Slibruiming Klein Schijn

Noodzakelijke werken om wateroverlast in de gemeente Schoten te voorkomen

Schriftelijke vraag van provincieraadslid Jos Meeus Vlaams Belang 7 december 2010.

In de persmededeling 26 november 2010 van de provincie Antwerpen maakt de deputatie melding van overtollig slibruiming van rivieren in verschillende gemeenten van onze provincie. Het Klein Schijn dat zich op de grens met s'Gravenwezel en Schoten bevindt, wordt in deze persmededeling niet vernoemd.

Momenteel worden er werken uitgevoerd aan de dijken van het Albertkanaal tussen Wijnegem en Schoten. Heden mondt het Klein Schijn uit in het Albertkanaal via de bijpas om overstromingsgevaar op de verder gelegen industriegronden Wijnegem/ Deurne te voorkomen.

In het verleden heeft dit voor wateroverlast gezorgd op hoger gelegen gebieden in Schoten en tot het stopzetten van een kweekprogramma voor otters op het natuurdomein La Garenne.

Hier volgende vragen van ons raadslid Jos Meeus en antwoorden van de gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Jos: Wanneer heeft in het Klein Schijn de laatste slibruiming plaats gevonden?

Antwoord.In de periode mei-juni 2004 werd het stroomopwaartse gedeelte van Het Klein Schijn van aan het Albertkanaal tot aan "De Kaak" geslibruimd.

Jos. Hoeveel overtollig slib is er geruimd in het Klein Schijn?

Antwoord. Er werd over een afstand van 5.679m. lang 7.162 ton slib uitgehaald.

Jos. Wanneer wordt deze bijpas of monding van het Klein Schijn vergroot naar het Albertkanaal?

Antwoord. Wat de nieuwe uitmonding van het Klein Schijn naar het Albertkanaal betreft, loopt momenteel de procedure om de MER- ontheffing te bekomen.(Milieu Effecten Rapport)

Zodra deze rond is kan de bouwvergunning afgeleverd worden. Het is nv De Scheepvaart die deze werken heeft ontworpen en ook gaat uitvoeren.

Verwacht wordt dat de uitvoering in de loop van 2011 kan starten.

Bij de budgetbespreking 2009 had ons raadslid Jos Meeus al vragen over het Klein Schijn.

Toen antwoordde de gedeputeerde dat de uitvoering van deze werken niet in deze legislatuur zouden plaats vinden. Dus niet voor oktober 2012.

Nu wordt verwacht dat de werken nog dit jaar zouden starten. Men zou zeggen dat de aanhouder wint en dat constructieve oppositie, zoals Jos die al gans deze legislatuur voert, loont. Dit is in het belang voor onze Schotense belastingbetaler.

Karel Blockx

12 januari 2011


Inbrakenplaag in Schoten
In de gemeenteraad van december ll. pleitte ons raadslid Jos Meeus voor een "Bovenlokaal netwerk bewakingscamera's".

Dat dit geen overbodige luxe is kan men nalezen in Gazet van Antwerpen Metropool Noord van vrijdag 7 januari 2011 op bladzijde 40.

 1. Dieven gaan ervandoor met dashboard (Anton Van de Veldelaan)

 2. Poging tot inbraak. Onbekenden forceerden twee cilindersloten. (Asbroeklaan)

 3. In maar liefst vijf woningen werd poging tot inbraak vastgesteld. (Wijngaardlaan)

 4. Poging tot inbraak in een woning (Kopstraat)

 5. Mislukte poging tot woninginbraak (Gelmelenstraat)

Ook in de kranten van 12 januari wordt melding gemaakt van tal van woninginbraken.

 1. Geld en juwelen gestolen in maar liefst drie woningen. (Kromvendreef)
 2. Raam ingeslagen en inboedel ondersteboven. (Varenweg)

Dan hebben we het hier nog niet over de talloze winkeldiefstallen die gepleegd worden op Schotens grondgebied.

Het klopt dat onze Schotense agenten nu eenmaal niet overal gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Daarom zou zo'n bovenlokaal cameranetwerk een zeer handig middel zijn om deze misdrijven de Schotense wereld uit te helpen.

Jos zal in deze materie het "cameranetwerk" dus op de voet blijven volgen.

De volledige artikels kan u lezen onder de rubriek "Vers van de pers" van 07 en 12 januari 2011

Karel Blockx

12 januari 2011


Vlaams Belang Schoten diep bedroefd om het overlijden van Marie-Rose Morel
Met verslagenheid vernamen wij het overlijden van ons voormalig boegbeeld en fractieleidster Marie-Rose Morel. Ons medeleven gaat uit naar haar echtgenoot, ouders, broer, zus, naar haar kinderen en haar vele vrienden en vriendinnen. We wensen hen veel sterkte en moed bij het verwerken van dit verlies. Verder dankt Vlaams Belang Schoten alle Vlamingen die met haar meeleefden in haar strijd om haar ziekte te boven te komen. Ze streed met alle moed en met alle mogelijke middelen maar deze strijd kon ze helaas niet winnen.

Marie-Rose was onze nummer een bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en zorgde mee voor een monsterscore. Ze nam haar taak als oppositieleidster op met verve en zorgde meermaals voor vuurwerk in de gemeenteraad. Ze was een veelgevraagde gaste op partijbijeenkomsten overal in Vlaanderen. Ze kon vriend en vijand bekoren met haar gevatte spraakvaardigheid, dossierkennis en overredingskracht. Marie-Rose Morel was sociaal bewogen en had een lief woord voor iedereen. Velen in Schoten en erbuiten zullen haar missen. Vlaams Belang Schoten zal haar nooit vergeten.

Namens bestuur en mandatarissen

Piet Bouciqué, Voorzitter Vlaams Belang Schoten

14 februari 2011


Schadevordering n.a.v. slechte staat van het wegdek
Het wegdek in Vlaanderen ligt er veroudert en op veel plaatsen slecht bij. De voorbije en huidige winterperiode hebben hier zeker geen goed gedaan.

De slechte staat van het wegdek kan schade veroorzaken aan voertuigen die erover rijden. In 2010 ontving de Vlaamse overheid hieromtrent 1.872 schade eisen. In vergelijking met 2009 (853 eisen) is dit meer als een verdubbeling.

Ook gemeentelijke wegen kunnen voor schade aan voertuigen zorgen.

Daarom volgende vragen:

 1. Hoeveel schadevorderingen werden er in 2010 tot heden ontvangen in verband met schade aan voertuigen als gevolg van de slechte staat van het wegdek ?

 2. Indien schadevorderingen
  Hoeveel eisen waren daarvan gegrond en hoeveel schadevergoeding er in totaal al werd uitbetaald ?

Jos Meeus, Raadslid Vlaams Belang

16 februari 2011


Advertentie Frank Vanhecke in Bode van Schoten "betekent niets"
Oud-Vlaams Belangvoorzitter Frank Vanhecke plaatste zopas een advertentie in "De Bode van Schoten", gemeente waar hij woont sinds het overlijden van zijn vrouw Marie-Rose Morel. "Uw Vlaamse stem in Europa" is de titel, zónder Vlaams Belang-logo. De kwart pagina kostte hem volgens de tarievenlijst van de Bode 285 euro.

advertentie Bode


Zowel bij Vanhecke zelf als bij het Vlaams Belang-secretariaat in Schoten kwamen hierover al heel wat vragen om verduidelijking binnen. Komt Vanhecke in 2012 op in Schoten, voor Vlaams Belang, voor N-VA, met een eigen lijst? Vlaams Belang zou dit stemmenkanon goed kunnen gebruiken, na het wegvallen van Morel.

"Niets van aan", zegt Vanhecke desgevraagd. "Ik kom niet op een lijst te staan, ik woon ocharme nog maar een maand in Schoten. En ik adverteer ook in andere lokale bladen dan de Bode van Schoten, gewoon omdat ze goedkoper zijn dan de nationale. Zoek er niets achter dan dat ik aan de kiezer wil laten weten dat ik nog leef, dat ik nog drie jaar mandataris ben in het Europees parlement, en tot zolang ter beschikking sta van de mensen die voor mij gestemd hebben", aldus Frank Vanhecke.

Ook achter het ontbreken van het Vlaams Belang-logo mag de pers niets zoeken. "Dat is toeval. Overstappen naar N-VA zou voor mij onethisch zijn, na twaalf jaar voorzitterschap van Vlaams Belang. Marie-Rose is op het einde opnieuw N-VA-ster geworden, maar ik ben Marie-Rose niet. Zeg nooit nooit, maar ik sta er momenteel mijlenver vanaf. Ik zie mijn toekomst niet in de politiek maar in de immobiliën, waarvoor ik binnenkort met de opleiding begin."

Boris Rousseeuw - Bron: Gazet van Antwerpen

Karel Blockx


20 april 2011


Tussenkomsten OCMW raad april
Prepaid kaarten Dexia

Op het eerste zicht lijkt de invoering van dit systeem een vereenvoudiging en een veiligere manier van werken. Het maakt dat we minder cash in huis moeten hebben wat de buit van mogelijke inbraken verkleind enzovoort.

Evenwel hebben we, als fractie, toch enkele opmerkingen.

Noodhulp moet zijn wat het woord zegt: hulp in dringende nood. We nemen nadien op het bijzonder comité van de Sociale Dienst akte van de spoedbeslissing die genomen werd en ik geloof niet dat het al voorviel dat we deze in vraag stelden.

Naast het direct lenigen van de materiële nood - in de meeste gevallen gaat het om geld, in sommigen om onderdak – bestaat de hulpverlening ook uit het menselijk contact, het afhalen van het bedrag, het besef dat men inderdaad geholpen wordt en het minste dat we mogen vragen is erkenning voor deze hulp. Het overhandigen van een bedrag om eten te kunnen kopen is een eerste stap in de hulpverlening, als we dit gaan “moderniseren” tot het overhandigen van een bankkaart wordt dit onpersoonlijker en afstandelijker.

Tweede opmerking: zijn onze klanten bekwaam om met een bankkaart om te gaan? Hebben we er toezicht over dat het bedrag door de hulpbehoevende wordt afgehaald en niet door de zo vaak op het comité door onze klanten aangehaalde “vrienden” ?

We kunnen de wereld niet stilzetten. Evolutie maakt dat ons bankverkeer veiliger en gemakkelijker is geworden. We doen aan internetbanking en binnen afzienbare tijd zal één kaart vele kaarten vervangen omdat de kennis en mogelijkheden voorhanden zullen zijn. Voor ons, hier rond de tafel, is dat goed nieuws.

Ik kan de redenering van Dexia wel volgen, het is deze van Coca Cola. Uiteindelijk zal een deel OCMW-klanten, eens terug in het normale bankverkeer omwille van de vertrouwdheid met de werking (al is het maar de ligging van het kantoor) een Dexia klant worden. We bevoorrechten dus als OCMW één bank omdat zij als eerste (en enige?) deze formule aan de OCMW’s aanbieden. Maar banken doen niets voor onze mooie ogen! Een bank als Dexia, met haar bonussen voor o a een oud-premier, wil slechts zieltjes winnen.

Als Vlaams Belang-Vlott zeggen we neen aan deze commercialisering van dringende hulpverlening.

Budget LOI

291.000 euro!

Dat is het bedrag dat u voorstelt bij de start van het Lokaal Opvang Initiatief. Het zal de Schotenaar echter niets kosten want uit uw berekening blijkt dat de hogere overheden deze kosten uiteindelijk op zich nemen.

Meer zelfs, wat we niet terugvinden in uw voorstel is dat de hogere overheden later 110% van de werkingskosten op zich neemt, we stappen dus in een systeem van bonussen. Nu, als een oud premier niet vies is van gemakkelijk geld, wat zouden wij dat zijn?

Wel, het zal u niet verbazen maar wij zijn vies van dat geld omdat het de lokale OCMW’s aanmoedigt en stimuleert om met een LOI van start te gaan, waardoor het probleem van asiel en migratie over een grotere oppervlakte verdeeld wordt en dus iets minder zichtbaarder. Die redenering past perfect in het dogma van de multiculturele maatschappij en verhult het totaal gebrek aan visie waarover u zelf, geachte meerderheid, al meer dan eens uw ongenoegen uitte.

Ook dat het de Schotenaar niets kost is een fabeltje. Via zijn belastingen draagt elke Vlaming of Waal bij tot het vullen van de gaten in de staatskas, dus ook de Schotenaar. Dat beetje dat op de bodem van de kas blijft liggen wordt in zijn naam gebruikt om grenzen open te stellen, hotelkamers te betalen, LOI’s op te richten.

Niet in onze naam! Waarom een betere slagzin verzinnen als er al één is? Niet in onze naam zal u hier dit budget goedkeuren, zoals u eerder al het LOI goedkeurde. Niet in naam van het Vlaams Belang – Vlott.

Net nu de verantwoordelijke staatssecretaris in slopende zaken zich erg flinks toont door in Zaventem controles te houden op vliegtuigen uit Italië, geven wij het signaal dat je de wereld kan zien in Schoten. Das heel fijn voor even, maar of het even fijn is dat Schoten nog meer wereld binnenhaalt is maar de vraag.

Ook de overeenkomst OCMW-Fedasil, zeggen we omwille van het ontbreken van visie en beleid “neen” aan het voorliggende ontwerp.

Lokaal Sociaal Beleidsplan, evaluatie en bijsturing

In december 2007 kwam u uw Lokaal Sociaal Beleidsplan hier voorstellen. We hebben toen in een open sfeer van woord en tegenwoord aan een aantal punten van dit plan bijzondere aandacht geschonken. Uiteindelijk hebben we toen de discussie afgerond met de belofte dat we op onze commissies en op de Raad regelmatig het LSB zouden evalueren. Omdat het de taak van de oppositie is kritisch te zijn, en omdat een plan altijd maar een plan is en géén verwezenlijking, hebben we, Vlaams Belang – Vlott, ons bij de stemming in december 2007 onthouden.

Sta ons toe op te merken dat we die tussentijdse evaluatie met een korreltje zout wegslikken. Hoewel we vanuit onze fractie meer dan eens een vraag stelde over, of verwezen naar het LSB bleef het goedbedoelde antwoord vaak vaag of naast de kwestie. Omdat wij mensen van goede wil zijn namen we daar vrede mee.

We zien immers dat bepaalde voornemens daadwerkelijk vorm kregen. Kijk naar onze campus anno 2011 en vergelijk met de toestand in december 2007 en dan moet zelfs een blinde erkennen dat het OCMW werkt. Goed werkt. Als ’t goed is zeggen we het ook.

Wat minder geslaagd was, was de raadpleging onder de bevolking. We willen er hier aan herinneren dat wij vanuit onze fractie hier alternatieven hebben voorgesteld die én goedkoper én mogelijk in een wel bruikbare respons hadden geresulteerd.

Vandaag worden we uitgenodigd tot die evaluatie. We hebben in de stukken er kennis van genomen dat Els De Deken naar waarheid de gestelde vragen beantwoordde, zonder verbloeming of opsmuk. Zo hoort het en waarvoor dank.

Wel betreuren we dat vanavond blijkt dat de meerderheid punten uit het originele plan kan afvoeren maar niet geneigd is om nieuwe voornemens toe te voegen. Dit blijkbaar in tegenstelling tot de Schotense gemeenteraad waar “bijsturing” wel op de agenda staat.

Ik rond af:

we gaan akkoord met de voorgestelde evaluatie, de plussen en de minnen, en als het enkel over die procedure zou gaan stemden we met u mee.

Maar men zal de evaluatie niet los zien van het Lokaal Sociaal Beleidsplan, waarin wij op een aantal punten om principiële redenen van mening verschillen (tenslotte is dat wat ons tot politici maakt) en zullen we, Vlaams Belang – Vlott, ons bij stemming onthouden.

Dirk Van Onckelen

27 april 2011


GENOEG IS GENOEG !
NEEN NEEN NEEN en nog eens NEEN Dat zeg ik tegen de voorstellen, die hieronder verwoord zijn. Ik laat jullie eerst lezen en kom dan met mijn commentaar….

"Pasen, Hemelvaartsdag en Allerheiligen geen wettelijke feestdagen meer"

Pasen, Hemelvaartsdag en Allerheiligen verdwijnen als wettelijk betaalde feestdag. In de plaats komen andere dagen die aangepast zijn aan de multiculturele samenleving. Dat staat in de aanbevelingen van het pas gepubliceerde eindrapport van de Interculturele Dialoog, dat werd aangeboden aan minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH).

Om na te gaan hoe de verschillende culturen in onze samenleving kunnen worden geïntegreerd, startte de regering in 2008 een "interculturele dialoog" op. Die leidde tot een rapport met een reeks aanbevelingen. Uitgangspunt is dat discriminatie absoluut verboden moet zijn en dat de meerderheid in de samenleving zich binnen redelijke grenzen moet aanpassen aan de verzuchtingen van minderheden om hun integratie te bevorderen. Wat stelt het rapport voor ?

 1. Op school mag de hoofddoek vanaf de laatste drie jaren van het middelbaar onderwijs gedragen worden. Tot dan blijft hij overal verboden. Maar in het hoger onderwijs moet het altijd kunnen, ook bij de overheid. Alleen niet bij het gerecht, de politie en het leger.

 2. Om meer mensen uit minderheden aan het werk te krijgen, moeten de overheid én privébedrijven die openbare aanbestedingen willen krijgen, werken met tijdelijke quota. Dan worden mensen uit etnische en culturele minderheden bij gelijke bekwaamheid bij voorrang benoemd.

 3. Momenteel verplicht de wet iedereen tot redelijke aanpassingen voor gehandicapten. Zo moet de NMBS haar perrons toegankelijk maken voor blinden en rolstoelgebruikers. Maar die verplichting tot redelijke aanpassingen moet ook kunnen voor culturele en religieuze minderheden. Zo valt niet in te zien waarom werkgevers moslims niet zouden toelaten om hun gebeden te zeggen, als dit mogelijk is binnen het werkschema. Vrouwen, die door vrouwelijke artsen willen behandeld worden, moeten dat ook kunnen laten doen. De klinieken moeten daarvoor zorgen, behalve bij spoedopnames.

 4. De verplichte feestdagen worden aangepast aan de multiculturele samenleving. Blijven nog als verplichte feestdag: 1 januari, 1 mei, 21 juli, 11 november en 25 december. De rest vervalt. Er komen ook drie nieuwe verplichte niet-religieuze feestdagen: de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen het Racisme (21 maart) en de Werelddag van de Culturele Diversiteit (21 mei). Daarnaast mag iedereen twee "vlottende feestdagen" kiezen. Over de feestdagen van de Gemeenschappen (11 juli bv.) zegt het rapport niets.

 5. Ritueel slachten van offerdieren moet onverdoofd kunnen blijven gebeuren. Anders wordt de godsdienstvrijheid geschonden.

 6. Het ontkennen of goedpraten van àlle volkerenmoorden moet strafbaar worden, niet alleen die op op 6 miljoen joden door het naziregime.

 7. Namen van straten die mensen uit de voormalige kolonies kwetsen (zoals bv. de Leopold II-laan) moeten worden verwijderd.

Ik zou er als normaal mens van uit gaan dat een “dialoog” met de allochtone (ocharme) positief gediscrimineerde allochtone gemeenschap ertoe zou geleid hebben deze duidelijk te maken dat zij als ‘gasten’ in dit land, ‘gebruikmakend van onze hardverdiende centen (OCMW, ziekengeld, verzorging, werkloosheidsuitkering, bestaansminimum, kindergeld, schadevergoeding van 500€ per dag per gezinslid voor niet ondergebrachte asielzoeker,… - allemaal voordelen, die ze in hun eigen land helemaal niet krijgen, laat staan wij zouden krijgen, mochten we in hun land terecht komen…) dus als gasten in dit kl…land zich zouden moeten aanpassen aan onze gewoonten en geplogenheden, en niet omgekeerd!

Maar neen, dat clubke, dat door onze politici werd samengesteld (ik heb het altijd gesteld: de politici zijn de eerst-verantwoordelijken voor de problemen in dit land, en dus ook voor dit soort miskleunen!) zal zeker voor een meerderheid bestaan uit allochtone nieuw-Belgen en wat links geïndoctrineerde wereldvreemde sujetten om zulke nonsens te durven produceren. En wedden dat onnozele Philip van Saxen Coburg ja zal geknikt hebben bij de voorstelling van dit rapport? Wellicht omdat hij het gewoon allemaal niet vat…

Dit is een regelrechte aanval op de democratische rechtsprincipes, waarbij normaliter een minderheid zich heeft neer te leggen bij een meerderheid. Dit doet denken aan principes, die rechtstreeks uit de koran geplukt zijn… waarbij al veel geduid is. Alleen ‘reprociteit’ (omkeerbaarheid) kan en mag in deze materie gehanteerd worden: wat in het land van herkomst voor minderheden niet kan gelden, mag en kan in dit land voor hen ook niet!

Ik doe dus een oproep aan alle burgers om politiek ongehoorzaam te zijn, wanneer deze voorstellen door jullie politici zouden omgezet worden in wetten, en de volgende verkiezingen te laten voor wat ze zijn – of extreem te stemmen! Maak jullie politici, die naar jullie stem hunkeren!, duidelijk dat jullie hier niet mee akkoord kunnen gaan en zeker niet meer op hen zult stemmen… misschien helpt dit!?

Moeten wij nu echt leven met de gedachte dat de islam straks hier de wetten gaat uitmaken? Het antwoord ligt bij jullie!

17 mei 2011


GENOEG IS GENOEG !
Persbericht: Schoten vrijdag 26 augustus 2011.

Jos Meeus gemeenteraadslid Vlaams Belang Schoten.

Uit de gemeenteraad 30 juni 2011.

Regelmatig zijn er files vanaf het kruispunt Horstebaan richting Winkelstap, met als gevolg dat automobilisten over tram- busstrook rijden om zo via parking Winkelstap de files te omzeilen. Een uiterst gevaarlijke situatie, besloot gemeenteraadslid Jos Meeus (Vlaams Belang Schoten) tijdens de laatste zitting van de gemeenteraad (30 juni 2011).

Jos stelde dan ook voor om een tweede afslagstrook richting Merksemheidelaan (Winkelstap) te voorzien.

Dit voorstel van Jos werd door het schepencollege over gemaakt aan het Agentschap wegen en verkeer.

Vrijdag 26 augustus 2011 (bron www.zita.be)

Op de Bredabaan in Merksem is een bus van “De Lijn” op een wagen gebotst die de bus- en trambedding wilde oversteken. De autobestuurder raakte zwaar gewond tot zover dit persbericht van Zita.

Dit ongeval gebeurde ter hoogte van de in- en uitrit Winkelstap parking. Jos Meeus waarschuwde hiervoor al op 30 juni aan de bevoegde overheid. Wat deed deze overheid ? Zij keek toe en ondernam niets. Met als resultaat 1 zwaar gewonde en 6 licht gekwetsten.

Een ontregelde busdienst en verkeerschaos.

Met Vlaamse groet
Jos Meeus
Gemeenteraadslid, Schoten


30 augustus 2011


Verkeerssituatie RWV Havrelaan, Winkelstap, Bredabaan
In het schepencollege (SC) van 12 april ll. lees ik: “Overwegende dat de Horstebaan volledig wordt afgesloten voor de uitvoering van weg- en rioleringswerken en dat de omleidingsroute via de Winkelstap richting Bredabaan loopt, gelet op de te verwachten verkeershinder aan het kruispunt Winkelstap-Bredabaan, het gewest te verzoeken om de coördinatie verkeerslichten hoek Winkelstap-Bredabaan aan te passen in functie van de te verwachten extra verkeersdrukte.

Regelmatig zijn er files vanaf het Kruispunt Horstebaan tot aan Winkelstap. Met als gevolg dat automobilisten over tram- en busstrook rijden om zo via de parking Winkelstap de files te omzeilen. Ook zijn er tijdens de spitsuren files in de Winkelstap richting Schoten vanaf Bredabaan tot aan het kruispunt Eethuisstraat-Calesbergdreef. Ook vanuit Schoten naar Winkelstap zijn er files.

Daarom volgende vragen:

 1. Werden de lichten Bredabaan Winkelstap aangepast door het Vlaaams gewest ? Zo neen waarom niet ?

 2. Werden de verkeerslichten op de RWV Havrelaan aangepast door het Vlaams gewest ? Zo neen waarom niet ?

 3. Werden de verkeerslichten Calesbergdreef, Eethuisstraat, Winkelstap aangepast door de gemeente? Zo neen waarom niet ?

  Op de boven vermelde vragen kreeg ons gemeenteraadslid Jos Meeus het volgende antwoord van de meerderheid (CD&V/NVA, SP.a, Open VLD)

  Het Agentschap wegen en verkeer bevoegd voor gewestwegen antwoordde als volgt.

  “Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om de gevolgen van de omleiding wordt afgewacht en de impact hiervan op de naast liggende kruispunten” geobserveerd wordt. Voor deze “observatie” rekenen we eigenlijk op de gemeente / politie.

  Wat gemeente/politie deden kunnen wij als inwoners van De List dag dagelijks ondervinden. Zij deden niets. Met als gevolg files, stress en te laat op onze werkplaats.

 4. Welke maatregelen zijn er genomen betreffende interventies van politie, brandweer en ziekenwagens ? Zij maakten onderlinge afspraken.

Het Vlaams Belang is van mening dat deze coalitie haar taak niet naar behoren heeft vervuld in dit dossier. Als oppositie zullen wij deze coalitie op haar lange tenen blijven trappen.

Het Vlaams Belang is er voor U !!!!


Jos Meeus, Gemeenteraadslid

12 oktober 2011


Fietspad langs het Albertkanaal
Op de algemene ledenvergadering Vlaams Belang Schoten van 16 juni waren er klachten over de gevaarlijke toestand voor fietsers langsheen het Albertkanaal.

Op de provinciale raadscommissie openbare werken en mobiliteit van 20 september haalde ons raadslid Jos Meeus deze gevaarlijke toestand aan.

Op het fietspad langs het Albertkanaal, tussen Wijnegem en Antwerpen, meer bepaald op de grens van Schoten ter hoogte van de Kruiningenstraat is het zeer gevaarlijk rijden. Fietsers hebben aldaar door sommige obstakels slechts 30cm om er te passeren, of dienen van het verhoogde fietspad te gaan op een drukke baan.

Deputé Mevr. Verhaert (SP.a) deelt mee dat in het verleden reeds initiatieven werden genomen? Maar zal dit nog nakijken.

Ons raadslid zal dit dossier blijven opvolgen en zal dit later op het jaar bij de bespreking budget 2012 terug onder de aandacht brengen.

Karel Blockx

25 oktober 2011Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx