Januari

Vlaams Belang stelt vragen aan de vertegenwoordigers in de intercommunales

Overeenkomstig artikel 53 van het decreet over de intergemeentelijke samenwerking brachten de bestuurders verslag uit over de uitoefening van hun mandaat. Raadslid Bouciqué stelde hen enkele kritische vragen.

Schepen Adriaensen bracht als eerste omstandig verslag uit over de werking van de AWW.

Mijnheer de schepen, dank u voor het verslag, we hebben enkele vragen over de AWW:
 1. Albertkanaal: enkele weken geleden verschenen in de pers berichten van uw partijgenoot en huidig voorzitter van de Milieuraad als zou de drinkwatervoorziening op termijn in het gedrang komen door verzilting, verwarming en kwaliteitsverlies. Die berichten werden later weerlegd door de AWW. Is die mening van de heer Staes een algemeen CD&V-standpunt van alle CD&V-vertegenwoordigers in de raad van Bestuur van AWW of sprak de heer Staes alleen in naam van Vzw Red de Voorkempen ?

 2. Kwaliteit: kunt u me meedelen of AWW als productiebedrijf over een gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikt en zo ja of er jaarrapporten i.v.m. de waterkwaliteit voorhanden zijn ? Kunt u me meedelen welke incidenten en normoverschrijdingen er het afgelopen jaar geweest zijn in de kwaliteit van het door AWW geleverde drinkwater ? We lazen in de stukken ook dat AWW zijn diensten aanbiedt m.b.t. Legionellabestijding, kunt u ons meedelen of er in het kader van dit programma haarden van Legionella werden aangetroffen ?

 3. Winstbestemming: wat is het onderscheid tussen de concessievergoeding en de bijkomende concessievergoedingen, aan wie worden deze concessievergoedingen betaald ?

Hier bleek ons raadslid niet echt goed op de hoogte te zijn, want blijkbaar heeft de heer Paul Staes tegenwoordig een blauwe sjaal nadat hij eerder een groene en een oranje jongen was geweest. Schepen Adriaensen antwoordde verder dat hij de antwoorden op de technische vragen later zou bezorgen.

Crematoriumbeheer.
De voorzitter van de gemeenteraad bracht uitvoerig verslag uit over deze intercommunale.

Ons raadslid stelde hem de volgende vragen:

De provincie telt twee crematoria; het is u misschien wellicht niet onbekend dat ook crematoria bronnen zijn van dioxines, weliswaar in erg kleine mate; een aantal jaren geleden heeft de Vlaamse regering de emissienormen vastgelegd voor crematoria. Kunt u ons meedelen of de crematoria van Turnhout en Wilrijk ondertussen voldoen aan deze normen ? Een aantal maand terug werd in de pers de link gelegd tussen de vaststelling van dioxine in Stabroek en het crematorium van Wilrijk. Was dit een kwakkel en hoe heeft de IVCA op deze persberichten gereageerd ?

Raadslid Valkeniers beaamde dat deze berichten uit de lucht waren gegrepen en bleek goed op de hoogte te zijn van het probleem van de dioxine-uitstoot door crematoria. Achteraf bezorgde hij ons raadslid nog bijkomende toelichtingen, waarvoor onze dank.

Pidpa.
Raadslid Hallemans bracht verslag uit over een aantal relevante thema’s die te maken hebben met onze drinkwatervoorziening.

Raadslid Bouciqué reageerde met de volgende vragen:

Dank u, mijnheer Hallemans, over uw vierde punt hebben we nog een vraag:
 1. In de vergadering van 15.10 werd de mogelijkheid geboden om drinkwaterfonteinen te installeren, Schoten zou daarbij 4 fonteinen kunnen plaatsen m.m.v. de Pidpa. Nu heeft het college op 27.11.7 beslist dat er geen drinkwaterfontein komt aan het gasketelplein en dat ook andere locaties niet in aanmerking zullen komen.
  Gelet op het feit dat er al een vorstbestendig fontein kan geplaatst worden voor +/- 600 euro en er een weliswaar naar onze mening duur onderhoudscontract aan vasthangt vragen wij ons af of deze beslissing om geen drinkwaterfonteinen te plaatsen definitief is. Onze fractie meent dat er zeker een aantal locaties in aanmerking komen, nl. de plaatsen waar de Schotenaren en niet-Schotenaren komen om te sporten (sporttereinen, sporthallen, park van Schoten...) en waar er logischerwijze een behoefte is om de dorstigen te laven. – een van de werken van barmhartigheid. We zouden ook de mening willen weten van de schepen van sport in deze materie en bij deze het college willen verzoeken terug te komen op deze beslissing.

 2. Winstbestemming: de winst van het boekjaar 2006 bedroeg iets meer van 10.5 miljoen euro. Wat is de winstbestemming en op welke grond werd deze beslist ?

Schepen Adriaensen bevestigde de beslissing van het college en motiveerde deze door te verwijzen naar het dure onderhoudscontract en de mogelijk gebrekkige hygiëne.

Raadslid Bouciqué antwoordde dat het college dan maar andere mogelijkheden moest onderzoeken om deze obstakels op te ruimen, want de behoefte aan drinkwaterfonteinen is reëel. De bevoegde schepen voor sport – toch degene die bezorgd zou moeten zijn om het welzijn van de sportieve Schotenaren - had hier blijkbaar geen mening over want ze liet na deze te geven.

Behandeling bezwaar tegen belastingreglement

Raadslid Peleman hield bij dit agendapunt de volgende tussenkomst:

We kunnen alleen maar vaststellen dat de klacht van deze belastingbetaler gefundeerd is. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat alle gronden smaller dan 15 m overdreven belast worden. Een eigenaar van een perceeltje van 6m breed betaalt dus 25 € de meter en een eigenaar van een perceel breder dan 15 m betaalt maar 10 € de meter. Dit is een asociale maatregel en de gemeente huldigt hier echt het Matteusprincipe “ Aan de rijken zal gegeven worden en aan de armen ontnomen”.

De Vlaams Belangfractie vraagt dan ook om iedereen gelijk te belasten en verschillende tariefdiversificaties in te voeren of nog beter – om deze belasting gewoon af te schaffen, vermits ze in verschillende gemeenten niet wordt geheven. Waarom dan wel in Schoten ?

En verder mevrouw Smets wou ik ook reageren op wat u daarnet zei namelijk dat de gemeente de onbebouwde percelen soms wat extra belast zodat ze verkocht worden en terug in de circulatie komen. Zo dwingt u soms eigenaars, die in een grond investeerden als veilige belegging voor de oude dag tot verkoop. Dat kan ik alleen maar betreuren.

Subsidiereglementen duurzaamheid

Raadslid Bouciqué had nog enkele bedenkingen bij het goedkeuren van de subsidiereglementen:

Uit de toelichtingsnota blijkt dat de jongste 4 jaren slechts 7 aanvragen voor groendaken werden goedgekeurd. Dit is erg weinig en we durven dan ook te betwijfelen of een verhoging van 500 € naar 750 € enige verbetering zal brengen. Het lijkt ons dan ook overdreven en misplaatst 26 aanvragen van 750 euro in te schrijven in de begroting van 2008, als er amper 2 per jaar goedgekeurd worden. Naar onze mening schort het aan de voorlichting van de kandidaat-bouwers en we vragen ons af of er geen creatievere oplossingen mogelijk zijn om het aanleggen van groendaken te promoten. Kan het college ons meedelen hoe het staat met de plannen om een groendak aan te leggen op de overwelving van de kokertunnel van de HSL – er deden eerder scenario’s de ronde om er een fotovoltaïsche energiecentrale op te plaatsen.

In de begeleidende nota werden ook de bedragen van omliggende gemeenten vermeld, die gaan van 1.000 € (Schilde en Kapellen) tot 1.500 € (Antwerpen). Heeft het college weet van het aantal groendaken dat in deze gemeenten werd gerealiseerd ?

Onze fractie heeft inzake de IBA steeds geijverd voor een gelijkwaardige behandeling van alle Schotenaren. Men mag redelijkerwijze verwachten dat de burgers die niet aangesloten zijn op het rioleringsnet en evenzeer belastingen betalen voor de zuivering van hun afvalwater niet nog eens extra belast worden met extra kosten. Zoals wij in de gemeenteraad van eind september vorig jaar al bepleit hebben moet de gemeente hierin collectief optreden en waterzuivering aanbieden aan deze inwoners, zoals trouwens aanbevolen door de VVSG. Onze fractie zal dit reglement niet goedkeuren.

Aanstelling ontwerper voor verbouwing (GOC)

Raadslid Peleman protesteerde tegen het uitdelen van vervroegde paaseieren onder de vorm van vergoedingen aan niet-toegewezen kandidaten:

In eerste instantie vond ik het een goed idee om de 2 niet-toegewezen kandidaten voor de verbouwing te vergoeden met een bedrag van 1000 €. Een conceptnota opstellen en een schetsontwerp maken zijn inderdaad arbeidsintensief en brengen kosten met zich mee.

Toch vrees ik uiteindelijk voor misbruiken en creëren we hier een precedent dat handige jongens op ideeën kan brengen en zo verzieken we de markt. Daarom vragen we om dit voorstel te schrappen. Wie zich kandidaat stelt voor een ontwerp moet maar beseffen dat men soms wint en soms verliest en dat in dit geval de winnaar de prijs in de wacht sleept.

pb
Februari

DEONTOLOGISCHE CODE

En het was de moeite ... Naar aanleiding van een flater van de meerderheid in september had onze fractie klacht ingediend bij de gouverneur én gelijk gekregen.

Hierdoor moest de "deontologische code" opnieuw ter stemming worden voorgelegd. En dat was niet naar de zin van de meerderheid, zo teruggefloten worden, daar kunnen ze niet tegen.

En omdat ze ook bij deze tweede poging hun huiswerk niet goed hadden voorbereid en opnieuw een deontologische code wilden stemmen die inging tégen de gemeentewet, werd de boel weeral uitgesteld. De sfeer in de meerderheid ging er niet op vooruit.

Bij een volgend agendapunt zakte de sfeer écht onder het vriespunt.

FINANCIERINGSDOSSIER SPORTOASE ELSHOUT

Toen onze fractie de meerderheid wees op een grove nalatigheid in het financieringsdossier over sportoase Elshout, werd de sfeer echt grimmig. Wettelijk gezien moeten de nodige financiële stavingsstukken aan de gemeenteraad worden voorgelegd, vooraleer het bedrag van meer dan 500.000 euro kan overgeschreven worden aan de sportoase.

Aan deze wettelijke verplichting was wederom niet voldaan en onze fractie weigerde dan ook deze uitgave goed te keuren. Collega Moeskops liet de meerderheid genadeloos kennis maken met het wettelijk kader dat er voor dit soort van grote uitgaven bestaat.

Beschamend voor het schepencollege, ze vielen blijkbaar uit de lucht.

Schepen Empereur van de VLD probeerde er nog onderuit te geraken met mee te delen dat "zij de documenten wel even zou inzien voor ze de 500.000 euro zou overschrijven ..." Jongens, ga met zo'n ploeg naar de oorlog ...

Wij eisten dus dat dit punt verdaagd werd en de meerderheid moest een tweede maal de aftocht blazen.

OVERLEGORGAAN VOOR KINDEROPVANG

Bij de punten varia vroeg ikzelf hoe het nu zat met de benoeming van de voorzitter van de LOKO (overlegorgaan voor kinderopvang).

Schepen Vissers was tot kortgeleden voorzitter van deze LOKO en hij antwoordde me dat mijn kandidatuur niet weerhouden was omdat ik ... politiek mandataris was. Toen ik hem er opmerkzaam op maakte dat hij dat ook is maar wel voorzitter van LOKO was, tot enkele weken geleden, antwoordde hij : "ah ja, omdat er geen andere kandidaten waren".

"Joehoe, mijnheer de schepen, ik was als ervaringsdeskundige kandidaat !"
"Ja maar, mevrouw Morel, u bent mandataris."
"U ook mijnheer de schepen"
"Ja maar ik was de enige kandidaat, ... "
en zo kan ik dus nog een tijdje voortgaan. Hoe krom kan een CD&V-er redeneren, absurd theater zou erbij verbleken ...

T' PALLIEKERKE

En nu de klap op de vuurpijl.

Verleden jaar schonken wij de bibliohteek van Schoten een abonnement op 't Pallieterke. Vermits er blijkbaar voor alle onoogelijke blaadjes budget is - van boehistische boekjes over vegetarische magazines tot het holebikrantje - maar niet voor een Vlaamsnationale publicatie zoals Doorbraak, Meervoud of 't Pallieterke, besloten wij zo'n jaarabonnement gratis aan de bib te schenken.

De gemeenteraad aanvaardde dit maar wat gebeurde er ... wekelijks krijg ik 't Pallieterke in een gefrankeerde enveloppe van de gemeente Schoten terug in mijn bus.

Met een begeleidend briefje van de bibliothecaris dat ons geschenk niet gewenst is ... Hoe arrogant en zelfingenomen kan je zijn ? En dan zeker als bibliothecaris van een gemeente waar Vlaamnationalisten meer dan 35% van de bevolking vertegenwoordigen.

Op het einde van de gemeenteraad kaartte we dit punt aan en het was duidelijk dat de meerderheid verdeeld was. Want wat voor houding moet een N-Va schepen van Vlaamse zaken in zo'n dossier innemen ? Tegen zijn socialistische schepen van cultuur ingaan ?

Wat deed de meerderheid dan maar ? Beginnen roepen en tieren om uiteindelijk de zaal te verlaten ... de VLD voorzitter van de gemeenteraad (Paul Valkeniers, broer van onze toekomstige voorzitter) zat er maar beteuterd bij.

De hamer in de hand, voor een lege raadszaal op de oppositie en drie meerderheidsleden na ...

Deze ganse gemeenteraad was een beproeving voor de Schotense zwakke en niet-coherente meerderheid. De chaos op het einde een zielige aftocht ...

Marie-Rose Morel
Februari

Sportoase blijft gemeenteraad beroeren

Op de jongste gemeenteraad waren de spanningen van de vorige raden nog voelbaar. De meeste agendapunten werden vrij snel overlopen, al kende de raad een bewogen start.

Vermits Vlaams Belang (VB) van mening was dat de meerderheid de raadszaal al had verlaten, terwijl de zitting nog bezig was (en zo drie punten niet behandeld konden worden) keurde de oppositie het verslag van de vorige vergadering niet goed. Nadat burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V) zei dat de meerderheid de zitting wél volgens de procedure had gevolgd, werd overgegaan tot de stemming. Uiteindelijk werd die vorige raad goedgekeurd, wat ontaardde in een hevige woordenwisseling tussen de burgemeester en Marie-Rosie Morel (VB).

Vlaams Belang vroeg ook naar de verslagen van de drie vorige 'extra' gemeenteraden, al zullen die pas tegen de volgende zitting beschikbaar zijn. Een belangrijk item op die extra raden betrof de toekenning van een toelage aan Sportoase. De oppositie pikt het niet dat Schoten zomaar een toelage geeft zonder een volledig inzicht te hebben in de financiële toestand van Sportoase. Els Empereur (Open VLD) beloofde om zo snel mogelijk de nodige documenten te leveren.

Bron: Gazet van Antwerpen
Mei

“Dierenamendement” Vlaams Belang breekt cordon in Schoten

Tijdens de Schotense gemeenteraad van 29 mei, stond het aangepaste kermisreglement op de agenda. Dit reglement laat – op advies van de FOD economie – attracties met levende dieren toe op de kermis. De Vlaams Belangfractie stelde vast dat er onder artikel 11 (redenen voor schorsing of intrekking abonnement) aan de gemeente geen enkel middel werd toegekend om bij het schenden van het dierenwelzijn de toelating bestaat om de kermisattractie in te trekken.

Het voorliggende reglement voorzag enkel dat de attracties over een attest van dierenwelzijn moesten beschikken om een standplaats toegewezen te krijgen.

Vlaams Belang amendeerde en liet toevoegen dat de gemeente het recht heeft, attracties die een inbreuk plegen op het dierenwelzijn, onmiddellijk te sluiten.

De ganse meerderheid, met uitzondering van de SP-a keurde dit amendement van het Vlaams Belang goed.

Vlaams Belang fractieleidster Marie-Rose Morel stelde hierop vast, dat voor de SP-a, politieke correctheid blijkbaar boven dierenwelzijn gaat.

SP-a zelf vond het indienen van dit amendement niet voldoende doorgepraat en doordacht.

Groen ! onthield zich omdat ze het amendement niet verregaand genoeg vonden.

Het amendement van Vlaams Belang werd met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Marie-Rose Morel
Juni

SP.a weigert Leeuwenvlaggen van Vlaams Belang

Fractieleidster Morel gaf na de gebruikelijke sprekers in de publiekstribune toelichting bij het geelzwarte pakje dat zich aan het begin van de zitting op de map van elk raadslid bevond. Ze hoopte dat elk raadslid op de Vlaamse feestdag die vlag zou hangen, dit in tijden van communautaire hoogspanning. Na de zitting bracht SP.a-fractieleider de drie vlaggen terug naar onze fractieleidster.

Op de webstek van Marie-Rose lezen we het volgende:

Tijdens de laatste gemeenteraad voor de Vlaamse feestdag kregen alle raadsleden van de Schotense gemeenteraad een leeuwenvlag van onze fractie cadeau. Dit met de vraag om als bewust Vlaming op 11 juli zwart-geel te laten wapperen in Schoten !

Vlaming zijn we toch allemaal ... dacht ik toch ...
Blijkbaar niet.
De SP-a fractie - met Schepen van Cultuur Vermeiren en raadsleden Frank Dillen en Monique Van den Bogaert - dacht er blijkbaar anders over. Na de raad kwam Frank Dillen de drie leeuwenvlaggen van de SP-a fractie in mijn handen duwen.
Dàt - met een blik van walging kijkend naar onze nationale vlag - moesten ze niet hebben van ons.

Je zal maar opgescheept zitten met zo'n schepen met een identiteitscrisis ...

Niet getreurd ... dat zijn drie extra vlaggen die we kunnen uitdelen aan Schotenaars die wel trots zijn op hun Vlaming zijn !

Aanpassing belastingreglement publiciteitsborden

Blijkt dat het tarief sedert 1995 niet meer werd aangepast. Hoezo, bestaat deze belasting dan tóch ???

De aandachtige lezer zal zich wellicht de uitzending van Terzake 06 in het kasteel van Schoten herinneren. In die uitzending beschuldigde burgemeester H. Hendrickx onze lijsttrekster mevrouw Marie-Rose MOREL ervan een "onverwezenlijkbaar programma" te hebben. Op een vraag van journalist Siegfried Bracke antwoordde hij letterlijk: "Zij willen de belasting op uithangborden afschaffen. Wij hebben geen belasting op uithangborden".

Toen Marie-Rose Morel de burgemeester wees op deze eeeuuuhhhh "toenmalige leugen" wrong deze zich in allerlei bochten dat het ging om publiciteitsborden en dat uithangborden geen publiciteitsborden zijn etc etc..

Raadslid Moeskops herinnerde dan weer aan de belofte van Schepen Smets (niet aanwezig) dat de belastingen niet zouden worden verhoogd. Een maand later wordt deze belofte al ingetrokken…

Politiereglement op het recyclagepark

De regels op De Breker worden nog maar eens verstrengd: voortaan vallen houtafval en zand onder de noemer "bouw- en sloopafval" met een maximum van 1 m³ per maand.

Fractieleidster Morel stelde een amendement voor om het voor jonge gezinnen die verbouwen wat draaglijker te maken door hen op een jaar tijd maximum 24 m³ te laten brengen naar De Breker.

De bevoegde schepen Van Gastel wees dit af met het argument dat autochtone inwoners de verbouwing van nieuwkomers niet hoeven te betalen.

Het constructieve amendement werd weggestemd.

Aankoop bomen

Raadslid Bouciqué had becijferd dat een geplande aankoop van 87 nieuwe bomen ongeveer 7.500 euro zou kosten, terwijl er 30.000 euro in de begroting voorzien was.

Op de vraag of er dit jaar nog aankopen volgen verwees de bevoegde schepen in zijn antwoord naar het bomenplan en bevestigde hij dat er nog ruimte was voor extra aankopen.

Op de vraag of rekening werd gehouden met eikenvariëteiten die minder gevoelig zijn voor aantasting door de eikenprocessierups antwoordde de burgervader negatief.

't Pallieterke

Raadslid Lutgard Mertens-de Bois hield de volgende opgemerkte tussenkomst:

"Tijdens de vergadering van de beheerraad van de bibliotheek op 20 mei ll. uitte het Vlaams Belang zijn verwondering omdat 't Pallieterke met geen ogen te bespeuren was in de Bib.

Er was nochtans:
 1. een "eenparig" (dus ook vanwege de VLD-voorzitter) besluit van de GR van 20 maart, waarin de opname van 't Pallieterke werd goedgekeurd en

 2. een brief van de burgemeester aan de bibliothecaris, waarin hij vraagt om dit besluit uit te voeren.
Daarop volgde een lange discussie, waarin zowel de voorzitter als de schepen van cultuur en de bibliothecaris stelden dat het hier om een "vraag" ging en zij dat dus naast zich konden neerleggen.

Op school leerden wij vroeger dat achter een vraag altijd een vraagteken moest staan. Welnu, nergens in de tekst van de GR of de burgemeester is een vraagteken te bespeuren. Het woord "vraag" betekent hier dan ook een "beleefd verzoek" om dat te doen.

Ik kan mij niet voorstellen dat, wanneer een hogergeplaatst persoon of orgaan (hier de burgemeester en de GR) een verzoek richt tot een lagere in rang (de bibliothecaris) deze laatste dit verzoek zomaar naast zich neerlegt ! In gelijk welk bedrijf zou dat voor haar tot onaangename consequenties leiden.

Vervolgens ging voorzitter R. Dieltjens over tot volgende stemming : "Moet 't Pallieterke in de bibliotheek liggen ?" = (vraag).

Volgens het Vlaams Belang ging hij daarmee zijn boekje dik te buiten !

Waarom ?
 1. Een stemming in de beheerraad kan nooit tegen een eenparig goedgekeurd besluit van de GR ingaan. De GR is het hoogste machtsorgaan en die besluiten "moeten" dus altijd uitgevoerd worden !

 2. De leden van de beheerraad hadden geen kennis van dit dossier en konden dus niet met kennis van zaken spreken. Ik ben er zeker van dat de meesten nog nooit een Pallieterke in hun handen gehad hebben ! Het was dan ook een "politieke" stemming, enkel gericht tegen het Vlaams Belang. Welnu, dat kan echt niet door de beugel ! Het komt ons over dat het hier gaat om een vorm van monddood maken van een bepaalde politieke stroming in de bibliotheek. Dat dergelijke communistische praktijken door de SP.a in Schoten worden toegepast gaat ons petje te boven. Dergelijke vorm van censuur dateert van vorige eeuw ! De partij die doorgaans de verdraagzaamheid predikt gedraagt zich in dit dossier als een schaamteloze machtspartij, die het niet kan verdragen dat bezoekers van de bibliotheek toevallig in contact zouden kunnen komen met een politieke opinie die de hare niet is.

  Daarom ook de volgende vragen :

  1. Volgens welke criteria beslist de beheerraad van de bibliotheek het besluit van de GR naast zich neer te leggen ?

  2. Gelet op het cultuurdecreet waarin wordt gesteld dat alle politieke, religieuze en filosofische strekkingen aan bod moeten komen, stelt onze fractie vast dat dit niet het geval is. De VB-Vlottfractie zal het nodige ondernemen bij de hogere overheid, desnoods met persoonlijke consequenties, om de letter maar ook de geest van het decreet te laten naleven. Vindt de schepen van cultuur echt nodig dat hij ons tot dergelijke stappen uitnodigt of volhardt hij in de boosheid en laat hij niet toe dat een GRATIS opinieblad ter lezing wordt aangeboden aan de lezers ?

  3. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de voorzitter van de beheerraad iemand moet zijn van politieke neutrale signatuur. Die ongeschreven regel is hier dan wel dik overtreden, aangezien de voorzitter van de bibliotheekraad zich mee met hand en tand heeft verzet tegen de terbeschikkingstelling van 't Pallieterke ! Meer nog, er zijn sterke aanwijzingen dat de bewuste voorzitter als voormalig schepen van cultuur aan de basis ligt van het verdwijnen van 't Pallieterke uit de bibliotheek, want het heeft er ooit gelegen. Wat denkt de schepen van cultuur te zullen doen om deze aberratie, met name een voorzitter van de beheerraad die geacht wordt neutraal te zijn en toch aan politiek doet, recht te zetten ? "
  De voorzitter van de gemeenteraad stelde voor de eerste vraag door te spelen naar de beheerraad van de bibliotheek. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd. Afwachten wat deze zoveelste aflevering in de Schotense Pallietersoap zal opleveren.
  September

  Verslag vorige zitting

  Tot driemaal toe heeft onze fractie gevraagd de terminologie van raadslid De Bock (VLD) over het Koningshof te noteren. Volgens hem zijn de woningen in Koningshof “ouwen brol” en kunnen ze beter met de grond gelijk worden gemaakt. Het was zelfs met veel enthousiasme dat De Bock instemde met de letterijke notulering van zijn uitlatingen. Noch de secretaris, noch de voorzitter van de gemeenteraad hebben tijdens de zitting meegedeeld dat ze dit niet zouden doen en weigerden achteraf deze “gevleugelde zinnen” aan het verslag toe te voegen.

  Deze manier van werken maakt dat éénieder in deze gemeenteraad eender wat kan zeggen. Wanneer hij of zij na de zitting zijn teksten niet indient worden de feiten dus niet genotuleerd.

  Het Vlaams Belang zal in deze materie een initiatief nemen naar de toekomst toe.

  Collectiebeleid bibliotheek

  Het cultuurdecreet van 13 juli 2001 bevat, betreffende de collectievorming in een openbare bibliotheek, volgende regelgeving: Elke gemeentelijke openbare bibliotheek moet voldoen aan de volgende voorwaarden: een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking stellen.

  Bij de aangeboden periodieken moeten we vaststellen dat er een duidelijk ideologisch overwicht bestaat en dat het aanbod aan Vlaamsnationale periodieken te wensen overlaat.

  Onze fractie schonk eerder dit jaar een gratis abonnement op ’t Pallieterke aan de bib, die weigerde dit ter inzage te leggen. Wanneer de Sp-a fractie – op eigen kosten - nog extra periodieken wenst toe te voegen, staat het hen altijd vrij en zal het Vlaams Belang hen geen haarbreed in de weg leggen. Voor zover niet alle mogelijke linkse periodieken reeds aangeboden worden.

  Het budgettair argument houdt geen steek vermits het abonnement geschonken werd door onze fractie.

  Deontologisch legt de bibliothecaresse het met volstrekte meerderheid gestemde verzoek van een gemeenteraad (20 maart 2008) naast zich neer.

  Er is bij aanvang door de schepen Kurt Vermeiren (sp.a) gezegd dat de bibliotheek haar aanbod aanpaste aan de vraag. Wanneer er dan mensen vragen achter ’t Pallieterke, is het weer “politieke druk”. De voorzitter stelt dat er “van beide zijden druk is geweest om het er al dan niet te leggen”. Dat is betreurenswaardig, onze mensen zijn het gewoon beleefd gaan vragen, maar kregen te horen dat het gratis geschonken Pallieterke “achter slot en grendel” lag in het bureau. De bibliothecaresse weigerde het zelfs te tonen.

  Als de bibliothecaresse zich geintimideerd voelde, had ze klacht moeten neerleggen.

  Villa op de hoek Nachtegalenlei - Frans Reinemundlei

  Eerst en vooral hebben wij vastgesteld dat de foto’s waarnaar raadslid De Bock verwijst niet in de stukken zaten. Dit moet normaal 5 dagen voor de gemeenteraad. We melden dit maar vragen geen verdaging.

  Op de vorige zitting beweerde De Bock nog dat er een “afbraakvergunning” was, die hij – uiteraard – niet kon voorleggen.

  Er werd enkel toestemming gegeven voor afbraak en heropbouw van het dak, maar in realiteit werd de villa gesloopt. De VLD weerlegde dit. Bijgevoegde foto’s tonen echter aan dat de villa inderdaad niet tot op de grond werd gesloopt, maar tot “in” de grond. Men ziet dat duidelijk op de foto’s dat er vanop de funderingen werd herbouwd met moderne technieken, andere steen en zonder console die oorspronkelijk onder de villa stond. Bij deze is het dus zwart op wit bewezen dat de villa wel degelijk gesloopt werd en Dhr. De Bock hier larie en apekool kwam vertellen.

  Het is tevens opvallend dat de voorzitter (Valkeniers – VLD) hier op geen enkel ogenblik is opgetreden tijdens de tussenkomst van zijn fractie en partijgenoot De Bock, die alle regels van respect, deontologie en beleefdheid tijdens zijn tussenkomst heeft overtreden en dit tav een zeer respectabel raadslid met bovendien een indrukwekkende staat van dienst in deze raad.

  Het openlijk in vraag stellen van de “toerekeningsvatbaarheid” van een collega raadslid en het openlijk spotten met haar leeftijd en engagement is onaanvaardbaar.

  Het argument van de voorzitter, dat wij “dat ook doen” slaat nergens op. Onze fractie speelt nooit op de man maar op de bal. Het is wederom opvallend dat de voorzitter zich in deze – voor de zoveelste keer op rij – niet als een neutrale voorzitter van de gemeenteraad kan opstellen.

  Artikel 15 en 16 van ons huishoudelijk reglement voorziet nochtans een ingrijpen van de voorzitter bij dit soort van beschamende vertoningen.

  Marie-Rose Morel
  Karel Blockx

  Oktober

  Onderhoud parken en aanplantingen - Onderhoudscontract openbare wegenis

  Er wordt hier gevraagd om goedkeuring te verlenen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De kredieten zouden worden opgenomen op het budget van 2009.

  Dit is dan wel de wereld op zijn kop plaatsen, aldus ons raadslid Leo Moeskops. Want volgens de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet kan men geen onderhandelingsprocedure uitschrijven indien deze niet in een begroting werd opgenomen.

  Vermits er nog altijd geen budget 2009 werd goedgekeurd in de gemeenteraad kan dit punt zeker niet behandeld worden. Erger nog, volgens art. 255 van de nieuwe gemeentewet zou normalerwijze deze maand de gemeenteraad moeten kunnen beraadslagen en besluiten over het budget van 2009.

  Indien het hier om een hoogdringend werk zou gaan kan men nog steeds een begrotingswijziging laten goedkeuren, maar de hoogdringendheid is hier ver te zoeken. Het gaat trouwens over een volledig nieuw contract.

  Om deze redenen vraagt het Vlaams Belang dit punt te verdagen tot na de goedkeuring van het budget 2009 door de gemeenteraad. De wet is de wet, en deze dient gevolgd.

  De niet onpartijdige burgemeester Harry Hendrickx liet verstaan dat het college wel om de wet heen zou fietsen, en als dat ons niet aanstond, we dan maar klacht moesten indienen bij de hogere overheid. Van arrogantie gesproken…

  Wel mijnheer de burgemeester, na goedkeuring van deze agendapunten door uw meerderheid zullen wij niet nalaten hierover een klacht in te dienen.

  Karel Blockx

  Dunne cliënt

  De gemeenteraad keurde het gebruik van ‘thin client server-toestellen’ voor de gemeentediensten goed. Deze toestellen vervangen de desktop-pc’s en hebben vele voordelen, zoals een lager energieverbruik en een makkelijk onderhoud.

  Piet Bouciqué (Vlaams Belang) stelde - naar aanleiding van de ‘Week van de Taal’ - voor om een Nederlandse benaming te zoeken voor ‘thin client’. Of dat leidt tot een vertaling naar ‘dunne cliënt’, valt nog af te wachten.

  Bron: Gazet van Antwerpen
  November

  Afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen

  Antwerpen wil de wijken De Lek, Winkelstap en Deuzeld aan het grootstedelijk gebied Antwerpen toevoegen. De Schotense wijken zouden aansluiten bij Merksem en van de kern van Schoten worden gescheiden door een open ruimtegang die zal voorbehouden worden als reservatiestrook voor de A102.

  Een toekomstige fusie met Antwerpen wordt daarbij zeker niet uitgesloten. Dit zou eventueel kunnen leiden tot hogere woondichtheid en hoogbouwprojecten, ook op sociaal en financieel vlak zouden de bewoners met een mooie kater opgezadeld worden. Trouwens de vraag tot 'defusie' vanuit wel gefuseerde gemeenten toont het failliet van deze operatie aan.

  Het gemeentebestuur sluit zich aan bij het bestaande protest van de bewoners van de betroffen wijken en verleende een ongunstig advies.

  Vlaams Belang-Vlott vond de voorliggende tekst van de gemeente niet duidelijk genoeg en diende een motie in, waarin Schoten elke uitbreiding van het grootstedelijk gebied Antwerpen richting Schoten kordaat van de hand wees.

  Na een pittig debat werd de motie van onze fractie dan ook door de gemeenteraad, éénparig als amendement goedgekeurd.

  MOTIE

  De gemeenteraad van Schoten in zitting bijeen op donderdag 27 november 2008 wenst een duidelijk signaal te geven naar alle hogere overheden, en met kennisgeving aan de Schotense bevolking, dat de gemeenteraad, tegen een vergroting van het Antwerps grootstedelijk gebied en/of stadsgewest is.

  De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepen om er over te waken, dat geen enkel territoriaal Schotens gebied in aanmerking kan komen voor een fusie met groot-Antwerpen.

  De gemeenteraad van Schoten vreest bovendien dat een vergroting van het Antwerps grootstedelijk gebied uitsluitend een tussenstap vormt naar een fusie.

  Fusie-ervaringen van omliggende gemeenten bewezen al de inpact van een fusie op de sociale en financiële leefbaarheid van de betrokken gemeenten. De steeds groter wordende vraag tot defusionering vanuit de gefusioneerde gemeenten tonen het failliet aan van deze operatie.

  De gemeenteraad verzet zich dan ook krachtig tegen een afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen, waarin straten en wijken zoals De lek, Winkelstap en Deuzeld betrokken worden in de uitbreidingspolitiek uitgaande van het stadsbestuur van Antwerpen !
  niet bij Antwerpen !

  Addertjes onder het plan
  Dat men met het afbakeningsplan niet over één nacht ijs is gegaan is klaar en duidelijk.

  Indien men de plannen om het doortrekken van de A102, wegverbinding tussen Wommelgem en Bredabaan, evenals een goederenspoorlijn ter ontsluiting van de haven, toch nog uit de schuif haalt zou dit de doodsteek betekenen voor de betrokken wijken. Deze plannen zullen gewoonweg een muur optrekken tussen de betrokken wijken en het centrum. Het zou dan ook niet verwonderlijk zijn dat deze wijken toegevoegd worden aan de grootstad Antwerpen. Trouwens, moest dit dan toch gebeuren, het zou de wijkbewoners een gevoel geven dat ze er echt niet meer bij de gemeente Schoten behoren en ook het gemeentelijk beleid zou hier onder lijden.
  de muur van Schoten !

  De gevoeligheid voor dit onderwerp is uitermate groot en het spreekt dan ook voor zich dat we zullen ijveren om de hierboven aangehaalde plannen met alle middelen te bestrijden. De Schotense gemeentegrenzen moeten tenslotte gerespecteerd blijven en de tweedracht die kan gezaaid worden door het uitvoeren van de reserveringstrook en het aanhechten van de wijken bij het grootstedelijk gebied Antwerpen moeten ten allen tijde vermeden worden.

  Karel Blockx
  December

  SP.a-beleid in de bibliotheek: porno wel, 't Pallieterke niet

  Bij de stemming over agendapunt 23 haalde een verontwaardigde fractieleidster uit naar de gang van zaken in de bibliotheek.

  Vorig jaar gaf onze fractie een gratis abonnement op 't Pallieterke. Dit werd door de schepen van cultuur en zijn sp.a-sten hooghartig geweigerd en steevast in de vuilnismand geworpen.

  Maar het gratis blad "Echt", uitgegeven door een vrijzinnig clubje van onduidelijke signatuur, met pornografische foto's dat elke bibliotheekbezoeker zomaar kan meenemen, dat kan blijkbaar wel. Het blad ging de zaal rond en ook raadsleden van andere fracties haalden hun neus op voor dergelijke "lectuur".

  porno in de bib


  Een verbouwereerde en beteuterde schepen van cultuur kon niet anders dan toegeven dat hij niet op de hoogte was van deze wanpraktijken en beloofde de zaak te onderzoeken.

  Wordt vervolgd...

  Piet Bouciqué

  Drinkwater hele scheut duurder

  De gemeenteraad trekt de saneringsbijdrage op het drinkwater op van 1,06 euro per kubieke meter verbruikt water tot 1,21 euro. Elke Schotense verbruiker zal daardoor in 2009 een hogere rekening krijgen van de Antwerpse Waterwerken.

  De oppositie hekelde deze “verdoken belasting”, maar volgens de gemeente is de verhoging absoluut nodig voor de financiering van de aanleg en renovatie van de Schotense rioleringen.

  Beter nieuws: de gemeente verhoogt alle andere belastingen in 2009 niet, ook niet de belangrijke aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

  Bij het debat over de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel hekelde raadslid Moeskops (VB-VLOTT) dat de aanwervingen verschuiven van gemeenteraad naar schepencollege, wat de achterdeur zou openzetten voor politieke benoemingen.

  Een woedende burgemeester ontkende enige politieke benoeming sinds 1982. Uiteindelijk keurde VB-VLOTT de regeling mee goed.

  Bron: Gazet van Antwerpen


Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx