Uit de gezinsraad
In de gezinsraad gaat de discussie over het al of niet toekennen van een kinderopvangvergoeding aan enkele leden van deze raad onverminderd voort.

Ghislaine Peleman prees het enthousiasme en de belangeloze inzet van de vele Schotense vrijwilligers, die zich dag na dag inzetten voor het welzijn van vele Schotenaren. Ook zij hebben kinderen, kleinkinderen, een zieke partner of hoogbejaarde ouders. Wie zich echter opgeeft als " vrijwilliger" ziet op voorhand af van enige vergoeding.

De gezinsraad vergadert trouwens maar een 3 tot 4 tal keer per jaar en wordt efficiënt geleid, zodat deze raad in de praktijk niet zo lang duurt. Daarom zag Gh.Peleman het toekennen van een babysitvergoeding aan enkele leden-vrijwilligers van de gezinsraad als een slecht signaal naar de andere gemeentelijke raden.

De andere aanwezige politieke fracties reageerden verdeeld : CD&V volgde Gh.Peleman in haar redenering, VLD stemde pro babysitvergoeding.

De vertegenwoordigers van de verenigingen stemden voor een kinderoppasvergoeding maar telden te weinig aanwezigen, zodat dit discussiepunt nog maar eens verdaagd werd de volgende gezinsraad.

14 februari 2005


Uit de verkeerscommissie van 15 februari

Terminus Keizershoek, Bredabaan

Op de Bredabaan aan "Keizershoek", de terminus van tramlijn 3, gebeurde vorig weekeinde (alweer) een zwaar ongeval. De hekken, die de wachtende voetgangers moeten beveiligen, werden grotendeels vernield. Hier dringen zich andere veiligheidsmaatregelen op, zegt Jos Meeus.
Het betreft hier wel een gewestweg, die bovendien op grondgebied Antwerpen ligt. De recente heraanleg was in handen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer. De evaluatie is dat ook.

Verkeersborden Leo Van Hullebuschstraat (Jos Meeus)

In de vorige verkeerscommissie werd aangehaald dat in de Leo Van Hullebuschstraat (deel H.Consciencestraat tot Venstraat) aan het kruispunt met de H. Consciencestraat enkele verkeersborden staan opgesteld, die vragen oproepen.
De politie heeft de signalisatieborden ter plaatse bekeken en het aan de linkerkant geplaatst verkeersbord C1 "verboden richting" verwijderd. Het zonebord "30km/uur" werd bewust behouden ook al staat het hier in de verboden richting van een enkelrichtingstraat. De reden is dat bij eventuele werken, omleidingen..... het verkeersbord C1 "verboden richting" vlot kan afgedekt worden zonder bijkomende maatregelen om het begin van de zone 30 aan te duiden.

03 maart 2005


Spreidingsplan voor asielzoekers
Het Vlaams Belang is een tegenstander van het spreidingsplan voor asielzoekers waardoor diverse gemeentelijke OCMW's elk een aantal asielzoekers toegewezen krijgen. Die verplichte huisvesting is één van de redenen waarom er zo weinig noodwoningen beschikbaar zijn in onze gemeente voor Schotenaren, die getroffen worden door het noodlot. Verder zorgt dit spreidingsplan voor een sterke toename van de werkdruk voor de OCMW's. Niet alleen faalt het beleid, maar bovendien slorpt het ook alsmaar meer financiële middelen op. In 2004 werd er niet minder dan 231.135.000 euro uitgegeven voor de federale opvangcentra en nog eens 249.906.000 euro voor de terugbetaling van steun die door de OCMW's werd verleend. Voor het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen 23.945.000 euro. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken 70.900.000 euro. Wanneer wij de optelsom maken dan komt men op meer dan 23 miljard oude Belgische franken. En dit voor één jaar.

Er is nood aan betaalbare sociale woningen in onze eigen gemeente. Het is de taak van het OCMW en het gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat Schotenaren die op de wachtlijst staan voor sociale huisvesting, er hoe dan ook voor in aanmerking komen. Het Vlaams Belang eist dan ook dat deze Schotenaren die hier belasting betalen, dan ook recht hebben op een sociale woning. Het Vlaams Belang is voorstander van gesloten centra voor asielzoekers. Onze partij wil dat het asielrecht slechts toekomt aan échte politieke vluchtelingen. Een instrument daartoe zou het inschrijven in de Conventie van Genève zijn van het territorialiteitsbeginsel. Asielzoekers moeten zoveel mogelijk in hun eigen regio worden opgevangen. Een lijst van onveilige landen moet het mogelijk maken slechts échte asielzoekers toe te laten. Het Vlaams Belang Schoten zit op dezelfde golflengte als de Brit Tony Blair, de Duitser Otto Shily en de Italiaan Rocco Buttiglione die heil zien in de bouw van opvangcentra in eigen regio.

Het Vlaams Belang Schoten zal zich dan ook tegen dit Lokaal Opvang Initiatief (LOI) met alle mogelijke democratische middelen verzetten. Onze OCMW- en gemeenteraadsleden zijn van oordeel dat dit LOI niet thuis hoort in onze gemeente en dat dit geen gemeentelijke materie is ondanks de chantage van de federale regering.

Jos Meeus, Voorzitter

12 april 2005


Verkeerscommissie

Ongelukkige inrichting kruispunt Botermelbaan-Wijnegemstw. 's-Gravenwezel (Schilde)

Wel wetende dat het hier over een gewestbaan gaat, kloeg Lutgard de Bois toch de zeer ongelukkige herinrichting van dit kruispunt aan. Dit ligt wel juist buiten de Schotense grens op grondgebied Schilde ('s-Gravenwezel), maar na vele klachten vertikte de gemeente Schilde het dit probleem op te lossen. Met als gevolg: bijna voortdurend lange files op de Botermelkbaan in Schoten en gevaarlijke situaties aan het kruispunt zelf. Moeten er hier eerst zware ongevallen gebeuren?

Toch is de oplossing vrij eenvoudig: geef het rechtsafslaand verkeer één strook en het linksafslaand verkeer (zeer beperkt, want dit leidt naar een doodlopende woonwijk) samen met het rechtdoorgaand verkeer de andere strook. Zo was het jaar en dag maar door werken vorig jaar moest dit TIJDELIJK veranderd worden, nl. één strook linksafslaand + één strook rechtdoorgaand EN rechtsafslaand verkeer. Iedereen geeft toe dat deze opstelling de vlotte doorgang sterk hindert. Lutgard vroeg dan ook of de gemeente Schoten niet dringend bij het gewest kon aandringen om de vroegere toestand terug toe te passen. Honderden automobilisten en ook ons milieu zouden hier zeer dankbaar voor zijn!

Voorstel verplichte afslagbeweging Zeurtebaan

De overgrote meerderheid van de bewoners van deze baan vond het voostel van de milieudienst om verplicht rechts af te slaan, om het salamander- en paddenbestand te sparen, maar niets. Het Vlaams Belang had in de vorige verkeerscommissie al te kennen gegeven dat het dit voorstel niet zou steunen. Voor de enkele wagens die er per dag doorrijden is dit totaal zinloos.

Verkeersveiligheid Heikantstraat-Schotenhofdreef bij komst nieuwe appartementen

Na heel wat schriftelijke klachten plaatste het Vlaams Belang deze verkeersproblematiek op de agenda. Volgens de meerderheidsfracties is hier niets aan de hand. Geen parkeerproblemen, de verkeersdrukte is niet toegenomen, al erkent men wel het probleem dat er wagens over het fietspad rijden. Het Vlaams Belang had enkele eenvoudige oplossingen voor dit laatste probleem: afgeronde boordstenen tussen rijweg en fietspad, rubberflapjes op boordstenen doch deze werden niet aangenomen.

Verkeersveiligheid De Lek

Containers beletten zicht op hoek Quinten Matsijsstraat - Hans Memlingstraat aldus Jos Meeus. Ze zijn de oorzaak van een slecht overzicht op deze hoek. Ondanks de 30 km/uur zone gebeuren er toch nog ongevallen. De verkeersconsulente zou deze situatie gaan bekijken voor een mogelijk andere opstelling van de containers.

Parkeerproblematiek H.Consciencestraat

Het eerste gedeelte van de H. Consciencestraat staat blauw ingekleurd op de tekening, die verspreid werd via de gemeentelijke webstek en advertenties. Dit zou betekenen dat er hier ook parkeerschijf moet geplaatst worden. Maar ons raadslid Jos Meeus merkte op dat er vanaf het rondpunt geen verkeersteken (Blauwe zone schijf verplicht) is aangebracht en er bijgevolg langdurig mag geparkeerd worden. Opdracht werd gegeven om dit op de tekeningen te verbeteren en niet blauw in te kleuren.

Inrichting 30 km/uur zone omgeving Sint-Michiels college

Het Vlaams Belang gaat hiermee akkoord in deze schoolomgeving. Het Vlaams Belang is wel voorstander van een variabele zone 30. De zone wordt afgebakend door borden met een LED-verlichting, die alleen oplichten tijdens die periodes dat er een snelheidsbeperking geldt. (bv: bij het begin en het einde van de schooldag). Werkt de LED-verlichting niet, dan gelden de gewone snelheidsbeperkingen (bv: 60 km/ uur). Er zullen daardoor ook veel minder overtredingen gebeuren. Volgens Schepen Adriaensen zijn dergelijke borden veel te duur. En flitspalen mijnheer de Schepen?

Sint-Cordulastraat: dag en nacht laden en lossen

Het Vlaams Belang heeft niets tegen handel drijven in het centrum van onze gemeente. Maar waarom mag men dag en nacht laden en lossen in deze straat? In de Paalstraat is dat slechts van 8 uur tot 14 uur toegelaten tijdens de werkdagen, aldus onze vertegenwoordiger Jos Meeus. Schepen Adriaensen wist te vertellen dat er men er soms ook 's nachts duiven komt ophalen. Zou dat iets te maken hebben met een socialistisch volkshuis van de coalitie partner, "toevallig" gelegen in dezelfde straat en waar men "toevallig" duiven komt ophalen 's nachts?

12 april 2005


Zuinig beleid, niet alleen voor de burger maar ook voor zijn vertegenwoordigers
Het Vlaams Belang keurde zowel in het OCMW - bij monde van Patrick Molle - als in de gemeenteraad - bij monde van Jos Meeus - het socialistisch voorstel om de zitpenning van de raadsleden te indexeren resoluut af.

Voor Vlaams Belang kan het niet dat verkozenen aan zelfbediening doen. Bovendien vinden we het getuigen van weinig scrupules om zich met dit soort "eigen belang" bezig te houden, terwijl de burger net weer een belastingsopslag heeft moeten incasseren - denk maar aan de gemeentelijke opcentiemen.

Onder druk van het Vlaams Belang werd dit voorstel dan ook afgevoerd.

Jos Meeus, Afdelingsvoorzitter

08 juli 2005


Uit de raadscommissie ruimtelijke ordening

BPA Schotenhof

Het Vlaams Belang is verheugd dat de meerderheidsfracties, CD&V uitgezonderd, het veralgemenen van de 30 km/uur zone in deze wijk niet gaan toepassen gezien de relatief lage bevolkingsdichtheid en de uitgestrektheid van het gebied. Ons raadslid Jos Meeus pleitte in december 2004 voor de 30 km/uur zone aan scholen tijdens de schooldagen maar het Vlaams Belang is tegen het veralgemenen van de 30 km/uur in gans onze gemeente. Verkeersveiligheid is nu eenmaal een teamsport waarin goede infrastructuur, een hogere pakkans en een juiste mentaliteit in het verkeer de beste spitsen zijn.

Maar ja, CD&V heeft dit jaar nog geen enkele maal de commissie ruimtelijke ordening bijgewoond. Waarschijnlijk uit respect voor de kiezer.

Verder verzette ons raadslid zich tegen de verplichting van groendaken bij een bepaalde oppervlakte van een plat dak. Men kan wel adviseren om groendaken te installeren en deze subsidiëren. Dat Schotenhof voor 50% overstromingsgebied is en het risico dus bestaat dat er om de 5 jaar wateroverlast is, kan vermeden worden.

De provincie moet dan de kolker aan het Schijn-Albertkanaal eens zo groot maken en dan zou volgens een recente studie het risico voor wateroverlast zich maar om de 50 jaar voordoen.

BPA Wijtschot

Het oude stort wordt gesaneerd en dan ingericht als industrieterrein. Op zichzelf is dat een goede zaak, meer bedrijven betekent meer inkomsten voor de gemeente en meer kans op tewerkstelling in onze gemeente. Maar dit industrieterrein dient voor de herlokalisatie van bedrijven. De VLD had eerst geopteerd om voorrang te geven aan eigen Schotense bedrijven.

Is daar toch niet de GOM Antwerpen die daar een stokje komt voorsteken en in een schrijven melding maakt dat ook niet-Schotense bedrijven in aanmerking komen voor herlokalisatie in Schoten.

Zijn het niet de democratische VLD'ers die mede beslist hebben dat het 'eigen volk eerst principe' en het Vlaams Belang zogezegd racistisch zijn en hen via het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding voor de rechtbank hebben gesleept nadat zij de wet en de grondwet hebben gewijzigd ?

16 september 2005


Riolering met persleiding of drukriolering
"Riolering met persleiding" blokletterde GVA, (23,24 juli 05), "een revolutionair afwateringssysteem voor dit land."

Dit systeem wordt inderdaad sinds de tachtiger jaren toegepast in Nederland, Duitsland en Canada.

Ons gemeenteraadslid Jos Meeus interpelleerde al in mei over dit systeem maar het schepencollege had er geen oren naar. Daarom ging ons raadslid Jos op verder onderzoek uit. Wat kwam hij allemaal te weten over dit systeem ?

Dat dit systeem tot 4 maal goedkoper is dan het huidige rioleringssysteem. Dat dit systeem in een zeer korte periode kan worden aangelegd. (Gleuf van 30cm. diepte, leiding 7cm doormeter.) Het openbreken van straten, de verkeershinder en de overlast worden hierdoor voor de bewoners tot praktisch nihil herleid. Ook in gebieden waar de huizen ver van elkaar gelegen zijn, en in bosrijke gebieden is dit systeem efficiënt qua toepassing. Men kan bv probleemloos onder een autosnelweg door. Per drie of vier woningen wordt er een pompput voorzien. Dit systeem wordt aangesloten op de gewone riolering, die dan is aangesloten op een waterzuivering, die elke dag wordt gecontroleerd.

Met andere woorden een zeer betrouwbaar systeem voor ons milieu. Dit zijn allemaal voordelen, die het college in de wind slaat.

Het Vlaams Belang vraagt zich af waarom de milieudienst in andere gemeenten (Kapellen, Kasterlee, Geel) dit systeem grondig onderzocht en de milieudienst Schoten niet. Hier in Schoten kan het systeem namelijk toegepast worden in tal van straten en woonwijken. Wij denken hier aan de wijken De Zeurt, Schotenhof, Koningshof, aan straten zoals de Horstebaan, de Kempensedreef, een gedeelte van Hoogmolendijk. Aan één voorwaarde moet wel voldaan worden, het moet een gescheiden stelsel zijn dat het hemelwater laat afvloeien in beken. Met andere woorden: de grachten moeten geoptimaliseerd worden, wat men hier in Schoten aan het realiseren is.

Wat betreft Individuele behandeling van afvalwater (IBA) heeft de gemeente Dordrecht NL een proefproject opgezet. De resultaten waren allesbehalve positief. Om niet te spreken over de talrijke vereiste controles. Wanneer men spreekt over IBA zijn de milieuspecialisten het niet eens over de doeltreffendheid van dit systeem. Men blijft geurhinder vaststellen in gebieden waar IBA's zijn aangelegd, ondanks het gebruik van biologische producten door de bevolking.

Jos Meeus

16 september 2005


Uit de raadscommissie verkeer

Beschadigingen wegdek

Raadslid Jos Meeus interpelleerde in deze commissie naar de inventaris: "beschadigingen wegdek" naar aanleiding van de bouw van de hoge snelheidslijn, nu deze werken stilaan naar hun einde lopen. Bij grote infrastructuurwerken is het aan de bouwheer om de beschadigde delen van het wegdek te vergoeden zodat de gemeente niet moet opdraaien voor deze kosten.

Ons raadslid kreeg een verwarrend antwoord: "Men was er mee bezig of misschien niet maar men ging het wel eens nakijken." Wordt vervolgd.

Heraanleg Lindelei

Raadslid Jos Meeus merkte op dat de boordstenen die men aan het plaatsen is op de Lindelei wel erg drastisch zijn.

Wanneer men deze boordstenen oprijdt om in zijn garage te rijden is dit een serieuze klap voor de voor- en achterwielen. Reeds bij aanleg legden de bewoners al balken in de goot om fatsoenlijker binnen te rijden in hun garage.

Maar de schepen had geen oren naar deze argumentatie.

Minder hinder maatregel

De minder hinder maatregel blijft van kracht voor Schoten. De uurroosters van de bussen veranderen wel, maar er blijven bussen door de Kopstraat en R. W. Van Havrelaan rijden.

Jos Meeus herinnerde eraan dat zijn voorstel om zebrapaden in de Kopstraat aan te brengen nog steeds niet is uitgevoerd.

Parkeerprobleem Heikantstraat

In de verkeerscommissie signaleerde Jos Meeus dat de bewoners van de Heikantstraat niet alleen parkeerproblemen ervaren maar ook last hebben van auto's, die over het fietspad rijden. Hier kan misschien aan verholpen worden door boordstenen met een hoog opstaande kant te gebruiken zoals in de Lindelei. Wat de verkeersdrukte betreft, hierop is het wachten op het BPA Kruispad, waarin de ruimtelijke visie op de regio rond het havenplein wordt onderzocht.

Zwaar vrachtvervoer

Tenslotte merkte Jos Meeus nog op dat het zwaardere vrachtvervoer boven de 3,5 ton dat zich langs de Kopstraat naar de Horstebaan begeeft, wel degelijk een onveilige toestand veroorzaakt. Niet alleen is de Kopstraat te smal voor dit verkeer, maar aan het kruispunt met de Horstebaan moeten deze vrachtwagens helemaal links het kruispunt nemen en dit schept voor het verkeer komende van de Horstebaan een onveilige toestand. Jos Meeus stelde voor om dit zwaardere vervoer om te leiden via de R.W. Van Havrelaan en Vordensteinstraat. De verkeerspolitie ging de zaak bekijken.

16 september 2005


Buitengewone Algemene Vergadering van Igean dienstverlening
In de rubriek verkeer lezen wij dat Igean 2 verkeerstellers heeft waarover de gemeenten kunnen beschikken. Is het mogelijk deze tellers te gebruiken naar aanleiding van de vraag van het wijk-comité Kasteeldreef.
Naar aanleiding van de vraag over het sluikverkeer.

09 november 2005


Buitengewone Algemene Vergadering Iveka
Electrabel zou zijn aandelen in de "Unieke Operator" verkopen aan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders.Waardoor deze de enige aandeelhouder van de "Unieke Operator" worden en de onafhankelijkheid van deze "Unieke Operator" tegenover de leveranciers of producenten zou gewaarborgd worden. Op dit moment is het niet mogelijk wegens het lopende overnamebod van Suez zich uit te spreken over die verkoop. Het is zo dat Electrabel zijn goedkeuring of afkeuring pas zal geven uiterlijk tien dagen na de overname door Suez. Als het een afkeuring wordt, vervalt de hele operatie. Als Suez besluit niet door te gaan, is het een privé-bedrijf dat bepaalt of de beslissingen van de lokale overheid al dan niet van kracht worden. Waar blijft hier de gemeentelijke autonomie? Het Vlaams Belang zegde neen tegen deze unieke operator.

22 december 2005


Overnamebod van Suez op aandelen Electrabel
Uiteraard zijn wij principieel gekant tegen de verkoop van Electrabel aandelen aan SUEZ. De elektriciteitsvoorziening van Vlaanderen is zo belangrijk dat het onverantwoord is dat de beslissingen voortaan in Parijs genomen worden. Beslissingen over investeringen, tewerkstelling, prijsvorming enz. Alle beloften ten spijt, de wortel die Suez voorhangt, de zogenaamde garanties… eenmaal Suez Electrabel heeft ingekocht zal het enkel doen wat in de strategie van Suez past, zonder rekening te houden met Belgische, laat staan Vlaamse, belangen.

We maken ons weinig illusies. De gemeenten zullen, sommigen onder druk, anderen verleid door het extra geld, toehappen. Het advies van Intermixt volgen. Met andere woorden, zich beroepend op het feit dat men met een belang van 4,67 % in Electrabel toch geen weerwerk kon bieden.
Bij mijn weten zijn er geen pogingen gedaan om met andere belangrijke minderheidsaandeelhouders een tegenstrategie te ontwikkelen. Want de gemeenten zijn niet de enige aandeeelhouders die zich vragen stellen over de opportuniteit afstand te doen van een goed renderend en toekomstgericht aandeel.

Met verenigde krachten, onder impuls van de gemeenten, had men minstens betere voorwaarden kunnen afdwingen. Want her en der vond men het bod onvoldoende.

Wij maken ons weinig illusies. Onze negatieve stem bij de vraag in te gaan op het bod van Suez, en de gemeentelijke aandelen van Electrabel te verkopen, zal wellicht niet beletten dat Schoten zijn Electrabel aandelen van de hand doet.
Blijft de vraag: wat gaat men met de vrijgekomen middelen doen?

We gaan van de veronderstelling uit dat het Vlaams gewest zich niet zal beroepen op het Europees stabiliteitspact. Dat bepaalt immers, gezien de grote schuldratio van Belgie, dat gemeenten de opbrengst van verkoop van aandelen in eerste instantie moeten gebruiken voor aflossing van schulden. Bij strikte toepassing van dit principe zouden de vrijgekomen middelen vlug hun bestemming kennen.

Een optie die leeft bij Waalse gemeenten is een participatie in Suez te nemen, in de hoop enige invloed te kunnen uitoefenen in dat bedrijf. Wat, gezien het uiterst beperkt belang in het geheel, een illusie is. Bovendien heeft Suez in het verleden wisselvallig, soms slecht, gepresteerd. Dividenden en winstmogelijkheden zijn problematisch. Wij zijn gekant tegen een participatie in Suez.

Electrabel bood de gemeenten een aantrekkelijk dividend, en bovendien evolueerde de koers van het aandeel positief. Schoten zou er op middenlange termijn dus nooit aan gedacht hebben dit aandeel van de hand te doen. De participatie in Electrabel fleurde de actiefzijde van de Schotense balans op.
Het lijkt ons dan ook aangewezen een belegging te zoeken die uitzicht biedt op een gelijkwaardig rendement. Misschien zijn er mogelijkheden bij Elia of andere netverdelers-of energiedistributeurs. Het verdwijnen van de Elia-heffing in 2008 speelt uiteraard ook een rol.
In ieder geval dient de participatie in andere bedrijven goed overwogen te worden en ernstig geanalyseerd.

Het vervroegd terugbetalen van leningen kan als optie worden bestudeerd. Maar gezien de huidige rentestand, lijkt een gunstige herbelegging aangewezen of het openen van een pensioenfonds voor het gemeentepersoneel.

Het Vlaams Belang zal zich onthouden.

Jos Meeus

22 december 2005Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx