29 januari

Gemeenteraad start met geheimzinnige zitting

De gemeenteraad van eind januari startte met een besloten zitting. “Uitzonderlijk, want die vindt normaal plaats aan het einde van de raad”, zegt voorzitter Paul Valkeniers. Waarover ze ging, kon niemand zeggen. Al benadrukt iedereen “dat het niets te maken heeft met Marie-Rose Morel.”

De maandelijkse gemeenteraad heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. Om 20u betraden pers en publiek de raadzaal voor de openbare zitting. Valkeniers verraste plots het publiek: “Gelieve de zaal te verlaten, we starten met een besloten zitting”.

Er liep volk in en uit de zaal, onder wie de schepen van Financiën en de gemeenteontvanger. Betrof het een financiële kwestie? Niemand wil voorlopig iets verklappen. Dat het uitzonderlijk en urgent is, daarover is iedereen het eens.

“De zitting duurde nog tot 0.30u, al had niemand verwacht dat het zo lang zou duren”, zegt raadslid Kristel Ravijts. “En het verhaal is niet ten einde, want er volgt nog een zitting over dit issue.”

Na de besloten zitting werd nog een punt - betreffende distributienetten - open behandeld. De resterende vijftien punten zijn voor 5 februari, wanneer uitzonderlijk een extra raad doorgaat.

Bron: Gazet van Antwerpen

Karel Blockx


05 februari

Morel

Fractieleider ad interim Piet Bouciqué begon met het verontschuldigen van Marie-Rose Morel, die deze week begon aan een zware chemotherapie. Hij liet een wenskaart rondgaan waarop alle aanwezigen tekenden en bemoedigende woorden schreven voor hun beproefde collega.

Integan

Na de uiteenzetting door SP.a-raadslid Dillen, die namens de gemeente Schoten zetelt in de beheerraad van Integan, stelde raadslid Jos Meeus vragen bij de tariefverhoging bij Telenet.

In Info Schoten was namelijk verschenen dat de tarieven ongewijzigd zouden blijven na de overname van het cliënteel van Integan door Telenet.

Zowel raadslid Dillen als schepen van informatie Vissers konden hierop niet antwoorden.

Aankoop meubelen administratief centrum

Raadslid Piet Bouciqué stelde vragen bij de overhaaste aankoop van nog eens nieuwe meubelen na de brand in de containers in november. De verhuis was immers gepland voor maandag 17 november, onmiddellijk na de brand.

Waren er dan geen nieuwe meubelen voorzien of moest de "ouwen brol" (de spreker citeerde Open VLD-raadslid De Bock in de raad van 4 september 2008) nog dienen ? Waarom nog eens spoedaankopen doen voor een bedrag van 84.000 euro (reken uit in oude franken !) ?

De burgemeester gaf een ingewikkelde uitleg waarin hij zich in allerlei bochten wrong om geloofwaardig uit de hoek te komen.

Misbruik van Artikel 157

Raadslid Leo Moeskops hekelde in scherpe bewoordingen het misbruik van artikel 157 van het gemeentedecreet om wegens "dwingende en onvoorziene omstandigheden" klapstoelen en een keukenstoel aan te kopen.

Het gemeentebestuur had dergelijke aankopen moeten doen via een begrotingswijziging - dit had perfect besproken kunnen worden op een raadscommissie van enkele weken terug - en niet door misbruik te maken van artikel 157.

Na uitleg van schepen Van Gastel herhaalde raadslid Moeskops zijn argumenten en zei geen klacht te zullen indienen. De fractie Vlaams Belang-Vlott stemde tegen.

Commerciële folders in de bibliotheek

Raadslid Patrick Verlinden agendeerde dit punt als regelmatig en tevreden bezoeker van de bibliotheek. Het kwam hem storend over dat er tussen de nuttige informatie en folders ook folders liggen van organisaties, vzw's en verenigingen die deze daar soms deponeren met lucratieve bedoelingen.

Schepen Vermeiren beaamde dat het gaat om een gekende problematiek en zei de controle op het aanbod van de folders te zullen laten aanscherpen.

Raadslid Patrick Verlinden kwam ook nog terug op Franstalige folders die het toerisme in Wallonië moeten bevorderen. Dit druist in tegen de taalwet, want de folders moeten ook in het Nederlands aanwezig zijn.

Actualiteitsvragen: BHV

Op het eind van de gemeenteraad mogen de raadsleden actualiteitsvragen stellen (art. 5 van het huishoudelijk reglement).

"Slimme Mens" Voorzitter Valkeniers stond dit toe en raadslid Piet Bouciqué mocht één vraag stellen:

In de stukken voorgelegd aan de raadsleden zat een brief van burgemeester Willy De Waele, burgemeester van Lennik. Daarin wijst hij nogmaals op de discriminerende en ongrondwettelijke situatie van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De burgemeester van Lennik vraagt letterlijk aan de burgemeester van Schoten om - ik citeer - "de federale overheden er op te wijzen dat zij er ook toe gehouden zijn de Grondwet na te leven".

Collega's, ik stel vast dat in deze coalitie drie partijen de naam Vlaams voeren in hun partijnaam en dat bij de SP.a onlangs een oud-Volksunievoorzitter is toegetreden.

Mijn vraag is de volgende: zal het college aan de vraag van Willy De Waele gevolg geven ?


Voorzitter Valkeniers zei na de raad dat de vraag van zijn partijgenoot De Waele terecht was en dat het college gevolg zou geven aan de oproep.

Onze verslaggever

"Gazet van Antwerpen" schreef het volgende

De stoel van de zieke Marie- Rose Morel (Vlaams Belang) bleef leeg op de extra gemeenteraad van donderdagavond. Partijgenoot Piet Bouciqué liet een kaart rondgaan met wensen voor beterschap.

Als bestuurder bij Integan kon raadslid Frank Dillen (sp.a) meteen melden dat Schoten 2,377 miljoen euro krijgt van Telenet voor de overname van haar cliënteel voor kabeldistributie, plus nog eens 381.000 euro dividend. Al kon hij niet meteen antwoorden op de vraag vanuit de oppositie (Jos Meeus) waar de recente tariefverhoging van Telenet vandaan kwam.

Ander goed financieel nieuws was de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten, dat toelaat om het eerste jaar al 369.000 euro aan betaalde btw te recupereren. Gemeenten kunnen dat niet, gemeentebedrijven wel.

De raad keurde ook het nieuwe subsidiereglement voor de wijkverenigingen goed. Tegen de zin van de politiek staat erin vermeld dat politieke mandatarissen er geen bestuursfunctie in kunnen hebben. Alle wijkverenigingen waren daar tegen en halen nu na enkele lange vergaderingen hun slag thuis.
05 februari

Aanstelling ontwerper heraanleg fietspaden Horstebaan (wegenis- en rioleringswerken)

Riolering
In de gemeenteraad van 27 september 2007 werd reeds een vaststelling gedaan voor een aangepast ontwerp van het zoneringsplan.

Om een oplossing te kunnen bieden aan de specifieke problematiek van speelpleinen Den Horst is het best om rioleringen aan te leggen in de Horstebaan van Horstebaan 14 tot Bredabaan. De woningen van de Horstebaan kunnen hierop eveneens aansluiten.

In de documenten wordt melding gemaakt van persleidingen en pompstations. Mogen wij hier veronderstellen dat het gaat over een drukriolering en niet over een traditionele riolering ?

Bij het begin van deze legislatuur beloofde het Vlaams Belang een constructieve oppositie te voeren. Wel het Vlaams Belang heeft hier een voorstel, zowel voor deze coalitie als voor de ontwerper.

Het betreft het uitvoeren van een drukrioleringsstelsel naar de Bredabaan. Dit heeft als voordeel een snelle uitvoering en een minimale overlast voor de bewoners en weggebruikers.

Fietspad
Reeds in 2004 kaartte ik de slechte toestand van dit fietspad aan. Herhaalde malen vestigde ik tijdens mondelinge tussenkomsten in de gemeenteraad en raadscommissie verkeer de aandacht op deze gevaarlijke situatie. Dit fietspad is zeer gevaarlijk voor fietsers en rolstoelgebruikers.

Even terug in de tijd.

Op 20/12/06 schrijft Het Nieuwsblad: Verkeersspecialisten stellen zich vragen bij de veroordeling van de Damse burgemeester, die werd veroordeeld tot een zware boete voor een ongeval op een onveilig geacht kruispunt.

Schoten 21/12/06 - 19.48 uur Extra schepencollege. Op de agenda; het bij hoogdringendheid uitvoeren van herstellingen aan het fietspad Horstebaan- Kopstraat tot aan het kerkje/kapel.

Op 22/12/06 worden er nadar versperringen met dagslapers en een bord "fietspad in slechte staat" geplaatst.

Op 23/12/06 worden de nadar versperringen met dagslapers weggenomen. Herstellingen tot aan kerkje/kapel worden uitgevoerd. Het bord "fietspad in slechte staat" blijft nog enkele dagen staan om nadien plots te verdwijnen.

Na 5 jaar grijpt deze coalitie eindelijk in om het fietspad veiliger te maken. Het Vlaams Belang is dan ook verheugd dat er werk wordt gemaakt van het veilig maken van dit fietspad.

Nogmaals, bij het begin van deze legislatuur beloofde het Vlaams Belang een constructieve oppositie te voeren. Bijgevolg hier voorstel twee.

Leg daar waar mogelijk is een houten fietspad aan boven de gracht zodanig dat op die plaatsen de gracht nog kan gereinigd worden.

fietspad   fietspad   fietspad

Voordeel: geen onteigeningen voor de bewoners aan de Horstebaan.

Jos Meeus

De reactie van schepen Gerd Adriaensen op onze voorstellen was positief. Niettegenstaande het project nog in ontwerpfase is zal hij onze aanbevelingen mede in het dossier opnemen, ook wat betreft drukriolering.

Hernieuwen asfalt Braamstraat

Men was in dit dossier NV De Scheepvaart vergeten. We hebben gevraagd ook hen in dit dossier op te nemen, dit om te vermijden dat de Braamstraat geen twee maal moet onderbroken worden vermits deze toch een zeer belangrijke invalsweg is.

Deze werken worden gelijktijdig met de gemeente Wijnegem uitgevoerd, vermoedelijk in augustus.

Jos Meeus


28 mei

Aankoop van 3 politievoertuigen

Piet Bouciqué stelt zich hier de vraag hoe het komt dat de bijlagen 5 en 7 in de stukken van het aankoopdossier in ééntalig Frans werden toegevoegd.

Korpschef Lemmens verontschuldigde zich daarvoor bij interpellant Piet Bouciqué en beloofde er in de toekomst op toe te zien dat dit niet meer zou gebeuren.

Begrotingswijziging 2009/2

Naar aanleiding van de bespreking van de Begrotingswijziging dienstjaar 2009/2, stellen wij vast dat er wederom heel veel correcties werden uitgevoerd. Bij de eerst Begrotingswijziging waren dit meer dan 52 posten, en nu weer 43 posten. Als men aan dit tempo begrotingswijzigingen doorvoert, zullen tegen het einde van het werkingsjaar bijna al de posten een wijziging hebben ondergaan. Men mag wel stellen, dat dit toch een beschamende vertoning wordt voor onze Schepen van Financiën, zij die ten slotte dit meesterwerk "De Ontwerp Begroting van 2009", aan deze raad ter goedkeuring heeft voorgelegd ! Als wij dan moeten vaststellen, dat er van haar ontwerp nu al niet veel meer overblijft, mogen wij toch stellen, dat zij naar de toekomst met meer ernst de functie van Schepen van Financiën moet invullen !

Herinner jullie nog mijn tussenkomst bij de bespreking van de eerste Begrotingswijziging 2009/1 betreffende de boeking van de meerwaarde van het dividend uit deelneming in de intercommunale vereniging INTEGAN. Toen stelde ik, dat ik dit "persoonlijk" zeer eigenaardig vind dat inkomsten uit dividenden van aandelen geboekt worden onder de rubriek; 78001/272/01 Jeugd, Volksontwikkeling en Kunst ! Maar de burgemeester, benadrukte met veel bravoure dat die boeking wel degelijk op de juiste code en rubriek was ingevuld. En hoe zou ik als gewoon gemeenteraadslid de deskundigheid van een financieel expert als de burgemeester in vraag durven te stellen ?

Maar wat zie ik nu, de hele som van 2.377.369 euro zijnde de opbrengst van het dividend, is nu van de post 78001/272/01 Jeugd, Volksontwikkeling en Kunst volledig verdwenen. Het bedrag werd als een taart in stukken gesneden. Het pensioenfonds van het gemeentepersoneel heeft hiervan een mooi stuk gekregen, het belangrijkste pensioenfonds van de mandatarissen heeft een even groot stuk gekregen, en de rest van de taart werd overgedragen naar de buitengewone dienst. Dit stuk taart werd op de afdeling operatieve van de buitengewone dienst nog eens in twee stuken gesneden, die stukken gaan naar de nieuwe afdelingen; "spoed en intensieve zorgen" !!!

Om het met een mooie Begrotingsspreuk uit te drukken, "opgekuist staat netjes" !

Wat ons verder vooral opvalt in deze Begrotingswijziging 2009/2 zijn merendeels posten met boekingen voor meeruitgaven, hierover heeft de Schepen van Financiën aan de raad voldoende uitleg gegeven.

Onze fractie Vlaams Belang - VLOTT, gaat zich bij de stemming van de Begrotingswijziging 2009/2 dan ook onthouden !"

Leo Moeskops

Resoc

De VB-Vlott fractie keurde dit belabberde voorstel - net zoals de andere partijen - af met de volgende opmerkingen:

"Dit voorstel kan evenmin op onze goedkeuring rekenen vanwege de weinig democratische procedure, die amper inspraak en amendering toeliet. Verder is de tekst in het streekpact weinigzeggend en onvolledig; ook de betuttelende toon is er voor ons teveel aan."

Frans voor loketbedienden

In een actualiteitsvraag op de gemeenteraad van april had Piet Bouciqué al vragen gesteld bij het op taalcursus Frans sturen van loketbedienden. Ditmaal werd het punt nog eens geagendeerd en werd de intrekking van het besluit gevraagd.

"Zoals uiteengezet in de toelichtingsnota is het inrichten van Frans voor loketbedienden voor de Vlaams Belang-Vlottfractie een brug te ver. Zoals Brussel-Halle-Vilvoorde op nationaal niveau een symbooldissier is, zijn deze cursussen voor VB-Vlott een plaatselijk symbooldossier. We kunnen best begrijpen dat het personeel hoffelijk wil zijn, maar men mag geen signaal geven dat anderstaligen hier de facto in een andere taal dan het Nederlands geholpen worden aan het loket. Deze cursussen vormen het begin van de sluipende invoering van taalfaciliteiten en gaan in tegen de geest van de taalwetgeving. Deze cursussen kunnen niet door de beugel."

Schepen van Vlaamse zaken gaf de VB-Vlottfractie geen ongelijk en kondigde aan dat de 2 N-VA-leden zich zouden onthouden. Bij de stemming keurden de CD&V, VLD, SP-A en Groen! het voorstel tot intrekking van het besluit af. Deze partijen zetten daarmee de deur open voor algemene meertaligheid van de openbare diensten in Schoten. Beste Burgers, zeg later niet dat u dat niet wist hoe dit tot stand is gekomen…

GAMW

Op 6 mei jl. ontvingen de raadsleden van de Commissie Vrije Tijd een schrijven van de directeur van de GAMW waarin zij nogmaals de aandacht vestigt op het enorme plaatsgebrek waarmee de academie te maken heeft. Reeds in 2004 werd "de dringende noodzaak van een termijnvisie vanwege de inrichtende macht voor wat betreft de algemene infrastructuur van het hoofdgebouw" in een inspectieverslag verwoord. In juli 2007 werd dan na veel vijven en zessen eindelijk een voorstudie "uitbreiding schoolgebouw GAMW" gemaakt, maar vooralsnog werden niet de minste maatregelen genomen om hieraan tegemoet te komen.

Orkest, ensembles en koren musiceren intussen nog steeds in veel te krappe lokalen, het gehoor van leraren en leerlingen wordt hierbij zwaar belast en de vooropgestelde geluidshygiëne kan onmogelijk worden gegarandeerd. Ondanks het feit dat de politieke wil bij deze meerderheid al jaren lang ontbreekt om aan deze toestand te verhelpen, wierpen deze zelfde partijen zich tijdens de commissie van 6 mei plots op als de vurigste voorvechters van een snelle oplossing. Althans, zo leek het toch…

Toen het Vlaams Belang echter - verheugd door deze plotse en opmerkelijke wending vanwege de meerderheid - vroeg om vanuit de commissie een schriftelijk advies te formuleren naar het college toe om deze problematiek prioritair te willen behandelen, krabbelden de heren en dames van de meerderheid al snel terug… "men zou het zo wel bespreken" luidde het plots…

Dit gekakel hebben ze bij de GAMW sinds 2004 al ontelbare keren te horen gekregen, en het Vlaams Belang vindt het na meer dan 5 jaar kakelen wel eens tijd worden om eieren te leggen. Wij vragen het college dan ook met aandrang dit dossier prioritair te willen behandelen en het nodige te doen opdat de eerste fase van de broodnodige uitbreiding zou kunnen worden opgenomen in de begroting 2010.

Prestige-projecten met een massa aan meerkosten = JA - Muziekonderwijs voor de jeugd = NEEN

Tim Willekens
24 september

Begrotingswijziging Dienstjaar 2009/3

We zijn reeds toe aan een derde begrotingswijziging dit jaar. Ons raadslid Leo Moeskops had hier ernstige bedenkingen bij.

46 posten werden er ditmaal gewijzigd, tel daarbij de 52 posten van de eerste en de 43 posten van de tweede begrotingswijziging, en we komen uit op 141. Wetende dat de resultaten van de jaarrekening 2008 nog niet zijn gekend, betekent dit dat er zeker nog een begrotingswijziging 2009/4 volgt en dat mogelijks nummer 5 er staat aan te komen. Wanneer wij aan dit tempo begrotingswijzigingen blijven doorvoeren, kunnen wij misschien wel vaststellen dat tegen het einde van het werkingsjaar bijna alle posten een aanpassing hebben ondergaan !

Begrotingswijzigingen zijn kredietaanpassingen aan het budget die niet door middel van een interne kredietaanpassing kunnen worden uitgevoerd. Het college beslist over de interne kredietaanpassingen, maar het is de budgethouder die op grond van een goedgekeurde, op het budget voorkomende post of op grond van een voorlopig krediet, de verbintenis aangaat. Zij die in strijd hiermee verbintenissen hebben aangegaan, zijn hiervoor persoonlijk verantwoordelijk !

Weten wij of alles volgens de richtlijnen van het gemeentedecreet is uitgevoerd ? Weten wij of er vanuit het college van burgemeester en schepenen geen verbintenis van kredietaanpassing werden aangegaan voordat de wijziging aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd ? Wij van de oppositie kunnen alleen maar diep in de ogen van de college leden kijken ! Om uitsluitsel te geven vinden wij het niet meer dan normaal, dat wij aan de budgethouder en de ontvanger in een raadscommissie financiën of in de gemeenteraad meer toelichting kunnen vragen.

De financiële dienst dienst werd vooral in de eerste helft van het jaar geconfronteerd met heel wat moeilijkheden. Denken wij maar aan de verhuis die werd bemoeilijkt door de brand in de containers. Denken wij aan de nieuwe bij decreet opgelegde gemeentelijke boekhouding die heel wat aanpassingen met zich meebrengt. Denken wij aan de perikelen en de vele dagen van afwezigheid met hun diensthoofd. En denken wij aan het vele extra werk door de vele begrotingswijzigingen.

Wij willen als fractie een woordje van dank brengen aan alle medewerkers van de financiële dienst, die in moeilijke omstandigheden dit jaar hun werk meer dan naar behoren uitvoerden !

Gemeentelijke holding

Fractieleider a.i. Piet Bouciqué verwoordde het standpunt van de VB-Vlottfractie: geen kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke holding. Onze fractie is geen voorstander van deze kapitaalsverhoging omwille van de volgende redenen:
 1. De Vlaamse gemeenten staan via de Gemeentelijke Holding mee in voor de redding van Dexia, maar daar staat geen wezenlijke verankering van Dexia in Vlaanderen tegenover.
  De Vlaamse gemeenten betalen mee, maar de zeggenschap blijft overwegend Frans.

 2. Wat de inbreng van de Dexia aandelen betreft (gedeelte inbreng in natura) doet de gemeente Schoten daar financieel een slechte zaak aan.

  1. Schoten ruilt een participatie in Dexia met een boekwaarde van ongeveer 940.000 € in tegen aandelen van de Gemeentelijke Holding met een totale waarde van 81.000 Euro. Een boekhoudkundig verlies van ongeveer 860.000 €

  2. Ook bedrijfseconomisch is er een duidelijk verlies. De Dexia aandelen worden ingebracht tegen een waarde van 1,64 Euro per aandeel, terwijl de beurskeurs vandaag 6.13 Euro bedraagt. Deze beurskeurs is de laatste maanden bovendien sterk stijgend. (laagste peil was 1,10 eind maart van dit jaar) Rekening houdend met dit fenomeen wordt er ook puur economisch een verlies gemaakt van 222.255 EUR

  3. Het dividend inkomen uit de Dexia aandelen was als inkomen mooi meegenomen. Met de Gemeentelijke Holding wordt dat heel wat zeker minder, want die Holding heeft een bijzonder slecht jaar achter de rug. Volgens de commissaris van de vennootschap kan de vennootschap de activiteiten alleen verder zetten als er voldoende financiële steun gevonden wordt bij de aandeelhouders. (of elders)

De geldstroom gaat dus in omgekeerde richting : niet van de Holding naar de gemeente, maar van de gemeente naar de Holding.
Kortom het komt erop neer dat Dexia een reddingsoperatie opzet en daarvoor de gemeentelijke kassen kaalplukt. De gemeenten en de Schotenaren worden daar niet beter van en daarom zijn we tegen deze kapitaalsverhoging.

Zone 30 in de ganse wijk Deuzeld

Op de wijk Deuzeld wil men de zone dertig veralgemenen behalve voor een aantal straten met doorgaand verkeer zoals Eethuisstraat, Eduard Steursstraat en stukken van de Deuzeldlaan. Als argument wordt aangevoerd dat dit de uitdrukkelijke wens is van de wijkbewoners.

Onze fractie trekt deze wensen niet in twijfel maar stelt zich vragen aan het democratisch gehalte van de inspraakvergaderingen.

Wij pleiten voor een raadpleging van de ganse wijk over deze ingrijpende beslissing. Slechte wanneer men alle bewoners hierover raadpleegt kan men met 100 % zekerheid een correcte beslissing nemen.

Jef Michiels

Leveren van Gasolie verwarming voor de gemeentediensten en OCMW, dienstjaar 2010

We wensen op te merken dat er geen technische specificatie van de te leveren brandstof aanwezig was in het aanbestedingsdossier.

Er bestaat een norm waaraan Gasolie Verwarming moet voldoen, dit is de norm NBN T52-716. Deze vereiste is belangrijk omdat het o.a. het zwavelgehalte medebepalend is voor de luchtkwaliteit in de omgeving van de stookinstallaties.

Piet Bouciqué

RUP Havenplein

De VB-Vlottfractie had dit dossier geagendeerd omdat de laatste weken verontrustende geruchten de ronde deden over mogelijke onteigeningen rond de geplande nieuwbouw in het RUP Kruispad-Havenplein.

Fractieleider P. Bouciqué stak van wal met de volgende tussenkomst:

We hebben dit punt geagendeerd omdat ons vanuit de bewoners van het betrokken gebied vragen worden gesteld en omdat wij met hen na meer dan twee jaar palaveren willen weten waar dit project zal uitmonden. Van meet af aan hebben de bewoners op de denkdag op 21 april 2007 gevraagd dat er geen onteigeningen zouden komen om dit project niet te laten uitgroeien tot een megalomane monster, een dorp in het dorp dat het verkeer en de mobiliteit van andere wijkbewoners op het spel zal zetten.

Onze fractie betreurt de waas van geheimzinnigheid en het gebrek aan duidelijkheid rond dit dossier en vraagt om klare taal van de bevoegde schepenen.

Piet citeerde uit de beleidsnota van deze coalitie: “Een goed beleid begint met goede communicatie en duidelijkheid. Het is hierbij belangrijk dat de beleidsverantwoordelijken luisteren naar de vragen en de verzuchtingen van de bevolking. De veelbesproken kloof tussen burger en politiek kan enkel met doorgedreven dialoog worden gedicht. Einde citaat.

Als de coalitie haar eigen beleidnota ernstig neemt en INDERDAAD luistert naar de bevolking, m.a.w. doe a.u.b. wat jullie twee en een half jaar geleden beweerd hebben te zullen doen, kan deze coalitie niet anders dan de tekst die wij ter stemming voorleggen, goedkeuren.

De Vlaams Belang-Vlottfractie vraagt ook de stemming over de volgende tekst:

“De gemeenteraad van Schoten beslist dat de gemeente Schoten niet zal overgaan tot onteigeningen van tuinen of woningen in de betrokken straten van het RUP Havenplein met name in de Fluitbergstraat, Zaatstraat, Th. Van Cauwenbergslei, Kruispadstraat, Heikantstraat, Villerslei en Lossingstraat.”

Schepen Empereur gaf de spreker gelijk in zijn bezorgdheid over de bewonersonrust en beklemtoonde dat ook zij geen onteigeningen wenst. Ze gaf daarop een overzicht van bestuursdaden die het college in dit dossier tot dusver had gesteld.
Schepen Vissers lichtte de verschillende inspraakrondes toe en beklemtoonde met juridische bezwaren dat het de gemeenteraad niet toekomt de beslissingen in een RUP te beïnvloeden als er nog geen voorontwerpen bekend zijn.


De fractieleider van VB-Vlott vroeg na nog een aantal tussenkomsten de schorsing van de vergadering om de violen in zijn fractie gelijk te stemmen. Na overleg werd de bespreking van dit agendapunt als volgt besloten:

“We blijven erbij dat wij en de betrokken bewoners van de wijk geen onteigeningen wensen om dit project te realiseren. We hebben er evenwel begrip voor dat er nog een aantal inspraakrondes en openbare onderzoeken zullen volgen waarop alle wijkbewoners zich zullen kunnen uitspreken over de voorontwerpen en de uiteindelijke ontwerpen. We nemen ook nota van het feit dat beperkte onteigeningen misschien wettelijk zullen nodig zijn om de wegenis en te toegankelijkheid te realiseren. Daarom verdagen wij onze vraag om te stemmen over de tekst. Bij deze verzoeken wij ook de tussenkomst van schepen Empereur in zijn geheel op te nemen in het verslag.

Ophalingen huisvuil

Nu de gemeente de ophalingen van het huisvuil terug in eigen beheer uitvoert, is de tijd aangebroken om tegemoet te komen aan de wens van vele Schotenaren door de groene container in de zomerperiode elke week op te halen.

Inderdaad tijdens de warme, hete zomers zorgen deze groene containers voor veel overlast, vooral in de sociale woonwijken en in appartementsgebouwen. De mensen klagen over geurhinder, ongedierte, insecten en maden, ondanks hun voorzorgen.

Een wekelijkse omhaling zou al deze problemen oplossen en we vragen dan ook aan schepen Van Gastel om de nodige maatregelen te treffen.

Schepen van Gastel antwoordde dat hiervan geen sprake kon zijn wegens de beperkte ophaalcapaciteit van zijn diensten en kleine personeelsbezetting. Als klap op de vuurpijl vroeg schepen Vissers naar de namen van de bewoners met problemen. Wellicht was hij zelf van plan het hen eens te gaan uitleggen.

Ons raadslid antwoordde gevat dat zij net als een goede journaliste haar bronnen niet vrijgeeft.

Ghislaine Peleman

Karel Blockx
11 november

Hernieuwen asfalt Braamstraat

Keren we even terug naar de gemeenteraad van maart. Daar deed ons raadslid Jos Meeus een interpellatie aangaande het hernieuwen van het asfalt in de Braamstraat.

“Men was in dit dossier NV De Scheepvaart vergeten. We hebben gevraagd ook hen in dit dossier op te nemen, dit om te vermijden dat de Braamstraat tweemaal moet onderbroken worden vermits deze toch een zeer belangrijke invalsweg is.
Deze werken worden gelijktijdig met de gemeente Wijnegem uitgevoerd, vermoedelijk in augustus.”


In de gemeenteraad van oktober kwam Jos terug op de asfalthernieuwing in de Braamstraat.

“In de gemeenteraad van 5 maart ll. zei schepen Adriaensen dat het afschrapen en asfalteren van de Braamstraat zou gebeuren eind augustus. Deze werken zouden samen met Wijnegem uitgevoerd worden om zoveel mogelijk verkeershinder te voorkomen. Vanaf 12 oktober en dus niet augustus zijn deze werken uitgevoerd. Maar tot onze verbazing is er niets gebeurd langs de zijde van Wijnegem.
Daarom de volgende vraag: om welke reden zijn deze werken zoals beloofd niet uitgevoerd in augustus samen met Wijnegem ?”

Reeds in 2008 was de gemeente Wijnegem van plan om de fietspaden en het wegdek in de Deurnesteenweg te vernieuwen. Op de vraag van Schoten om hiermee te wachten tot 2009, zodat men ook de werken in de Braamstraat in één keer kon uitvoeren, stelde Wijnegem zich positief op.

Maar omdat de gemeente Wijnegem nog onteigeningen moest doen (omgeving tankstation) werd alles op de lange baan geschoven.

Een beetje opzoekwerk op internet liet dan weer een heel ander licht schijnen op deze zaak. Het Ministerie van openbare werken was namelijk van plan het kruispunt met de Bisschoppenhofbaan volledig heraan te leggen. De uitvoering van dit project werd dan wel op de “lange baan” geschoven met alle gevolgen vandien.

Wijnegem haakte af en er zat voor Schoten niets anders op dan zo snel mogelijk aan de werken te beginnen.

Samenwerking tussen de onderlinge gemeenten is er hier zeker geweest en zou gunstig zijn uitgedraaid, moest het ministerie van openbare werken geen stokken in de wielen hebben gestoken.

Gevolg van dit alles ? Het verlies van duizenden euro's en het meermaals plat leggen van één van de drukste invalswegen in Schoten. Bedankt, ministerie.

Gelijklopend met de asfaltering van de Braamstraat vroeg raadslid Jos Meeus of het mogelijk was om ook de aanpalende Hofstraat, die er erbarmelijk bijligt, iets op te fleuren.

Hier stelt zich het probleem dat deze straat maar gedeeltelijk aan de gemeente toebehoord. Niettegenstaande dat beloofde de burgemeester dat hij zou trachten hier het nodige te doen.

Karel Blockx
26 november

Evaluatie mobiliteitsplan

Even terug in de tijd;

Op 12 november verspreidde de Provincie volgend persbericht:
Nu wil de deputatie provincie Antwerpen tot een omgevingsplan voor de regio komen, waarbij alle reeds ontwikkelde visies en plannen naast elkaar worden gelegd om zo tot een synthesekaart te komen. Het einddoel van de studie is een actieplan. In dat actieplan staat beschreven welk bestuursniveau welke knelpunten zal aanpakken. Dit alles moet afgerond zijn tegen 1 juni 2012.

Gazet van Antwerpen schreef op 13 november volgend artikel:
Mobiliteitsstudie in veertien gemeenten van de Noorderkempen.
Op vraag van veertien gemeenten brengt het provinciebestuur de mobiliteit van de Noorderkempen in kaart. De studie bekeek het gebied tussen de E19 van Antwerpen naar Breda en de E34 tussen Antwerpen en Turnhout. De studie geeft een beeld van de verkeersstructuur voor personen en vrachtvervoer, transport over het water en over het spoor. In het verleden werden heel wat studies uitgevoerd maar die waren niet op elkaar afgestemd.

Tot zover Gazet van Antwerpen.

In de Provincieraad van 26 november stelde ons raadslid Jos Meeus de volgende mondelinge vragen:
In het schepencollege van 26 mei laatstleden vraagt het gemeentebestuur van Schoten aan de provincie Antwerpen om mee opgenomen te worden in de bovengemeentelijke mobiliteitsstudie, met studiegebied tussen E19 en de E34.
 1. Hoe luidde het antwoord van de provincie Antwerpen aan de gemeente Schoten op deze vraag ?
  I. Verhaert antwoordde als volgt:
  De deputatie was verheugd met de vraag van de gemeente Schoten om mee opgenomen te worden in deze mobiliteitsstudie.
 2. Welke redenen geeft de provincie op, om niet ( of wel ) mee opgenomen te worden in deze mobiliteitsstudie ?
  Antwoord I. Verhaert. Er zijn nog andere gemeenten die niet mee zijn opgenomen in deze mobiliteitsstudie, Schoten zal te zijner tijd uitgenodigd worden.
Jos Meeus herhaalde deze vragen op de gemeenteraad van 26 november (bij het agendapunt over mobiliteit) en verwachtte een (duidelijk) antwoord van schepen Adriaensen.
Schepen Adriaensen antwoordde dat dit niets te maken had met dit agendapunt.
Raar, de mobiliteit van de ons omringende gemeenten heeft volgens deze schepen van mobiliteit niets te maken met de mobiliteit van Schoten. Eerlijk gezegd de heer Adriaensen wist het niet en het is trouwens niet de eerste keer dat hij buurgemeenten negeert.
Maar geen nood het was schepen K. Vermeiren die zich nog vaag herinnerde dat het schepencollege een vraag had gericht aan de provincie over deze kwestie. K. Vermeiren antwoordde dat de provincie de gemeente wel zal uitnodigen voor overleg.
Toch nog iemand die wakker was, alhoewel !

Jos Meeus
Gemeente - Provincieraadslid

Karel BlockxCopyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx