Daar zijn de aasgieren weer
Ook de krant “Het Laatste Nieuws” van 22 januari gelezen, naar de “Rode zender” en naar “VTM” gekeken??? Ze zijn er weer, de gediplomeerde journalisten, kunnen zij een partij een loer draaien – en dan zeker het Vlaams Belang – ze zullen en kunnen het niet laten. Een eenvoudig en oprecht interview wordt er betiteld als “Morel valt Dewinter aan” – “Marie-Rose Morel hekelt hardere koers van Vlaams Belang”. In dezelfde krant doet ook Jan Segers zijn duit in het zakje in zijn opiniestuk.

Dat deze Jan Segers het Vlaams Belang rauw lust is reeds eerder gebleken. In menig opiniestukje haalt hij er herhaaldelijk naar uit zonder echter de juiste achtergronden te ontwarren. Ook nu weer, zijn laatste regeltjes bewijzen dat want hij schrijft het volgende, ik citeer: “De waarschuwing aan het adres van Filip Dewinter én de onthulling dat Dewinter aan Dedecker het lijsttrekkerschap van de Senaat heeft aangeboden, zijn het beste bewijs dat 8 oktober bij het VB voor grote vertwijfeling heeft gezorgd. Eindelijk, na ruim een kwarteeuw”. Man, man waar haal je zulke ideeën? Maar inderdaad het is maandag je moet dus iets schrijven en als je zondag slecht is verlopen hamer je maar wat door op het Vlaams Belang.

De interviews met Marie-Rose zijn juist weergegeven en iemand die eerst het artikel leest zal zich meer dan een bult verschieten bij de titel. Hoezo, aanval op Dewinter? Wie speelt hier eigenlijk de harde? Mijnheer Jan Segers, die toch nog wat groen is achter zijn oren, met zijn ….. titel of Marie-Rose met haar antwoorden op de, oh zo klassieke vragen?

Dat het partijbestuur van het Vlaams Belang zou reageren op dit artikel is niet meer dan normaal. En kijk, ook het partijbestuur zegt wat ik hierboven schrijf: “De titel en de inleiding van het interview wekken de indruk dat er een soort interne strijd tussen twee Vlaams Belangkopstukken woedt, terwijl dit niet bevestigd wordt door de geciteerde woorden van de geïnterviewde.” Wel is het ongelukkig dat zo’n interviews aangegrepen worden op te beweren dat er tweedracht zou zijn in de gelederen van het Vlaams Belang.

Wat Dedecker betreft, hij heeft een “Lijst Dedecker” en daar blijft het bij. Wat eventuele gesprekken met hem betreft, wel het Belang blijft bereid tot gesprekken - maar wij noemen niet De Wever - en denken dus na alvorens euforisch te doen over het uitreiken van een lidkaart.

So what, wij gaan hier in Schoten – met Marie-Rose – zes jaar lang “softe” oppositie voeren. Je mag er zeker van zijn de Afdeling Schoten staat voor 100% achter Marie-Rose.

Karel Blockx

23 januari 2008


Geluidsoverlast door HSL langs de E19 voor de inwoners van de woonwijken naast de E19
Dat de geluidsoverlast ten Oosten van de E19 fors toeneemt, stoort steeds meer en meer inwoners van de Schotense wijken die dicht tegen deze snelweg gelegen zijn. De komst van de HSL zorgt hier voor een bijkomend probleem, de geluidsweerkaatsing door de betonnen tunnel verhoogt het storend lawaai.
Daarom heeft het Vlaams Belang, bij monde van Jos Meeus, Pieter Huybrechts onder de arm genomen om dit probleem aan te kaarten in het Vlaams Parlement daar noch de gemeente, noch de provincie hier een oplossing kunnen bieden.
Hieronder vind je de vraagstelling van Pieter aan Vlaams minister Peeters.

Vraag om uitleg van de heer Pieter Huybrechts tot heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Leefmilieu en natuur, over de financiering van geluidsschermen.

Lawaai of geluidshinder is een belangrijk milieuprobleem dat het leven van de mens ernstig kan beïnvloeden.

Alhoewel voertuigen de laatste jaren aanzienlijk stiller geworden zijn is, door de gestage groei van zowel het aantal voertuigen als van de gereden kilometers en het toenemend aandeel van het vrachtvervoer, de lawaaihinder niet gedaald. Uit studies blijkt dan 21% van de Vlamingen ernstig gehinderd wordt door het lawaai op de weg. Luchtverkeer blijkt voor 8% en spoorverkeer voor 2% een bron van ernstige klachten te zijn.

Geluidsschermen of gronddammen kunnen helpen. Zij absorberen of weerkaatsen het geluid, zoadat wie zich erachter bevindt, het lawaai minder hoort. Om enigzins efficiënt te zijn, moeten de geluidsschermen niet alleen voldoende hoog, maar ook voldoende lang zijn. Verstrooiing (diffractie) doet zich immers niet alleen aan de top van het scherm voor maar ook aan de uiteindeen. Dit verklaart de hoge bouwkosten: 650.000 tot 750.00 euro per kilometer. De financiering van geluidsschermen is daarom voor veel gemeenten niet haalbaar.

Naar aanleiding van een recentelijk debat over de grote geluidsoverlast voor de inwoners van de woonwijken naast de E19 autosnelweg Antwerpen - Breda en het feit dat sinds de aanleg van de HSL-koker, door weerkaatsing van het lawaai op de betonnen wand van de koker, de geluidsoverlast voor de mensen aan de oostkant enorm is toegenomen, werd bekend gemaakt dat de minister bijkomende plaatsing van geluidsschermen overweegt.

Gezien de oprichting van geluidsschermen een zeer dure zaak is, had ik graag van de minster vernomen op basis van welke verdeelsleutel de financiering ervan tussen gemeente en Vlaams Gewest zal gebeuren ?

Pieter Huybrechts


Een antwoord op de vraag liet niet lang op zich wachten en het oh zo voorspelbaar antwoord liegt er niet om, onontvankelijk.
De drogredenen die worden opgegeven kan je hieronder lezen (Brief van secretaris van de Commissie Openbare Werken - de heer Marc Van Den Abeele (VLD).

Geachte Vlaamse Volksvertegenwoordiger,

Het spijt me u te moeten mededelen dat de commissievoorzitter beslist heeft om uw ingediende vraag om uitleg over de financiering van geluidsschermen onontvankelijk te verklaren.

De commissievoorzitter is van oordeel dat deze vraagstelling weinig of geen aanleiding zal geven tot een gedegen discussie in commissie.
Dit item is ook al te berde gekomen bij de bespreking in commissie van het dossier van de mobiliteitsconvenants. De voorzitter is bovendien van mening dat uw vraagstelling ook perfect via een schriftelijke vraag kan aangekaart worden. Hij heeft dan ook beslist tot omzetting van deze vraag in een schriftelijke vraag.


Een schriftelijke vraag aan de minister zal dan ook worden ingediend.
Zodra de minster een antwoord overmaakt, zullen we jullie verder inlichten.

Karel Blockx

02 februari 2008


Schoten en de Provincieraad - Het "Klein Schijn"
Dat het Vlaams Belang overal geweerd wordt in de besturen is reeds lang geweten. Toch is het een Vlaams Belanger die in de provincieraad opkomt om de belangen van de Schotenaars te verdedigen. In onderstaande tekst lees je de interpellatie van Jos Meeus aangaande het Klein Schijn.

Geachte heer gouverneur, voorzitter, mevrouw, mijnheren deputees, geachte collega’s.

Nu de Vlaamse overheid een megaparking plant voor de binnenvaartschepen beneden het sas van Wijnegem, vraagt het Vlaams Belang de nodige aandacht voor de grondduiker van het Klein Schijn aan het Albertkanaal op de grens Schoten, Wijnegem. Naast deze grondduiker bevindt zich een overloop naar het Albertkanaal, die oorspronkelijk bedoeld was om overtollig water bij piekdebieten naar het kanaal af te voeren. Na de wateroverlast in 1998 werd de grondduiker grotendeels afgesloten. Dat is ondertussen 9 jaar geleden.

Bijna het volledige debiet van het Klein Schijn loopt momenteel via deze overloop in het Albertkanaal. Bij uitzonderlijke debieten loopt het water van het Klein Schijn niet alleen via deze overloop maar ook via de Wijnegembaan het Albertkanaal in. Dit met de nodige wateroverlast in bebouwd gebied, zowel in Schoten als in Wijnegem en met alle ellende van dien voor de inwoners. De brandweer moet dan pompen inzetten zowel aan het Albertkanaal als stroomopwaarts aan de Botermelkbaan, waar zij dan het overtollige water moet pompen in het kanaal Turnhout-Dessel-Schoten.

Volgens het ontwerp actieplan Deelbekken Boven Schijn van december 2005 geniet het vergroten van de overloop aan het Albertkanaal de hoogste prioriteit.

Het Vlaams Belang heeft hierbij de volgende vraag.
Wanneer werd de grondduiker Klein Schijn-Albertkanaal voor het laatst gereinigd ?

Het Vlaams Belang eist dan ook dat er de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het vergroten van het debiet van de overloop Klein Schijn-Albertkanaal en dat hiervoor de nodige kredieten op de begroting van 2007 worden voorzien.

Jos Meeus

Beknopt antwoord van deputee Jos Geuens.

De kokers onder het Albertkanaal zijn al jaren afgesloten. (1998)

Het is de bedoeling de kokers te supprimeren en het Klein Schijn in het Albertkanaal te laten uitmonden. De reden waarom de kokers afgesloten zijn is het gevaar voor wateroverlast stroomafwaarts. (Bedrijvenzone). Datum uitvoering?????????

Karel Blockx


02 februari 2008


Uit de raadscommissie mobiliteit en toegankelijkheid van 13 februari

Fietspad oude Brechtsebaan

Ons raadslid Patrick Verlinden stelt vast dat de belijning van het fietspad op de oude Brechtsebaan in strijd is met de recent ingerichte parkeerstrook voor vrachtwagens in het industrieterrein Brechtsebaan/Bloemendaal. De vrachtwagens parkeren nu op het fietspad wat een overtreding van de wegcode is.
     

De verkeersconsulente antwoordt dat de belijning nog maar slecht zichtbaar is en al vele jaren niet meer wordt herschilderd omdat het komt te vervallen. Er werden jaren geleden nieuwe fietspaden langsheen de N115 Brechtsebaan – Kopstraat aangelegd die een veiligere en comfortabelere oplossing voor de fietser bieden. Het is de bedoeling om de belijning dit begrotingsjaar te laten verwijderen tesamen met nog andere oude, niet meer van kracht zijnde, belijning in Schoten.

Doorsteek oude Brechtsebaan

Ook vraagt Patrick Verlinden aandacht voor de doorsteek teneinde de oude Brechtsebaan waar het weliswaar verboden is door te rijden met elk voertuig (verkeersbord C3), maar waar duidelijk veel fietsers gebruik van maken om de hoek Paalstraat – Brechtsebaan af te snijden. De ondergrond ligt er oncomfortabel bij. Kan die beter verhard worden voor de fietsers, en het verkeersbord aangepast ?

     

De technische dienst zal onderzoeken of dit wenselijk is, gezien de reeds bestaande goede fietsverbinding langsheen de N115.

Ontwerp aanleg parking sporthal Atheneum

Dit plan voorziet in de aanleg van een parking in de Lodewijk Janssensstraat en het aanleggen van de inrit tot de sporthal.
Piet Bouciqué vraagt of de huidige parkeerdruk in de wijk gekend is.
De technische dienst antwoordt dat verwacht wordt dat de parkeerdruk iets zal afnemen. Op de nieuwe parking zullen overdag de leerkrachten staan, en ’s avonds de cursisten.

Ontwerp weg- en rioleringswerken wijk Sint-Filippus

Piet Bouciqué vraagt of de brandweer voldoende doorgang krijgt, gezien het ontwerp een afsluiting voorziet temidden de Hendrik Geertsstraat.
Schepen Adriaensen antwoordt dat de brandweer heeft gevraagd om een straatnaamwijziging door te voeren om misverstanden met ernstige gevolgen te voorkomen. Er is daarom besloten om het deel Hendrik Geertsstraat tussen de Ridder Walter Van Havrelaan en de Alfons Heulensstraat eveneens de straatnaam Alfons Heulensstraat te geven. De huisnummering kan dan doorlopen vanaf de straathoek.

Toegankelijkheid Kasteel van Schoten

Patrick Verlinden merkt terecht op dat de toegang van het Kasteel van Schoten zeer slecht is voor mindervaliden.
Kort komt het erop neer dat er zich hindernissen bevinden om het hellend vlak dat leidt naar de toegangsdeur te bereiken. Vlakbij worden fietsen geparkeerd, en er staan assenpotten in de weg. Verder zorgen soms overhangende bloemen ook voor een moeilijke doorgang. Bovendien wordt gevraagd om de duivenuitwerpselen op de grond nabij de ingang te verwijderen.

          

Toestand voetpaden

Patrick Verlinden merkt op dat tijdens de werken van nutsmaatschappijen in de voetpaden van de Voorkempenlaan er helemaal geen ruimte meer was voor de voetgangers om zich veilig op het openbaar domein te begeven.
De politie zal hier daags na de vergadering op toezien en de nodige stappen ondernemen.

     

Ook merkt Patrick Verlinden op dat de bestrating van het voetpad niet naar behoren werd dicht gelegd.
De conducteur antwoordt dat dit te maken heeft met de werking van de nutsmaatschappijen. De werkmannen die aan de leidingen hebben gewerkt leggen het voetpad voorlopig terug dicht zodat de zone terug toegankelijk is. Enkele dagen later komt een ploeg dalleurs de voetpaden terug correct effenen.
Hier is de situatie bovendien zo dat er binnenkort werken van de gemeente starten: een aannemer zal er volledig nieuwe voetpaden leggen.

     
Jef Michiels haalt nog aan dat het voetpad in de Wijngaardlaan vanaf de Ridder Walter Van Havrelaan tot aan de school Sint-Filippus er slecht bijligt.
De technische dienst zal dit nakijken.

Karel Blockx

14 maart 2008


Uit de raadscommissie mobiliteit en toegankelijkheid van 13 maart

Parkeren Rosveldstraat

Patrick Verlinden kreeg van zijn buurvrouw de vraag om in de Rosveldstraat op de parkeerstrook parkeervakken af te schilderen. Zij is ervan overtuigd dat dit meer parkeerplaatsen oplevert omdat er dan geen onbenutbare “gaten” meer vallen in de parkeerstrook.

Schepen Gerd Adriaensen antwoordt dat deze algemene oefening al eerder werd gemaakt, maar de praktijk wees uit dat het geen extra parkeerplaatsen opleverde, in tegendeel. Zeker in straten waar zich garages bevinden komt een parkeervakafbakening van om de 6 meter de optimalisering van het aantal parkeerplaatsen praktisch nooit ten goede.

Flitspaal Kopstraat t.h.v. Gelmelenstraat

Jef Michiels vraagt of de flitspaal op de Kopstraat die geplaatst is tegenover de Gelmelenstraat al vanaf boven de 50 km/uur flitst of pas boven de 70 km/uur. Hier is nl. juist de overgang van de maximumsnelheid van 50 naar 70 km/uur.

De politie antwoordt dat de camera hier zal flitsen boven 50 km/uur, maar pas van wanneer het Vlaamse Gewest heeft ingegaan op het verzoek van de gemeente om 50 km/uur als maximum regime voor de hele Kopstraat in te voeren, m.a.w. al vanaf het verkeerslichtengeregelde kruispunt met de Paalstraat.

Toegankelijkheid bibliotheek

Jef Michiels merkt op dat in de bibliotheek geen lift is voor minder mobiele bezoekers. Dit komt de toegankelijkheid niet ten goede.

Monique Van den Bogaert meent zich te herinneren dat een nieuwe liftvoorzien is het restauratiedossier van de bibliotheek. Navraag bij de technische dienst heeft dit vermoeden intussen bevestigd.

Voorrangsregeling Hoogmolendijk

Jef Michiels vindt de voorrangsregeling op de Hoogmolendijk komende uit de Wijnegembaan gevaarlijk, gezien de hoge snelheden. Anderzijds zal het afschaffen van de voorrang van rechts het invoegen op deze drukke weg niet ten goede komen.

Schepen Gerd Andriaensen vraagt om het dossier van de aanpassing van voorrangsregels op bepaalde belangrijke assen in Schoten terug op de dagorde van de volgende raadscommissie te brengen. Er is immers eind 2006 al een aanzet gegeven in dit dossier met de vorige bestuursploeg.

Bocht Villerslei

Jef Michiels vraagt of in de bocht van de Villerslei – aan de aansluiting met de Alfons Servaislei – een knipperlicht kan geplaatst worden teneinde de verkeersveiligheid te verhogen. Hij heeft al ervaren dat de fietsers hier niet altijd oversteken zoals het hoort, en dat de automobilisten hun snelheid niet steeds aanpassen bij het naderen van de bocht.

Schepen Gerd Adriaensen antwoordt dat het eigenlijk de volgende bocht is – nabij de Heidebloemlei – die als gevaarlijker wordt ervaren. Daar is het wel de bedoeling een knipperlicht en een vangrail te plaatsen gezien het hoge aantal aanrijdingen.

Karel Blockx

03 april 2008


Uit verschillende commissies van maart

Gemeente

In de commissie vrije tijd (sport en cultuur) stelde Tim Willekens namens het Vlaams Belang met succes voor om de berekeningsmethode voor het bepalen van de subsidies aan verenigingen aan te passen. In de toekomst zal het ledenaantal van een vereniging een grotere invloed hebben op het subsidiebedrag dan voorheen het geval was. Het aantal vergaderingen dat jaarlijks gehouden wordt blijft nog steeds een rol spelen, maar staat nu in een betere verhouding tot het ledenaantal voor wat betreft het verdelen van deze subsidies.

Provincie

In de commissie Infrastructuur en Mobiliteit werden de heraanleg Gentsesteenweg en renovatiewerken aan de Steenweg op Blaasveld te Heffen en te Willebroek bespoken.
Aquafin is verantwoordelijk voor de beschadigingen die reeds voor de 3e keer aanleiding geven voor meerkosten. De meerkosten bedragen nu, deze derde meer-verrekening inbegrepen, meer dan 757.000 €.
Jos Meeus maakte hierover een opmerking en kreeg als antwoord dat de provincie nog gaat onderhandelen met Aquafin om die bijkomende kosten terug te krijgen, maar dat ze de aannemer niet in de kou willen laten staan.

In de raadscommissie Veiligheid en huisvesting bedankte Jos Meeus namens Vlaams Belang - Vlott de deputatie met de aanduiding van haar vertegenwoordigers (Vlaams Belang – Vlott) in de Sociale huisvestingsmaatschappijen.
(Er werd geen enkele vertegenwoordiger aangeduid van Vlaams Belang - Vlott).
Gedeputeerde Bart De Nijn antwoorde dat er allen maar personen worden opgenomen die het beleid ondersteunen.

Karel Blockx

18 april 2008


Daar gaan we weer
Campagne gestart

Sinds vrijdag zijn de eerste verkiezingsborden met het campagnebeeld van Vlaams Belang "Vlaamse Kracht" ook in Schoten te bewonderen.

Vlaamse Kracht   Vlaamse Kracht   Vlaamse Kracht

CD&V heeft geen "respect" voor afspraken.

Voor de beplakking op de officiële borden van de gemeente is het nog wachten tot de lijstnummers getrokken zijn. Dit belette een CD&V-plakploeg niet om nu al - d.w.z. zonder respect voor het gemeentelijk reglement - te wildplakken. De technische dienst van de gemeente zal in ieder geval niet uitrukken om de affiches van Nahima Lanjri te verwijderen, dit vernamen we uit goed ingelichte bron. We vragen ons terloops af of Vlaams Belangaffiches ook zouden blijven hangen, indien ze op onverklaarbare wijze op de gemeenteborden zouden terechtkomen...

Piet Bouciqué

08 mei 2008


In verschillende potjes pissen !!!
Beste Schotenaars,

Eén van de minder bekende gevolgen van de opwarming van de aarde is dat na de trekvogels en de ijsberen nu ook de politici het noorden kwijt zijn. Wachtten ze vroeger nog tot NA de verkiezingen om hun beloftes te breken, anno 2007 doen ze het al ERVOOR. Denken we maar aan de woordbreuk van Vlaams minister-president Leterme (CD&V) van vorige week.

Ook zijn partijgenoot Harrie Hendrickx heeft last van de warmte. De hele gemeentelijke verkiezingscampagne van vorig jaar pochte hij dat hij voltijds burgemeester was en zou blijven, tot heil, glorie en welbehagen van alle Schotenaars. Overal was die slogan te lezen, en hij aarzelde niet om mij in persoonlijke aanvallen te verwijten dat ik als Vlaams parlementslid én als eventueel burgemeester, te weinig tijd zou hebben om Schoten behoorlijk te leiden. Nee, burgemeester zijn, en niets anders, dat was het manneke.

En wat doet Harry nu? Doodleuk laat hij weten dat hij op de Antwerpse Kamerlijst gaat staan. Hij maakt een reële kans om verkozen te worden, want door het gemediatiseerde cordon-verhaal van vorig jaar heeft hij ook buiten Schoten bekendheid gekregen. Wordt hij verkozen in de Kamer, dan blijft hij burgemeester. Financieel krijgt hij zo een mooie fin-de-carrière beloning voor zijn ommezwaai na de verkiezingen, toen hij onder zware partijdruk het Vlaams Belang uitsloot van de bestuursbesprekingen. En een vierpartijencoalitie (CD&V-NvA-VLD-sp.a) vormde, precies dat wat hij altijd uitdrukkelijk uitgesloten had. Dat ik hem vandaag aan deze twee leugens herinner, is misschien An Inconvenient Truth, maar de Schotenaars moeten weten wat het woord van hun burgemeester waard is.

Succes in Brussel, Harry!

11 mei 2008


Vandalen slaan weer toe
Onlangs hebben enkele verdraagzamen zich weer van hun fraaiste kant laten zien. Een dubbel verkiezingsbord werd 's nachts zonder boe of ba afgebroken en platgelegd. De bewoner legde klacht neer bij de politie maar werd er niet erg vriendelijk onthaald.

    

Onze campagne laat blijkbaar niemand onberoerd. Wie zich bezondigt aan het vernielen van verkiezingsborden van partijen die hij niet ziet zitten is geen democraat. In een democratie moeten alle meningen aan bod kunnen komen, zelfs de meest verachtelijke.

Het is de kiezer die moet beslissen, niet een of andere malloot die wil verhinderen dat bepaalde partijen hun ding doen. Sommige medeburgers hebben dat nog steeds niet begrepen.

25 mei 2008


Vandalen weer actief, Vlaams Belangborden geviseerd
In de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag zijn vandalen er andermaal in geslaagd verkiezingsborden van Vlaams Belang te vernielen.

  

In het eerste geval werd een bord platgelegd, de bewoners werden gewekt en de vernielers gingen lopen. In het tweede geval werd een eerder vernield bord opnieuw beschadigd. De bewoners hadden niets gehoord. De politie was dit keer wel erg attent en kwam de schade opmeten, waarvoor dank. We wachten nu met spanning de volgende aanslag af.

27 mei 2008


Boze Schotenaar voert onsmakelijk dreigement ook uit
Een briefje, maandag gevonden in de brievenbus van een Schotense sympathisant die in zijn tuin een bord van het Vlaams Belang had gezet. Toen die daarop terecht weigerde het bord te verwijderen, heeft de boze buurman woensdag inderdaad een drol gedeponeerd in zijn brievenbus.

De gedupeerde heeft klacht ingediend bij de politie en krijgt nu aangepaste slachtofferhulp. Hopelijk kan doorgedreven DNA-onderzoek van het corpus delicti (of moeten we hier spreken van een corpus excrementi?) uitsluitsel geven over de identiteit van de dader.

Bron: webstek Marie-Rose Morel

den kakker

Vlaams Belanger vindt drol in brievenbus.

Jos Van Bocxelaer uit Schoten vond woensdagochtend een mensendrol in de brievenbus van zijn woning op de Spoorwegbaan. «De dader is iemand die het niet begrepen heeft op de propagandaborden van Vlaams Belang die in mijn tuin staan», zegt de man.

«Maandag vond ik al een pamflet in de bus. Het stond vol met taalfouten, maar bevatte de waarschuwing dat ik de borden moest weghalen. Anders zou de dader «in mijn bus komen kakken». Dat is dinsdagnacht of woensdagochtend dus effectief gebeurd. Ik ben bij de politie klacht gaan indienen tegen onbekenden. Ik zou niet weten wie me dit heeft gelapt. In de wijk waar ik woon, heb ik met niemand problemen. Nu heb ik voorlopig mijn brievenbus afgeplakt. Ik zal in ieder geval niet wijken. De propagandaborden blijven staan.»

Bron: "Het Laatste Nieuws"

08 juni 2008


11 snelheidscamera's flitsen vanaf augustus
Binnenkort is de speeltijd voor snelheidsduivels definitief voorbij. De 11 onbemande camera's die her en der werden uitgezet gaan vanaf augustus ook effectief flitsen. Iedereen is bij deze gewaarschuwd.

Met deze mededeling werden de bewoners van Schoten, op de webstek van de gemeente in de maand juni en via de Info-Schoten van juli, ingelicht over de nakende jacht op snelheidsduivels.

Via een goed ingelichte bron vernemen we nu dat er drie camera’s zullen geplaatst worden in de elf voorziene flitspalen. Voor de vier bijkomende flitspalen, voorzien langs het Albertkanaal op de Metropoolstraat en Hoogmolendijk, moet nog de toestemming verkregen worden van de NV Scheepvaart. In het totaal komt het dus neer op drie camera’s voor vijftien flitspalen, dus rijkelijk meer dan in heel het Franstalige landsgedeelte. Wij zullen wel betalen, de Walen souperen het op.

De opleiding van de agenten om deze camera’s foutloos te kunnen bedienen liep verkeerd uit. Er moesten twee dagen opleiding worden gevolgd, doch door een communicatiefout doorliepen onze agenten slechts één sessie. Dus begin augustus wordt waarschijnlijk weinig haalbaar om de flitspalen op een wettelijke manier in gebruik te nemen. De fout is ondertussen rechtgezet en er kan dus stilaan aan flitsen gedacht worden.

Maar vermits het vakantieperiode is, en de verantwoordelijke nog in verlof, zal de uitvoering op zich laten wachten. Geen probleem hoor want in de Info-Schoten van juli schrijft men; “Geld in de gemeentekas krijgen was allerminst de drijfveer achter de plaatsing van de flitspalen”. Is die kas dan zo gezond? Wetende dat de meerkosten van de verschillende werken hier in Schoten de spuigaten uitlopen.

Toch heeft men de testrolletjes voor de camera’s reeds in handen. In eerste instantie zal men trachten na te gaan waar het meeste verkeer passeert en de meeste overtredingen worden vastgesteld. In een latere fase zal men dan de zwartste punten viseren.

Deze korte informatie is zeker niet bedoeld om de snelheidsduivels onder ons gerust te stellen. Het is meer een aanklacht over een slecht personeelsbeleid en een minder correcte wijze van informatie naar de Schotenaar toe.

Het Vlaams Belang Schoten blijft dit heikel punt opvolgen en brengt u ten gepaste tijde meer informatie hierover.

Karel Blockx

01 augustus 2008


11 snelheidscamera's flitsen vanaf augustus

Primeur in Schoten : Vlaams Belanger sluit huwelijk

In het gemeentehuis van Schoten vond zopas een unieke gebeurtenis plaats. Tim Willekens (30) voltrok er als raadslid van Vlaams Belang een huwelijk. Het is al ongebruikelijk dat een raadslid dat doet, laat staan een oppositieraadslid van het Vlaams Belang.

In een gemeente voltrekt normaal gezien de schepen van Burgerlijke Stand het huwelijk. In Schoten is dat Vera Smets (CD&V). "Als het voor deze persoon onmogelijk is, wordt gekeken naar de rangorde binnen het college", zegt Jef Gabriels, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). "Eerst treedt de burgemeester als plaatsvervanger op. Als ook die niet kan, zakt men in de orde af en komt men uit bij schepenen en raadsleden."

De clausule dat een raadslid een huwelijk voltrekt, is bij de VVSG bekend, maar volgens Gabriels is dat erg ongebruikelijk. "Dat het een lid van VB betreft, is nog unieker. Maar wettelijk gezien maakt het geen verschil aan welke partij die persoon gebonden is."

Gabriels meent dat, indien alle procedures goed werden doorlopen, geen enkel bezwaar bestaat.

"Het college heeft het boekje gevolgd, en het huwelijk was dus perfect wettelijk", zegt Willekens. Het koppel vroeg hem zelf. "Ik ken die mensen goed. Hen als vriendendienst uithuwelijken heb ik met plezier gedaan." Om dat te kunnen doen, legde hij het voorstel op tafel tijdens een besloten gemeenteraadsraadszitting. "Alle leden moesten zich opgeven als 'afwezig' op de dag waarop het huwelijk zou worden voltrokken. Door stilzwijgen was uiteindelijk iedereen het eens, ook burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V)."

De geste van de meerderheid van CD&V/N-VA, sp.a en Open Vld naar de grootste oppositiepartij Vlaams Belang is opmerkelijk. "Zulke beslissingen, als in het geval van Willekens, zijn normaal en getuigen van respect en collegialiteit binnen het bestuur", weet Open Vld-schepen Els Empereur.

Eind oktober voltrekt Tim Willekens een tweede huwelijk, opnieuw op vraag van het koppel zelf. Ook daarin zag het gemeentebestuur geen graten.

Thomas WEGNER

Bron: Gazet van Antwerpen

08 oktober 2008


Provinciebegroting

Belastingen

Hierover is in de kranten en ook op deze webstek reeds heel wat geschreven. Het belangrijkste om te onthouden blijft de forse verhoging. Zo stijgt de provinciale belasting voor gezinnen van 25 naar 33 euro of een stijging van maar liefst 32 %, voor alleenstaanden van 13 naar 25 euro of een stijging van 92 %, wablief? Juist ja, 92 %.

Het Vlaams Belang vroeg hier om voor alleenstaande ouders de belasting af te schaffen of toch minstens een zeer sociale belasting in het leven te roepen. Hoongelach, de linkse vetpotten moeten rustig verder kunnen souperen.

Vereniging voor de Vlaamse Provincies

Het Vlaams Belang stelde de werking van deze vereniging in vraag. Vooral het feit dat geen enkele vertegenwoordiger van het Vlaams Belang hierin is opgenomen, niettegenstaande het Vlaams Belang in de provincieraad nog steeds de grootste fractie is.

Cultuurbeleid

Deputé Helsen (CD&V) wil hier meer aandacht schenken aan het beschermen van ons erfgoed, meerbepaald de Nederlandse taal. Mooi zo, hij wil onder andere Nederlandstalige “titels” aan allerhande projecten die van de provincie uitgaan. Ook een herwaardering van het Nederlandse lied vindt hij belangrijk.

Hierop stelde het Vlaams Belang voor contact op te nemen met het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) vermits deze sinds enkele jaren het Nederlandse lied digitaliseert. Algemeen gelach bij de SP.a (zij kennen enkel de “Internationale”), maar toen Helsen meedeelde dat hij reeds contact had genomen met ANZ verstomde het gelach. Het contact was echter op een “njet” van Helsen uitgedraaid.

Gehandicaptenzorg

Hier hekelde het Vlaams Belang nogmaals de ellenlange wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Vervolgens hield Vlaams Belang raadslid Dirk Desmet een tussenkomst over het diversiteitsbeleid.

Zeer terecht nam hij hier een aantal hypocriete zaken op de korrel. Zo stelde hij dat het woord “verzuring” stilaan wordt verdrongen door het woord “verkilling” en dat dit wellicht het nieuwe modewoord zou worden in de omgangstaal van de linkse intellectuelen naar de gewone man toe. Ook trachtte hij met een reeks voorbeelden de absurditeit en de mislukking van de multicul uit de doeken te doen. De meerderheid en Groen! werden er furieus door.

Zo eindigde de bespreking in het grootste tumult. Oorzaak hiervan, zij die de mond vol hebben over verdraagzaamheid maar zich niet kunnen vinden in een betoog van een Vlaams Belanger. Arme sukkels, zoiets moet een provincie besturen?

Subsidies moskeeën

Ga even zitten, en lees. De provincieraad is er in geslaagd de Antwerpse Islamisering een bijkomende steun in de rug te geven door subsidies toe te kennen aan drie moskeeën. De Turkse Mehmet Akif moskee goed voor 27.330 €, de Pakistaanse Noor-ul-Haran moskee voor 103.700 € en de Marokkaanse El Mouslimin moskee voor zelfs 251.584 €. Dit is nog maar het begin van een straatje zonder einde, er zullen nog zo’n 32 overblijvende moskeeën volgen. Voor de heren die de leiding hebben van de Provincie is dit wel de ver van mijn bed show vermits zij hier oordelen vanuit hun riante villa’s in de mooie Kempen. De multiculturele linksen laten Antwerpen gewoon vallen, het is toch te laat. Laat Antwerpen maar verder islamiseren dan blijven de moslims bij ons weg… en haalt de SP.a in Antwerpen meer stemmen, dat is hun advies.

Het Vlaams Belang is helemaal niet tegen individuele godsdienstbeleving maar wel tegen het feit dat een islamzuil wordt opgebouwd met overheidssubsidies en faciliteiten allerhande en….. misschien zelfs met de verhoogde provinciebelasting.

Opvallend is de lichtzinnigheid waarmee deze erkenningen gebeuren. Op pertinente vragen zoals taalkennis van de leden van de raad van bestuur, het gebruik van Nederlands als voertaal, de controle op het gebruik van opruiende taal, de inspanningen om zich in te burgeren… bestaat geen antwoord. Het decreet voorziet nochtans dat hieromtrent een onderzoek moet plaatsvinden. Het provinciebestuur vond het alvast niet nodig om te onderzoeken of de drie moskeeën wel aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.

Bij de bespreking van de erkenning van hogergenoemde 3 moskeeën in de Antwerpse gemeenteraad hadden Open VLD en het kartel CD&V/NVA ook veel vragen over het verre van volledige dossier. In zoverre dat er zelfs leden van hun meerderheid waren die zich hebben onthouden. Blijkbaar konden hun collega’s in de Provincieraad hiervoor niet de moed opbrengen, waarschijnlijk om eerder genoemde redenen: “Het interesseert ons niet. We wonen ver genoeg weg” en klaarblijkelijk heeft niemand de dossiers gaan bestuderen.

Als besluit kunnen we stellen dat de provincie niet de minste moeite doet om de islamisering van Antwerpen een halt toe te roepen. Integendeel! Het islamvriendelijke diversiteitsbeleid moedigt de islamisering nog aan. Dit beleid, gekoppeld aan de erkenning en subsidiëring van moskeeën, verhoogt alleen maar de aantrekkingskracht van Antwerpen voor nog meer moslims. Ik vraag mij af wanneer de behoeders van de multiculturele gemeenschap eindelijk gaan denken aan hun kinderen en kleinkinderen.

Namens de Vlaams Belang fractie, Raf Liedts

14 oktober 2008


Columbarium begraafplaats
Ook op de begraafplaats is er werk aan de winkel. Dit kan hier moeilijk een prestigeproject worden genoemd, maar ook onze overledenen hebben recht op een degelijke rustplaats.

Zo stelde het Vlaams Belang samen met een betrokken buurtbewoner vast dat de voegen tussen de deksteen en de columbariumwand tekenen van verval vertoonden. We stelden de vraag aan de gemeente wanneer dit zou hersteld worden.

Op 30 oktober, na een verslag van de werkopzichter te hebben ontvangen, stelde het schepencollege vast dat er kredieten voor deze herstelling voorzien zijn op het budget van 2007. Dus besliste het college dat de herstellingen nog dit jaar uitgevoerd zullen worden.

Het Vlaams Belang zal zeker toezien dat deze herstelling dan ook daadwerkelijk gebeurt.

Karel Blockx

27 november 2008


Taaltoestanden
Het Vlaams Belang en zijn voorgangers komen van bij hun ontstaan op voor de verdediging van het Nederlandstalig karakter van Vlaanderen. Het is storend en werkt vervreemdend dat her en der in het straatbeeld vreemde talen opduiken.

In het Schepencollege van 21 augustus jl. werd onder punt zes de plaatsing geregeld van drie borden met de uitdrukkelijke omschrijving “Ik ben verkocht”. Groot was onze verbazing toen na plaatsing bleek dat de borden niet de tekst “Ik ben verkocht” bevatten maar de vermelding “Fairtrade Gemeente”; de gemeentediensten deden bijgevolg iets totaal verschillend als waartoe het college had besloten. Het woord “fairtrade” komt niet voor in Van Dale noch in het Groene Boekje. Wij menen dat hiermee de taalwet is overtreden: mededelingen aan het publiek moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Deze miskenning van een Nederlandstalig alternatief, waartoe we reeds in “De Schotenaar” van maart dit jaar hadden opgeroepen, was voor ons voldoende reden om bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht klacht in te dienen.

Ondertussen achtte de VCT deze klacht ontvankelijk en vroeg daarom aan de gemeente te melden waarom hier een Engelstalige benaming werd gebruikt. Reactie van het college; Ze gaan nu advies inwinnen bij Fair Trade Gemeente, OXFAM, Wereldwinkel en bij de plaatselijke trekkersgroep. (Besluiten CBS 13.11.07) Kennen ze hun eigen collegebesluiten van een paar maand voordien niet? Het doorschuiven van hun verantwoordelijkheid blijkt een van de geplogenheden te zijn van deze coalitie. De juiste conclusie had hier moeten zijn: het weghalen van de fairtrade-borden en het vervangen door een Nederlandstalig alternatief. Of beter nog: geen borden hangen.

PB

27 november 2008


Heeft Schoten een lichtgeraakte burgemeester ?
Harrie Hendrickx doet in zijn reactie op een artikel uit ons lokaal blad “de Schotenaar” nogal schamper over raadslid Leo Moeskops.

Leo verwijt onze burgemeester, dat hij met zijn bouwhonger nogal wat hoogheidswaanzin heeft, en naar onze mening terecht!

Als hij dan op zijn persoonlijke web Leo onder de gordel terug slaat, dan is dit kleinburgerlijk !

Hij verwijt Leo, dat hij niet weet dat “handige Harrie” meerdere jaren schepen van financiën is geweest ! Leo was uit het oog verloren dat Harrie Hendrickx meester-cumulator was en dus zijn schepenfunctie cumuleerde met de burgemeesterssjerp. Leo heeft een tussenkomst gehouden in de gemeenteraad naar aanleiding van de jaarrekening 2006. Hij citeerde dat voor die legislatuurperiode Harrie Hendrickx 4 jaar schepen van financiën was en 2 jaar burgemeester. De burgemeester heeft dit zo zelf tegen Leo gezegd op zijn Bal van de burgemeester. Leo wist niet dat handige Harrie het burgemeesterschap cumuleerde met dat van Schepen van Financiën ! Ja ! Harrie Hendrickx was geen 4 jaar maar 6 jaar schepen van financiën binnen de vorige legislatuurperiode ! Sorry Harrie, we zijn niet zo thuis in cumulistan.

Wat Leo's partijaanhorigheid te maken heeft met zijn visie op het lokale gemeentelijk beleid ontgaat ons eerlijk gezegd. Tenzij men spijkers op laag water zoekt. Of van het lichtgeraakte type is... gewoon kinderachtig, politiek onwaardig !

28 november 2008


De verdraagzamen hebben andermaal toegeslagen
Vrede op aarde aan alle mensen ?

Zinloos geweld gebeurt ook in Schoten...

Tijdens de voorbije Kerstdagen lieten 'onbekenden' zich weer eens van hun verdraagzaamste zijde zien.

Op een nog ongekend ogenblik zagen zij de kans schoon om op brutale en gewelddadige manier hun mening over Vlaams Belang te uiten. Zonder enige aanwijzing of reden werd de voordeur van het Vlaams Belangsecretariaat in de Paalstraat ingestampt.

vandalisme     vandalisme


Blijkbaar hebben de goedbedoelde Kersttoespraken van Albert van Saksen-Coburgh en Godfried Danneels geen uitwerking gehad op de daders van deze baldadigheden.

Deze zoveelste aanslag op ons secretariaat toont duidelijk aan dat niet iedereen in Schoten het goed voor heeft met de democratie zoals wij die voorstaan. Dit is een laffe daad van lieden die voor bot geweld kiezen in plaats van het debat en de vreedzame confrontatie aan te gaan. Schoten verdient beter.

Wie ooggetuige was van de feiten of enig idee heeft over de daders kan zich wenden tot de Schotense politie.

Piet Bouciqué, Regiosecretaris

28 december 2008



Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx