Staf Segers


23/08/32 - 08/02/07

Op donderdag 8 februari 2007 bereikte ons het ontstellende bericht dat ons gemeenteraadslid Staf Segers in de vroege ochtenduren overleden was.

Op 2 januari 2007 maakte Staf er - uit respect voor zijn kiezers -een erezaak van om de eed af te leggen, ook al leed hij toen veel pijn. Enkele dagen nadien werd hij opgenomen in het Jan Palfijn ziekenhuis te Merksem, waar hij vrij onverwachts overleed.

Van Staf kan beslist gezegd worden dat hij één van de bekendste en populairste figuren van Schoten was. Hij was o.a erevoorzitter van de Scheldeprijs, lid van ASKC, van het 11juli-komitee en steunde financieel tal van Schotense verenigingen. Staf was een graaggeziene figuur in sportkringen, een enthousiaste biljarter en jager.

Gedurende tientallen jaren stond hij aan het hoofd van de familiale houthandel die al meer dan 75 jaar actief is in Schoten en verre omgeving. Als vakbekwame ondernemer zette Staf de zaak van zijn vader verder, breidde ze uit en gaf ze dan op zijn beurt door aan zijn zoon.

Staf was een levensgenieter, een man met stijl, een optimist, een katholieke, bewuste Vlaming. Met fonkelende ogen sprak hij vol vuur over een onafhankelijk Vlaanderen.

Staf zal in onze gedachten verder leven als een loyale, eerlijke Vlaams-nationalist met het hart op de juiste plaats.

We rouwen en treuren om zijn heengaan.


09 februari 2007


Het grote sprookjesboek
Leest u even mee uit het grote sprookjesboek van kersvers schepen van financiën Vera Smets : "De begroting van 2007 luidt het begin in van een nieuwe legislatuur. We gaan voor een waarde(n)vol financieel beleid en zullen met respect omgaan met het geld dat de gemeenschap ons ter beschikking stelt. Anderzijds hopen wij dat de Schotense burger ook respect zal hebben voor het feit dat koken geld kost en dat een gemeente niet op elke wens kan ingaan. Als we dat van elkaar weten dan gaan we een financieel gezond 2007 tegemoet... We streven ernaar om in de helft van de legislatuur de belastingen te verlagen. Dit streven is echter geen belofte.”

Luid applaus op de banken van de meerderheid !

Weinig kritische berichtgeving in een aantal kranten. De “goed-nieuws-show” wordt klakkeloos overgenomen door o.a. "Het Nieuwsblad". Eén van de Belgisch elitekranten kopte: "De nieuwe schepen van Financiën Vera Smets (CD&V) stelde haar eerste begroting voor en hoefde daarbij geen belastingverhogingen aan te kondigen."

En dan nu de waarheid...

Het applaus van de meerderheid was nog niet geheel uitgestorven of men kwam tijdens diezelfde gemeenteraad aan punt 29. De gemeentelijke saneringsbijdrage voor 2007.

We nemen u eerst even mee terug in de tijd: In 2006 betaalden de Schotenaars € 1.109.975 voor de saneringspremie op het afvalwater. Het bedrag wordt door Pidpa betaald aan de gemeente Schoten.
Dit wil zeggen dat ieder van ons € 0,6605 betaalde per m3 geleverd drink- of afvalwater (exclusief BTW).

Terug naar de gemeenteraad van 1 maart. Bij punt 29 wordt plots beslist de maand volgend op het gemeenteraadsbesluit dit bedrag te verhogen naar € 0,7580 per m3. De documenten die ter inzage bij dit punt waren, vermelden letterlijk dat het gaat om een “spaarpotje” voor de gemeente en dat het uitgesteld werd omdat 2006 een “verkiezingsjaar” was.

Dit hoeft dus geen verdere uitleg.

We kunnen dit zelfs geen "verdekte" belastingsverhoging meer noemen.Het bestuur van CD&V-N-VA, VLD en SP.a redeneert duidelijk dat de Schotenaar dit tegen 2012 toch terug vergeten is.

Burgemeester Hendrickx probeerde nog wat mist te spuiten met de bewering dat het niet om een belasting zou gaan maar dat het “slechts” een heffing is op verbruiksgoederen.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een belasting en een heffing??
We zochten het even voor u op : een belasting is een verplichte bijdrage tot openbare geldmiddelen en een heffing is een inning van belasting. Dus eigenlijk, feitelijk is dit hetzelfde, of zit ik er weer naast ..... ???

Die andere heffing, de Elia-heffing heeft men ook even snel verlengd tot minstens 2010. Nog een "verdekte" belasting, sorry heffing. Haal uw geldbeugel al maar boven.

Is dit dan het enige sprookje zonder “goed einde” ?

Karel Blockx

14 maart 2007


Open brief - Deontologische code
FRACTIE GEMEENTERAAD

Schoten, 31 oktober 2007

OPEN BRIEF AAN HET PERSONEEL VAN DE GEMEENTE SCHOTEN

Beste medewerker van onze gemeente Schoten,

Betreft: deontologische code

De afgelopen weken was er heel wat te doen over de deontologische code voor het Schotense gemeentepersoneel. Als verkozenen van de Vlaams Belang-Vlottfractie in de gemeenteraad willen we u met deze brief op de hoogte stellen van de échte gang van zaken.

Tijdens de gemeenteraad van 27 september 2007 werd de deontologische code voor het gemeentepersoneel voorgelegd aan de raad. De fractie Vlaams Belang-Vlott merkte op dat de tekst vergaand ingrijpt in het privéleven van het gemeentepersoneel:

           Concreet betekent dit dat: […]

          - u, zowel tijdens uw dienst als in uw privéleven, alles vermijdt wat het vertrouwen van het publiek           zou kunnen schaden of de eer of de waardigheid van het ambt in het gedrang zou kunnen brengen.

Daarnaast laat de tekst de deur open voor een polemiek over het al dan niet dragen van uiterlijke religieuze symbolen – lees hoofddoeken – voor gemeentepersoneel.

           Concreet betekent dit dat: […]

          - u ervoor zorgt dat uw persoonlijke voorkeuren en filosofische, politieke of religieuze overtuigingen           of uw engagementen geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee u uw taken uitoefent

Onze fractie kon de voorliggende tekst onmogelijk goedkeuren en stelde dan ook enkele aanpassingen voor in de vorm van amendementen. Het college kondigde toen plots aan dat een stemming over de amendementen niet mogelijk was en dat feitelijk de hele tekst "ter informatie" werd meegedeeld. Het zou slechts over een "aktename" gaan. De deontologische code zou tot stand gekomen zijn in nauwe samenspraak met het volledige personeelskorps en dus ook door het voltallig korps gedragen worden.

Ondertussen bereikte ons via verscheidene kanalen de boodschap dat quasi niemand van het Schotense gemeentepersoneel meewerkte aan de voorgelegde tekst.

En als klap op de vuurpijl vermeldde het verslag van de bewuste gemeenteraad dat de voltallige gemeenteraad de code goedgekeurd zou hebben. Een flagrante leugen, gezien er niet gestemd mocht worden en onze Vlaams Belang-Vlottfractie uiteraard nooit deze code zou goedgekeurd hebben.

Vandaar dat onze fractie op recentste gemeenteraad van 25 oktober jl., na een weigering van het college om het verslag naar waarheid aan te passen, de raad heeft verlaten.

Wanneer een gemeentebestuur verzaakt aan de taak om haar gemeentepersoneel correct te informeren, ziet de oppositie zich verplicht gebruik te maken van alternatieve informatiekanalen, zoals dit schrijven. Wij vragen u dan ook met aandrang de huidige voorliggende deontologische code nauwgezet na te lezen, vooraleer u ze ondertekent.

Met hoogachting,

Marie-Rose Morel
Jef Michiels
Lutgard Mertens-de Bois
Ghislaine Peleman
Jacky Van den Broek
Patrick Verlinden
Ann Boden
Ortwin Leenaerts
Sonja De Winter
Leo Moeskops
Tim Willekens
Piet Bouciqué

06 november 2007


Daaaarrrr vliegt ons geld naar verre horizonten
Verschillende kranten maakten gisteren melding van de strubbelingen rond de deontologische code in Schoten.

Vlaams Belang is met deze code niet akkoord om verschillende redenen en stuurde hieromtrent een brief naar al het Schotense gemeentepersoneel.

De deontologische code is helemaal niet opgesteld in samenspraak met het personeel en houdt helemaal geen hoofddoekenverbod is. Wie de tekst leest, merkt dat het college de beslissing of men al dan niet een hoofddoek draagt tijdens de werkuren bij de persoon in kwestie legt. In de praktijk wil dit zeggen dat een moslima zelf zou moeten evalueren of haar hoofddoek haar neutraliteit in het gedrang brengt. Absurd natuurlijk !

Het is meer dan opmerkelijk dat Schepen Vissers hier - opnieuw - met de waarheid een loopje neemt. Het Vlaams Belang heeft de zitting verlaten omdat het college net weigerde het verslag aan te passen. Het omgekeerde dus van wat Schepen Vissers in de pers verklaart. Dit is ook na te lezen op onze webstek.

Marie-Rose Morel

Het onderstaande artikel is te lezen op "Het Nieuwsblad"

Schoten bant de hoofddoek

Ontevreden Vlaams Belang dient klacht in bij provinciegouverneur

Ook de Antwerpse randgemeente Schoten voert een hoofddoekenverbod in. 'Personeel moet zich voortaan, net als in Antwerpen, neutraal opstellen', bevestigt personeelsschepen Nico Vissers (CD&V).

Werner Rommers In tegenstelling tot Antwerpen zorgt de invoering van het 'neutraliteitsprincipe' in Schoten voor weinig ophef omdat er zo goed als geen ambtenaren van allochtone origine werken. Het verbod is nu nog enigszins omzwachteld geformuleerd via een deontologische code voor het personeel. Die stelt dat 'u ervoor zorgt dat uw persoonlijke voorkeuren en filosofische, politieke of religieuze overtuigingen (...) geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee u uw taken uitoefent.' Personeelsschepen Nico Vissers geeft toe dat de bewoordingen eerder vaag zijn. 'Maar het gemeentebestuur zal binnenkort het arbeidsreglement aan deze nieuwe visie aanpassen. Daarin zal in veel explicietere bewoordingen het neutraliteitsprincipe worden gedefinieerd.' De deontologische code is vooraf met de vakbonden doorgepraat. 'Over het al dan niet invoeren van een verbod op het dragen van religieuze symbolen hebben wij ons als vakbonden niet uitgelaten. Wat wij vooral eisten, was duidelijkheid voor het personeel. Kan het of kan het niet', zegt CCOD-secretaris Karl De Jongh.

Interpretatie

Vreemd genoeg is het Schotense Vlaams Belang, met fractieleidster Marie-Rose Morel op kop, de deontologische code niet genegen. 'Omdat ze niet duidelijk genoeg is. Ze laat te veel ruimte voor interpretatie. Wij vrezen dat het gemeentebestuur in de praktijk niet zal optreden wanneer er toch een personeelslid met een hoofddoek opdaagt', aldus Morel. Zij stelde tijdens de gemeenteraad voor om de tekst duidelijker op te stellen, iets waar het schepencollege niet op inging. Het Vlaams Belang heeft nu een klacht ingediend bij de Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus en ook een open brief geschreven naar het Schotense personeel. 'Omdat in het verslag van die gemeenteraad staat vermeld dat de Vlaams Belang-fractie die deontologische code mee heeft goedgekeurd, wat absoluut onjuist is', aldus nog Marie-Rose Morel. Personeelsschepen Nico Vissers geeft toe dat er wat verwarring is geweest. 'Maar toen wij het Vlaams Belang voorstelden om het verslag van die gemeenteraad aan te passen, verlieten al hun raadsleden de gemeenteraad. Niet echt een constructieve houding.'

Karel Blockx

19 november 2007


Budgetbespreking OCMW 2008
Een budgetbespreking (later gevolgd door een stemming) is traditioneel het ogenblik waarop de oppositie haar visie op het beleid kan toelichten. Beleid is immers slechts mogelijk mits er middelen voorhanden zijn om dit beleid uit te voeren, anders praat men in het ijle en doet men aan dagdromen.

Onze fractie zal zich bij de stemming van het budget 2008 onthouden.

Ons signaal moet begrepen worden als een afwijzing van het principe dat het lokale OCMW in vele gevallen slechts uitvoerder is van een beleid dat op hoger niveau beslist is en opgelegd wordt.

De visie van de federale en ook Vlaamse overheid op een aantal prangende problemen in onze maatschappij kunnen en willen wij niet als de onze beschouwen. Voor ons blijft een hedendaags volksnationalisme het uitgangspunt voor een beleid, al moet gezegd dat in een aantal beleidsdomeinen wij dezelfde keuzes zouden maken.

We willen als tweede opmerking ook toevoegen dat we in onze commissies bij besprekingen en toekenningen van middelen graag verwijzen naar de terugbetaling of een subsidie door een overheid. Mogen we er aan herinneren dat ook die overheid haar middelen put uit het innen van belastingen? Dat het uiteindelijk geld van de belastingbetaler – die wij als raadsleden hier vertegenwoordigen – is dat we besteden?

Patrick Molle, fractievoorzitter

27 november 2007Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx