Januari

Goedkeuring subsidiereglementen

Onze vertegenwoordiger in de gemeenteraad, Jos Meeus, stelde aan de kaak dat minister Pascale Smet (sp.a) einde december de saldi die Vlaanderen verschuldigd is aan de gemeenten schrapte. Deze saldi bedragen 10% van de middelen die bij decreet worden toegekend op basis van een bedongen jeugdbeleidsplan. Voor de kleinste begunstigde gemeente, Spiere- Helkijn een faciliteit gemeente van 2000 inwoners gaat het om 500 euro, in Antwerpen mag men op zoek gaan naar 235.000 euro. Aldus VVSG.

Jos had hier een vraag over aan schepen voor de jeugd.

Graag had Jos vernomen welke financiële inpakt deze beslissing van minister Pascale Smet (sp.a) heeft op het jeugdbeleidsplan van onze gemeente ?

Antwoord van schepen Maarten De Veuster(N-VA).
Ja, ik heb die mededeling van P. Smet gekregen maar het cijfer ontspringt mij nu toch zeker. Maar zonder fout zal ik het morgen (28 Januari) via e-mail laten weten.

Zoals beloofd laat de schepen weten dat minister P. Smet (sp.a) 8.634,73 euro niet uitkeert aan de gemeente Schoten.

Met andere woorden de gemeente Schoten kan op zoek gaan naar 8.634,73 euro.

Jongeren van onze gemeente hebben hun vrije tijd en energie gestoken om een degelijk jeugdbeleidsplan uit te werken, proficiat daarvoor. Maar een socialistisch minister doet dit in één pennentrek teniet. Waar blijft N-VA in deze zaak ?

SHAME mijnheer de minister
SHAME sp.a


Karel Blockx
Februari

Herdenking Morel

Fractieleider Piet Bouciqué herdacht de betreurde Marie-Rose Morel met de volgende korte toespraak:

Een jaar geleden nam ik hier het woord om ons raadslid Jef Michiels met een gedicht te gedenken.

Op 12 februari jongstleden namen we afscheid van Marie-Rose, onze voormalige fractieleidster. Jullie hebben haar allemaal goed gekend, ook hier gaf zij het beste van zichzelf zoals ze dat overal deed. Een goede 2 jaar geleden kreeg zij het slechte nieuws over haar ziekte te horen. Net nu de slotweek van ‘Kom op tegen kanker’ ingaat nemen wij hier afscheid van haar. Ze heeft haar strijd moedig gestreden maar helaas heeft zij het niet gehaald. Ik dank het college voor zijn medeleven en zijn aanwezigheid op de begrafenisplechtigheid, ik dank jullie allen voor de genegenheid die jullie voor haar tijdens haar leven hebben betoond.


Na een ingetogen moment werd de agenda van de gemeenteraad afgewerkt.

Belasting- en retributiereglementen

Kunt u meer uitleg geven over welke initiatieven - de tekst is nogal vaag - het hier zou kunnen gaan, en zijn de marktkramers voldoende op de hoogte gebracht van deze reglementswijziging ?

De bevoegde schepen antwoordde dat het gaat over Sinterklaasacties, loterijen, paaseieren rapen… Ook stipte hij aan dat er twee soorten marktkramers bestaan: degenen met een wekelijks abonnement en degenen die slechts occasioneel opduiken en een bijdrage betalen op het ogenblik dat ze verschijnen. Alle marktkramers zijn op de hoogte via hun vertegenwoordiger in de marktcommissie.

Compensatie Foyer De Kaekelaer

Onder normale omstandigheden zouden wij sceptisch staan bij dergelijke voorstellen maar we zullen na ons gesprek met de uitbater dit toch goedkeuren. We willen er wel bij aanstippen dat deze bijkomende kost nogmaals het geklungel in het dossier verbouwing De Kaekelaar en verbouwing gemeentehuis aantoont.

Geen reactie van ‘de overkant’.

Aktename besluit

Vorig jaar heb ik tijdens de GR van februari reeds de vraag gesteld “welke garanties u hebt dat die 100 % geleverde groene stroom werkelijk groen is ?”. We hebben toen van de duurzaamheidsambtenaar een antwoord gekregen waarin zij erkent dat Electrabel, de leverancier van de gemeente Schoten, inderdaad ook grijze stroom levert en dat de enige mogelijke controle van de VREG moet komen.
Ik wil u vandaag de krantenkoppen van vorige week dinsdag citeren:
  1. “Groene stroom is boerenbedrog” (Het Nieuwsblad)
  2. “100 % groene stroom is soms 97% verkoopspraatje” (Gazet van Antwerpen)
  3. “Energiecontracten zelden echt groen” (De Morgen)
  4. “Enkel kleine coöperaties leveren echt groene stroom” (De Tijd)
  5. “Groene stroom is vaak vuile stroom” (Het Belang van Limburg)
  6. “Groene stroom misleidt” (De Standaard)
Een vernietigend rapport van Test-Aankoop en Greenpeace lag aan de basis van deze krantenkoppen. De leveranciers van groene stroom kopen namelijk in het buitenland oorsprongscertificaten waarmee ze een pak taksen ontwijken en waardoor ze met de extra inkomsten verder investeren in klassieke energiecentrales. Er zijn leveranciers die effectief 100 procent groene stroom leveren maar Electrabel, de leverancier van de gemeente Schoten, behaalt slechts een score van 36, grandioos gebuisd dus. De directeur van de VREG heeft bevestigd dat het systeem bestaat.

Mijn vraag is gewoon de volgende: als u nog eens voorstellen krijgt van Electrabel om 100 % groene stroom aan te schaffen – en het is ons echt niet te doen om de luttele meerprijs -, denk dan twee keer na en laat vooraf grondig onderzoeken of u zich niet mee schuldig maakt een wat een krant noemt “boerenbedrog”. En nog een suggestie: onderzoek eens wat de gevolgen zouden zijn van een overstap naar een betrouwbare Vlaamse leverancier van 100 % groene stroom in plaats van onze zuiderburen met hun energiemonopolie verder te verrijken.

Schepen De Veuster knikte instemmend met deze laatste suggestie en schepen Adriaensen antwoordde dat hij de gemaakte opmerkingen ter harte zou nemen; hij stipte ook aan dat het gemeentebestuur met deze beslissing een signaal wil geven naar de bredere bevolking.

Aankoop huisvuilwagen

De toelichtingsnota van het diensthoofd haalt vooral technische mankementen als reden aan voor de vroegtijdige vervanging van de oude huisvuilwagen. We hebben alle begrip voor deze vaststellingen, die zich bij een nieuwe en bedrijfszekere huisvuilwagen wellicht niet zullen voordoen. Onze vraag betreft echter het financiële plaatje: enkele jaren geleden hebt u ons een kosten-batenanalyse voorgelegd waaruit bleek dat de gemeente haar voordeel zou doen bij het zelf ophalen van het huisvuil. Mijn vraag is of deze kosten-batenanalyse nog steeds geldig is of nu een grondige bijsturing nodig heeft waardoor het netto resultaat wel eens minder rooskleurig zou kunnen zijn.

Het enige groene gemeenteraadslid die het steeds heeft “onze fractie” en daarbij openlijk zijn schizofrene aard bekend maakt, wrong zich in allerlei bochten om het agendapunt te verdagen en met amendementen het lastenboek te wijzigen. Hij haalde telkens bakzeil, mede omdat schepen Luc Van Gastel met verve zijn argumenten weerlegde. Wijzelf ontvingen van de schepen ter zitting een uitgebreide tabel waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds haar voordeel doet bij het zelf ophalen van het huisvuil in Schoten.

Actualiteitsvragen

  1. Enkele weken geleden hebben wij bij een bezoek aan de bevoegde diensten voor het intranet de melding gekregen dat het werken met het intranet zou vernieuwd worden. Kunt u ons zeggen hoever het daar mee staat ?

  2. Op het intranet staan een groot aantal verslagen en andere documenten, dit is voor ons raadsleden erg nuttig om e.e.a. te raadplegen over de werking van de gemeentelijke diensten, commissies en adviesraden. Van een groot aantal adviesraden is de aanwezige informatie echter hopeloos achterhaald, ik suggereer dat u deze ook eens bekijkt: Gecoro, laatste verslag 20.10.2008; Raad voor personen met een handicap 13.3.2008; Gezondheidsraad 15.5.2008; GROS, 27.2.2008; Sportraad 5.6.2008. Kan daar iets aan gedaan worden ?

De gemeentesecretaris nam akte van onze vragen en beloofde beterschap.

Piet Bouciqué

Gemeenteraad houdt minuut stilte voor Morel

De gemeenteraad herdacht gisteren het overlijden van Marie-Rose Morel, die er zetelde voor Vlaams Belang- Vlott, met een minuut stilte. Opvolger Dirk Van Onckelen legde de eed af.

De eerste punten van de gemeenteraad hadden donderdagavond betrekking op Marie-Rose Morel, die op 8 februari 2011 overleed. Nadat publieksspreker Albert Lenaerts zijn medeleven betuigde, betreurde raadsvoorzitter Paul Valkeniers (Open Vld) het overlijden van “een vrouw wiens leven nog maar pas was begonnen.”

Fractieleider van VBB-Vlott Piet Bouciqué meldde in zijn toespraak het volgende: “We hebben Marie-Rose goed gekend, zij heeft het beste van zichzelf gegeven. Helaas heeft zij de strijd tegen kanker verloren, en toevallig vindt nu de Kom Op Tegen Kanker-actie plaats.”

Eedaflegging

Bouciqué dankte iedereen voor zijn medeleven en zijn aanwezigheid op de begrafenis. Ook herinnerde hij aan het overlijden van raadslid Jef Michiels.

De voltallige gemeenteraad, op één niemand na, hield vervolgens een minuut stilte. Kort erna legde Dirk Van Onckelen de eed af met de woorden “Ik zweer mijn mandaat trouw na te komen.” Van Onckelen is de tweede opvolger op lijst nr. 6 van VB-Vlott. Normaal was Pascale Vandenbussche opvolger, maar die deed afstand van mandaat.

THWE

Bron : Gazet van Antwerpen

Schoten voert overlastboetes in

De gemeenteraad keurde het nieuwe politiereglement goed. Ook Schoten voert nu overlastboetes tot 250 euro in.

Het verouderde politiereglement werd door een werkgroep gescreend en op punt gesteld. Ook werden de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) of overlastboetes ingevoerd.

Burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V): ‘In het verleden bleven kleine overtredingen in de praktijk vaak jammerlijk onbestraft. Met de overlastboetes willen we dit storend gedrag aanpakken.'

De overlastboetes focussen op kleine criminaliteit en overlast, zoals vandalisme, graffiti en hondenpoep, lawaaihinder en sluikstorten. Daar kom je in Schoten niet langer ongestraft mee weg. ‘Tot het einde van de jaren negentig was alleen justitie voor deze zaken bevoegd. Maar daardoor raakten de openbare ministeries overbelast en behandelden ze alleen zware misdrijven', weet Tom Bresseleers, de coördinator integrale veiligheid. ‘Dit nieuwe systeem moet bijdragen tot een fijne, propere en leefbare gemeente, waar het voor iedereen aangenaam leven is.'

De controles zullen in eerste instantie uitsluitend gebeuren door politiepersoneel. Als een politie-inspecteur een overtreding vaststelt, kan hij of zij een proces-verbaal opmaken. Dat document wordt verstuurd naar een onafhankelijke ambtenaar, buiten de gemeente. In de praktijk gaat het om iemand van intercommunale Igean. Die beslist om een waarschuwing te geven of een overlastboete op te leggen.

Minderjarigen

Burgemeester Harrie Hendrickx: ‘Het is niet de bedoeling om een heksenjacht te openen en elke kleine misstap te bestraffen, maar overtreders die hinder blijven veroorzaken, lopen nu echt kans om een boete te krijgen. De procedure verloopt zonder tussenkomst van justitie, waardoor alles snel en efficiënt zal verlopen.'

Wie zich niet aan het reglement houdt, riskeert een boete tot 250 euro. Voor minderjarigen is dit bedrag begrensd tot 125 euro. Momenteel loopt een introductiefase waarbij er al wel gecontroleerd en gesensibilisserd wordt, maar nog geen boetes volgen. Vanaf 1 juli 2011 wordt het menens.

Bron : Het Nieuwsblad

Karel Blockx
Juni

Heraanleg Horstebaan - Verkeerssituatie R.W.V. Havrelaan, Winkelstap, Bredabaan

Regelmatig zijn er files vanaf het kruispunt Horstebaan tot aan Merksemheidelaan richting Winkelstap, met als gevolg dat automobilisten over tram- en busstrook rijden om zo via de parking Winkelstap de files te omzeilen. Een uiterst gevaarlijke situatie besloot ons gemeenteraadslid Jos Meeus tijdens de laatste zitting van de gemeenteraad van 3O juni laatstleden.

Jos stelde dan ook voor om een tweede afslagstrook richting Merksemheidelaan (Winkelstap) te voorzien. Dit voorstel van Jos werd door het schepencollege over gemaakt aan het Agentschap wegen en verkeer.

Wat de heraanleg van de Horstebaan betreft, deelde Jos de zorg van het wijkcomité "De List". Wat bij aanleg van het fietspad ter hoogte van de Listdreef ? Bij de aanleg van het fietspad in beton ter hoogte van Peerdsbosbaan werd deze afgesloten. Inwoners van deze baan hadden een uitweg via de brug over de autostrade en het fietspad langs HSL naar de Hertendreef. Maar de inwoners van "De List" kunnen niet meer weg bij de aanleg van het fietspad. Hoe gaat men dit oplossen ?

Bij afwezigheid van de bevoegde schepen werd deze vraag over gemaakt aan de technische dienst. De bevoegde ambtenaar antwoordde als volgt.

"Bij het gieten van het beton van het fietspad aan de Listdreef zal in 2 fases gewerkt dienen te worden. Het fietspad zal tot de helft van de Listdreef getrokken worden, het verkeer zal dan over de andere helft moeten rijden. Van zodra het nieuwe fietspad voldoende uitgehard is, zal het verkeer over het nieuwe fietspad moeten rijden en zal het ontbrekende stuk fietspad getrokken worden."


Op de vraag: "Wanneer worden de grachten gereinigd?" Kreeg Jos het volgende antwoord. "De grachten worden gereinigd tijdens de werken. De grote ringgrachten zijn echter privé en dienen door de eigenaars zelf onderhouden te worden. Er is maar 1 eigenaar die het ruimen van zijn stuk ringgracht door de aannemer van de wegeniswerken laat uitvoeren."

Verder had ons actief gemeenteraadslid Jos nog een voorstel betreffende het gedeelte van de Kopstraat langs parking Vordenstein. Hij stelde voor om hier het zwaar vrachtvervoer definitief om te leiden langs de RWV Havrelaan. Deze vraag wordt meegenomen naar de eerstvolgende verkeerscommissie.

Ons gemeenteraadslid Jos Meeus blijft de meerderheid van onze gemeente op een constructieve manier niet alleen met vragen maar ook met voorstellen benaderen.

Zijn voorstel om de traditionele verlichtingspalen te vervangen door kreukelpalen werd door deze meerderheid aanvaard wat, dan ook ten goede komt aan de veiligheid van de Horstebaan.

Karel Blockx
Oktober

Gemeenteraadslid Jos Meeus in Gazet van Antwerpen

Gazet van Antwerpen van 31 oktoberGazet van Antwerpen van 05 - 06 novemberSlimme camera's

Ons raadslid Jos Meeus herinnerde de zonechef aan de belofte, die hij vorig jaar december 2010 deed, betreffende slimme camera's.

Slimme camera's signaleren gestolen of geseinde auto's of nummerplaten, zodat daders veel gemakkelijker kunnen worden gevat. Ondertussen hebben al meer dan 35 gemeenten een of andere vorm van slimme camera's.

In 2010 beloofde de zonechef dat hij dit dossier samen met naburige zones ging bespreken en uit zijn antwoord blijkt dat hij hier wel degelijk werk heeft van gemaakt. Wegens de complexheid van het dossier en de hoge kostprijs ervan, kan het dossier niet in het budget van 2012 opgenomen worden maar ten vroegste in het budget van 2013.

Jos zal dit dossier blijven opvolgen en dit terug ten berde brengen eind 2012.


Salduz-wet

Op 1 januari 2012 treedt de zogenaamde Salduz-wet in werking.

Deze wet bepaalt dat verdachten vanaf het eerste verhoor bij de politie moeten worden bijgestaan door een advocaat. Deze wet wordt opgelegd door het Europees hof voor de rechten van de mens. Deze wet zal het werk van onze politiediensten erg bemoeilijken, aldus Jos. Om over de rechten van de slachtoffers maar te zwijgen. Ons raadslid Jos had hier wel enkele vragen voor de zonechef, zoals het kostenplaatje van de invoering van deze wet.

De zonechef antwoordde dat deze wet onze politiediensten veel geld zal kosten qua opleiding, extra uren, infrastructuur enz

Na de duidelijke uiteenzetting van de zonechef oppert Jos de bedenking dat het politiebudget 2012 dan wel aan herziening toe zal zijn.

Meerjarenplanning kerkfabrieken

Wat betreft de meerjarenplanning kerkfabrieken stelde ons raadslid Jos Meeus voor om het budget van deze kerkfabrieken te saneren en het aantal gesubsidieerde kerken terug te brengen naar bv. drie kerken.

De andere drie kerken zouden dan eventueel een andere bestemming krijgen. Het gaat hier ten slotte toch over een meeruitgave van 57.000 euro.

Dit wil niet zeggen dat het Vlaams Belang tegen het katholieke geloof is. Maar het Vlaams Belang is van mening dat de EURO'S van de belastingbetaler goed moet worden besteed in tijden van economische crisis. En dat iedereen hierin zijn steentje moet bijdragen.

Karel Blockx
November

Risicowijken voor woondiefstallen krijgen geen steun van het gemeentebestuur

Vlaams Belanger Jos Meeus herinnerde de zonechef aan de belofte van vorig jaar in de gemeenteraad van oktober, om slimme camera's te plaatsen op de invalswegen van Schoten in samenwerking met de omliggende gemeenten. Deze slimme camera's signaleren gestolen of geseinde auto's of nummerplaten, zodat daders veel gemakkelijker kunnen worden gevat. Ondertussen hebben al 35 gemeenten een of andere vorm van slimme camera's. In Schoten blijven wij nog meer dan 1 jaar op onze honger zitten. Ondanks een resem van inbraken in onze gemeente.

In de gemeenteraad van november pleitte Jos Meeus ervoor om de nodige financiële middelen in te zetten voor het gebruik van synthetische DNA (SDNA).
Het gaat hier om een specifieke vloeistof die kan worden aangebracht op waarde volle stukken en die een unieke DNA-code bevat, die enkel onder ultraviolet licht leesbaar is. Die SDNA-code is met de gegevens van de eigenaar verbonden via een beveiligde databank, die enkel door de politie raadpleegbaar is. Het aanbrengen van een klever aan het huis waar de inboedel gemarkeerd werd, werkt bovendien ontradend op potentiële inbrekers. Een sproeisysteem is dan weer nuttig voor winkels.
Het systeem heeft in het buitenland zijn succes reeds bewezen en ook in eigen land waren de resultaten van soortgelijke projecten erg gunstig.
De huidige bewindsploeg CD&V-NVA, SP.a, Open VLD blijven halsstarrig deze constructieve voorstellen van Vlaams Belang negeren. Laat staan te subsidiëren.

Verder klaagde de zonechef dat de arrestanten al na enkele uren terug vrij rondlopen, erger nog, zij krijgen bij aanhouding het recht om een advocaat te raadplegen en dit terwijl de agenten verplicht zijn om in het politiekantoor te blijven. Waar blijven de rechten van de slachtoffers?

Voor het Vlaams Belang blijft veiligheid topprioriteit, en zal ons raadslid Jos Meeus, met constructieve voorstellen en oplossingen druk blijven zetten op het college en de huidige meerderheid.

Karel Blockx


Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx