Maart

GSM-mast Atheneum: zoek de 5 verschillen !

Eind vorig jaar informeerde gemeenteraadslid Tim Willekens naar de wettelijkheid van de GSM-mast die geplaatst werd bovenop het Koninklijk Atheneum aan de Emiel Blangenoisstraat. Dit dossier kent immers een nogal vreemde geschiedenis:
Eerst gaf het Schotense college een negatief advies voor het plaatsen van deze mast omwille van volgende redenen:
 1. De aanvraag past niet binnen de configuratie en de aanwezige bebouwing van de omliggende percelen

 2. Het ontwerp kan qua vorm, materiaalgebruik en inplanting stedenbouwkundig niet aanvaard worden en wordt niet inpasbaar geacht in de omgeving

 3. Gelet op de schaal, de bestemming, inplanting en algemeen karakter en uitzicht van het ontwerp is de aanvraag niet verenigbaar met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening

 4. De aanvraag is niet bestaanbaar in de omgeving

 5. Om hogervermelde redenen wordt ongunstig advies verleend.

Minder dan een jaar later werd ditzelfde advies plots door dezelfde meerderheid omgebogen in een positief advies, met volgende argumentering:
 1. De aanvraag past wel binnen de configuratie en de aanwezige bebouwing van de omliggende percelen

 2. Het ontwerp kan qua vorm, materiaalgebruik en inplanting stedenbouwkundig wel aanvaard worden en wordt inpasbaar geacht in de omgeving

 3. Gelet op de schaal, de bestemming, inplanting en algemeen karakter en uitzicht van het ontwerp is de aanvraag wel verenigbaar met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening

 4. De aanvraag is wel bestaanbaar in de omgeving

 5. Om hogervermelde redenen wordt gunstig advies verleend.

Zendmast
Hebt u de 5 verschillen ook opgemerkt ? U vraagt zich waarschijnlijk net als ons af wat deze ommekeer nu precies heeft veroorzaakt… De enige reden die het college aanhaalde om deze wel zeer eigenaardige aanpassing te verantwoorden was immers : “de operatoren zijn met ons aan tafel gaan zitten en hebben een beter totaalbeeld geschetst over de verschillende GSM-masten…”

Groot was dan ook Tim Willekens’ verbazing toen hij de brief in handen kreeg die burgemeester Harrie Hendrickx enkele weken geleden plots verstuurde naar Mobistar en we volgende passage kunnen lezen:

“In het college van februari 2010 werd gevraagd om een aantal zaken te verduidelijken, zoals de mate waarin Mobistar heeft voldaan aan de verplichtingen van samenbundeling, zogenaamde “sharing”, aangezien er hierover geen informatie aan ons werd bezorgd. Gelieve ons dit zo spoedig mogelijk te bezorgen”.

Met andere woorden: dit schrijven van de burgemeester toont overduidelijk aan dat de enige reden die werd opgegeven voor de plotse bocht van 180° die de meerderheid in dit dossier maakte in werkelijkheid onbestaande is !

Onze fractie is dan ook erg benieuwd naar de echte reden hiervoor…wordt ongetwijfeld vervolgd !

Sociale woningen Marsstraat door strot van buurt gejaagd

Voor alle duidelijkheid: het Vlaams Belang is zeker niet gekant tegen sociale woningbouw op zich, maar is van mening dat bij de inplanting van grootschalige projecten rekening moet worden gehouden met de sociale en verkeerstechnische impact ervan op de betrokken wijk. Tevens ijvert onze partij voor een voorrang voor eigen inwoners bij de toewijzing van sociale woningen.

Voor wat betreft de wijk Deuzeld is het overduidelijk dat nu reeds het overgrote deel van alle Schotense sociale woningen op haar grondgebied gevestigd is en een project met een omvang van 42 wooneenheden wel degelijk een heleboel gevolgen heeft voor de omgeving van de Marsstraat.

Eind vorig jaar overhandigde het Vlaams Belang dan ook een petitie aan het Schotense college van burgemeester en schepenen, die ondertekend was door nagenoeg elke inwoner in de directe omgeving van dit geplande project. Hierin werden alle bezwaren van de buurt aangekaart, gaande van parkeerproblemen tot de sociale gevolgen die nu reeds voor verbetering vatbaar zijn in deze wijk. En hoewel de Schotense bestuursploeg in een synthesenota aangeeft geen voorstander te zijn van projecten van deze omvang, is het in dit dossier steeds ziende blind gebleven en heeft het niet de minste moeite gedaan om de bekommernissen van de wijkbewoners ook maar enigszins ter harte te nemen…

Inmiddels houdt ook de overlast in de speeltuin van het park nog steeds aan: naast het eerdere probleem van de afpersing van jonge kinderen was er enkele weken geleden nog een razzia in de speeltuin nodig wegens het verhandelen van drugs. Het Vlaams Belang zal dan ook aandringen op een nultolerantie ter plaatse, omdat onze kinderen het recht hebben op veilig spelen in de eigen gemeente !

Wat er ook van zij, het Vlaams Belang zal steeds blijven ijveren voor de leefbaarheid in de wijk Deuzeld en zich steevast verzetten tegen elke verdere verstedelijking van deze buurt ! Het Vlaams Belang laat Schoten Deuzeld niet los ! Tim Willekens

Vlaams Belang voor strenge aanpak overlast maar tegen horeca-stalking !

In Schoten bestaat sinds enige tijd een sluitingsuur voor horecazaken. Deze maatregel houdt ook in dat horecazaken tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag de deuren moeten sluiten om 03.00 u.

In de realiteit werd er echter tussen de gemeente en de horecazaken een gedoogbeleid overeengekomen, dat in feite inhoudt dat de gemeente enkel optreedt in geval van overlast.

Sinds kort werd deze officieuze overeenkomst echter eenzijdig door de gemeente opgezegd en werden er reeds kort na 03.00 u pv's door de politie opgesteld, zonder er enige sprake was van enige overlast of klacht.

Het Vlaams Belang is dan ook van mening dat de gemeente sinds kort een heksenjacht op onze lokale horecazaken opende en verzet zich hiertegen omwille van volgende redenen:
 1. Middenstandsonvriendelijk

 2. Jeugdonvriendelijk

  Een gemeente zou ervoor moeten zorgen dat de jeugd zich maximaal kan ontspannen in de eigen gemeente. Ook uitgaan maakt voor deze doelgroep deel uit van hun ontspanning. Door het sluitingsuur om 03.00 u te laten ingaan, zullen jongeren genoodzaakt zijn uit te wijken naar naburige gemeenten of de stad Antwerpen om hun festiviteiten verder te zetten. Niet echt jeugdvriendelijk dus.

 3. Verkeersonveilig

  Zoals hierboven reeds gesteld zullen - jonge en minder jonge - Schotenaars die in de late uurtjes nog wat vertier willen hiervoor niet langer terecht kunnen in de eigen gemeente, waardoor ze zich in het verkeer zullen moeten begeven. Gezien het aantal nachtelijke weekendongevallen is dit ook niet echt verkeersveilig te noemen…

 4. Ondoeltreffend

  Niet de amokmakers - die in feite aan de basis liggen van deze maatregel - zijn de dupe van dit sluitingsuur, maar wel de lokale zaakvoerder en de Schotense horecabezoeker. Gemeentelijke administratieve sancties die worden opgelegd aan de veroorzakers van overlast zouden hiervoor een mogelijke - en tevens veel rechtvaardigere - oplossing kunnen zijn.

Naar aanleiding van deze situatie had het Vlaams Belang hierover onlangs een gesprek met zowel de politie, de gemeentelijke veiligheidscoördinator als de burgemeester, wat resulteerde in een gemeenschappelijke toekomstvisie waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden…zeg nu nog eens dat het Vlaams Belang geen constructieve oppositie voert !

Tim Willekens
April

Ophalen container voor restafval

De bewoners van de zorgflats en bejaardenflats hebben een brief gekregen van de burgemeester waarin ze worden aangemaand om een bordeaux container voor restafval aan te vragen.
In die brief wordt verwezen naar het politiereglement en het afvalstoffendecreet.

De inwoners van deze zorgflats hebben een badge gekregen van het OCMW om hun huishoudelijk afval te deponeren in de afvalcontainers van het OCMW, en betalen aan het OCMW Schoten.

Waarom dan die aanmaning om een container voor restafval aan te schaffen ?

Schepen Van Gastel antwoorde hierop het volgende.
De gemeente is verplicht de afvalstromen te registreren. Wanneer deze bewoners een valabel antwoord geven zijn zij in orde. Hetzelfde geld voor bewoners van appartementsgebouwen.

Is er dan van enige samenspraak tussen gemeentebestuur en OCMW geen sprake ? Je zou het zo denken. Het zou alleszins heel wat schrijfwerk en onnodige vragen van ongeruste bewoners besparen moest er een degelijke samenwerking bestaan.

Jos Meeus
Oktober

Lokale politie; begrotingswijziging 2010/1

Oplossing probleem akoestiek na advies specialist 15.000 euro
Akoestisch advies specialist 2000 euro.
Totale meerkost 17.000 euro.

Voor een nieuwbouw vinden wij dit wel eigenaardig en het is niet de eerste maal dat we bij een gemeentelijke nieuwbouw worden geconfronteerd met dergelijk probleem. Hopelijk wordt hier bij volgende projecten meer aandacht aan besteed.

Het Vlaams Belang geeft zijn goedkeuring aan deze begrotingswijziging 2010/1 en wenst tevens de verantwoordelijke voor deze politie begroting een proficiat. Slechts 1 maal een begrotingswijziging indienen op een werkjaar getuigt van een doordachte opmaak.

Jos Meeus

Heraanleg Horstebaan

In het verleden heeft het Vlaams Belang meerdere male aangedrongen op deze heraanleg zeker wat het fietspad betreft. Eindelijk is het zo ver.

Toch hebben wij hier enkele vragen of opmerkingen bij deze krachtlijnen van het ontwerp
 1. Fietspaden bij 70km/uur Peerdsbosbaan - Bredabaan. Wettelijk moet hier 1,00 meter voorzien worden tussen rijbaan en fietspad. Op het ontwerp dat voor ons ligt is slechts 0,70 meter voorzien inclusief groen.

 2. Peersbosbaan - Listdreef geen voetpad en snelheden tot 70 km/uur. Hier is wel "Den Horst" met kinderopvang gelegen. Deze kinderen moeten zich dan wel op het fietspad begeven met slechts 0,70 meter van voorbij rijdende voertuigen waaronder vrachtwagens. Kan hier dan geen voetpad al dan niet in hout of composiethout over de gracht gemaakt worden ?

 3. Wordt de huidige straatverlichting behouden ?

 4. Ter hoogte van het kruispunt Kopstraat - Horstebaan - Vordensteinstraat rijrichting naar Bredabaan juist voor verhoogd plateau zijn er bij hevige regenval steeds problemen met de afvoer van het regenwater op de rijweg. Dit veroorzaakt slibgevaar voor de automobilist en een onaangename douche voor fietser en voetganger. Kan dit verholpen worden ?

 5. 60.380 euro kosten voor de boordeigenaars. Hoe wordt dit bedrag verdeeld? Is dit geen verkapte invoering van een urbanisatiebelasting die in het verleden is afgevoerd ?

Jos Meeus

Installatie nieuwe gemeenteraadsleden

De gemeenteraad startte met de installatie van twee nieuwe gemeenteraadsleden. Leo Moeskops (Vlaams Belang) en Luc Hallemans (N-VA) werden respectievelijk vervangen door Patrick Molle en Ilse StockBroekx.

Verslaggeving door bestuurder intercommunales

Raadslid Bouciqué stelde de volgende vragen aan Mevrouw Verlinden die met enige vertraging met haar verslag over de werking van de intercommunales IGEAN op de proppen was gekomen.
 1. Welke waren de bouwovertredingen in de verkaveling Neervelden ?

 2. U maakt melding van het RUP Centrum; gaat het hier over het dossier van het RUP Havenplein (inbreidingsplan tussen Kruispadstraat, TH. Van Cauwenberghslei, Fluitbergstraat en Zaatstraat) en zo ja welke rol heeft IGEAN dienstverlening hierin gespeeld en welke activiteiten heeft IGEAN dienstverlening hiervoor ontplooid ?

 3. Huisvuilverwerking: wat is de evolutie van de opgehaalde tonnages en waar situeert Schoten zich t.o.v. andere gemeenten ?

 4. Dienst PBW: voor de gemeente Schoten werden de 17 speelterreinen onderzocht; wat is het resultaat van deze controles, kunt u daar meer details over geven ?

 5. De tekst vermeldt:“De gemeente en het OCMW hebben een bevoegdheidsoverdracht gedaan voor de preventie en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.” Kunt u meedelen hoeveel gevallen de preventieadviseur sociale relaties van IGEAN moest verwerken sinds uw vorige toelichting op 25 februari 2010 ?

Mevrouw Verlinden, die de gemeenteraad vertegenwoordigt in de intercommunales IGEAN en die bijgevolg geacht wordt toch iets af te weten van de haar toevertrouwde opdracht en van de dossiers over Schoten, stond met haar mond vol tanden en kon op de vragen niet antwoorden.

Budgetwijziging 2010/3

Raadslid Bouciqué stelde de volgende vragen.
 1. Terugbetaling van geïnde vastgestelde rechten 2006 en 2009 Sociale Maribel Bedrag van de terugbetaling zijnde: 199.392,- euro Kunt u ons daar meer uitleg geven a.u.b. ?

 2. Herraming erelonen rechtspleging i.k.v. dossier ruimtelijke ordening (provisie voor erelonen dossier Casablanca en De Bruyn) Verhoging van 12.541,- euro naar 20.541,- euro. Waarover gaat dit juist ?

 3. Prestaties van derden voor voertuigen verhoogd van 15.000,- naar 18.000,- euro Vraag wie zijn die derden die voor de gemeente rijden ?

 4. Minderontvangsten (i.p.v. terugbetaling van onwaarde op geïnde vastgestelde rechten inzake de aanvullende personenbelasting 1.937.094 euro; dit is wel een tegenvaller voor de gemeente Schoten !

 5. Intresten op beleggingen in effecten Van 70.000 euro begroot en nu een aanpassing in de begroting van min 45.000,- euro. Vraag: hoe komt het dat effecten ineens 45.000 euro minder waard zijn ?

Schepen Smets antwoordde met de nodige uitleg op de gestelde vragen.

Huurovereenkomst plaatsing UMTS-antennes en apparatuur in kerktoren Sint-Cordula

VLAAMS BELANG WIL GEEN UMTS-ZENDMASTEN IN DE ST-CORDULAKERK.
COLLEGE LAPT RESOLUTIE VLAAMS PARLEMENT AAN ZIJN LAARS

Raadslid Bouciqué hield de volgende tussenkomst:

Inzake dit dossier - straks in punt 38 tussen komt er nog een ander aan bod – gaat onze fractie niet akkoord met de plaatsing van 4 zendantennes in de toren van de St-Cordulakerk.

Er zijn gegronde redenen om dit niet te doen:
 1. Er zijn reeds 25 zendmasten in Schoten waarvan 6 in het centrumgebied Schoten, dit is de nabije en onmiddellijke omgeving van de St-Cordulakerk; de noodzaak voor een bijkomende mast is nergens aangetoond.

 2. De zendmast staat in de nabije omgeving van de muziekacademie, het kleuterschooltje in de Venstraat, de St-Cordulaschool, de zorgflats van Schuttershof en het woon- en zorgcentrum Verbert-Verrijdt.

  In een resolutie van het Vlaams Parlement voorgesteld door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, de heren Joachim Coens, Eric Van Rompuy en mevrouw Ingrid van Kessel (alle vier CV&V-parlementsleden, niet Vlaams Belangers) betreffende de inplanting van GSM-masten en aangenomen door de plenaire vergadering op datum van 23 mei 2001, wordt gevraagd en ik citeer:

  1. bij de plaatsing van zendmasten de verplichting op te leggen, om de omwonenden afdoende te informeren vanuit gezondheidsoogpunt in verband met de reikwijdte van de uitgestraalde elektromagnetische velden, in het verlengde van de algemene informatieplicht bij federaal koninklijk besluit opgelegd aan het BIPT ;

  2. er op toe te zien dat systematisch wordt nagegaan welke plaatsingsalternatieven er bestaan om de zendmast in te planten;

  3. GSM- en andere zendantennes die worden ingeplant op minder dan 300 meter van scholen of ziekenhuizen te behandelen als milieuvergunningsplichtig klasse 2 waardoor ook een voorafgaand openbaar onderzoek verplicht wordt, de andere zendantennes enkel als meldingsplichtig (klasse 3) in te delen ;” einde citaat.

   Over geen enkele van deze 3 voorwaarden en vragen van het Vlaams Parlement heb ik ook maar 1 letter teruggevonden in de stukken van het voorliggend dossier: geen uitleg aan de omwonenden, geen onderzoek naar plaatsingsalternatieven, geen milieuvergunningsaanvraag klasse 2.

   Ik kan me bijgevolg niet inbeelden dat dit college zomaar zou voorbij gaan aan de aanbevelingen van het Vlaams Parlement en deze resolutie zomaar aan haar spreekwoordelijke laars zou lappen. In de beleidsnota 2007-2012 staat letterlijk dat “extra aandacht besteed worden, zowel aan goede en snelle interne communicatie, als aan heldere en open externe communicatie.” Onze fractie stelt vast dat er nog in het geheel niet gecommuniceerd werd met de omwonenden zoals gevraagd in de geciteerde resolutie ! Onze fractie vindt dat het college in dit dossier getuigt van grove nalatigheid.

 3. Ik wil ook wijzen op de oriëntatie van de zendmasten. Het toeval wil dat de vier antennes respectievelijk in de noord-, oost, zuid en westrichting zullen worden opgesteld; de zorgflats, het verzorgingscentum Verbert-Verrijdt en de GAMW liggen recht in het verlengde van de oostrichting m.a.w. letterlijk onder de stralingsbundel van de oostelijke zender. Er zijn studies die waarschuwen voor het effect van GSM-straling op de werking van pacemakers; volgens ons is de kans redelijk dat er onder de bewoners van de zorgflats en het RVT Verbert-Verrijdt een aantal zijn die met zo’n toestel rondlopen. Met andere woorden deze UMTS-masten, waarvan de straling nog een hoger energieniveau (50 keer sterker) heeft dan de gewone GSM-straling, zou wel eens een storende invloed kunnen hebben op de gezondheid van de bewoners. Ik denk niet dat het college mogelijks later met dergelijke verantwoordelijkheid zou willen opgezadeld worden.

 4. Er is in het verleden in dit forum gezegd dat de inplanting van nieuwe zendmasten zou moeten voldoen aan de telecomcode, waarbij de operatoren samenwerken en gezamenlijk sites uitbaten i.p.v. elk op eigen houtje ons dichtbevolkt land vol te planten met zendstations, het zgn. site-sharing. Er is in dit dossier geen enkele vorm van “site sharing.”

 5. De Raad van State heeft in enkele recente arresten vergunningen ingetrokken omdat het motiveringsbeginsel geschonden werd met betrekking tot de gezondheidsrisico’s. Met andere woorden en ik verwijs opnieuw naar de tekst van de reeds geciteerde resolutie: ook in dit dossier is er geen motivering, ik verwacht dan ook dat deze gemeenteraad de huurovereenkomst zal verwerpen.

Na een lange discussie en tussenkomsten van andere raadsleden werd uiteindelijk beslist dit agendapunt te verdagen. Onze argumenten sloegen blijkbaar nagels met koppen.

Gemeentehuis: aanpassing balie vrije tijd

Fractieleider Bouciqué hekelde de aanhoudende stroom van kosten en aanpassingen die nog steeds worden gedaan om de nieuwbouw van het gemeentehuis leefbaar en efficiënt te maken.

De nieuwe vleugel van het gemeentehuis is amper ingewijd en we stellen vast dat er alweer moet verbouwd worden ! Na de verrekeningen, de meerwerken, de aanpassing van de zonwering, de afwerking, de aanpassingen voor koeling op de verluchting , nu de aanpassingen aan de indeling van de kantoren. We kunnen enkel vaststellen dat deze nieuwbouw nog steeds een lopende rekening is en dat van een goede planning in dit dossier nooit sprake is geweest. We hadden graag geweten wat de totaliteit van alle kosten sinds de oplevering is geweest. In het belang van het welzijn van de medewerkers en gezien de dienst door de verbouwing hopelijk ook efficiënter zal functioneren zullen we het bestek en de raming evenwel goedkeuren.

Aankoop, installatie en configuratie van softwarepakket 'notulenbeheer'

We hadden graag vernomen of er nadien nog eens extra kosten zullen optreden voor scholing en training.

Zendmast KA gelegen E. Blangenoisstraat 2

Op de vorige gemeenteraad heeft schepen Empereur op het einde van de zitting gemeld dat zij “vers van de pers” had vernomen dat de aanvraag tot regulariseren van de zendmast gelegen in E. Blangenoisstraat 2 werd ingetrokken door de uitbater.

Graag hadden wij vernomen van het gemeentebestuur:
 1. is de procedure ingezet om de uitbating van de zendmast te beëindigen ?

 2. indien niet, waarom wachten om de illegale zendmast met een simpele en spreekwoordelijke druk op de knop buiten werking te stellen ?

 3. in de krant Gazet Van Antwerpen d.d. 17 juni 2010 heeft schepen Empereur verklaard dat de zendmast weg moet ingeval Mobistar geen nieuwe vergunning zou krijgen. Ze voegde daaraan toe dat het verdwijnen van de zendmast “een goede zaak is voor de kinderen van de school en de omwonenden”. Graag hadden wij vernomen op welke grond mevrouw Empereur deze verklaringen gedaan heeft en welke actie zij zal ondernemen om de straling van gelijkaardige zendmasten in de buurt van scholen in te perken.

Schepen Empereur beweerde dat we in een rechtsstaat leven en dat het stilleggen niet zomaar kan. Met andere woorden: illegaliteit wordt beloond ! (Waar hebben we dat nog gehoord ?)
December

OCMW Meerjarenplanning 2010-2015

Mevrouw de schepen, dank u voor de uitleg. We hebben hier ook de cijfers voor ons liggen. Wat ons daarin bijzonder verontrust is quasi verdubbeling van het tekort op 10 jaar tijd. Het resultaat van het boekjaar gaat van min een goede drie miljoen euro in 2006 naar een geprojecteerd tekort van 6.7 miljoen euro in 2015. Dit is volgens onze fractie een bijzonder verontrustende evolutie en we vragen ons af wat erna komt. Zal deze tendens zich versnellen en zitten we in 2020 met nog eens een verdubbeling ? U doet er zich van af met “koken kost geld” en schuift de factuur voor uw overdreven uitgavendrang gewoon door naar de belastingbetaler, dit is onzes inziens al te simpel. U moet gewoon minder koken zodat u minder geld zal moeten komen ophalen bij de gemeente. Onze fractie zal deze meerjarenplanning afkeuren.

Budget 2011

We hebben er alle begrip voor dat Schepen Smets wegens ziekte niet op de RC kon aanwezig zijn, we zijn blij te zien dat ze hersteld is.

Dank u voor uw vakkundige uitleg, onze appreciatie gaat ook naar de medewerkers van de financiële dienst die van de ontwerpbegroting een gedegen werkstuk hebben gemaakt. Zoals gewoonlijk zit er eten en drinken in voor iedereen en andere lekkers gaande van borrelnootjes tot hapklare brokken waarvan sommige onze goedkeuring kunnen wegdragen. Maar naar aloude gewoonte zullen wij dit budget niet goedkeuren omdat we het niet eens zijn met de beleidsvisie van deze meerderheid die vervat zit in dit budget.

Ons gemeenteraadslid Jos Meeus informeerde naar de stand van zaken betreffende het “Bovenlokaal netwerk bewakingscamera’s”. Meerdere gemeentebesturen hebben interesse betoond voor dit idee. De korpschef bevestigde dit en beloofde bij de volgende begrotingsopmaak een lastenboek op te stellen. Dit cameranetwerk is een nuttig instrument om een criminaliteitsbeheersingsbeleid te voeren zoals in Mechelen en Turnhout. Dus goed nieuws voor onze bewoners en de autovandalen en inbrekers zijn bij deze gewaarschuwd. Het Vlaams Belang keurde deze politiebegroting van 4.400.000,00 euro goed.

Bij het budget 2011 nam Jos de vakbonden onder schot. Jos rekende uit dat deze syndicaten elk jaar goed zijn voor maar liefst 32.000 euro. Deze 32.000 euro worden zomaar toegekend aan de vakbonden zonder enige controle of alle personeelsleden wel betalend lid zijn van deze vakbonden. Jos merkte nog droogjes op dat het diezelfde vakbonden zijn die leden van het Vlaams Belang die op een verkiezingslijst hebben gestaan weigeren. Het is de belastingbetaler, dus jan met de pet, die elk jaar moet opdraaien voor deze 32.000 euro. Het Vlaams Belang stemde dan ook tegen dit budget 2011.

Verder merkte Jos nog op dat bij de “afwijking op verplicht sluitingsuur kleinhandelszaken” deze handelszaken allemaal moeten verwittigd worden zonder uitzondering en niet alleen de grote multinationals. De bevoegde schepen bevestigde dit en heeft onmiddellijk gereageerd op Jos zijn interpellatie en de nodige stappen ondernomen.

Karel Blockx

Schorsing

De gemeenteraad werd donderdag voor een kwartier geschorst. De meerderheid zonderde zich af om te praten over de agendapunten. Toen de oppositie naar de reden vroeg, wilde schepen Nico Vissers die niet geven. De oppositie meent dat de zitting werd geschorst om tijd te winnen. Anders gezegd: om te wachten op schepen Kurt Vermeiren, die toen de cultuurprijs uitreikte. Met Vermeiren staat de meerderheid sterker. Kort na de hervatting van de raad betrad Vermeiren de zaal. "Een smerig spelletje", aldus de oppositie. ThWe

Bron: Gazet van Antwerpen


Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx