtuigen voor het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers? Idem.

Meldingsplicht voor seksuele delinquenten, eventueel met woonverbod? Afgekeken van het Vlaams Blok.

De lijst is schaamteloos lang…

Die dubbelzinnigheid van de klassieke partijen zou grappig zijn ware het niet dat u, lezer, de rekening betaald. Zo zag de Schotenaar in 2006 een bond van verliezers zich tot bestuur benoemen om de grootste partij, Vlaams Belang, van het beleid weg te houden.

Onder dat beleid kregen we te Schoten een Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers, zagen we een toename van de woninginbraken, werden huizen en appartementen in Schoten haast onbetaalbaar, nam de criminaliteit toe en zagen we een verdere groei van leefloners en andere hulpbehoevenden, vaak van vreemde origine.

Samengevat: zes jaar geleden was het in Schoten goedkoper, veiliger en beter wonen dan vandaag.

Toegegeven, het is niet alleen Schoten dat stil staat.

Als u ook maar zijdelings het politiek-economisch-sociaal gebeuren volgt weet u dat Europa een crisis te verwerken heeft. Niet alleen Griekenland, Spanje of Portugal moeten de broeksriem aanhalen, de hele eurozone maakt barre tijden mee.

Maar wie u komt vertellen dat "we het goed doen" is u aan het beliegen: de dagelijkse aankondigingen van banenverlies hier en een sluiting daar (de jongste jaren Opel Antwerpen, nog maar net de "stopkesfabriek" Crown in Deurne, we beperken ons tot wat in de media kwam) brengen onzekerheid voor vele families. Niet dat politici van de zichzelf democratisch noemende partijen daar wakker van liggen. Zij zijn slechts stemvee om een voor Vlaanderen ongunstige staatshervorming in het parlement door te duwen. Verder zien we ze vooral in hun hoedanigheid van entertainer in tal van spelprogramma's op TV, of in 'de boekskes', of ze geven een kookboek uit…

Schoten, Vlaanderen, Europa hebben een gemeenschappelijke toekomst.

U kan op zondag 14 oktober een stem uitbrengen voor dezelfde partijen die vandaag zichzelf als onmisbaar zien en beweren dat de uitweg uit de crisis in méér van hetzelfde zit. Maar hoe dieper men graaft, hoe dieper de put.

Of u kan een stem uitbrengen op het Vlaams Belang dat scherp en onbevreesd die arrogantie van de macht aan de kaak stelt. Een Vlaams Belang dat staat voor een nationalistische kijk op de problemen, waarbij we niet beschaamd zijn voor eigen afkomst, eigen volk, eigen aard en eigen waarden. Toegepast en van toepassing op eigen grond, dus in Schoten, Vlaanderen, Europa.

27 juni 2012


Schoten Vlaams - Wat zeg je ? (vervolg)
Onderstaand bericht uit de Bode van Schoten "Ga stemmmen" trok onze aandacht, we waren stomverbaasd en gaven een korte kommentaar hierop.

We vonden het eigenaardig dat de schrijver van dit ongehoorde pamflet zijn naam of initialen niet vermelde. "Het Nieuwsblad" bracht bij monde van Jan Auman dan toch duidelijkheid.

Het gaat hier om een Nederlander die gehuwd is met een gevluchtte Oekraïense, tot daar eigenlijk geen probleem. Maar nu komt de kat op de koord.

Onze zo vreemdelinglievende Nederlandse Jan is helemaal niet zo neutraal als blijkt, hij staat zelfs op de CD&V-lijst. Ook zijn Oekraïense wederhelft Olga steekt haar sympathie voor Harrie Hendrickx niet onder stoelen of banken.

Krijgt onze HH schrik en gebruikt hij Janneke als stroman om via deze advertentie zieltjes te winnen ? Hij zal het wel met klem ontkennen, maar ik heb daar meer dan mijn twijfels over, het is hem zeker gevraagd.

Op een infoavond die zij organiseren laten ze zich bijstaan door tolken (apropos Olgake is werkzaam als tolk !) en zij beweren dat zij de rest dan regelen. Ten koste van wat ? Een stem voor Janneke of HH of CD&V ?

Andere partijen laten gewoon begaan, wij "Het Vlaams Belang" willen deze wanpraktijken toch aankaarten. Wij willen in 2018 niet dat we een tolk nodig hebben om in ons eigenste Schoten de oproepbrieven en stemformulieren te kunnen ontcijferen.

Schoten is een Vlaamse gemeente, en past je dit niet ga dan elders heen


Karel Blockx

27 juni 2012


Tim Willekens lijsttekker voor provincie
De regioraad van het Vlaams Belang Voorkempen, die 15afdelingen omvat, heeft Tim Willekens (34) aangeduid als haar lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen. Willekens is parlementair medewerker bij het Vlaams Belang en was tijdens de afgelopen legislatuur gemeenteraadslid in Schoten.

Op de tweede plaats staat Vlaams volksvertegenwoordiger en nationaal ondervoorzitter van de partij Marijke Dillen uit Schilde. Derde kandidaat is Schotenaar Jos Meeus, vandaag ook reeds provincieraadslid. Ook de lijstduwer is bekend: Dat wordt gewezen senator Freddy Van Gaever uit Wommelgem. De volledige lijst zal later bekend gemaakt worden.

Bron : Het Nieuwsblad

Karel Blockx

06 juli 2012


Vlaams Belang verkiezingsborden in Schoten
Vandaag verschenen de eerste verkiezingsborden van Vlaams Belang in het Schotense straatbeeld.
Onze erevoorzitter Walter Verduyn genoot de primeur.

Wie nog plaatsen weet om borden te plaatsen, één adres !
Piet Bouciqué
Vlaams Belang Regio Voorkempen - Paalstraat 134 - 2900 Schoten
Tel. 03-658.67.37 - Mobiel 0486-760.765
secretariaat.schoten@vlaamsbelang.org

borden

borden

borden

borden


Benieuwd hoe lang het zal duren voor de verdraagzamen weer zullen toeslaan.
Wie vernielingen vaststelt aan de borden wordt vriendelijk verzocht bovenstaand adres te contacteren.

Karel Blockx

16 augustus 2012


Deuzeld, Lek & Winkelstap: wijken de wijken ?
We schrijven oktober 2006. In Schoten neemt het Vlaams Belang deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In onze folders die we tijdens die campagne op de wijken Deuzeld, Lek en Winkelstap verspreiden bevestigen we dat deze wijken integraal tot Schoten moeten blijven behoren. We stippen ook aan dat door de ligging en het karakter van deze wijken het beleid er op gericht moest zijn om deze wijken hun eigen karakter te laten behouden, rekening houdende met de druk en infiltratie van de aangrenzende grootstad. We bewierookten in 2006 de mensen die bij de eersten waren om op Deuzeld, Lek en Winkelstap wijkfeesten en speelstraten te organiseren.

We schrijven najaar 2012. Op 14 oktober moet u een nieuwe gemeenteraad kiezen. Gelukkig nog altijd die van Schoten.

De wijken Deuzeld, Lek en Winkelstap zijn de voorbije zes jaar zeker niet verwaarloosd. Mede onder druk van onze actieve Vlaams Belang gemeente- en OCMW-raadsleden, en met hun unanieme instemming, kwam er een modern Lokaal Dienstencentrum en werd het nabije Cogelspark toegankelijker en gebruiksvriendelijker. De modernisering van straten en pleinen was noodzakelijk en werd proper uitgevoerd, zij het dat op gebied van verkeersdoorstroming en parkeergelegenheid er terechte opmerkingen zijn. Wellicht zal men in de toekomst aan die verzuchtingen van de wijkbewoners gehoor moeten geven.

Maar andere en dringendere problemen eisen vandaag onze aandacht op.

De problematiek van de grootstad stopt niet aan de Eethuisbeek. Minder begoede medemensen zoeken betaalbare huisvesting en minder bonafide huiseigenaars zijn graag bereid deze aan te bieden, ook in Schotense straten. De markt van vraag en aanbod.

Het maakt dat wijken als Deuzeld, Lek en Winkelstap "de geneugten en de rijkdom" van de multiculturele samenleving steeds meer mogen beleven, met stilzwijgende medeplichtigheid van een politieke meerderheid die op gemeentelijk, Vlaams, federaal en Europees niveau het dogma van de culturele diversiteit aan de bevolking opdringt.

Tegelijk is er de terugval op de arbeidsmarkt, vooral wat jobs voor ongeschoolden betreft. En laat nu juist die groep in deze verstedelijkte wijken sterker dan elders vertegenwoordigd zijn. De gevolgen laten zich raden: verveling, baldadigheid, hanggedrag enzovoort. Nog niet problematisch maar nu nog ingegrepen kan worden moet er niet gewacht worden! Tegenover wachtuitkeringen en werkloosheid kan vrijwillige inzet voor de gemeenschap geplaatst worden. Waarom niet? U werkt toch ook voor uw boterham?

Het Vlaams Belang stelt verder voor dat elke vorm van criminaliteit ("kleine criminaliteit" bestaat niet!) zonder verwijl onverwijld hard aangepakt wordt en dat er extra overleg komt tussen politie en OCMW zodat criminele leefloontrekkers intensiever opgevolgd worden. Maar ook omgekeerd, dat de medewerkers van de Sociale Dienst van het OCMW meldingsplicht krijgen wanneer ze een vermoeden hebben van criminele handelingen.

Niemand kan de toekomst voorspellen maar we kennen al wel de plannen die men heeft om tussen de wijken Deuzeld, Lek en Winkelstap en de rest van Schoten een dubbel treinspoor én een autostrade aan te leggen. Wanneer dit bovengronds zou gebeuren betekent dat in de feiten dat Schoten verminkt wordt, dus pleit iedereen - ook het Vlaams Belang - voor een tunnel onder Schotens grondgebied.

Beslissingen over haalbaarheid en betaalbaarheid zijn nog niet genomen en de economische vooruitzichten zijn niet van die aard dat men snel tot uitvoering zal overgaan. Mogen we stout zijn en hopen dat deze gigantische ingrepen, die hoe dan ook gedurende jaren voor massale hinder en wegversperringen in en om Antwerpen zullen zorgen, voorgoed afgevoerd worden? En snel!

Iets anders is de uitbreiding van het vervoer over water. Dit milieuvriendelijk alternatief voor wegtransport moet volop verder ontwikkeld worden want kan voor aardig wat banen zorgen terwijl het op de banen wegen wat minder dringen wordt. Als Vlaams Belang staan wij achter onze Vlaamse binnenschippers. Als Vlaanderen ergens het voortouw in kan nemen is het wel in de binnenvaart, en daartoe mogen inspanningen worden gevraagd en geleverd.

Gelegen aan het kanaal hebben de wijken Deuzeld, Lek en Winkelstap de toekomst! Een Vlaamse toekomst in Vlaamse handen. Schotenaar, in uw belang, Vlaams Belang!

27 augustus 2012


Stop het vandalisme
Onze campagneploeg stelde vandaag vast dat een verkiezingsbord ter hoogte van het Kruispunt Ridder Walter Van Havrelaan - Kopstraat op een wansmakelijke manier werd toegetakeld door vandalen.

Vlaams Belang Schoten distantieert zich nadrukkelijk van dergelijke misdrijven, waarvan het zelf bij verkiezingscampagnes in het verleden reeds herhaaldelijk het slachtoffer was. Onze affiches werden met de regelmaat van een klok afgerukt, onze borden werden stelselmatig vernield en platgelegd en onze militanten werden beledigd en belaagd. Vorige week werd onze campagnewagen, die op de Markt gestationeerd was, nog beschadigd. Vlaams Belang diende klacht in tegen onbekenden.

Vlaams Belang Schoten eist dat de daders van deze zoveelste daad van de "verdraagzamen" zo spoedig mogelijk gevat worden en veroordeeld worden voor de aangerichte schade.

Vlaams Belang Schoten eist actie, meer controles en meer toezicht op de verkiezingsborden door de politie. Niet voor niets staat onze campagne in het teken van VEILIGHEID.

Ten slotte roept Vlaams belang Schoten de deelnemende partijen aan de verkiezingen van 14 oktober op tot een eerlijke en geweldloze verkiezingscampagne met open vizier.

Namens bestuur en fractie,
Gianni Peeters, Lijsttrekker
Piet Bouciqué, Afdelingsvoorzitter


Verkiezingsborden van burgemeester beklad

Een verkiezingsbord van burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V), ter hoogte van het Kruispunt Ridder Walter Van Havrelaan - Kopstraat, werd beklad door vandalen en onder meer ‘versierd’ met een hakenkruis. ‘Wansmakelijk’, reageert Vlaams Belang-voorzitter Piet Bouciqué.

‘Vlaams Belang Schoten distantieert zich nadrukkelijk van dergelijke misdrijven, waarvan het zelf bij verkiezingscampagnes in het verleden reeds herhaaldelijk het slachtoffer was. Ook onze affiches werden met de regelmaat van een klok afgerukt, onze borden werden stelselmatig vernield en platgelegd en onze militanten werden beledigd en belaagd. Vorige week werd onze campagnewagen, die op de Markt gestationeerd was, nog beschadigd. Vlaams Belang diende klacht in tegen onbekenden.’

Vlaams Belang Schoten eist meer controles en meer toezicht op de verkiezingsborden door de politie en roept de deelnemende partijen aan de verkiezingen van 14 oktober op tot een eerlijke en geweldloze verkiezingscampagne met open vizier.

Bron: Het Nieuwsblad van 03 september

Karel Blockx

01 september 2012


Schoten, waar Vlamingen thuis zijn
"waar Vlamingen thuis zijn", ik zie u de wenkbrauwen fronsen. Is dat niet de verwelkoming in de Rand rond Brussel, in de Gordelgemeenten? Zeker weten en zeker waar.

Maar de Rand kan ondersteuning vanuit Vlaanderen goed gebruiken, zie maar hoe de Vlaamse randgemeente Rode de Vlaamse Gordel tegenwerkte, met passieve steun van de Vlaamse meerderheidspartijen. De "Pax Francofona", de vrede der Franstaligen is zoals de Pax Romana: de Romeinse vrede opgelegd aan de 'barbaren'.

VLAAMS BELANG meent dat de Schotense gemeenteraad initiatieven kan en moet ontwikkelen om het Vlaams karakter van heel ons grondgebied te vrijwaren. Regelmatig legden we aan de gemeenteraad moties voor als steun aan Vlaamse initiatieven in de Rand en Brussel en even regelmatig werden deze door de zittende meerderheid van tafel geveegd. De zichzelf democratisch noemende partijen zien politiek neutrale initiatieven welke de Vlamingen van Brussel of de Rand nemen als "buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad". Alsof de gemeenteraad niet zélf kan bepalen wat ze als haar bevoegdheid mag beschouwen, zeker als "symboolfunctie" !

VLAAMS BELANG is die struisvogelpolitiek meer dan beu. Solidariteit tussen Vlamingen van Brussel en Rand en Vlamingen van Schoten is voor ons wél een gemeentelijke bevoegdheid en zal dat ook zijn na 14 oktober.

VLAAMS BELANG stoort het ook dat de gemeenteraad van Schoten nog steeds vergaderd onder het allesziend oog van vorst en vorstin. Ook hier: Schoten, waar Vlamingen thuis zijn.

Is de gemeenteraad niet bevoegd over de aankleding van haar raadzaal? En zo de wet de gemeente verplicht tot het ophangen van vorst en vorstin (ophangen, oei!) dan zijn er nog kelders en zolders waar ongetwijfeld een kram een oplossing biedt. Deze restanten van een achterhaald politiek systeem horen niet thuis in een moderne democratie.

VLAAMS BELANG, ook inzake zaaldecoratie een zekere keuze !


07 september 2012


Kandidatenvoorstelling Vlaams Belang Schoten onder ruime belangstelling
Vrijdagavond 14 september, dag op dag een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, stelde het VLAAMS BELANG SCHOTEN zijn kandidaten aan de pers en de afdeling voor.

Zoals we al gewoon zijn was de pers, hoewel aangekondigd, grotendeels afwezig maar dat maakte dat er meer plaats was voor de anderen. Niet in het minst voor de Schotense kandidaten en hun familie en voor sympathisanten uit de regio.

Dat zoveel volk naar Salons De Poort was afgezakt had uiteraard ook te maken met het feit dat de nationale voorzitter BRUNO VALKENIERS de voorstelling zou afsluiten.

Hij deed dat in zijn eigen academische en toch gedreven stijl, waarbij hij de continuïteit van de werking van VLAAMS BELANG SCHOTEN benadrukte, zeker in de turbulente tijden die we gekend hebben.

Het is waar dat de vier voorzitters die de afdeling de voorbije 34 jaar gekend heeft - Walter Verduyn, Dirk Van Onckelen, Jos Meeus en Piet Bouciqué - vandaag nog mee campagne voeren en kandidaat zijn.

Bruno bedankte hen voor die trouw en bij uitbreiding alle kandidaten die bereid zijn om het VLAAMS BELANG in hun straat, hun wijk, hun gemeente te vertegenwoordigen.

Voorafgaand waren onze 31 kandidaten soms ludiek maar vooral met even grote dankbaarheid door afdelingsvoorzitter PIET BOUCIQUE voorgesteld, waarbij de klemtoon lag op enerzijds standvastigheid en anderzijds vernieuwing.

Met GIANNI PEETERS als lijsttrekker krijgt die vernieuwingsoperatie niet alleen een jong gezicht maar vooral een bevestiging dat jonge Vlamingen zich nog voor eigen volk en eigen dorp willen inzetten.

GIANNI PEETERS had de avond geopend met een kort overzicht van het lokaal programma. Dit wijkt niet af van het nationale thema "KIES VEILIG" maar legt uiteraard eigen klemtonen. Een verzorgde programmabrochure voor Schoten vult het nationaal programmaboek mooi aan en is verkrijgbaar in ons secretariaat.

Uit beide stipte Gianni kort en duidelijk enkele punten aan, een korte maar gebalde toespraak die door de aanwezigen zeer gesmaakt werd.

Ook gesmaakt werd de receptie die de avond afsloot. Hier viel de verjonging pas écht op. Nieuwe gezichten maar met dezelfde dadendrang. Het is een geruststelling en nog meer een waarborg dat we op 14 oktober in Schoten een politieke factor van belang zullen blijven.

Een VLAAMS BELANG, de naam zegt wat het is!


slideshow | Viewer

Dames en heren, Goede vrienden,

Graag inderdaad een paar woordjes vanavond op de voorstelling van de Vlaams Belang lijst Schoten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Op 8 oktober 2006 is het Vlaams Belang in Schoten, onder de bezielende leiding van Marie-Rose, de grootste partij geworden en heeft de kiezer een sterke delegatie naar de gemeenteraad gezonden. Dat heeft de traditionele partijen echter niet verhinderd om rigoureus ook hier het cordon sanitaire in leven te houden en samen, lekker gezellig, een monstercoalitie te sluiten. Wat van het Vlaams Belang de enige, volwaardige oppositiepartij maakte. Een rol die we dan ook op overtuigende wijze op ons genomen hebben. Wat men ook zeggen: democratie zonder oppositie is geen democratie.

De voorbije zes jaar is onze partij, ook door een zeer moeilijke periode gegaan. Ook hier in Schoten. Jullie aanwezigheid in grote getallen én die van Terzake hier vanavond zal daar wel niet vreemd aan zijn.

Moeilijke beslissingen werden genomen, waar het helaas niet altijd mogelijk was iedereen tevreden te stellen. Niemand, ook ik niet, is zonder fouten.

Op 14 oktober gaan de Schotense kiezers opnieuw naar de lokale stembus. Het politieke leven gaat voort. Ik ben er trots op dat het Vlaams Belang in Schoten opnieuw een sterke lijst voorstelt. Getrokken door een gepokt en gemazelde Vlaams Belang jongere van 25 jaar: Gianni Peeters. Zeg nu nog eens dat verjonging en vernieuwing in onze partij loze begrippen zijn. Een lijst die een ideale mix is van verjonging, vernieuwing en ervaring met fractieleider en afdelingsvoorzitter Piet Bouciqué op de derde plaats.

Mag ik iedereen bedanken, kandidaten en militanten én hun gezin voor de blijvende inzet voor het Vlaams Belang, voor Vlaanderen voor onze waarden en normen. Ik weet dat het niet evident is om tegen de stroom te blijven opzwemmen.

Media en andere partijen reduceren verkiezingen maar al te vaak tot spektakel, tot een strijd tussen personen. Ook hier in Schoten lijkt het te zullen gaan tot een strijd tussen CD&V en N-VA. Neen een strijd tussen schoonvader en schoonzoon, wiens partijen elkaar vandaag bevechten, maar gisteren nog rustig in een kartel zaten. Wie gelooft die mensen nog?

En hier staat dan het Vlaams Belang, dé programmapartij bij uitstek, dé anti-establishment partij, die met een duidelijke boodschap naar de kiezer gaat: Kies veilig!

Breng in Vlaanderen, in onze steden en gemeenten, in onze wijken en straten terug de nestwarmte die er vroeger was. Stop de vervreemding in Vlaanderen en dan heb ik het niet alleen over de massa-immigratie, maar ook over het feit dat vele Vlamingen zich niet meer thuis voelen in hun eigen land of gemeente.

Kies veilig gaat dan ook over meer dan fysieke veiligheid alleen. Het houdt ook in sociale veiligheid, solidariteit die begint bij het eigen volk. Het houdt ook in identitaire veiligheid: fierheid op en het uitdragen van de eigen taal, cultuur, waarden en normen.

Daar staat het Vlaams Belang voor. Bij ons geen dubbelzinnigheid, geen spagaten maar duidelijke taal.

Mag ik jullie allen veel sterkte, strijdlust en succes toewensen bij de komende stembusslag en dat ge een sterk en een hecht team naar de gemeenteraad kunt sturen, Vlaanderen en Schoten ten bate.

Bruno Valkeniers, 13 september 2012

18 september 2012


Daling van 2,83% waterverbruik bij Schotense gezinnen. Oorzaak ?
Op de vraag van ons raadslid Jos Meeus in de gemeenteraad van 31 mei ll over de daling van het drinkwaterverbruik bij Schotense gezinnen van bijna 3%. (en na een herinnering aan deze vraag tijdens gemeenteraad van 28 juni ll) kreeg ons raadslid Jos Meeus op 12 juli 2012 volgend antwoord toegestuurd van drinkwaterbedrijf Pidpa.

De stijging van de factuurbedragen is voornamelijk het gevolg van de GSB en de BGSB. Het Pidpa tarief van de drinkwatercomponent is sinds maart 2009 ongewijzigd gebleven.

GSB is gemeentelijke saneringsbijdrage opgelegd door de gemeente
BGSB boven gemeentelijke saneringsbijdrage opgelegd door het Vlaams gewest.


Voor de Schotenaar wil dit zeggen dat de oorzaak van het minder waterverbruik deels te maken heeft met de verdekte belastingverhoging door de meerderheid in de gemeente, een meerderheid die bestaat uit CD&V/NVA, Open VLD, SP.a en op gewestelijk vlak CD&V, NVA, SP.a

Met andere woorden alle zogenaamde democratische partijen kiezen stiekem voor de verdekte belastingverhoging die onze Schotense gezinnen treft.
Is dit de kracht van verandering NVA ?
Is dit de belastingverlaging waarvoor Open VLD pleit ?
Is dit de gezinspolitiek van CD&V ?


Beste Schotenaar als u op 14 oktober 2012 naar de stembus gaat denk daaraan en kies voor een echte ommekeer kies Vlaams Belang als echte gezinspartij.

Jos Meeus, Lijstduwer 31ste plaats gemeenteraadsverkiezing, 3de plaats provincieraadsverkiezing

20 september 2012


Voorakkoorden zonder schaamte in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten !
Gisteren op de radio en TV, vandaag in de geschreven pers "de kiezer heeft het laatste woord" (maar we houden er geen rekening mee).

Typisch iets voor de tsjeven om als eerste naar de micro te lopen en te vertellen dat in tal van gemeenten er al voorakkoorden zijn afgesloten. Een voorakkoord is als een verloving, het gaat een huwelijk vooraf. Natuurlijk kunnen bruid en bruidegom - in de politiek kunnen dat zelfs meer dan twee partijen zijn - nog wat flirten met anderen, maar achter de schermen heeft men het "ja-woord" zo goed als binnen.

U, kiezer, u mag naar de politieke hoogmis komen op de dag van de verkiezingen, maar weet dat u geacht wordt het mystieke huwelijk te aanvaarden. U bent immers familie van de bruid, of van de bruidegom, of van het bruidsmeisje, of van één van de getuigen en in al die gevallen doet uw mening, uw visie er eigenlijk niet toe. Enkel uw stem voor de juiste partij is wat hen interesseert.

Er is anderzijds een voorakkoord dat elke andere partij met toeters en bellen van de daken schreeuwt, een huwelijk met VLAAMS BELANG is uitgesloten. En niet alleen in Schoten, in Antwerpen of in boemerskonte, neen, de "fatwa" geldt voor alle Vlaamse en Brusselse gemeenten.

't Is dat er al een VLAAMS BELANG bestaat anders hadden we het - al was het enkel hierom - vandaag nog moeten uitvinden !

26 september 2012


"Wat mij rest is walging" (Godfried Bomans)
Hebt u de folder van vader Morel al gezien? Het kan haast niet anders want deze is zo spraakmakend dat de media er graag plaats voor maakten. Opnieuw en eens te meer een open forum voor de troetelbeertjes… Moest u wegens verblijf op Mars de bewuste folder toch gemist hebben, het gaat om de toegevoegde foto: Marie-Rose staat achter een nog volle BdW, een foto uit de oude doos.

Het staat de familie Morel vrij om campagne te voeren met de middelen die ze hebben, en deze foto is zeker niet beschamend, maar het toont aan tot welke praktijken deze mensen zich wenden om toch maar wat stemmen te kunnen afpikken van VLAAMS BELANG. Erger nog: het toont ook aan in welke competitiedrang Marie-Rose is opgegroeid, uit welk hout ze zelf gesneden was.

Nog altijd en voor altijd blijft het spijtig dat een jonge moeder de strijd tegen een vreselijke ziekte moest verliezen. Voor de moeder alle respect, voor haar ouders die zich van haar gedachtenis bedienen als de eerste de beste marktkramer is dat respect vandaag veel minder.

27 september 2012


"Wat mij rest is walging" (Godfried Bomans)
Als 't goed is zeggen we het ook! En zaterdag was het goed, het uitdelen van onze VLAAMS BELANGfolders op de wekelijkse markt. Een goede ploeg militanten was op post zodat we de twee belangrijkste invalshoeken van de markt konden bedienen. En met succes, want menigeen gaf duidelijk te kennen dat hij of zij onze aanwezigheid wist te waarderen.

Volgende zaterdag, 6 oktober, opnieuw afspraak om 9.15 uur in ons secretariaat, en ook op zaterdag 13 oktober zullen we gewoontegetrouw ook van de partij zijn.

Verder blijven onze affiches mooi hangen op de gemeentelijke borden. Nu de partijen zelf instaan voor de affichage blijft het gelukkig een ordelijk zicht waarbij de partijen en de kandidaten elkaar het licht gunnen. Mooi zo.

Het belangrijkste is de bedeling van de kandidatenfolders in de bussen van Schoten. We zijn op onze wijken allen volop bezig en dat is maar goed ook. De Post, die we ook voor een deel benutten, zal geen folders steken in bussen met een zelfklever "geen reclame aub". Wat u als kandidaat/militant met dat verzoek doet mag u zelf beslissen, maar weet dat andere partijen dit verzoek over het oog zien.

Het is immers zo dat wie het recht en de plicht heeft om aan de stemming deel te nemen in beginsel ook het recht en de plicht heeft zich te informeren.

Als kandidaat en als partij hebben wij de opdracht en de plicht die informatie te bezorgen. Ja toch?

Nog een tiental dagen en dan is het woord aan de kiezer. Tien dagen om te bussen, uit te delen, campagne te voeren. Omver en erover!

03 oktober 2012


Wat met "De List" en "Amerlo" ?
Recht op veiligheid

Het bestrijden van diefstallen in woningen is een absolute prioriteit voor het Vlaams Belang.

Daarom willen we :

  1. op invalswegen ANPR-camer's plaatsen, in samenspraak met buurgemeenten of provincie (herkennen van nummerplaten van gestolen of geseinde voertuigen), zodat een politiepatrouille dadelijk kan ingrijpen;

  2. het SDNA, waarmee men diefstalgevoelige goederen markeren, subsidiëren:

  3. buurtinformatienetwerken (BIN) oprichten. Als een BIN-lid iets verdacht ziet, waarschuwt hij de politie, die dan verdere actie onderneemt.

Dit alles hebben wij de voorbije legislatuur voorgesteld, maar de meerderheid CD&V/NVA, Open VLD en SP.a gingen hier niet op in.

Voor ons is veiligheid een "en en" verhaal en geen "of of" verhaal.

Betere coördinatie en evaluatie bij wegenwerken

Bij het heraanleggen van de Horstebaan hebben wij in lange files gestaan. Soms had men een uur nodig om via Calesbergdreef, Winkelstap, Bredabaan, De List te bereiken.

Ondanks mijn aandringen om via kleine ingrepen (o.a. afstellen verkeerslichten) een betere verkeersstroom te verkrijgen, werd daar niet op in gegaan. Ook mijn voorstel om een fietspad boven de brede grachten aan te leggen werd afgewezen (een breder fietspad zodat voorbij steken veiliger is).

Tenslotte, een evaluatie met de wijk over mogelijke kleine aanpassingen zou volgens mij geen slecht idee zijn.

Immigratie stop, NU !

Rituele thuisslachtingen zijn uit den boze, want onverenigbaar met de wet op het dierenwelzijn; boerka's en nikabs in het straatbeeld kunnen niet worden toegestaan.

Het Vlaams Belang is tegenstander van een grotere instroom van asielzoekers via opgedrongen overheidsinitiatieven zoals het Lokaal Opvang Initiatief (LOI). Dit is een huis of appartement huren voor asielzoekers.

En niet te vergeten.....

  1. Geluidschermen voor De List, nu er een spitsstrook bijkomt op de E19.

  2. Tweede spoorontsluiting, A102 of meccano tracé volledig ondergronds aanleggen.

  3. Ten slotte geen toelating voor een gokpaleis in onze achtertuin (Bredabaan). Tijdens de huidige legislatuur stemde het Vlaams Belang tegen de komst hiervan.

Met Jos Meeus en Karel Blockx is uw toekomst in veilige handen


Jos Meeus
Lijstduwer gemeenteraad, 31ste plaats, lijst 3
3de plaats provincieraad, lijst 3

Karel Blockx

9de plaats gemeenteraad, lijst 3

03 oktober 2012


Gevecht tegen vergunning

Buurtcomité naar Raad van Vergunningsbetwistingen in strijd tegen bouwproject

Wijkvereniging Donk protesteert opnieuw tegen een bouwproject op de hoek van de Schotendreef en de Heikantstraat. De Raad van State vernietigde de bouwvergunning. Ook de gemeente tekende beroep aan maar de provincie heeft een nieuwe vergunning afgeleverd. Bij het nemen van deze beslissing is er in de hele deputatie geen discussie geweest aldus K. Helsen gedeputeerde provincie Antwerpen. Tot zover GVA.

De meerderheid in de Schotense gemeenteraad bestaat uit CD&V/NVA, Open VLD, Sp.a. Ook in de provincieraad is het dezelfde meerderheid die deze provincie bestuurt.

Nog straffer. K. Helsen, gedeputeerde in de Antwerpse provincieraad en schepen E. Empereur in de Schotense gemeenteraad samen verantwoordelijk op elk niveau voor Ruimtelijke ordening, behoren tot dezelfde politieke familie namelijk Open VLD. Het is duidelijk dat ze niet met elkaar praten.

Beste buurtbewoner deze spreidstand van de zogenaamde democratische partijen is gewoon hypocriet. Op het gemeentelijk niveau zeggen ze neen tegen dit project, maar op provinciaal zeggen ze “Ja.” Nog erger, de beslissing van de Raad van State wordt gewoon genegeerd door deze zelfde meerderheid in de provincie. Met alle gevolgen van dien, eindeloze en kostelijke procedures waar niemand mee gediend is.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de provincies totaal voorbij gestreefd zijn. Voor ons is de uitspraak van de Raad van State in deze bindend. Wij hebben geen betutteling nodig vanuit de provincie. Het gemeentelijk niveau moet hier zijn volle verantwoordelijkheid nemen en wanner het tot een conflict komt, is het de Raad van State die hierover oordeelt.

Onze Vlaams Belang fractie in de provincieraad pleit dan ook voor de volledige afschaffing van de provincies. Wij nemen nog deel aan deze provincieraadsverkiezingen omdat wij nog steeds controle wensen uit te voeren op de vele belastinggelden die deze zogenaamde correct denkende partijen verspillen. Het gaat niet alleen over bouwvergunningen, maar over verre reizen van gedeputeerden naar China, het uitbetalen van gedeputeerden die vervroegd afscheid nemen, het subsidiëren van moskeeën enz…

Het Vlaams Belang is het luisterend oor naar de bevolking toe, daarom vragen wij uw stem op 14 oktober 2012.

Jos Meeus, 31ste plaats gemeenteraad, 3de plaats provincie
Ghislaine Peleman, 2de plaats gemeenteraad
Karel Blockx, 9de plaats gemeenteraad


08 oktober 2012


Bedankt kiezers !
Ook hier in Schoten hebben de kiezers voor een omwenteling gezorgd, de cijfers liegen er niet om.

N-VA, dat ditmaal niet in kartel opkwam, is ook hier de grote winnaar met 14 zetels, gelukwensen aan Maarten en zijn ploeg. CD&V verloor, zoals praktisch alle partijen, zetels aan de winnaar en heeft nog 8 zetels over.
Ook de coalitiepartners boeten rijkelijk in, Sp.A haalt nog 2 zetels en Open VLD valt terug op 1 zetel. Enkel Groen kon met 1 zetel winst afsluiten, zij hebben nu 2 zetels.
Het Vlaams Belang houdt nog 4 zetels over.

bedankt

Ook na deze bijzonder moeilijke verkiezingen en tegenvallende resultaten is vandaag een woord van dank op zijn plaats.
Dank aan de vele kiezers die ons zijn trouw gebleven. Dank aan de vele mandatarissen, militanten en sympathisanten die de voorbije jaren en maanden het beste van zichzelf hebben gegeven.

Het Vlaams Belang Schoten is niet dood. Wij zullen ook de volgende legislatuur trachten onze strijd voor een veiliger en beter Schoten, waar Vlamingen zich kunnen thuis voelen, verder zetten. Ook al moet dat via de oppositie zijn.

Karel Blockx

17 oktober 2012


De verkrachting van de verandering
We vernemen vandaag dat Schoten de volgende zes jaar zal bestuurd worden door een coalitie N-VA - CD&V - Open VLD. Van verandering gesproken: de socialisten vallen uit de boot van de vorige coalitie en dat moeten we beschouwen als "verandering".

De N-VA van Schoten laat met deze beslissing de kans liggen om geschiedenis te schrijven. Een meerderheid van N-VA met Vlaams Belang had een sein kunnen zijn dat de V-partijen daadwerkelijk -als aanloop naar 2014- ook op lokaal vlak het heft in handen kunnen nemen en de burger geven waar hij/zij om vraagt: een Vlaamse, veilige, leefbare en betaalbare gemeente.

In de Gazet van Antwerpen van woensdag 17.10.2012 lezen we: "We houden op dit ogenblik een soort consultatieronde met de verschillende fracties om te zien waar er aansluiting mogelijk is en wie er zin heeft in een coalitie met ons", vertelt Maarten De Veuster.

Vlaams Belang werd de afgelopen dagen NIET geconsulteerd - van elementaire beleefdheid gesproken - en stelt vast dat de zichzelf democratisch noemende partij N-VA amper 4 dagen na de verkiezingen de maskers al laat vallen en zich laat betrappen op flagrante leugens. Zoals we steeds voorspelden, had N-VA door de familiale banden tussen burgemeester en schoonzoon [lees: eigen volk eerst] reeds een voorakkoord met de CD&V. Als toetje voor zijn bewezen diensten kreeg de enige verkozene van de VLD een schepenambt aangeboden.

Voor Vlaams Belang niet gelaten, we zullen deze nieuwe monstercoalitie de volgende legislatuur krachtdadig bestrijden en onze rol als grootste oppositiepartij ten volle spelen. Schoten en de Schotenaren verdienen beter.

Namens bestuur en fractie,
Gianni Peeters, Lijsttrekker Schoten 2012
Piet Bouciqué, Afdelingsvoorzitter
Patrick Molle, Ondervoorzitter


17 oktober 2012


Balans verkiezingen
Er is al heel wat geschreven over de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, zij het dat Schoten amper in de pers kwam. Dat heb je met voorakkoorden: in een achterkamer samenklitten en dan maar hopen dat de kiezer het spel wil meespelen. In Schoten heeft dat gewerkt en zelfs zodanig dat de zwaar verliezende Open VLD toch de schepen voor financiën mag leveren in een coalitie van NV-A en CD&V.

Nu we het over verliezers hebben is "'t goed in 't eigen hert te kijken", zoals Alice Nahon ooit dichtte.

Voor het Vlaams Belang waren de verkiezingsresultaten ronduit slecht. Op enkele plaatsen kon het verlies beperkt blijven, zoals in Schoten, maar we kregen klappen en we zagen de vier hoeken van de boksring.

Zijn wij dan de grote verliezer? Ook hierover even duidelijk: neen.

Neen, want door het cordon sanitaire kregen we nooit ergens de kans om beleid te voeren en konden we dus niet op ons beleid beoordeeld worden. Zij die in een coalitie stapten met als enige doel het Vlaams Belang van het beleid weg te houden kregen nu de rekening gepresenteerd: zowel Open VLD, CD&V als SPa verloren stemmen en zetels en dat zowel in de steden als in de gemeenten, dus ook in Schoten. Ze verloren schepenen en burgemeesters, en nog geen klein beetje.

Dat u als kiezer massaal de NV-A boven het Vlaams Belang verkoos is voor ons jammer, maar we zien liever vele zwart-gele gemeenten dan donkerrode, donkerblauwe of kleurloze tsjevennesten. Proficiat aan de winnaars van de dag, ook al omdat ze zowat geheel hun programma van het Vlaams Belang hebben overgeschreven. In een examen ben je dan normaal gebuisd, maar de politiek heeft andere regels.

En wat nu?

We zijn niet meer zo talrijk in de Schotense gemeenteraad maar of je nu met een fractie van negen dan wel van vier oppositie voert is hetzelfde. Kwestie is dat we scherp maar constructief moeten zijn tegenover de meerderheid, we zijn dat als grootste oppositiepartij in Schoten aan de bevolking verplicht.

Bovendien liggen nationale thema's, samengevat in de drie V's - Vlaanderen, Veiligheid, Vreemdelingen -, het Vlaams Belang veel beter dan lokale bekommernissen. Niet dat die onbelangrijk zouden zijn maar men kan lokaal niets bovenlokaals beslissen. De Wetstraat beslist en de Dorpsstraat draagt de gevolgen.

Inzake Vlaanderen zal men het Vlaams Belang nog zeer hard nodig hebben wil men dit apenland in 2014 voorgoed op pensioen sturen. Tenslotte hebben wij al 35 jaar ervaring op het vlak van Vlaamse bewustwording, al willen onze NV-A medestanders dat liever niet horen.

Inzake Veiligheid is onze kijk - nultolerantie, volledige strafuitvoering, uitwijzen van criminele vreemdelingen - vandaag onderwerp van wetsvoorstellen, voorgedragen door… meerderheidspartijen.

En wat de Vreemdelingen betreft is het triestig te moeten vaststellen dat niet één politicus van een andere partij met een origineel voorstel op de proppen komt. Ook hier is het overpennen, afschrijven, leentjebuur spelen, ook uit het zo vaak verdoemde 70punten-programma. Ja, men verpakt het wat mooier en doet er een blinkend strikje om maar de inhoud is dezelfde.

Tot zover het ideologisch luik. Politiek is echter ook strategisch inzicht.

Als we stellen dat anderen met onze pluimen gaan lopen en onze veren op hun hoed steken, dan bekennen we dat tenminste een deel van onze visie door die anderen in beleid wordt omgezet. Tegelijk hebben die anderen er alles aan gedaan om het Vlaams Belang monddood te maken. Bovendien is er geen zicht op verbetering: al kruipen we op onze knieën naar Rome, we zijn de voor eeuwig verdoemden.

Doch het is evenzeer duidelijk dat er nood is aan een formatie die het eigen volk blijft verdedigen, zowel in Schoten, in Vlaanderen als in Europa. Die durft spreken waar anderen zwijgen.

Vraag is, aangezien de democratie in dit land voor het Vlaams Belang andere regels kent dan voor anderen, alleen of deze formatie een politieke partij moet zijn die deelneemt aan verkiezingen. We mogen die vraag niet uit de weg gaan

Het antwoord op die vraag - en op vele vragen - ligt in de toekomst. Zolang een alternatief geen vorm krijgt werken we als Vlaams Belang voor de toekomst van de Vlamingen verder. Tot spijt van wie 't benijdt.

Dirk Van Onckelen, secretaris

19 november 2012Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx