Maart

In memoriam Staf Segers

De gemeenteraad startte met een korte hulde aan Staf Segers. Marie-Rose Morel bracht de installatievergadering van 2 januari nog even in herinnering. Staf stond er toen op - zwaar ziek maar trouw aan zijn kiezers - de eed af te leggen. De raad hield een minuut stilte voor onze betreurde medestander.

Meerjarenbeleid

Na de installatie van opvolgend raadslid Jacky Van den Broek stelde het college zijn meerjarenbeleid voor. De burgemeester stak van wal met de melding dat een extra personeelslid zal instaan voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid. Verder uitte hij zijn bezorgdheid over de nakende brandweerhervorming, waarbij hij hoopte dat Schoten in navolging van de politiezone zijn onafhankelijkheid zou bewaren. Daarna namen de schepenen een voor een het woord om hun intenties kenbaar te maken. Het viel daarbij op dat de verschillende schepenen duidelijk voor een aantal punten hun inspiratie haalden uit het Vlaams Belangprogramma. Nu zijn wij uiteraard benieuwd of ze hun beloften gaan waarmaken.
Onze fractieleidster drong erop aan om de volgende gemeenteraad de beleidsnota ten gronde te bespreken omdat de raad vooraf GEEN inzage had gekregen in de plannen van het college.

Bij de bespreking van het budget sprak raadslid Leo Moeskops van onze kartelpartner VLOTT zijn verwondering uit over de investeringsplannen van het college: voor het dienstjaar 2007 zal maar liefst 1.159.000 euro aan nieuwe voertuigen - waaronder een auto voor het schepencollege - worden gespendeeerd ! Verder hekelde hij het nattevingerwerk bij de planning tot 2012 en bij de vage verkiezingsbeloften van CD&V om de belastingen "niet te doen stijgen".

Bij het vastleggen van het subsiediereglement incontinentie en nierdialyse werd een nuttige en nodige aanpassing van Vlaams Belang aanvaard na tussenkomst van raadslid Ghislaine Peleman. De subsidie wordt vanaf nu niet meer per gezin, maar per zorgbehoevende berekend. Hetzelfde raadslid protesteerde bij punt 16 formeel tegen het beknotten van het democratisch controlerecht van de raadsleden om de gemeentelijke adviesraad voor cultuur- en erfgoedbeleid bij te wonen.
Schepen Vermeiren trachtte er zich vanaf te maken door te verwijzen naar de verslagen, maar onze fractie protesteerde met klem tegen deze uitsluiting van de oppositie. We vroegen enkel aanwezig te mogen zijn, zonder inspraakrecht, maar zelfs dat werd niet toegestaan ! Onthoud dit, beste kiezer, de partijen die dit goedkeurden en ons amendement wegstemden noemen zich democratische partijen ! De sereniteit van het debat werd even verstoord toen Schepen Vermeiren uithaalde naar raadslid Peleman en haar achterdocht verweet. Onze fractie protesteerde tegen deze misplaatste uitlating, waarna de rust terugkeerde en de agenda werd afgewerkt. Schepen Vermeiren die met zuinig gezicht bij het begin van zijn toelating nog verkondigde dat “cultuur voor hem een middel tegen verzuring was” werd door onze fractie alvast een gezonde portie cultuur gewenst.

Fractieleidster Marie-Rose Morel protesteerde ten slotte tegen de verhoging van de gemeentelijke saneringsbijdrage van Pidpa, een zoveelste verkapte belastingverhoging. Uit de begeleidende stukken blijkt duidelijk dat er met deze ingreep gewacht werd tot na de verkiezingen (letterlijk te lezen in de begeleidende correspondentie) en dat het nu reeds verhogen van deze bijdrage enkel tot doel heeft de gemeente Schoten een spaarpot te laten aanleggen op de rug van de Schotenaar. Burgemeester Hendrickx reageerde uiterst geprikkeld toen onze fractie vaststelde dat de eerste belastingsverhoging van deze coalitie een feit was.

Wij beloofden in januari constructief oppositie te voeren, blijkbaar hebben sommigen daar problemen mee...
Maart

Goedkeuring vorig verslag

De vergadering werd voorgezeten door Monique Van den Bogaert (SP.a). Na de installatie van N-VA-raadslid Hallemans kwam het verslag van de vorige zitting ter stemming. Raadslid Boden vroeg de opname van een weggelaten interventie van Groen!-raadslid De Swaef. De meerderheid weigerde een naar ons gevoel noodzakelijke aanpassing. Eigenaardig genoeg onthield raadslid De Swaef zich bij de stemming...

Huishoudelijk reglement

Bij punt 7 kwam het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ter sprake. Raadslid Bouciqué dankte het college voor het opnemen van een aantal amendementen, maar betreurde dat met enkele fundamentele bezwaren over het spreekrecht geen rekening werd gehouden. Vlaams Belang-Vlott blijft voorstander van spreekrecht maar is tegenstander van misbruik van dit spreekrecht.

Beleidsplan

Bij de bespreking van het beleidsplan van de coalitie nam Marie-Rose Morel het woord. Het beleidsplan had meer weg van een catalogus van 3 suisses, vond ze. Bovendien was op alle bladzijden gewerkt met "flou artistique": aan algemeenheden, vage beloftes, nietszeggende intenties geen gebrek. Verder pleitte ze voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator binnen het huidige personeelskader en stelde ze vragen bij de plannen rond ruimtelijke ordening, windmolenpark en de riolen. Erg duidelijk was ze inzake het recyclagepark De Breker: Vlaams Belang eist dat de Breker gratis blijft voor Schotenaren. Positief dan weer waren de beleidsvoorstellen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de plannen van schepen De Veuster rond ontwikkelingssamenwerking. Na weinig zeggende reacties van de burgemeester en schepenen en na de (vooraf geschreven) replieken van de fractieleiders van de meerderheidspartijen had Marie-Rose Morel het laatste woord. Ze hekelde het bestaan van veiligheidsnota's die blijkbaar voor de gemeenteraad worden achtergehouden en die wél gedetailleerde en concrete informatie zouden bevatten.

Wijziging straatnaam

Bij punt 12 stelde de Vlaams Belang-Vlottfractie voor om de bewoners van wie de straatnaam wijzigt geen kosten aan te rekenen voor nieuwe identiteitskaarten en rijbewijzen.

Milieujaarprogramma

Bij punt 13 gaf raadslid Bouciqué het Milieujaarprogramma 2007 een onvoldoende. De focus in het milieujaarprogramma zou komen te liggen op de aanleg van trage wegen, dit zijn wegen die enkel bestemd zijn voor de zwakke weggebruiker. Na een volle pagina uitleg over dit project weet men niet hoeveel trage wegen het schepencollege zich tot doel stelt en wanneer we de eerste extra meter trage weg mogen verwachten. Ook de communicatie met de Schotenaar over het milieubeleid schiet schromelijk tekort. Verder moet het College dringend iets doen aan het afvaltoerisme naar Schoten.

Woonprojecten

Raadslid Tim Willekens stelde in een toegevoegd agendapunt voor om aan Schotenaren voorrang te verlenen bij nieuwe woonprojecten in de gemeente en dit naar analogie met de gemeente Essen. Schepen Empereur antwoordde dat ze de mogelijkheden voor dergelijke maatregel zou onderzoeken: we mogen immers niet discrimineren... Dat de zelfverklaarde democratische partijen dagelijks één miljoen Vlaams Belangstemmers discrimineren was haar even ontgaan...
Mei

CD&V / N-VA Schoten heeft geen respect voor de grondwet

Op de gemeenteraad van 31 mei heeft Vlaams Belang een motie ingediend om de raad steun te vragen van de burgemeesters van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De raadsleden van meerderheid staken als struisvogels de kop in het zand en gingen de discussie ten gronde andermaal uit de weg.

Voorzitter Paul Valkeniers (Open VLD) oordeelde dat deze motie onbespreekbaar was. Daarmee overtrad hij op flagrante manier artikel 28 van de grondwet, dat stelt: "Ieder heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen ondertekend, bij de openbare overheden in te dienen." Ook minister Keulen oordeelde eerder reeds in het Vlaams Parlement dat het onaanvaardbaar is dat een gemeenteraad zich indekt met de formule "besluiten om niet te besluiten".

De door het Vlaams Belang gevraagde stemming over deze motie, na de bitsig gevoerde discussie tussen meerderheid en oppositie, ging dan ook niet over de "beslissing om niet te beslissen", maar over de zaak ten gronde. CD&V-N-VA, Open VLD en SP.a, verwierpen de motie. Groen! onthield zich en Vlaams Belang-Vlott keurde de motie unaniem goed. Opmerkelijk is dat ook NV-A-schepen van "Vlaamse zaken" Maarten De Veuster, ooit jeugdspreker op een IJzerbedevaart, tegen stemde.

De ingediende motie betreft de uitvoering van een arrest van het Arbitragehof, dat oordeelde dat de huidige situatie fundamenteel discriminerend en strijdig is met de grondwet. Bovendien gaat het over een jarenlange gerechtvaardigde eis van Vlaanderen, die bovendien werd opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord en door alle meerderheidspartijen (op Vlaams niveau zijn dit dezelfde partijen als op Schotens niveau) ondertekend. De gemeenten Hulshout, Puurs en Leuven toonden wel hun solidariteit en ondertekenden de motie.

Het argument van Burgemeester Hendrickx dat hij ten persoonlijken titel reeds protest tegen de niet-splitsing had aangetekend wijst enkel op een vorm van zelfonderschatting. De symboolwaarde van een engagement van Harrie Hendrickx is uiteraard niet te vergelijken met het duidelijk engagement van een voltallige gemeenteraad om deze illegale praktijken niet langer te dulden.

De vijf minuten politieke moed die Yves Leterme niet vond, is duidelijk ook bij de Schotense CD&V zoek. In 2004 prijkte er nog een spandoek in de voortuin van burgemeester Hendrickx en sprak het college nog zijn steun uit aan de burgemeesters van B-H-V. Blijkbaar is de prijs die "voltijds burgemeester" Hendrickx betaalt voor zijn verkiesbare plaats op de CD&V lijst niet enkel zijn woordbreuk i.v.m. het Cordon Sanitaire, maar ook het overboord gooien van elke Vlaamse reflex.

Fractieleidster Morel waarschuwde de burgemeester dan ook dat indien hij opnieuw zijn spandoek zou bovenhalen met daarop de eis om de kieskring onmiddellijk te splitsen, zij het persoonlijk van zijn haag zou komen knippen.

Marie-Rose MOREL, Fractieleidster in de Gemeenteraad
Mei
De Vlaams Belang-Vlottfractie interpelleerde bij monde van Leo Moeskops over twee agendapunten die te maken hadden met het OCMW. Bij punt twee werd gevraagd een nieuw waarborgbesluit goed te keuren ter financiering van het project “Zorgflats”. We citeren uit de tussenkomst van raadslid Moeskops:

“Uit het dossier blijkt dat de gemeentewaarborg van 14.950.000,- euro; (bijna 600 miljoen oude Belgische franken) in feite het hier over een dubbele waarborg gaat !

1) Indien de obligatiepaketten niet verzilverd worden, zal de gemeente het tekort moeten aanvullen, aangezien dit bedrag ook als leensom geldt voor de bouw- promotor.
2) Wanneer de obligatiehouders op een bepaald ogenblik de terugbetaling van het kapitaal zouden opvorderen.

Onze bekommernis luidt dan ook; gaat het hier om een waarborg van de gemeente met of zonder dat de gemeente hiervoor verzekerd is, zo ja welk is de eenmalige en/of jaarlijkse verzekeringspremiekost, die hiervoor dient te worden betaald ?

Indien niet, dan lijkt het ons aangewezen om dit vooralsnog te doen, gelet op het onverantwoord financieel risico dat de gemeente op zich neemt !

Mijnheer de Voorzitter, heeft men er al eens bij stilgestaan wanneer de bouwpromotor het geld of een gedeelte hiervan heeft bekomen, en er voor de oplevering van deze zorgflats het een of het ander zou fout lopen, tenslotte is het niet de eerste maal bij zulke projecten, dat deze een voortijdig einde kennen, door b.v. een faillissement van de bouwpromotor ! Aangezien de obligatiehouders niets te maken hebben met de bouwpromotor, zou hierdoor de gemeente die 14.950.000,- euro moeten terugbetalen. Ja, dit is misschien doemdenken, en wij zijn de eerste om te hopen dat dergelijke scenario nooit zal plaatsvinden, maar wij willen hiermee alleen aantonen dat een dergelijk financieel risico, hoe klein dan ook, moet afgedicht worden, tenslotte gaat het hier toch over veel geld, waar de gemeente de financiële waarborg draagt !

Het moet niet alleen zo’n rampscenario zijn dat voor een zware financiële kater kan zorgen, wat indien de erfgenamen bij overlijden van de obligatiehouder, opteren voor de onmiddellijke terugbetaling van het kapitaal,… om reden van b.v.; (geldontwaarding) !

Het geeft geen zekerheid bij het wegvallen (overlijden) van de obligatiehouders dat onmiddellijk deze wordt gecompenseerd door het vinden van een nieuwe obligatiehouder, wanneer de zorgflats ouderdom beginnen te vertonen,… m.a.w. de kans is reëel dat een groot deel van het kapitaal reeds binnen een periode van 10 á 20 jaar terugbetaald dient te worden, daar waar de bouwpromotor de lening van bijna 15 miljoen euro deze slechts dient terug te betalen in een looptijd van 30 jaar !

Geachte Voorzitter, het is toch normaal dat wij hierover onze bekommernis uiten, wanneer de gemeente moet opdraaien voor de eventuele verliezen, dan past het toch om zich van enig rugdekking te voorzien !”


Bij punt 4 – meerjarenplan OCMW onthield de VB-Vlottfractie zich bij de stemming na tussenkomst van raadslid Moeskops:

“Ik meen dat het opportuun is dat de gemeenteraad iets meer duidelijkheid zou mogen krijgen over de achterliggende cijfers vervat in het meerjarenplan. Uiteindelijk is het de gemeente die indien er OCMW deficits zouden ontstaan, deze moet dragen, wat aldus rechtvaardigt dat aan de gemeenteraadsleden een duidelijk beeld moet worden geschetst van waar het met het financieel meerjarenplan van het OCMW- Schoten naar toe gaat, meer bepaald of alle kosten voldoende duidelijk zijn.

In het licht hiervan is het ons niet volledig duidelijk waar het volledig kostenplaatje van het project zorgflats kan worden teruggevonden. Nogmaals, het project zorgflats is een prachtig initiatief maar vergt wel extra aandacht om te vermijden dat het niet een uitsluitend lucratieve zaak wordt voor de bouwpromotor.

Er wordt duidelijk aangegeven dat de 14.950.000 euro niet de volledige kostprijs is, aangezien dit enkel maar het bedrag is van de 70 obligatiepakketten, terwijl er daarnaast nog 40 flats zijn voor cliënten van het OCMW. Dit kapitaal zou het OCMW moeten gaan lenen. Over welk bedrag gaat het, welke zijn de leenvoorwaarden en waar vindt men dit terug in het financieel meerjarenplan ?

Het OCMW leent de 14.950.000 euro aan de bouwpromotor, die het kapitaal en intresten terugbetaalt op 30 jaar: welke voorwaarden en waar terug te vinden ?

Het OCMW gaat de eerste 15 jaar de zorgflats leasen en nadien ofwel huren ofwel kopen: welke zijn de voorwaarden van de leasing en liggen de huurvoorwaarden en/of koopsom reeds vast, minstens de parameters die de huursom of koopsom kunnen gaan bepalen, zoniet loopt men binnen 15 jaar het risico van een serieuze kater.

Men voorziet in een netto rentevergoeding van 3,5 % voor de obligaties “type I” zonder woonrecht. Dit betekent dat het OCMW jaarlijks 130.000 x 3,5 % = 4.550,- aan 25 pakketten of 113.750 euro dient te betalen! Waar wordt dit vermeld ?

Het OCMW stelt dat de 15 % onroerende voorheffing op de rente-uitkering die door haar wordt betaald op alle obligatiepakketten. Aangezien het woonrecht gelijkgesteld wordt met een rente-uitkering en wordt uitgedrukt in een percentage van de waarde van het obligatiepakket, moet de extra kost voor het OCMW jaarlijks geraamd worden op:

130.000,-euro x 3,5 % = 4.550,- x 15 % = 682,50,- x 45 (20 + 25) = 47.775,- euro
182.000,- euro x 3,5 % = 6.475,- x 15 % = 971,25,- x 50 = 48.562,50,- euro
Totaal 96.337,50,- euro. zijnde +/- een 100.000,- euro Waar wordt dit vermeld ?

Geachte Voorzitter, het lijkt ons logisch dat enige verduidelijking van deze jaarlijkse kost in het meerjarenplan zou moeten worden voorzien, om een juist beeld te vormen van de financiële implicatie die het “project zorgflats” op de jaarrekeningen in de toekomst zal vertonen. Onze fractie Vlaams Belang – VLOTT zal zich dan ook “onthouden” op de stemming van het meerjarenplan 2007 – 2012 opgesteld door het OCMW van Schoten.”


Bij punt 23 – asbestverwijdering plafond cafetaria - vroeg raadslid Bouciqué of de lage offerte van de uitvoerder geen gevolgen had voor de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de werken, en of een verschillende wetgeving tussen Vlaanderen en Wallonië niet in het voordeel speelt van de Waalse bedrijven. Schepen Empereur antwoordde dat dit laatste niet het geval was en verwees de interpellant voor de technische aspecten naar schepen Van Gastel die afwezig was.

Tenslotte vroeg raadslid Peleman uitleg bij een rekenfout in de meerkosten van de Rode Kruispost: dar was zomaar eventjes voor 15.590,61 € misrekend. Het college beloofde de geldigheid van de cijfers uit te pluizen.
September

Vaststelling Zoneringsplan riolen

Gazet van Antwerpen ging op 2 oktober wel erg kort door de bocht waar de krant schrijft dat Vlaams Belang dit goedkeurde. Onze fractie plaatste een aantal kanttekeningen bij dit plan en bij het riolenbeleid in het algemeen.

We geven u hieronder de tussenkomst van raadslid Mertens-de Bois:

Onze fractie stelt met genoegen vast dat er eindelijk vooruitgang te noteren valt in de sanering van onze waterlopen en in de rioleringsplannen. Weliswaar hebben twee Europese richtlijnen voor de nodige druk op de ketel gezorgd, de kaderrichtlijn water en de Europese richtlijn stedelijk afvalwater.

Vlaams Belang is ook blij dat er nu voldoende duidelijkheid gecreëerd werd voor bewoners die niet of nog niet op de riolering zijn aangesloten. Desalniettemin stellen we vast dat er nog heel wat vragen zijn bij de bewoners die zich in een rode zone bevinden waar geen riolering zal aangelegd worden. Dit blijkt uit de talrijke bezwaren en opmerkingen bij het openbaar onderzoek.

Onze fractie vraagt met aandrang – en dit in aansluiting met het advies van de milieuraad – alsnog om in zoveel mogelijk riolen te voorzien, desgevallend met relatief eenvoudig aan te leggen drukrioleringen om de moeilijkheden voor de bewoners in de rode zones zoveel mogelijk te beperken.

Voor de bewoners in de rode zones die een IBA moeten voorzien is de voorlichting door de gemeente onzes inziens alsnog ondermaats. Onze fractie pleit daarom voor een IBB door de gemeente: een Individuele Benadering van de Bewoners bij het aanpakken van hun saneringsplicht en het scheiden van hun afvalwater en hemelwater. Daarbij moet de gemeente duidelijk advies geven over alle kosten en baten die een verplichte IBA-zuivering met zich meebrengt, en dit aan alle bewoners met een bestaande of nog aan te leggen IBA. Het uiteindelijke doel moet zijn dat iedere burger gelijk behandeld wordt en dat bewoners van rode zones bv. niet het dubbele moeten betalen voor de zuivering van hun afvalwater.

Tenslotte wijzen wij erop dat de VVSG de gemeenten suggereert om IBA’s aan te schaffen en te verhuren aan de burgers. Daarmee zijn zowel de burgers, het milieu als de gemeenten gebaat. We denken in het bijzonder aan oudere burgers voor wie de zelfzuivering een grote zorg is. Tegelijkertijd is de gemeente dan verantwoordelijk voor de controle van het effluent en het goed functioneren van de installaties. De kwaliteit van de waterlopen staat of valt met een periodieke controle van de IBA’s.


De repliek waarmee schepen Adriaensen er zich van af maakte “ze moeten het maar gaan vragen op de milieudienst” komt erg goedkoop over. Volgens Vlaams Belang is er meer nodig om de bewoners ten dienste te zijn. De slogan “een gemeente op mensenmaat” waarmee de coalitie begin dit jaar in haar Beleidsnota 2007-2012 uitpakte raakt volgens ons met dit soort reacties zeker niet ingevuld.

Piet Bouciqué
Oktober

Vlaams Belang verlaat raadszaal uit protest

Traditioneel wordt het verslag van de vorige gemeenteraad bij elke eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan de raadsleden voorgelegd. Zo ook tijdens de gemeenteraad van oktober. De Vlaams Belang-Vlottfractie ging niet akkoord met de genotuleerde tekst over de deontologische code voor het gemeentepersoneel.

Tijdens de gemeenteraad van 27 september was hierover al pittig gediscussieerd. Vlaams Belang-Vlott vond het onaanvaardbaar dat er enerzijds passages over het privé tijdsgebruik van personeelsleden werden opgenomen terwijl men anderzijds te veel koudwatervrees had om resoluut te pleiten voor een hoofddoekenverbod.

Onze fractie diende dan ook een amendement terzake in. En toen werd het bizar… schepen Vissers beweerde plots dat er over het amendement niet gestemd mocht worden, vermits het enkel over een “aktename” ging. OK, men kan zich dan wel afvragen waarom het op de agenda van de raad verschijnt – normaal gezien zijn dit enkel punten die wel degelijk ter stemming moeten worden voorgelegd – maar dit houdt ook wel in dat er niet over de tekst an sich gestemd moest worden. Dat gebeurde dan ook niet. Tot zover de gemeenteraad van september.

Wat vermeldde nu het verslag van de zitting dat we in oktober voorgelegd kregen:

De Raad [……] Besluit: eenparig

Art. 1.- Akkoord te gaan met volgende deontologische code voor personeelsleden van de gemeente Schoten.

Art. 2.- Akkoord te gaan om alle personeelsleden een exemplaar van deze deontologische code te overhandigen en hun de bijhorende akkoordverklaring te laten ondertekenen.


Hier werd dus geschreven dat de voltallige gemeenteraad de code zou goedgekeurd hebben.

Een flagrante leugen ! Eén omdat er gewoon niet over te stemmen viel en twee omdat onze fractie uiteraard nooit zo’n tekst zou goedkeuren.

Toen fractieleidster Morel hiertegen protesteerde, was het even chaos bij de meerderheid. Morel stelde voor de tekst aan te passen, zich daarbij beroepend op artikelen 10 en 25 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Het voorstel van tekst luidde:

De Raad [….] Besluit: De raad heeft akte genomen van de deontologische code voor het gemeentepersoneel en neemt er akte van dat ieder personeelslid een exemplaar zal bekomen !

Sommigen leden van de meerderheid keken verveeld en herinnerden zich maar al te goed de feiten maar… ze werden teruggefloten door de meerderheid. Schepen Vissers loog pertinent en beweerde het woord “vaststelling” in de mond te hebben genomen in plaats van het woord “aktename”. Dit is niet enkel onwaar, bovendien blijft er het feit dat er wel degelijk geen stemming over de deontologische code had plaatsgevonden. De voorzitter van de raad wist het allemaal niet meer zo goed en besliste na ruggespraak met Vissers en de gemeentesecretaris onze aanpassing te verwerpen en tot de stemming van het verslag over te gaan.

Omdat zij geen circusartiesten zijn, beslisten onze fractieleden dan ook uit protest om niet verder deel te nemen aan dit circus en verlieten ze de raadszaal.

Vlaams Belang –Vlott zal nu klacht neerleggen bij de hogere voogdijoverheid. We zullen ook het Schotense personeel op de hoogte brengen van de werkelijke gang van zaken !

Artikel 25 van het Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad:

De notulen vermelden in chronologische volgorde het verloop van de vergadering, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de gemeenteraad geen beslissing genomen heeft.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.

De notulen vermelden niet in extenso de diverse tussenkomsten van de raadsleden. Een raadslid kan evenwel vragen om een voorgelezen tekst of zelf opgestelde samenvatting van zijn / haar interventie aan de notulen toe te voegen.


Gelet op Artikel 10 van het Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad:

Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering, bij de behandeling van het punt “goedkeuring verslag vorige zitting”, bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen. Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, staande de vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen, die in overeenstemming is met de beslissing van de raad.
November

Verslag vorige vergadering

Vlaams-Belang-Vlott kon zich over het verslag van de gemeenteraad van oktober niet uitspreken omdat we na punt 1 de vergadering hadden verlaten, bijgevolg onthielden we ons bij de stemming. Na enkele vragen om verduidelijking bij punten 5 (Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen), 6 (Begrotingswijziging 2007/2 Politiezone Schoten) en 7 (Aanpassing aankoopprogramma 2002-2007 brandweermateriaal) kwam het cultuurbeleidsplan 2008-2013 aan de orde.

Cultuurbeleidsplan 2008-2013

Fractieleidster Marie-Rose Morel hekelde enkele passages omdat ze de evidentie zelve zijn, onder meer waar vermeld werd dat alle culturele verenigingen en activiteiten moeten openstaan voor allochtonen. Tegelijkertijd dankte ze de opstellers van het plan voor het opnemen van enkele amendementen van onzentwege.

Lokaal beleidsplan kinderopvang 2008-2013

Bij de bespreking hiervan bleek dat dit adviesorgaan geen voorzitter heeft. Marie-Rose Morel stelde zich als ervaringsdeskundige prompt kandidaat.

Hernieuwing abonnementen periodieken

Bij dit punt kwam een voor Vlaams Belang oud zeer ter sprake. Fractieleidster Morel vroeg eindelijk eens enkele politieke tijdschriften zoals Meervoud, ’t Pallieterke of Journaal op te nemen in de lijst van periodieken en tijdschriften. Sp.a-cultuurschepen Vermeiren ratelde daarop het zinnetje af dat we al op talloze gemeenteraden van de voorbije 18 jaar te horen kregen: ‘er is geen vraag naar, u kan in de bib steeds een briefje invullen’ waarop Morel een bloemlezing gaf van de wél aanwezige magazines, gaande van boeddhistische tijdschriften tot holebimagazines, enkel een Vlaams tijdschrift ontbrak. Vermeiren herhaalde dat er geen vraag zou zijn naar dit soort van publicaties, in tegenstelling tot de andere aanwezige tijdschriften…

Onze fractie had hierop geanticipeerd en Marie-Rose Morel overhandigde de cultuurschepen prompt een cadeaucheque voor een gratis jaarabonnement op ’t Pallieterke. Vermeiren, gekend als rabiaat Vlaams Belanghater, kon niet anders dan de cheque aannemen en moest Morel zelfs de hand schudden. Applaus op de publieksbanken, de verbouwereerde schepen bracht de rest van de gemeenteraad verder door in stilzwijgen en met een beteuterd gezicht.

Weg- en rioleringswerken omgeving nieuw politiekantoor

Hier moest gestemd worden over een fikse meerprijs van 115.916 euro – ten laste van de gemeente en dus van de belastingbetaler – voor bestek en raming van weg- en rioleringswerken aan het nieuwe politiekantoor. Raadslid Bouciqué stelde de vraag of de extra kosten voor het saneren van de vervuilde opgegraven grond zouden verwerkt worden in het algemeen bodemsaneringsdossier. Bij de overdracht van de grond aan de gemeente had de intercommunale IGAO immers een bedrag van 1.960.000 euro vrijgesteld om alle kosten van de bodemsanering te dekken. In de akte staat letterlijk te lezen:

“Dexia bank heeft […] een bankwaarborg gegeven van 1.960.000 euro […] tot zekerheid van uitvoeren van […] bodemsanering van de percelen gelegen te Schoten […] of van andere dan genoemde kadastrale percelen indien uit bodemonderzoeken zou blijken dat de bodemverontreiniging zich verspreid heeft naar andere […] percelen.”

Schepen Empereur antwoordde dat ze het recupereren van de meerkosten zou regelen via een juridische procedure, wat totaal in tegenspraak is met het bodemsaneringsdecreet ! Vlaams Belang-Vlott tekende fel protest aan tegen deze gang van zaken, die de Schotenaren andermaal op kosten zal jagen.

Onderhoud gemeentelijke grasperken en groenstroken langs wegen

Schepen van Gastel kreeg van ons goede punten omdat hij bij deze agendapunten de eerlijkheid had te erkennen dat hij deze niet had voorbereid. De raad besloot tot verdaging.

Onemanshow

Op het einde van de raad kregen we nog een onemanshow van onze burgemeester geserveerd. In het lang en breed bracht hij het relaas van zijn inspanningen om geluidsschermen langs de E19 te laten installeren met steun van het Vlaamse Gewest. Eigenaardig was wel dat niet de bevoegde schepen deze uitleg deed !

pp


December

Vlaams Belang in de bres voor KFC Schoten SK

Tijdens de gemeenteraad van 20 december 2007 steunde de Vlaams Belangfractie de toekenning van een toelage voor KFC Schoten SK voor de al uitgevoerde renovatie van het chalet in het park; wij vroegen echter ook om de meerwerken aan het gebouw ten laste van de gemeente te nemen.

Uit het verslag aan de gemeenteraad dat de gemeentelijk werkopzichter opstelde m.b.t. deze werken bleek immers duidelijk dat de gemeente op vele ogenblikken in gebreke was gebleven bij de opvolging van dit dossier.

Laat ons even wel wezen: het gebouw is eigendom van de gemeente Schoten, die de afgelopen tientallen jaren niets in het gebouw geïnvesteerd heeft. Wanneer er zich problemen aan dit gebouw voordoen zou het dan ook niet meer dan logisch zijn dat de gemeente deze verbouwingen ten laste neemt.

Het feit dat de club nu zou moeten opdraaien voor de nalatigheid en desinteresse van de gemeente in deze is voor onze fractie dan ook niet aanvaardbaar. Integendeel, de gemeente zou blij moeten zijn dat toch iemand hier zijn verantwoordelijkheid nam.

Het bewuste verslag stelt duidelijk dat de uitgevoerde meerwerken wel degelijk samenhangend waren en noodzakelijk voor verdere ingebruikname. De hoogdringendheid van de werken was volgens de bouwopzichter dan ook terecht.

Had de gemeente misschien liever gezien dat enkele honderden jongeren het voetbalseizoen niet hadden kunnen aanvangen ?

Wij zijn in elk geval de mening toegedaan dat de meerderheid in dat geval nog een maller figuur had geslagen dan zij nu al doet.

Wat er ook van zij, de betrokkenheid van deze meerderheid bij het sportieve leven in Schoten lijkt ons enigszins selectief. De levensloop van dit dossier is daar het levend bewijs van.

In naam van de honderden jongeren die dankzij KFC Schoten SK aan een zinvolle tijdsbesteding doen, maar ook namens de talrijke Schotense supporters van de club vroeg Vlaams Belang de raad bijgevolg een amendement goed te keuren om het bedrag van de noodzakelijke meerwerken op te nemen in de eerstvolgende begrotingswijziging teneinde het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen. Het lijkt ons immers meer dan billijk dat een gemeentebestuur dat in gebreke blijft de gevolgen daarvan niet afschuift op de vereniging die hiervan het slachtoffer wordt.

Burgemeester en schepenen reageerden eerst zeer gepikeerd en afwijzend op dit voorstel, maar konden blijkbaar toch niet anders dan toegeven dat Vlaams Belang het hier wel degelijk bij het rechte eind had. Na heel wat onderling overleg en andere vijven en zessen besloot de meerderheid uiteindelijk zich dan toch maar neer te leggen bij ons voorstel, dat uiteindelijk unaniem werd goedgekeurd.

Of hoe het Vlaams Belang wel degelijk kan wegen op de politieke besluitvorming in onze gemeente !

Tim Willekens


Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx