SP.a-raadslid Raymond Dieltjens: kampioen van de mandaten
Op 12 augustus verscheen in het Belgisch Staatsblad een overzicht van alle mandaathouders in ons land.

Op zijn minst opmerkelijk te noemen is het grote aantal betaalde mandaten dat bekleed wordt door SP.a-gemeenteraadslid Raymond Dieltjens. Opmerkelijk want de overige gemeenteraadsleden bekleden geen enkel mandaat, of lieten na dit aan te geven. Met andere woorden: alle mogelijke te begeven bezoldigde mandaten kwamen terecht bij één enkele partij en bij één enkel gemeenteraadslid.

Hier een opsomming zoals verschenen in het Staatsblad:

Schoten (gemeente)GemeenteraadslidBezoldigd
INTEGANBestuurderBezoldigd
INTERREGIESBestuurderBezoldigd
IVEKABestuurderBezoldigd
IVEKALid DirectiecomitéBezoldigd
Cultuurcentrum SchotenBestuurderBezoldigd

Het Vlaamse Belang vindt het - op zijn zachtst gezegd - hoogst merkwaardig hoe een raadslid van een partij die slechts 4 zetels in de gemeenteraad heeft zoveel betaalde bestuursfuncties namens de gemeente "mag" bekleden. Er is slechts één conclusie mogelijk: bij de coalitievorming in 2000 moest Raymond - Schepen van Onderwijs en Cultuur in het vorige gemeentebestuur - zijn schepenzetel afstaan, maar werd daar rijkelijk voor gecompenseerd.

Wij citeren uit het programma van de gemeenteraadsverkiezingen van de SP in 2000: "Er was ook een rode draad doorheen alle gemeenten: het opkomen voor gelijke kansen in onze samenleving."

De kansen die Raymond blijkbaar kreeg, waren alvast wat gelijker dan die van zijn collega's gemeenteraadsleden...

Tim Willekens

07 februari 2006


Recht van Antwoord: Cultuurcentrum Schoten vergist zich
In onze vorige nieuwsbrief verscheen bovenstaand artikel over gemeenteraadslid Dieltjens (SP.a). Hierin citeerden wij letterlijk uit het staatsblad van 12 augustus 2005. Het Staatsblad vermeldt bij de opgesomde mandaten van het raadslid: "Cultuurcentrum Schoten Bestuurder Bezoldigd".

Nu blijkt dit volgens de voorzitter van het cultuurcentrum niet te kloppen en hij vroeg de verantwoordelijke uitgever van onze nieuwsbrief de volgende tekst op te nemen in dit nummer:

"De informatie dat leden van de raad van bestuur van het Cultuurcentrum Schoten vzw een financiële vergoeding ontvangen voor het zetelen in deze raad, is niet correct. Het uitoefenen van een mandaat in deze raad is onbezoldigd en gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis."

Wij willen deze beste man natuurlijk geloven maar vinden het op zijn zachtst gezegd wel eigenaardig dat een officiële publicatie zoals het staatsblad wel degelijk een bezoldiging voor deze functie vermeldt.

Misschien zou het correcter zijn mocht het SPA-raadslid even gaan aankloppen bij het staatblad om tekst en uitleg te vragen. Tenzij het gerucht klopt dat hijzelf verantwoordelijk is voor het doorgeven van de informatie aan het staatsblad; In dat geval: eigen schuld dikken bult…

Een goede bron meldde ons dat het Cultuurcentrum ook nog eens een rechtzetting zal plaatsen in de Bode van Schoten.

Waar uw belastinggeld allemaal niet goed voor is...

Tim Willekens

07 februari 2006


Burgermeester Hendrickx misbruikt gemeentelijke webstek
Dat de gemeentelijke webstek een handig instrument is voor de Schotenaren om hen wegwijs te maken in de administratieve rompslomp en hen te informeren over de activiteiten in de gemeente staat buiten kijf. Sinds kort begint deze webstek echter steeds meer te lijken op een propagandamachine van de huidige meerderheid en in het bijzonder van CD&V-burgemeester Harrie Hendrickx. Zo worden alle mogelijke toespraken van Hendrickx integraal op de webstek overgenomen en is er zelfs een filmpje te bekijken waarin de burgervader door een gemeentelijk ambtenaar dan nog wordt geïnterviewd over zijn verwezenlijkingen en zijn plannen voor de volgende bestuursperiode. Dat dit interview bol staat van de politieke stellingnames zal u dan ook niet verbazen.

De meerderheid gaat hier echter serieus haar boekje te buiten. Niet alleen volgens ons, maar ook volgens een ministeriële omzendbrief hieromtrent. Hierin staat namelijk letterlijk het volgende te lezen:

"Inzake het gebruik van gemeentelijke informatiebladen dient de nodige kiesheid aan de dag gelegd te worden. Een infoblad heeft tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke activiteiten. Het is inderdaad een officiele uitgave van de gemeenten en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad - of enige andere publicatie verspreid met financiële middelen van de gemeente - kan dan ook niet politiek gekleurd zijn. En verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op. In ieder geval lijkt het mij niet mogelijk dat de leden van het college in het jaar van de verkiezingen, en zelfs daar buiten, in het gemeentelijk informatieblad op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje te plaatsen."

Het Vlaams Belang zal de burgemeester hierover dan ook aanpakken op de gemeenteraad van 26 januari en hem verzoeken de ministeriële richtlijnen na te leven, wat ondermeer de verwijdering van het bewuste filmpje van de webstek inhoudt. Zo niet zullen wij daags nadien klacht indienen bij de gouverneur over deze gang van zaken.

Tim Willekens, Gemeenteraadslid

07 februari 2006


Sportoase Elshout
Sportoase Elshout is de nieuwe naam van het zwembad dat de gemeenten Brasschaat en Schoten realiseerden. Dat dit een prachtig nieuw zwembad zou worden buiten onze gemeente staat buiten kijf. Maar… De gemeente Schoten heeft ook nog een schadeloosstelling moeten betalen aan Artabel wegens het niet-bouwen van een zwembad op De Zeurt prijs 36.742 euro.
Na onderzoek is gebleken dat de bereikbaarheid van het zwembad met het openbaar vervoer een dure zaak is. Een extra busverbinding van Brasschaat naar den Deuzeld en terug naar Brasschaat gaat zowat een 241.057 euro per jaar aan de gemeenten kosten. Lees: aan de belastingbetaler.

Dat dit teveel zou worden voor de gemeente is voor ons geen verrassing. De bereikbaarheid van dit zwembad was een probleem dat iedereen kende, ook de voorstanders van het zwembad buiten onze gemeente. Laat het klaar en duidelijk zijn het Vlaams Belang was tegen de bouw van een zwembad buiten onze gemeente. Dat dit dan ook nog bijkomende kosten meebrengt voor onze Schotense scholen laat deze coalitie CD&V/ NV-A, VLD, SP-a volledig koud.

Jos Meeus

07 februari 2006


Raadscommissie verkeer

Fietspad Alice Nahonlei

In de vorige vergadering werd het punt "heraanleg Alice Nahonlei tegenover Distelvinklei" opgenomen waarbij werd genoteerd dat aangezien de werken aan het fietspad nu zo zijn uitgevoerd, er helaas geen aanpassingen meer kunnen gebeuren ter hoogte van de goot.
Lutgard De Bois vindt dat er wel degelijk aanpassingen moeten gebeuren om het ongemak voor de fietsers zoveel mogelijk te verlagen.

Heraanleg Hagenlei - Olmenlei

Jos Meeus vraagt hier of er in het ontwerp rekening is gehouden met de wortelgroei van de bomen.
Men antwoord dat er wel degelijk mee rekening gehouden werd. Maar zegt men, het is normaal dat er na een 5 à 10-tal jaren terug tekenen van verzakkingen of opstuwingen kunnen komen.
Met andere woorden: dus om de 5 à 10 jaar herbeginnen??
Jos vraagt ook nog naar het type boordsteen dat ter hoogte van de opritten zullen gebruikt worden.
De boordstenen zullen lager gelegd worden antwoord men.
Men heeft dan toch iets geleerd uit de boordstenen gelegd in de Lindelei.
Wat de voortuinparkings betreft, hier besluit men in de Olmenlei, aan de even zijde, geen voortuinparkings te voorzien. Aan de oneven zijde en in de Hagenlei gaat men uit van het behoud van de huidige voortuinparkings.

Oprit E19 Bredabaan

Jos Meeus vraagt of er hier nog aanpassingen aan het fietspad gepland zijn. De Commissaris merkte immers in april 2005 op dat hij had vernomen dat wijzigingen op terrein toch noodzakelijk zouden zijn.
Uit een schrijven van de minister, met een motivatie van de ingreep, werd aanvankelijk aangenomen dat er geenwijzigingen gepland waren. Na contact met de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen (AWVA) sprak men daar van een vermoeden dat er intenties waren om de situatie toch te veranderen. Er werd hier aangedrongen op meer informatie. Vervolg op de volgende commissie.

Zebrapad N115 Kopstraat t.h.v. Jozef Jennesstraat

Jos Meeus vraagt hier naar de stand van zaken.
Er komt zo spoedig mogelijk een politieverslag. Dit verslag zal aan de wegbeheerder van het Vlaams Gewest worden voorgelegd. Het is tenslotte de Provinciale Verkeersveiligheid die uiteindelijk beslist wat er verder zal gebeuren.
Veel papier en tijdrovend voor een oh zo nodig zebrapad!!!

Wegdek Peerdsbosbaan

Reeds eerder vroeg Jos Meeus of bij de NMBS kon aangedrongen worden tot herstelling van de weg die werd gebruikt als toegang tot de hsl-werf.
Het antwoord geeft toch wel wat bedenkingen. De herstellingswerken aan deze weg (was voor de werken al in een niet te beste staat) zijn door de aannemer van de hsl-werken uitgevoerd en door de gemeente opgeleverd op 12 november 2001 omdat kon gesteld worden dat de ontsluitende werfwegen zich terug in hun oorspronkelijke staat bevonden. Hierna werden deze wegen nog gebruikt maar niet in die mate dat ze ernstige beschadigingen zouden veroorzaken. Wel zijn er in deze straten nog woningen gebouwd door private eigenaars.
Wil men nu zeggen dat het eigenlijk deze laatste eigenaars zijn die de wegen om zeep hebben geholpen?

Verzakking Paalstraat

Jos Meeus meldde in oktober reeds dat het voetpad in de Paalstraat ter hoogte van de school Bloemendaal in zeer slechte staat is. Tot op heden is er geen reactie?
De aanvraag werd verwerkt, de herstelling zal zo spoedig mogelijk gebeuren.
Vier maanden voor een verwerking van een aanvraag en het uitvoeren ervan, toch niet realistisch hoor.

Verkeerslichten De List

Wanneer zullen de verkeerslichten aan het kruispunt Horstebaan - Listdreef in werking gesteld worden vroeg Jos Meeus.
Vooreerst moeten de wegmarkeringen aangebracht worden en dit kan slechts als de weersomstandigheden het toelaten. De electrische aansluiting zal eerstdaags gebeuren.

Karel Blockx

14 februari 2006


Raadscommissie verkeer 21 maart

Victor Frislei

Met het oog op een spoedige herstelling meldde Lutgard Mertens-de Bois de technische dienst einde februari dat in de Victor Frislei putten in het wegdek zitten.
Er werd gevraagd te bekijken of ze door de dienst der werken zouden kunnen opgevuld worden.
De dag na de vergadering stelde de technische dienst ter plaatse vast dat de putten al geëffend werden. Als het goed is, zeggen we het ook.

Borkelstraat - A. Wolfsstraat

Jos Meeus meldt dat in de Borkelstraat t.h.v. de Antoon Wolfsstraat een verkeersbord neerligt.
Aan de dienst der werken zal gevraagd worden de situatie te herstellen.

Kopstraat - Horstebaan

Reeds in augustus 2005 kaartte Jos Meeus het volgende probleem aan:
De vrachtwagens die vanuit de Kopstraat (schuine deel) naar rechts afdraaien in de Horstebaan stellen zich meestal op het linkse rijvak op om hun bocht te kunnen nemen richting Bredabaan waardoor tegemoetkomende voertuigen in een gevaarlijke situatie komen te staan.
Jos stelt voor om een verbod voor vrachtwagens in te stellen in dit deel van de Kopstraat. De vrachtwagens kunnen heel gemakkelijk via de lichten aan de R.W.V. Havrelaan de Horstebaan bereiken.
De Schepen antwoordt dat dit probleem door de verkeerscommissie zal onderzocht worden.

Evaluatie van de vorige vergadering - Oprit E19 Bredabaan

Jos Meeus vroeg of er hier nog aanpassingen aan het fietspad gepland zijn.
De verkeersconsulente deelde nu mee dat bijkomende informatie werd ingewonnen.
Een lid van de raadgevende commissie verkeersveiligheid en werkzaam bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, zegt dat de bestaande situatie behouden blijft.
Triestig, zeker nu de actie "Levenslijn" het gebruik van de fiets wil promoten en veiliger maken.

Evaluatie van de vorige vergadering - Verzakking Paalstraat

Jos Meeus meldde reeds in oktober dat het voetpad in de Paalstraat ter hoogte van de school Bloemendaal in zeer slechte staat is. Tot op heden is er geen reactie !
"De aanvraag werd verwerkt, de herstelling zal zo spoedig mogelijk gebeuren.", luidde het.
Ondertussen zijn we eind maart en van enige verbetering is er helemaal niets te merken.

Karel Blockx

06 april 2006


Cordon gaat niet samen met goed bestuur
Het gedoe over het cordon sanitaire kwam in een stroomversnelling nadat Harrie Hendrickx, burgemeester van Schoten, verklaard had dat hij een coalitie met het Vlaams Belang niet uitsluit. We vroegen uitleg aan Marie-Rose Morel, die de lijst van het Vlaams Belang zal aanvoeren in Schoten.

Hoe verklaart u de houding van de Schotense burgemeester?
Ik kan alleen maar vaststellen dat er paniek heerst. Denk maar aan de nieuwjaarsrecepties van respectievelijk de CD&V en de VLD. Eerst werd Etienne Schouppe naar hier gestuurd om de Schotenaars te komen intimideren met doemscenario's over de dag dat het Vlaams Belang deel zou nemen aan de macht. Bart Somers deed daar op zijn beurt nog een schepje bovenop. Tot grote verbazing van zijn Schotense achterban, die onze fractie en haar werk kent en waardeert. Men stelt het voor alsof de wereld zal vergaan als het Vlaams Belang zou deelnemen aan het beleid in de gemeente, maar de Schotenaren nemen dat met een zeer grove korrel zout en hebben geen lessen te krijgen van de linkse partijbonzen uit Brussel.
En de burgemeester ziet in dat het onmogelijk is een beleid te voeren dat 'dicht bij de mensen' staat wanneer men de grootste partij bij voorhand uitsluit. Laat ons nu maar hopen dat Harrie Hendrickx een échte democraat is en dat deze demarche geen politieke stunt is omwille van electoraal gewin. Zowel binnen de CD&V als VLD beseffen er voldoende mensen dat het cordon niet te rijmen valt met een goed bestuur. Het ondemocratische cordon veroordeelt a priori alle partijen tot tegennatuurlijke coalities met de SP.A.

In 2000 was het Vlaams Belang al de grootste partij in Schoten. Welke score verwacht u in oktober?
Ik wil daar geen cijfer op plakken. In 2000 tikten we af op 25% en in 2004 haalden we hier ongeveer 34%, maar dat was een verkiezing voor het Vlaams Parlement. Nu gaat het om de gemeenteraad, waar andere factoren meespelen. Het Vlaams Belang zal in Schoten aantreden met een sterke lijst, en onze ambitie is in elk geval om onze gemeentelijke voorsprong nog te vergroten. We gaan er een lap op geven!

Zoals het er naar uitziet, zullen de schijnwerpers van de media natuurlijk in grote mate gericht zijn op Antwerpen, maar ook op Schoten. Maakt u dat niet zenuwachtig?
Neen, want ik ben overtuigd van de rechtvaardigheid van onze strijd. En de Schotenaars weten dit ook. Dit kan alleen resulteren in een goed verkiezingsresultaat.
Anderzijds toch dit: de media-aandacht voor Schoten is mooi meegenomen, maar mag het totaalbeeld niet overtrekken. In heel Vlaanderen zullen duizenden kandidaten en militanten van het Vlaams Belang hun nek uitsteken om onze ideeën te doen zegevieren. Zij zijn wat betreft allemaal even belangrijk.

14 april 2006


Binnenkort in Schoten : FLITSPALEN
Weldra zal Schoten een nieuwe attractie rijker zijn: op de as Calesberghsedreef - Ridder Van Havrelaan - Kopstraat - Brechtsebaan komen 7 flitspalen te staan. Het gaat om een "investering" van 190.112 euro, waarmee ook een snelheidscamera en een roodlichtcamera werden aangekocht. Wij hebben deze investering mee goedgekeurd, want verkeersveiligheid ligt ons nauw aan het hart en iedere verkeersdode op Schotens grondgebied is er een teveeel. Snelheidsduivels, rallyrijders en agressievelingen zijn bij ons écht niet welkom.

Maar er moet ons iets van het hart. België is het land met de hoogste verkeersboetes in Europa. Nog niet zo lang geleden werd de tolerantie bij snelheidsovertredingen verscherpt. Met andere woorden, waar je vroeger 50 km/u mocht rijden werd misschien 57 gedoogd en vanaf 58 beboet. Voortaan word je misschien al beboet vanaf 53 of 54 km/u. En er staan in Vlaanderen meer dan 1200 flitspalen, in Wallonië amper een twintigtal. De opbrengst van de verkeersboetes komt voor 83% uit Vlaanderen en amper 5% uit Wallonië. Toch krijgt Wallonië 57% van die opbrengsten.

Vroeg of laat zult u in Schoten ook wel eens geflitst worden, of u het wil of niet. Zelfs de meest voorzichtige chauffeur is al eens gehaast of onoplettend in het verkeer. Onrechtstreeks zijn de flitspalen en camera's dus een verdoken belasting en een geniepige manier om weer eens geld uit uw zakken te kloppen en naar het zuiden des lands over te hevelen. Met andere woorden, de flitspalen zijn naast een afschrikkingsmiddel voor doodrijders ook een investeringe in geldklopperij. Vlaams geld in Vlaamse handen? Daar hebben ze in de regering nog nooit van gehoord. Flits... uw geld zit in Wallonië!!!

Observator

30 juni 2006


VLD-Schoten fluit zichzelf terug.....
"Het Laatste Nieuws" 13 maart:
Ook lokaal VLD-voorzitter Paul Valkeniers wil in dat geval wel nadenken over samenwerking met het VB, in overleg met zijn partijtop. "Ik ben al jaren tegen het cordon sanitaire, omdat dat contraproductief is", aldus Valkeniers.

"Het Laatste Nieuws" 13 maart, later die dag:
De VLD-afdeling van Schoten gaat na de gemeenteraadsverkiezingen toch niet samenwerken met het Vlaams Belang. Dat zegt voorzitter Paul Valkeniers, die zich zo opnieuw achter de nationale partijlijn schaart. "Wij zullen de komende verkiezingen proberen te winnen door vanuit onze eigen kracht te vertrekken", luidt het in een mededeling. Paul Valkeniers zegt te hopen op een goed verkiezingsresultaat. "We hebben de vorige verkiezingen steeds gewonnen en zijn gestegen van 1 naar 7 raadsleden. We hopen die lijn te kunnen doortrekken. Dat moet lukken omdat we in Schoten de afgelopen zes jaar nog meer dan in het verleden zwaar gewogen hebben op het bestuur".

"Het Laatste Nieuws" 14 maart:
De Schotense VLD slikte haar woorden 's namiddags ook al in. "We zullen toch niet samenwerken met het VB", liet voorzitter Paul Valkeniers weten. Hij schaart zich achter de nationale partijlijn. "Er is voor ons dan ook geen probleem meer", reageert Tom Ongena, woordvoerder van VLD-voorzitter Bart Somers.

30 juni 2006


De onverdraagzamen
Ook hier in Schoten zijn er van die enkelingen (???) die onze partij geen goed hart toedragen. Dat men zijn idealen zoekt en vindt in een andere partij dan de onze kan ik best begrijpen, maar doe het dan als grote mensen en blijf met je poten van de affiches en ander propagandamaterieel van het "Vlaams Belang". Of als je het lef hebt doe het dan bij alle partijen behalve de jouwe, zielig hé.

Een voorbeeldje van dit wangedrag vind je op onderstaande foto's terug. Mooi hoor.

de onverdraagzamen    de onverdraagzamen

Maar zoek de achtergronden van dit en andere drama's eens op. Doe het dan rustig en bekijk alle elementen, leg voor- en nadelen eens naast elkaar en neem dan de juiste beslissing en sla niet steeds met die stok naar die ene partij.

Mogen we hopen dat die "onverdraagzamen" wat meer respect vertonen als vanaf september de propaganda voor de gemeenteraadsverkiezingen pas echt van start zullen gaan.

Karel Blockx

01 juli 2006


Toelichting zonechef bij de nieuwe criminaliteitscijfers voor Schoten
Wanneer een onderwerp geagendeerd staat op de gemeenteraad, is het in elke gemeente in Vlaanderen voorzien dat de gemeenteraadsleden een week lang de mogelijkheid krijgen het betrokken dossier in te kijken en het zorgvuldig te bestuderen. De burgemeester van Schoten lapte deze regel echter aan zijn laars en hield deze informatie doelbewust achter voor de Vlaams Belangfractie, die zelfs een dag voor de gemeenteraad nog altijd niet mocht beschikken over de nieuwe criminaliteitscijfers. Wel nodigde hij enkele dagen voordien een vooraanstaand journalist van de Standaard uit om hem inzage te verschaffen in deze cijfers. Burgemeester Hendrickx vindt het lekken van informatie naar de pers dus belangrijker dan inzagerecht te verlenen aan de democratisch verkozen gemeenteraadsleden van onze gemeente. Sterker nog, deze lekken worden door Hendrickx tegenwoordig eerder de regel dan de uitzondering.....

Pas vijf minuten voor het begin van de raadszitting ontving onze fractie een exemplaar van de nieuwe statistieken, vergezeld van een heuse persmededeling met als titel "Spectaculaire daling van de criminaliteit in Schoten". Onmiddellijk daarna mocht de zonechef deze cijfers komen toelichten, wat uiteraard resulteerde in een onvervalste goednieuwsshow. Het dossier werd dus bewust achtergehouden om te vermijden dat het Vlaams Belang kritische vragen zou kunnen stellen ! Deze theorie werd trouwens door de burgemeester bevestigd wanneer we hem hiermee confronteerden. Tijdens zijn toelichting benadrukte de zonechef meermaals dat er omzichtig moet worden omgesprongen met de nieuwe cijfers. Daarom willen wij u het volgende staaltje van manipulatie door de meerderheid toch niet onthouden.

In de persmededeling, die ook op de gemeentelijke webstek staat, leze we letterlijk het volgende:
Handtassendieven nauwelijks actief in Schoten. Dames kunnen in Schoten met een gerust hart op pad in de Paalstraat en elders. Er werden in 2005 slechts 4 handtassen met geweld afgerukt.

De reële cijfers leren ons hierover het volgende:

20042005
Aantal diefstallen met geweld / bedreiging:316
Aantal diefstallen met geweld / bedreiging (handtassen):04

Met dit voorbeeld willen wij zeker niet de beschuldigende vinger uitsteken naar de politie, die ongetwijfeld zeer goed werk op het terrein verricht, maar wel naar burgemeester Hendrickx, die op deze manier de inwoners van Schoten om de tuin tracht te leiden met de bedoeling deze cijfers electoraal te kunnen verzilveren.....

01 juli 2006


Overzicht belastingtabel gemeente Schoten
JaarAanvullende personenbelastingOroerende voorheffing
20006,50 %775 opc
20016,50 %775 opc
20027,00 %775 opc
20037,00 %950 opc
20047,00 %1400 opc
20057,00 %1400 opc
20067,00 %1175 opc

Geachte Schotenaar,

Hierboven ziet u een tabel die u een overzicht geeft van de evolutie van de gemeentelijke belastingen de afgelopen jaren. Zoals u kan zien is de aanvullende personenbelasting gestegen met 0.5 %.

De onroerende voorheffing is sinds het begin van de legislatuur 2000 gestegen met 400 opc.

Wat betreft de jaren 2005 en 2006 zeggen de coalitiepartners CD&V-NVA en VLD dat zij dankzij een goed beleid de belastingen hebben kunnen verminderen met 225 opc.
Maar opgelet, geachte lezer, u betaalt nu een nieuwe saneringspremie van 0,66 euro/m³ voor het afvalwater en deze wordt geïnd door de watermaatschappij Pidpa, die ze op haar beurt doorstort naar de gemeente. En daar gaat uw belastingvermindering… Dit is de gekende vestzak-broekzakoperatie, die constant wordt toegepast door CD&V-NVA, VLD en SP.a, met andere woorden: puur kiezersbedrog !

Dit alles wil zeggen dat de gemeentelijke opcentiemen van 2000 tot 2006
gestegen zijn met 625 opcentiemen.

Geachte kiezer, voeg daarbij dat enkele wijken in onze gemeente waren vrijgesteld van urbanisatiebelasting. Deze krijgen nu een dubbele rekening aangeboden door het afschaffen van deze belasting en het bijrekenen ervan bij de onroerende voorheffing.

Het Vlaams Belang houdt nu eenmaal van klare wijn en herhaalt nogmaals: laat u geen blaasjes wijsmaken.

Jos Meeus,
Lid raadscommissie financiën
Fractieleider Vlaams Belang Schoten.

01 juli 2006


Schoten, faciliteitengemeente ?
Een opmerkzame medebewoner maakte ons attent op een flagrante overtreding van de taalwet - en wat ons betreft op de normen van behoorlijk bestuur - bij de heraanleg van het kruispunt Paalstraat-Kruispadstraat-Rodeborgstraat-Fluitbergstraat.

Daar valt bij de groenlichtoproepknop aan de verkeerslichten te lezen: OPROEP OPGENOMEN - APPEL ENREGISTRE.

compris     ikke nie compris

Voor Vlaams Belang Schoten is deze stilzwijgende invoering van faciliteiten voor Franstaligen in Schoten onaanvaardbaar, want strijdig met de taalwet van 18 juli 1966. Vlaanderen is een ééntalig bestuurgebied - in het Nederlands. Mededelingen aan de bevolking vanwege de overheid mogen enkel in het Nederlands zijn opgesteld. Onachtzaamheid, onwetendheid of onverschilligheid van het gemeentebestuur, samengesteld uit politici van Christendemocratisch & Vlaams, Vlaamse Liberalen en Democraten en SP.a (Vlaams is hen blijkbaar vreemd ?), wie zal het zeggen ? In ieder geval: dit kan voor het Vlaams Belang niet door de beugel. Vlaams Belang Schoten zal tegen deze onwettige toestand klacht indienen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Piet Bouciqué, Voorzitter Vlaams Belang Schoten

17 augustus 2006


CD&V toont hoe het moet
De lijstnummers zijn gekend, de drukwerken worden voorbereid of zijn reeds klaar. Het is nu wachten op de gemeentelijke plakploeg om het werk af te maken.

Om het wildplakken te vermijden geldt in Schoten de regel dat de gemeente de verkiezingsborden onderhoudt, dus ook het plakwerk. Deze borden zijn de laatste weken van augustus met veel zorg geplaatst en voorzien van de verschillende lijstnummers die aan de verkiezing zullen deelnemen. Het is nu wachten op de plakploeg om iets meer kleur te geven aan deze borden.

Maar helaas wat zien we? Op twee september waren verschillende borden reeds beplakt. Eigenaardig, niet het Vlaams Belang maar een dame (Annelies Verlinden) van CD&V vindt het nodig alle regels aan haar laars te lappen. Zielig, zeker als ik het volgende lees op de webstek van de burgemeester: “De campagne kan beginnen. Ik hoop alleen dat alle partijen dit op een serene manier doen, dus ook zonder het vernietigen of beschadigen van elkaars campagnemateriaal.”

Er is hier inderdaad op een serene (ongestoorde en kalme) manier geplakt maar dan wel op een ongeoorloofde manier. Moeten deze affiches dan ook niet op een serene manier verwijderd worden?

  
Rondpunt Alice Nahonlei                          Vordersteinstraat – Const Neutjensstraat
St Cordulaplein

Wees sereen, blijf van de borden weg, stem ZES.


Karel Blockx

03 september 2006


Factuur PIDPA troebel water
Schotenaren lees aandachtig de bijgevoegde folder bij uw factuur van Pidpa. De gemeentelijke saneringsbijdrage wordt opgenomen in de m³-prijs. Voor onze gemeente bedraagt die € 0,66/m³. Dit betekent voor de gemeente Schoten een opbrengst (verdoken belasting) van € 1.109.975.

Belasting verlaging? Vergeet het!

Netjes is wat anders!!

Verder leest u ook nog in de folder hoe u vrijgesteld kan worden van deze saneringsbijdrage of korting kan krijgen.

Voor het Vlaams Belang geldt alleen correcte informatie aan de burger.

Het Vlaams Belang houdt nu eenmaal van klare wijn (water)

Jos Meeus
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 15de plaats
Kandidaat provincieraad 3de plaats Lijst 6

09 september 2006


Ter zake 06; De leugens van de burgemeester
Maandagavond nog eens gekeken naar Ter Zake, het handelde dan ook over Schoten. Het was weer een rondje "allen tegen één."

De linkse VRT had er weer voor gezorgd dat de Cordon-liefhebbers aan hun trekken kwamen, Bart Brinckman, moderator Cools en zelf de ere-deken Gheysels van het Cordon werd er bijgesleurd. Hij wist te zeggen: "het Cordon moet blijven bestaan want het werpt nog altijd zijn vruchten af." Gelijk heeft hij natuurlijk. Welke vruchten voor het Vlaams Belang, de enige partij al die jaren lang, verkiezing na verkiezing wint. En hopelijk zal het weer van dat zijn bij de volgende verkiezing.

Het debat zelf was één saaie bedoening waar de twee zogenoemde tenoren zeer weinig aan het woord kwamen. Bart Brinckman vergat even dat niet hij burgemeester van Schoten is.

En waarom men eigenlijk publiek in de zaal zet is me een raadsel. Zij komen toch niet aan het woord en moeten braaf toekijken hoe de democratie hier in Vlaanderen werkt.

Als Schotenaar heb ik me wel blauw geërgerd aan de leugens van onze burgeester. Volgens hem is het zwembad niet duurder geworden en bestaat er geen belasting meer op reclameborden in Schoten. Deze laatste belasting vragen wij in ons programma om af te schaffen.
Als Schotenaar weet u zeer goed dat de prijs voor een zwembeurt verdrievoudigd is en wat de belasting betreft, ze staat nog steeds begroot om in 2006 bijna 13000 euro op te brengen en wordt ook als dusdanig geïnd.

Liegen Burgemeester, is een heel slechte eigenschap voor een burgemeester die het vertrouwen van zijn burgers nodig heeft om opnieuw verkozen te worden.

Wat ik verder onthouden heb van dit debat ?

  1. Uit een rondvraag blijkt dat veel inwoners van Schoten het cordon sanitaire ondemocratisch vinden en de VRT kennende zullen ze heus wel lang gezocht hebben naar iemand die het Cordon zou verdedigen. De Schotenaar is van oordeel dat er moet worden geluisterd naar de kiezer en dat het Vlaams Belang een kans moet krijgen.
  2. Volgens Politicoloog Carl Devos is er niets ondemocratisch aan het feit dat de grootste partij niet in het bestuur wordt opgenomen. Democratie betekent ook dat je een overeenkomst moet bereiken met die andere partijen, maar hij stelde zich toch ook vragen bij de werking van de democratie wanneer dat blijkt dat een partij na 12 overwinningen op rij niet mee mag besturen.
  3. Het mag duidelijk zijn dat de burgemeester geen voorstander is van een veelkleurige coalitie. "Als je een bestuur moet vormen met zeven partijen om één partij uit te sluiten, dan wordt het erg moeilijk", aldus Hendrickx. "Dan hoeft het voor mij ook niet meer". Maar in tegenstelling tot wat hij in maart verklaarde, ziet Hendrickx een samenwerking met Vlaams Belang niet zitten". Meer nog, hij noemde zijn huidige meerderheid enerzijds een monster en anderzijds een goed team. Wat is het nu eigenlijk, wees eens duidelijk !!!
  4. Jos Geysels, gewezen Agalev-boegbeeld en geestelijke vader van het cordon sanitaire, zegt dan het volgende. "Alle problemen die Vlaams Belang aankaart, zoals criminaliteit en immigratie, zijn allemaal al vaak ter sprake gekomen". En vermits er geen oplossingen voor gevonden werden moeten de “democratische” partijen communiceren met de burger en hen melden dat ze oplossingen zoeken. Is de burger in nood vet mee !
  5. Brinckman is van oordeel dat de partij misschien toch een kans moet krijgen om te onderhandelen, "en misschien vindt Vlaams Belang gewoon geen partner omdat zijn programma onhaalbaar of onaanvaardbaar is." Wat wil je nu eigenlijk zeggen, ja of nee ???
Beste Schotenaar, niet twijfelen en zes stemmen op 8 oktober


Karel Blockx

27 september 2006


De verdraagzamen slaan weer toe !!!
Voor wie het nog niet duidelijk mocht zijn in Schoten ... het is allen tégen één.
Deze Schotenaar roept dus op om op eender welke partij te stemmen, ze zijn allemaal hetzelfde. Zolang u maar niet stemt voor die ene partij die anders is dan de anderen en het verschil kan maken ...

grapje ?

Nacht van 9 op 10 september, besmeuren raam van secretariaat in de Paalstraat !!!

grapje ?

Nacht van 27 op 28 augustus, brandstichting in de Taxanderlei !!!

branstichting ?


27 september 2006


Doodsbedreigingen
Vandaag 4 oktober diende onze voorzitter Piet Bouciqué klacht in bij de Politie van Schoten voor doodsbedreigingen.
Onbekenden belden hem herhaalde malen en bedreigden hem met de dood.

Kandidaten van het Vlaams Belang krijgen vaak af te rekenen met bedreigingen of intimidaties en slechts zelden wordt er overgegaan tothet effectief indienen van een klacht.
Gezien de ernst van deze bedreigen besliste Piet Bouciqué toch de lokale politie op de hoogte te brengen.

04 oktober 2006

Verdraagzaamheid is toch een schone deugd.


Laat je geen blaasjes wijsmaken

Schotenaren laat u niet verblinden door de goed nieuws show van CD&V

Wat lezen wij bij de toelichting van BDO, een onafhankelijk bron, bij de jaarrekening 2005.
Dat de opbrengsten van de fiscaliteit van 2001 tot 2005 gestegen zijn met 39,62%.

Dit zijn de officiële gegevens ons medegedeeld door een onafhankelijk bron:

31/12/01
31/12/02
31/12/03
31/12/04
31/12/05
15.959.940,56
17.433.789,79
19.143.877,11
21.104.572,15
22.282.742,28
Dit is ten opzichte van 2001 een toename van € 6.322.801,72

Het Vlaams Belang houdt nu eenmaal van klare taal.

Jos Meeus, Lid raadscommissie financiën, Fractieleider gemeenteraad

04 oktober 2006

Extra editie DE LIST

Laat u geen blaasjes wijsmaken !!
Dit staat op onze voorpagina van het Vlaams Belang leefbaar Schoten.

Wel geachte lezer deze folder is bedoeld om gans Schoten te informeren over onze doelstellingen. Daarom een extra toelichting over deze pagina.

Bij de afschaffing van de urbanisatiebelasting verhoogde men de gemeentelijke opcentiemen van 950 naar 1400 opc. dat dit leidde tot enige commotie was te verwachten.
Jos Meeus fractieleider van het toenmalige Vlaams Blok nu Vlaams Belang herinnerde deze coalitie eraan dat meerdere straten voor 20 jaar waren vrijgesteld van urbanisatiebelasting.
In onze wijk De List was dit ook van toepassing. Listenaar u betaalde bij aankoop van uw grond de aanleg van uw straat en riolering.

Vandaag stellen wij vast dat de gemeentelijke saneringspremie € 0,66 /m³ u aangerekend door Pidpa dient om de aanleg en onderhoud van dit rioleringsnet. Met andere woorden van belastingvermindering waarvan de burgemeester, CD&V en VLD spreken is totaal geen sprake dit is voor ons inwoners van De LIST een extra belasting.

Het Vlaams Belang houdt nu eenmaal van klare informatie naar de burger toe.
En niet van troebele facturen ons opgestuurd door Pidpa die dan later deze verdekte belasting doorstort aan de gemeente Schoten.

Karel Blockx, 7de plaats gemeenteraad
Paul Goossens, 12de plaats gemeenteraad
Jos Meeus, 15de plaats gemeenteraad, 3de plaats provincieraad
Sonja De Winter, 29st plaats gemeenteraad

Extra editie De Zeurt

Beste,

Even kort bijzonder nieuws over uw Wijk

Riolering met persleiding blokletterde GVA (23, 24 juli 05) een revolutionair afwateringssysteem voor dit land. Dit systeem wordt sinds de tachtiger jaren toegepast in Nederland, Duitsland en Canada.

Dit systeem is tot 4 maal goedkoper dan het huidige rioleringssysteem en kan in een zeer korte periode aangelegd worden.

Ook in gebieden waar de huizen ver van elkaar gelegen zijn en in bosrijke gebieden kan dit systeem efficiënt toegepast worden. Men kan met dit systeem zelfs probleemloos onder de autostrade door.

Per drie of vier woningen wordt er een pompput voorzien. Dit systeem wordt aangesloten op de gewone riolering die dan verder is aangesloten op een waterzuivering. Met andere woorden zeer betrouwbaar voor ons milieu.

Dit najaar start onze buurgemeente Kapellen met de aanleg van riolering met persleiding. Wat in Kapellen kan, kan in Schoten ook.

Wat betreft Individuele behandeling van afvalwater (IBA) is het Vlaams Belang samen met "De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (VVSG) van oordeel dat de aanleg en beheer van deze IBA volledig wordt gedragen door de gemeente. Alleen de elektriciteitskosten worden gedragen door de inwoners.(Pomp)

De huidige coalitie ontloopt hier haar verantwoordelijkheid en schuift de extra kosten naar de bevolking toe met een zoethoudertje, namelijk subsidies. Verder en ik citeer hier "Lokaal" van 16 tot 31 augustus 2006 nr. 14 "om een IBA goed te doen zuiveren zouden ze al vlug 400 tot 700 euro per jaar moeten neertellen". Verder lezen wij in dit nummer dat ook de werkgroep van VLARIO vzw met specialisten uit deze sector van IBA's, deze conclusie bevestigt.
Deze Iba's moeten wel na enige tijd een reinigingsbeurt ondergaan en wie gaat hier dan de slibverwerking betalen. Een slibverwerking die zeer veel euro's kost dat weten de heren en dames van deze coalitie ook.

Aan één voorwaarde moet hier wel voldaan worden voor beide systemen, namelijk men het regenwater laat afvloeien in beken. Met andere woorden de grachten moeten geoptimaliseerd worden wat hier in uw wijk de Zeurt van toepassing is.

Het Vlaams Belang houdt nu eenmaal van klaar water.

Jos Meeus


De schijnheiligheid van CD&V
CD&V/N-VA zal er ook na 8 oktober alles aan doen om het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang te handhaven. Op zich niets nieuws natuurlijk, maar een reportage van RTBF over ‘extreem-rechts’ toonde woensdagavond nogmaals aan dat zelfs de belofte van de Schotense CD&V-burgemeester Harrie Hendrickx - “na de verkiezingen praat ik met iedereen, ook met het Vlaams Belang” - slechts een pose is om de rechtse kiezers te paaien.

De journalist van het programma ‘Questions à la une’ had enkele stoere uitspraken van Hendrickx opgenomen en trok ermee naar Jo Vandeurzen. De CD&V-voorzitter weigerde om de beelden te bekijken en stelde ondubbelzinnig dat CD&V’ers die met het Vlaams Belang praten, onmiddellijk uit de partij zullen worden gezet. Uit de reportage vernemen we ook dat burgemeester Hendrickx, die nochtans altijd beweerde dat hij de oekazes van zijn partijtop naast zich neer zou leggen, daarop alle contacten met de filmploeg verbrak.

Bovendien ook halliucinant om te zien hoe de handtekening van Geert Bourgeois broederlief naast die van o.a. Patrick Janssens prijkte onder het Cordon Sanitaire.....

06 oktober


Vaste Commissie voor Taaltoezicht stelt college in het ongelijk
College volhardt in de boosheid.


In een mededeling op deze webstek onder de titel "Schoten, faciliteitengemeente ?" maakten wij op 17 augustus melding over de stilzwijgende invoering van tweetaligheid door het gemeentebestuur van Schoten (zie 'Berichten uit Schoten'). We dienden klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) tegen deze overtreding van de taalwetgeving.

Niet lang erna kreeg het college lucht van onze vaststellingen. In allerijl werd de leverancier verzocht de tweetalige drukknoppen te vervangen door Nederlandstalige. Het college maakte er zich verder van af met een melding op de gemeentelijke webstek dat het een "voorlopig systeem ter voorbereiding van de nieuwe verkeerslichtenregeling" betrof.

In een schrijven aan het College heeft de VCT onlangs geoordeeld dat onze klacht ontvankelijk was en gegrond. Het college was bijgevolg nalatig van in den beginne, want ook een voorlopig systeem mag de taalwet niet overtreden.

Dat het college weinig maalt om het Nederlandstalig karakter van onze gemeente, bleek onlangs nog op de markt van Schoten bij de overhandiging van de gemeentelijke oorkonde voor eerlijke handel. Op de 3 grote invalswegen naar Schoten komen borden met de melding "Fairtrade Gemeente". Het plaatsen van deze gemengd Engels- en Nederlandstalige borden getuigt volgens Vlaams Belang Schoten van weinig respect voor de Schotenaar. Zit Schoten daar nu echt op te wachten? Daarenboven bevatten de borden verkapte publiciteit voor Oxfam Fairtrade, een commercieel bedrijf dat producten van eerlijke handel verkoopt.

Vlaams Belang Schoten zal ook tegen deze borden klacht neerleggen bij de VCT.

Piet Bouciqué

12 december 2006


Fair Trade : wij zijn niet verkocht
Op zaterdag 9 december werd op de Schotense markt onder matige belangstelling de oorkonde van "fairtrade gemeente" overhandigd aan de bevoegde schepen. Iedere Schotenaar kreeg een uitnodiging om deze overhandiging bij te wonen; amper een 150-tal geïnteresseerden daagde op, waarvan de meesten op de ene of de andere manier met het project verbonden zijn, naast de obligate aanwezigen.

fairtrade ?


Over de goede bedoelingen van dit initiatief hebben wij geen twijfel, maar wel een aantal ernstige bedenkingen. Men kan zich immers de vraag stellen of het aan de goegemeente opdringen van de FT-idee de juiste oplossing is voor het probleem van de armoede in de wereld. Over de echte oorzaken van de armoede in derdewereldlanden doen de initiatiefnemers er het zwijgen toe. Het opdringen van een schuldgevoel voor de problemen van de derde wereld bij de medeburger lijkt zoveel belangrijker.

Ontwikkeling is volgens het Vlaams Belang maar mogelijk mits behoorlijk bestuur, rechtszekerheid en aanpak van de corruptie. Een groot deel van de ellende in de ontwikkelingslanden is het gevolg van het feit dat de machthebbers niet het algemeen belang voor ogen houden, maar enkel denken aan de verrijking van zichzelf en hun clan en stam.

Voor een goed begrip: Vlaams Belang is niet tegen bepaalde elementen van zg. "Fair trade". Het produceren van goederen onder dwang of met kinderarbeid is uit den boze en strijdig met de mensenrechten. Maar is “Fair trade” de juiste aanpak om hieraan te verhelpen ? Verder is het vertalen van Fair Trade door "eerlijke handel" is een taalkundige vergissing. Alsof de overige handel niet eerlijk zou zijn. Er zijn ook economische argumenten die erop wijzen dat FT de overproductie - de échte oorzaak van de lage koffieprijzen - nog aanmoedigt. En wat is een "rechtvaardige prijs" ? Wie legt die vast en hoe komt die tot stand ? Daar kan niemand een antwoord op geven.

Het opleggen van zg. fairtrade door de gemeentelijke overheid komt in feite neer op een extra belasting voor de Schotense burger. Volgens ons is dit typisch socialistisch: andermans centen uitgeven onder het mom van het goede doel. Wie garandeert dat deze extra belasting bij de armste boeren terechtkomt ? Het opleggen van Fair trade aan de Schotense belastingbetaler is een naïeve actie die zijn doel voorbijschiet. Het is een druppel op een hete plaat, die de echte oorzaken van armoede in de derde wereld miskent en corrupte en dictatoriale regimes in stand houdt.

Zo verkoopt Oxfam rum uit Cuba, thee uit Kenia en koffie uit Kameroen. In deze drie landen wordt de ontwikkeling afgeremd door dictaturen die zich verrijken op de de kap van de burgers. Het persoonlijk vermogen van Fidel Castro wordt geschat op 900 miljoen dollar. Misschien is het daarom dat grote roerganger Steve Stevaert in Cuba inspiratie ging opdoen…

een late sint


kb/pb

20 december 2006


Vonnis verbijstert politici

Het Nieuwsblad schrijft op 20/12/06

Verkeersspecialisten stellen zich vragen bij de veroordeling van de Damse burgemeester, die werd veroordeeld tot een zware boete voor een ongeval op een onveilig geacht kruispunt.

Schoten: de gevolgen laten zich raden !!!

21/12/06, 19.48 uur: Extra schepencollege
Op de agenda: het bij hoogdringendheid uitvoeren van herstellingen aan het fietspad Horstebaan - Kopstraat tot aan de kerk.

Op 22/12/06 worden er nadarversperringen met dagslapers (7 stuks) plus een bord "fietspad in slechte staat" geplaatst.

eindelijk   eindelijk

23/12/06 de 7 nadarversperringen met dagslapers worden weggenomen en de hoogdringende herstellingen worden uitgevoerd. Het bord fietspad in slechte staat blijft staan !

Heeft dit alles te maken met het artikel in de media???
Dan kan men hier terecht spreken van een slecht bestuur.
Hoe luidden nu weer de slogans van deze zelfverklaarde democraten "wij hebben u…, sterke schouders… hart tegen…".

Reeds in 2004 kaartte ons gemeenteraadslid Jos Meeus de slechte toestand van dit fietspad aan. Herhaalde malen vestigde hij tijdens mondelinge tussenkomsten in de gemeenteraden en raadscommissies verkeer de aandacht op deze gevaarlijke toestand.

Deze meerderheid van CD&V, VLD, SPa, heeft 2 jaar nodig gehad om "iets" aan de gevaarlijke toestand te doen maar ze deed dat niet grondig en het fietspad blijft gevaarlijk. Dit fietspad helt namelijk af naar de gracht toe en dit is uiteraard zeer gevaarlijk voor fietsers en rolstoelgebruikers.

Het Vlaams Belang blijft ijveren voor een leefbaar Schoten.

jm/kb

28 december 2006Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx