Vrijwillige brandweerkorpsen
In dit land zijn er momenteel ongeveer 17.000 brandweerlui actief. Ongeveer 5000 van hen zijn beroeps, de rest zijn vrijwilligers. Gezien de financiële impact is (met uitzondering van de grote steden) een overschakeling naar een volledig professionele brandweer een utopie. De vrijwillige brandweer van Schoten bestaat uit 55 leden. Bijgevolg is het, gezien het belang van de vrijwillige brandweer, verontrustend vast te stellen dat hiervoor steeds minder kandidaten komen opdagen. De reden hiervoor is nochtans niet ver te zoeken. Aan de brandweerman(vrouw) worden - terecht overigens - steeds meer eisen gesteld qua opleiding en bijscholing, teneinde een zo professioneel mogelijke dienstverlening te verzekeren. Een plichtsbewuste vrijwilliger dient bijgevolg dusdanig veel vrije tijd te investeren in de brandweer, dat de term "vrijwilliger" reeds lang voorbijgestreefd is. Daarenboven kan hij vaak nog bijkomende problemen krijgen in zijn professionele leven met zijn werkgever. Er is met andere woorden dringend behoefte aan een volwaardig statuut van deze "part-timers", waarbij een betere regeling wordt getroffen voor de brandweerman(vrouw), onder meer op het vlak van verloning en bescherming. Ook hier dringt zich een verdere regionalisering op, in het belang van de brandweerdiensten en de Vlaamse bevolking.


V. Adriaenssensstraat, A. Verhoeven en H. Dunantlaan: het pleintje
De bewoners van bovengenoemde straten kregen een verontrustende mededeling van het gemeentebestuur. De prachtige bomen, met een stamomtrek van 160 cm, moeten van het pleintje verdwijnen! Ze worden vervangen door lage struiken...
Hoe zit het eigenlijk met de aanvraag van de kapvergunning?
En wat met de zeer slechte staat van de voetpaden? Niet dat het financieel haalbaar zou zijn om gelijk àlle voetpaden heraan te leggen, maar de gevaarlijkste punten herstellen mag toch geen probleem zijn? Of is het gevaar voor bejaarden en kinderen niet groot genoeg? Hoogteverschillen van om en bij de 5 cm op sommige plaatsen is onaanvaardbaar!


Verkeersveiligheid
Het Vlaams Blok staat achter de invoering van de zone 30 aan scholen doch tijdens de uren en dagen dat er werkelijk gevaar dreigt voor de schoolgaande jeugd. Dus niet tijdens de schoolvakanties en dagen dat er geen les wordt gegeven. Het plan om de maximumsnelheid terug te brengen tot 30 km per uur in de gehele bebouwde kom wordt door het Vlaams Blok niet gesteund. Er moet op de eerste plaats werk gemaakt worden van de handhaving van de bestaande regels en van een veiliger weginrichting. Voor het Vlaams Blok is het ook duidelijk dat er door de steeds strengere aanpak van de autobestuurders momenteel voor de zwakke weggebruikers een weinig realistisch en vals gevoel van veiligheid wordt gecreëerd. Zij voelen zich hierdoor soms overbeschermd wat een verantwoord verkeersgedrag niet in de hand werkt.


Sluikbelasting
De coalitie overweegt om het recyclepark betalend te maken voor steenpuin, banden, en groenafval. De gratis politiek van Steve Stevaert begint na de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen haar vruchten te dragen.


Ontwikkelingshulp
Het Vlaams Blok eist dat de jaarlijkse Vlaamse ontwikkelingshulp van 11,2 miljard euro naar Wallonië ogenblikkelijk wordt stopgezet, zodat fondsen vrijkomen voor echte ontwikkelingshulp.


Huisvesting
Het toewijzingsbeleid van de huisvestingmaatschappij moet de meest behoeftige landgenoten van een betaalbare en comfortabele woning voorzien.


Afschaffing onderhoudsplicht
Het verhalen van de kosten van een rustopname voor ouders op de kinderen is een onbillijke regeling. Het Vlaams Blok is dan ook voorstander van de afschaffing van de onderhoudsplicht.


Het Marktplein : een gemiste kans
Het Marktplein was al sedert geruime tijd aan heraanleg toe. Maar zoals geweten gaat er eerst héél veel tijd en geld naar allerlei studiebureaus...

Maar ondertussen is het wonder geschied! Het plein werd heraangelegd, maar er is niet veel van te merken; men waant zich nog steeds op een heirbaan... Er staan daar ook nog zo twee bomen waar maar overheen gepraat wordt. Ze staan niet op hun plaats omdat ze beschadigingen veroorzaken aan de fonteininstallatie en het metselwerk... Straks het plein maar terug heropbreken met de nodige gevolgen? Waarom werd het plein niet ineens omzoomd met meerdere bomen of op elke hoek een groepje bomen? Zo zou het Marktplein een groene en rustig schaduwrijke oase worden. Daar hoefden zélfs geen parkeerplaatsen voor te sneuvelen!

Een gemiste kans, zo'n gebrek aan 'beleid'!


Korte Braamstraat en Hoogmolendijk
In de verkeerscommissie van 18 mei hekelde onze vertegenwoordiger Jos Meeus de gebrekkige toestand van het voet- en fietspad aan de Korte Braamstraat en Hoogmolendijk.

Wat het gemeentebestuur bedoelt met het terug in orde brengen van dit voet- en fietspad is onaanvaardbaar. Het Vlaams Blok zal de betreffende schepen hiervan op de hoogte brengen en met aandrang vragen om aan deze toestand onmiddellijk een einde te maken.


Sluikbelasting
De coalitie overweegt om het recyclepark betalend te maken voor steenpuin, banden, en groenafval. De gratis politiek van Steve Stevaert begint na de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen haar vruchten te dragen.

Een gemiste kans, zo'n gebrek aan 'beleid'!


Raadscommissie verkeer
In de raadscommissie verkeer van 7 december 2004 kaartte Jos Meeus de erbarmelijke toestand aan van het voetpad en het zebrapad ter hoogte van de huisnummers 15, 17 en 19 aan de Rodeborgstraat. De gemeente beloofde de nodige werken uit te voeren.

Over het toelaten van fietsers en/of bromfietsers in het gemeentepark na het uitvoeren van het nieuwe y-tracé werd lang van mening gewisseld. Uiteindelijk is het Vlaams Belang er voorstander van om fietsers (geen bromfietsers) - uitsluitend op de nieuwe verharde weg - toe te laten zodat zij gemakkelijk de sportaccommodaties en de Kasteeldreef kunnen bereiken. De toeleveringsbedrijven moeten het vervoer tot een minimum herleiden. Het nieuwe tracé moet voorzien worden voor zware vrachtwagens omdat de opbouw van het folklorefestival en de andere talrijke evenementen dit vereist. En tenslotte moet de gemeente zorgen voor een sluitende controle zodat het gemeentepark een oord van rust en kalmte blijft voor de talrijke wandelaars.

Lutgard de Bois vroeg extra uitleg over het dossier i.v.m het verkeersboetefonds. De meeropbrengsten uit dit fonds gaan nl vooral naar de Waalse politiezones en zijn dus de zoveelste diefstal van Vlaams geld. Commissaris Dom bevestigde dat de regering dit jaar "kunst en vliegwerk" op zijn Belgisch had afgeleverd. Al het mogelijke wordt nu gedaan om het dossier over de Schotense flitspalen en spookborden zo vlug mogelijk af te werken, om zo te kunnen beschikken over de beloofde som uit het boetefonds.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx