Vlaams Belang tegen provinciale belastingverhoging
Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het feit dat de Vlaamse regering meer dan 26 miljoen euro bespaart op het provinciefonds. Concreet betekent dat voor de provincie Antwerpen een aderlating van 7 miljoen.

Het feit dat deze beslissing slechts ter kennis werd gegeven enkele dagen voordat de provinciale meerjarenbegroting zou worden besproken, is een lelijke streep door de rekening van de deputatie. Wat de zaak voor dit bestuur zo mogelijk nog pijnlijker maakt, is natuurlijk het feit dat deze raid op het provinciefonds wordt georganiseerd door een Vlaamse regering die uit precies dezelfde partijen (CD&V, SP.a, N-VA) is samengesteld.

Het Vlaams Belang is altijd al voorstander geweest van de afslanking, zo mogelijk afschaffing, van het provinciale bestuursniveau. Indien de Vlaamse regering echter werkelijk de bedoeling had de actieradius van de provincies te beperken, had ze daartoe een uitstekende gelegenheid bij de fameuze ‘interne staatshervorming’ die vorig jaar werd beklonken. Zoals we ondertussen weten, liet ze die kans evenwel onbenut voorbijgaan.

Wat vandaag gebeurt, is dan ook van een andere orde. De substantiële afroming van financiële middelen zonder dat die gepaard gaat met een overdracht van bevoegdheden (wég van het provinciale niveau), is niets anders dan een slecht gecamoufleerde poging van de Vlaamse regering om – enkele maanden voor de verkiezingen – alsnog haar kas te laten kloppen.

Het Vlaams Belang waarschuwt ervoor dat deze operatie voor de man in de straat dreigt uit te draaien op een vestzak-broekzak-operatie. Wat hem op Vlaams niveau bespaard blijft, dreigt hem op provinciaal niveau te worden aangerekend. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de provincie keuzes zal moeten maken. Een nieuwe provinciale belastingsverhoging is uit den boze.

Steven Vollebergh, Fractieleider, Dirk De Smedt Politiek secretaris

29 september 2013
Ontsluitingsproblematiek van het NMBS - station Noorderkempen
Een half jaar geleden, op 18 december om precies te zijn, diende ik in deze raad een motie in m.b.t. de drastische vermindering van het aanbod op de spoorlijn Brecht-Noorderkempen / Antwerpen. De bestendige deputatie antwoordde toen bij monde van bestendig afgevaardigde Lemmens dat het provinciebestuur onder het motto ‘deze deputatie werkt voor u’ al meteen een brief had gestuurd naar minister Magnette. De heer Lemmens meende dat deze brief een ‘sterk signaal’ bevatte en stelde daarom voor om het antwoord van de minister af te wachten, alvorens de motie te behandelen. Omdat er ogenschijnlijk geen vaart in dit dossier bleek te komen stelde ik over dit deze materie op 24 januari een schriftelijke vraag en op 28 februari een mondelinge vraag. De heer Lemmens wist toen het volgende mede te delen, en ik citeer uit het beknopt verslag van deze zitting: ‘Er is nog geen antwoord van de minister, maar er zijn al wel enkele politieke contacten geweest. De deputatie neemt eerstdaags contact op met de heer Descheemaeker van de NMBS. Vanaf 18 februari is het treinaanbod verbeterd. De deputatie zal tegen het einde van de maand een nieuwe stand van zaken geven…’

Intussen zijn we eind juni – vier maanden later dus – en ben ik nog steeds wachtende op de beloofde ‘nieuwe stand van zaken’…. Intussen verscheen wél Lemmens’ collega Inga Verhaert op 11 juni jongstleden in mijn kwaliteitskrant om onder de vette kop ‘pendelaars in de kou’ te pleiten voor een vlot treinverkeer van en naar het station Noorderkempen…

Het zal u niet verwonderen dat de manier waarop de deputatie zich met dit dossier onledig houdt, mij stilaan begint te irriteren. Daarom volgende vragen:

  1. Is er intussen al gesproken met Descheemaeker ? Zo ja, wanneer, wie waren de deelnemers aan dit gesprek en wat was het resultaat ? Indien er tot nu toen, geen gesprek had plaatsgevonden had ik graag vernomen waarom dit niet gebeurd is ?

  2. Waarom heeft de deputatie niet zoals beloofd een ‘nieuwe stand van zaken’ gegeven ?

  3. Nu mevrouw Verhaert aangekondigd heeft ‘uit te kijken naar vlot treinverkeer’ had ik graag vernomen welke stappen de deputatie gaat nemen om deze doelstelling – op korte termijn - te verwezenlijken.

Jan Huijbrechts, Provincieraadslid

Jos Meeus
Karel Blockx


03 juli 2013Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx