Februari

Aankoop koffie Max Havelaar door de gemeente Schoten

Het college stelt voor om voortaan koffie met het label Max Havelaar of iets gelijkaardig aan te kopen in het kadervan de zgn. "eerlijke handel".
Max Havelaar is een merk dat deel uitmaakt van Oxfam en meerbepaald van Oxfam Fair Trade.
Oxfam Wereldwinkels mag dan al een vzw zijn, Oxfam Fairtrade is dat duidelijk niet. In de praktijk blijkt namelijkdat Oxfam Wereldwinkels zijn producten enkel en alleen afneemt bij Oxfam Fairtrade, wat van de Wereldwinkelsfeitelijke doorgeefluiken, met gratis personeel, voor de producten van Oxfam Fairtrade maakt. Doorgeefluiken diebinnen afzienbare tijd voor Oxfam van ondergeschikt belang zullen worden aan de supermarkten en andere verdelers viadewelke ze ook hun producten kunnen afzetten. Bovendien heeft Oxfam Wereldwinkels vzw een meerderheidsaandeel inOxfam Fairtrade cv en is in de statuten van dit commerciŽle bedrijf voorzien dat er dividenden kunnen uitgekeerdworden aan de aandeelhouders. Oxfam Fairtrade heeft namelijk goed betaalde directeurs - een mens verlaat immers nietzomaar een goede positie bij IBM, FNAC of Watco - en daarenboven 27 betaalde werknemers. Als het bedrijf doorgroeitin de commerciŽle wereld zal het werknemersaantal en de omzet, en bijgevolg normaal ook de winst, ongetwijfeldtoenemen. Dat maakt van Oxfam Fairtrade een marktspeler als een ander. En dat maakt van het "Max Havelaar logo" ofhet "biolabel" een commercieel label als een ander.

Onze voornaamste kritiek op Oxfam is dus dat het hier om een commercieel bedrijf gaat, met Max Havelaar alscommercieel label, en dat wij geen reden zien om als gemeente het ene bedrijf voor te trekken ten opzichte van hetandere. Wij stellen tevens dat voor ons de enige objectieve basis om een commercieel bedrijf boven een ander teverkiezen, een offerte is waarin prijs en kwaliteit de voornaamste rol spelen.
Wanneer toch besloten wordt om een symbolische daad te stellen, willen wij graag wijzen op het bestaan van een anderespeler op deze markt, zijnde Efico.
Efico had nog maar pas een persmededeling de wereld had ingestuurd om de organisatie aan het grote publiek voor testellen, of er kwam al felle reactie vanuit Oxfam, Max Havelaar en Vredeseilanden. Die vinden namelijk dat Efico deconsument misleidt door een variant op de term "fair trade" te gebruiken: "sustainable, fair & free trade", wat staatvoor "duurzame, eerlijke en vrije handel".
Efico stapt immers niet af van het vrijemarktprincipe ("fair & free trade"), wat volgens Hugo Rombouts, gedelegeerdbestuurder van Rombouts Koffie en tevens verdeler van een "fair trade"-koffie met het label Max Havelaar, net eenessentiŽle voorwaarde is voor "fair trade".
De Efico Foundation werkt dus niet volgens het Max-Havelaarprincipe. De Efico Foundation streeft naar duurzameontwikkeling om op die manier niet alleen - via hogere kwaliteitsnormen - hogere koffieprijzen voor de koffieboerenna te streven, maar ook een beter leefmilieu in de koffieproducerende landen en een betere toekomst voor de boeren enhun afstammelingen (onder andere door scholing).
Hoe gebeurt dit ? Efico financiert de certifiŽring van koffieplantages door onafhankelijke instellingen als deRainforest Alliance. Deze certifiŽring is gebaseerd op een aantal normen inzake duurzaamheid en vooral kwaliteit. Erwordt bijvoorbeeld gekozen voor zogenaamde schaduwkoffie, dit wil zeggen gekweekt in de schaduw van tropische bomen,wat de kwaliteit ten goede komt.
Doordat op de gecertifieerde plantages koffie van een betere kwaliteit geteeld wordt, kan deze koffie ook voor hogereprijzen verkocht worden aan koffiehandelaars. De winst die dankzij de kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd, isvanzelfsprekend voor de koffieboer.
Maar deze koffie van hogere kwaliteit wordt uiteindelijk door de koffiebranders, bijvoorbeeld in ons land, ookverkocht als koffie van superieure kwaliteit. Voor deze koffie is de consument bereid meer te betalen dan voor eenkoffie van mindere kwaliteit. Uit een marktonderzoek bij 800 Belgische koffiedrinkers tussen 15 en 65 jaar dat inaugustus van dit jaar werd uitgevoerd, bleek dat een op drie Belgen al eens "fair trade"-koffie had gedronken, maardat slechts ťťn op de tien van die mensen die koffie omschreef als ronduit lekker en vier op de tien als neutraal ofminder lekker. Van de mensen die geen "eerlijke" koffie meer wilden kopen, 47% van degenen die al eens"fair trade"-koffie kochten, gaf het merendeel de gebrekkige distributie, de hogere prijs en de schommelende ofminder lekkere smaak op als reden.
Nu krijgen de koffiebranders de gelegenheid op hun betere koffie het Efico Foundation Label te zetten. Gebruikersweten dan ook dat dit label niet alleen staat voor duurzaamheid en eerlijke en vrije handel, maar ook voor eenhogere kwaliteit. Voor het gebruik van dat label betalen de koffiebranders niets. Alleen verbinden ze zich ertoe eenbepaald bedrag (tussen 20 en 25 cent) per kilo verkochte koffie door te storten naar het Efico Fonds. Een van demerken die al over het Efico Foundation Label beschikt is Kachalķ, een duurderde koffie (de prijs ligt zo'n 45% hogerdan die van de gemiddelde Colombiaanse koffie) te koop bij Colruyt.
De gelden die in dat Fonds terechtkomen, worden dan weer gebruikt voor enerzijds certifiŽring van andere plantages, en anderzijds voor sociale en economische projecten. De koffiebranders kunnen zelf kiezen in welke door het Efico Fonds geselecteerde projecten ze hun bijdrage steken of ze kunnen het Efico Fonds voor hen laten kiezen. Met de verkoop van de Kachalķ-koffie (83 producenten exporteren samen 5 250 zakken koffie van de allerhoogste kwaliteit, wat van Kachalķ de succesvolste specialiteitenkoffie ooit ontwikkeld in Colombia maakt) werden tot dusver 30 gemeenschapscentra opgericht, waar onderwijsprogramma's gegeven worden voor vervolgopleidingen na het basisonderwijs. Verder werden de plattelandsscholen uitgerust met 30 bibliotheken, 30 labo's voor natuur- en milieustudie, schoolrapporten, schrijftafels, stoelen en auditoria. 126 onderwijzers werden opgeleid en 56 instructeurs voor de milieu- en natuurlabo's. De Efico Foundation zorgt dus voor een win-winsituatie voor de hele koffieketen. De koffieboer krijgt een meerprijsomdat hij een betere kwaliteit levert. De koffiegemeenschap krijgt door de investeringen van de Efico Foundation eengezonder milieu, betere werkomstandigheden, deugdelijk onderwijs, enz. De koffiehandelaar krijgt koffie van eenbetere kwaliteit toegeleverd en kan daar ook meer voor krijgen van de koffiebrander. De koffiebrander krijgt koffievan een betere kwaliteit toegeleverd, kan daar ook betere koffie mee branden en kan daar meer voor krijgen van deconsument. De consument krijgt betere koffie en kan, door te kiezen voor een koffie met het "sustainable, fair &free trade"-label van de Efico Foundation zijn steentje bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van dekoffieproducerende landen.
Koffie met dit label is niet alleen beschikbaar via Colruyt, maar ook reeds via enkele Vlaamse koffiebranders. Deze koffie zal misschien ook kunnen besteld worden via onze lokale handelaars. Op die manier wordt ook de discriminatie van de lokale middenstand opgeheven, waarmee we nog een dimensie toevoegen aan het systeem van de Efico Foundation.
Deze koffie zal dus niet alleen economisch en sociaal meer opbrengen maar vooral voor velen ook beter smaken...

Het college wenste hierop geen commentaar te geven.
Het is toch op zijn minst merkwaardig te noemen dat de VLD - die altijd zo te koop loopt met de vrije markt economie - hier de voorkeur geeft aan "fair trade" i.p.v. aan "fair & free trade". Hun uitleg hiervoor: "Tja, we kunnen niet anders omdat dit al deel uitmaakte van het bestuursakkoord dat wij met de meerderheidspartijen hebben ondertekend"...

Het deed me denken aan de wijze raad die de meeste mensen van thuis uit meekrijgen, namelijk van nooit iets te ondertekenen alvorens het goed te hebben bestudeerd...

Toelage voetbaltornooi MSC AHLAN

Uit de collegebesluiten van 31 januari konden wij vernemen dat de Schotense meerderheid zijn medewerking verleent aan een voetbaltoernooi op initiatief van de Antwerpse vereniging MSC Ahlan, die zich naast voetbal bezighoudt met het geven van Arabische taal- en cultuurlessen aan jongeren.

Graag hadden wij vernomen waarom het college materiŽle steun toezegt aan een Antwerpse vereniging terwijl verschillende Schotense projecten niet op steun van de gemeente kunnen rekenen.
Is het college niet van mening dat Schotense initiatieven de voorkeur moeten krijgen op niet-Schotense initiatieven?
Welke criteria worden hiervoor door het college gehanteerd?

Een enorm gepikeerde schepen Vissers (CD&V) ging onmiddelijk in de verdediging en begon een heel relaas over de geschiedenis en de doelstellingen van de betrokken vereniging in een poging de aandacht af te leiden van de essentie van mijn vraag, die nochtans heel simpel was: waarom wordt een Antwerps project voorgetrokken op verschillende Schotense projecten?
Het enige argument dat de schepen hierop kon geven was het volgende: "Het is een multicultureel project en dus bevorderlijk voor de omgang tussen de Marrokaanse en de Vlaamse gemeenschap."

Wel, schepen Vissers, dit argument is een regelrechte kaakslag voor de vele Schotenaars die zich wekelijks of zelfs dagelijks inzetten om ervoor te zorgen dat hun Schotense club of vereniging het hoofd boven water kan houden!
Mijn boodschap aan u is dan ook de volgende: zorg ervoor dat u schepen wordt in Antwerpen, waar u naar hartelust Antwerpse verenigingen kan steunen zonder daarvoor het geld van de Schotense belastingbetaler te gebruiken!

Motie inzake de aantasting van de vrije meningsuiting door Moslims

Naar aanleiding van het publiceren van een aantal cartoons in Europese kranten over de profeet Mohammed en de hevige, zelfs criminele reacties van sommige individuen en organisaties in de moslimwereld, leggen wij volgende motie voor aan de gemeenteraad van Schoten:

De gemeenteraad is van mening dat:

 1. Gelet op het feit dat de scheiding van kerk, staat en rechterlijke macht een grondwettelijk gegeven is in elke West-Europese democratische maatschappij.
 2. Overwegende dat daarom het recht op de vrije keuze van godsdienst niet kan en mag verward worden met het democratisch recht op vrije meningsuiting van Europeanen in Europa.
 3. Overwegend dat het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting ook het recht omvat om d.m.v. tekeningen kritiek te leveren over welk maatschappelijk, filosofisch of religieus standpunt dan ook. Het recht van meningsuiting is een geheel recht, zelfs het gedeeltelijk verbieden ervan is censuur waardoor dit recht vervalt en de democratie aangetast wordt.
 4. Overwegende dat vrije meningsuiting een fundamentele basisvereiste is voor een maatschappij waar ieder mens zich maximaal kan ontwikkelen welke ook zijn filosofische of religieuze standpunten mogen zijn.
 5. Overwegende dat reageren door het plegen van criminele feiten (zoals het in brand steken van ambassades), gepleegd tegen een of meerdere soevereine staten, strafbaar is in Europa.
 6. Overwegende dat de UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS stelt dat:
  ARTIKEL 2
  Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of status.
  ARTIKEL 19
  Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
 7. Overwegende dat vrije meningsuiting ook een belangrijk recht is voor de moslims in Europa en dat ze daardoor ook zelf kritiek kunnen en mogen uiten in alle democratische landen, zonder echter tot criminele feiten over te gaan.
 8. Gelet op het feit dat een grondwet en een universele verklaring van de rechten van de mens in zich aanpasbaar zijn, zelfs op het vlak van de definitie van vrije meningsuiting. Hiervoor moet echter wel dezelfde democratische en wetgevende weg bewandeld worden die de goedkeuring en aanvaarding van deze handvesten ook tot stand hebben gebracht.
  Indien men dit niet doet en via geweld reageert zet men zich bewust buiten de wettelijkheid en buiten de internationale gemeenschap.
Besluit:
Om al deze redenen vindt de gemeenteraad van Schoten, namens de bevolking van haar inwoners, de criminele acties van sommige individuen en organisaties in de moslimwereld verwerpelijk. Dit is strijdbaar met de vrije meningsuiting, ťťn van de basisprincipes van elke democratie, van elke grondwet en van de universele verklaring van de rechten van de mens.
Deze motie wordt als signaal door de gemeente Schoten verstuurd naar de Vlaamse en de federale regering, de provincie en kenbaar gemaakt aan de inwoners van de gemeente.

Het leuke aan deze motie is dat ze niet van onze hand komt, maar wel van deze van Jaak GabriŽls, de VLD-burgemeester van Bree. We waren dan ook benieuwd naar het stemgedrag van de VLD hieromtrent.

Dat was echter buiten burgemeester Hendrickx gerekend, die zijn democratisch gehalte alle eer aan deed door een stemming te vragen over "het besluit om niet te moeten besluiten". U leest het goed. Dit is een trucje dat de burgemeester toepast om te voorkomen dat er verdeeldheid in stemmen zou ontstaan binnen de meerderheid. Wanneer men besluit om niet te besluiten komt dit er enkel en alleen op neer dat men weigert van het achterste van de tong te laten zien en dus te laf is om een standpunt in te nemen.
De meerderheid besloot dan ook, of wat had u gedacht, van niet te besluiten.

Maar het mooiste moest nog komen:
Raadslid Vermeiren (SPa) was blijkbaar onder de indruk van de massale persaanwezigheid en hield als toekomstig lijsttrekker zijn eerste tussenkomst van de ganse legislatuur. En wat voor ťťn!
Mijnheer Vermeiren vond het nodig ons een lesje in democratie te komen geven door te stellen dat het Vlaams Belang even onverdraagzaam is als de brandstichtende moslims en trachtte dit aan te tonen op basis van volgende argumentatie:
"Filip Dewinter en Karel Dillen hebben destijds een rechtszaak aangespannen tegen GAL die een cartoon van hen maakte. Frank Vanhecke diende al klacht in tegen een culureel centrum wegens het bezoedelen van zijn naam. Rob Verreycken en Marie-Rose Morel dienden al een klacht in tegen Deng wegens het verspreiden van stickers voorzien van de tekst: "zeik op mij" met daarop de afbeelding van Filip Dewinter. U bent dus al even onverdraagzaam".

Mijn antwoord aan deze moraalridder was kort en bondig:
"In een democratie kunnen mensen voor hun rechten opkomen via de rechtspraak. Dat is iets heel anders dan het plegen van criminele feiten. Mijn vraag aan u is dan ook de volgende:
Hebben Filip Dewinter en Karel Dillen destijds het huis van GAL in brand gestoken?
Heeft Frank Vanhecke het betrokken cultuurcentrum in brand gestoken?
Hebben Rob Verreycken en Marie-Rose Morel het redactielokaal van Deng in Brand gestoken?"

De reactie van de SPa-fractie hierop? Stalen gezichten en een ijzige stilte...

Maart

Politiereglement

Op maandag 6 maart 2006 om 09.45 uur begaf ik mij naar het politiebureau van Schoten.

Daar stelde ik de vraag of ik het politiereglement hier kon verkrijgen. De vriendelijke en beleefde bediende antwoordde mij na een intern telefoontje dat het politiereglement te raadplegen is op de gemeentelijke webstek. Men kan het zelfs afprinten. Maar, zegde deze bediende, het is mogelijk dat het politiereglement te verkrijgen is in het gemeentehuis.

Op naar het gemeentehuis. Daar aangekomen stelde ik dezelfde vraag aan de vriendelijke dame aan de balie en deze vertelde mij dat het politiereglement te verkrijgen wasÖÖ op het politiebureau.

Dus even de Schotense webstek geraadpleegdÖ En wat vertelt de gemeentelijke webstek ?

"In 1996 werd het gemeentelijk politiereglement bijgestuurd. Het is een bundel afspraken over wat wel en niet mag in de gemeente. Alle regels werden netjes samengebracht in een brochure. Deze brochure kan men gratis afhalen op het politiebureau tijdens de openingsuren van het secretariaat".

Vraagje.

Waar kan de Schotenaar terecht voor deze gratis brochure ?

Jos Meeus
raadslid
Juni

Het Vlaams Belang pleit voor een invoering van fuifcheques in onze gemeente, en heeft daarom het volgende voorstel uitgewerkt:

Een fuifcheque is een financiële ondersteuning van het gemeentebestuur voor de organisatie van een fuif in Schoten. De cheques zijn bedoeld om het huren van een tent of locatie deels te financieren. Ook eventuele kosten voor sanitaire voorzieningen en/of beveiliging mogen hierbij worden gerekend.

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, minstens 4 weken op voorhand. De aanvraagformulieren kunnen worden verkregen op de jeugddienst en zijn eveneens te downloaden van op de gemeentelijke webstek.
Dit formulier dient vervolgens terugbezorgd te worden aan de jeugddienst.
De aanvraag wordt geadviseerd door de jeugddienst en het college kent de fuifcheques toe.
Bij gebrek aan voldoende middelen kan het college beslissen om een aanvraag niet goed te keuren of de middelen slechts gedeeltelijk uit te keren, met het oog op een eerlijke verdeling tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven.

Per jaar wordt maximum 2500 uitgetrokken voor de fuifcheques.
Een fuifcheque bedraagt 125 euro.
Per fuif kunnen maximum 2 fuifcheques worden aangevraagd.
Het uitgekeerde bedrag kan niet hoger zijn dan de werkelijke kosten voor het huren van een tent of een locatie inclusief de eventuele kosten voor sanitaire voorzieningen en/of beveiliging.
Per jeugdwerkinitiatief kunnen maximum 3 fuifcheques per jaar verkregen worden.
Een fuifcheque is niet cumuleerbaar met andere gemeentelijke subsidies voor hetzelfde evenement.
De fuifcheques worden uitbetaald na afloop van de activiteit en na het terugsturen van de cheques mits voorlegging van de nodige kostenbewijzen.

Als blijkt dat de toegekende cheques niet werden aangewend voor het organiseren van een fuif, of als de fuif niet heeft plaatsgevonden zoals oorspronkelijk werd aangevraagd, behoudt het college zich het recht voor om de uitbetaalde cheques geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Dit terug te vorderen bedrag kan eventueel worden ingehouden van andere uit te keren bedragen aan het jeugdwerkinitiatief.
Bij misbruik of bewuste onregelmatigheden zal het betreffende jeugdwerkinitiatief worden uitgesloten gedurende 1 volledig werkjaar.
Voorwaarden:
 1. De fuif moet toegankelijk zijn voor iedereen;
 2. de fuif moet gepromoot worden in de streek;
 3. als men een fuif organiseert, moeten de buurtbewoners daarvan minstens schriftelijk op de hoogte worden gebracht;
 4. er moet voldoende parkeergelegenheid zijn voorzien;
 5. de organisator beperkt in maximale mate het nachtlawaai;
 6. op de affiche van de fuif moet het logo van de gemeente Schoten opgenomen worden, met daarbij de vermelding "met de steun van de gemeentelijke fuifcheques".
Met dit voorstel wil het Vlaams Belang het verenigingsleven in de eigen gemeente stimuleren. Fuiven in de eigen gemeente bespaart immers heel wat weekendongevallen.

De meerderheid onthaalde dit voorstel zeer positief en schepen Vissers beloofde werk te zullen maken van het door ons voorgestelde concept. De kans is dan ook zeer reëel dat de fuifcheques te verkrijgen zullen zijn tijdens de volgende legislatuur.!
Zelfs Groen! complimenteerde ons met het voorstel, zij het niet met zoveel woorden. U ziet het: de wonderen zijn de wereld nog niet uit...
Wonder of niet, wij zijn in elk geval verheugd de Schotense verenigingen hiermee een hart onder de riem te hebben kunnen steken!

Tim Willekens, gemeenteraadslid

Juli

Vernieuwbouw/nieuwbouw Sint - Cordulastraat 10: Lot Bouwwerken

Geachte lezer dit is een hele boterham voor een titel maar het betekent tevens een hele hap in de geldbeugel van de belastingbetaler.
Hou u stevig vast aan de takken van de bomen!!!
Raming der werken: 1.830.808,18 euro excl. BTW
Toewijzingsbedrag goedgekeurd door deze meerderheid CD&V- NVA, VLD, Spa en Groen.
Maar liefst 2.453.225,48 euro excl. BTW dit is een verhoging van 34%.

De verantwoording die de burgemeester gaf tart elke verbeelding.
 1. De fors gestegen prijs van het staal wegens de spectaculaire economische groei van China. (Dit weet men al jaren)
 2. De aanwezigheid van asbest (dit wist men ook!!)
 3. Men had maar 1 deur voorzien met brandwerend laminaat en het moeten er 6 zijn.

Maar, vertelde de heer burgemeester, dit gebouw komt de synergie van het gemeente personeel ten goede. Geachte lezer, dit slaat echter op niets. De burgemeester is niet verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. De heer Pauwels (VLD? NVA?) is schepen voor personeelszaken. Deze kameleon blinkt uit in het niet aanwezig zijn op het schepencollege en gemeenteraad waar hij zich steeds laat verontschuldigen. MAAR strijkt wel degelijk de vergoeding op van een schepenambt.

Beste Schotenaar het zijn CD&V- NVA, VLD, Spa, en Groen die verantwoordelijk zijn voor deze blundervan formaat: zij hebben dit goedgekeurd in de gemeenteraad. Zij fezelden wel met enen piepstem dat het toch zoveel was maar blijven toch akkoord gaan met deze 34% verhoging.

Het Vlaams Belang blijft bij zijn standpunt en zegt neen tegen dit project.

Jos Meeus, Fractieleider


December

GPS - DIEFSTALLEN

In november 2006 vernemen wij via de pers en de gemeentelijke webstek Schoten dat een diefstallen plaag Schoten heeft geteisterd, 70 autodiefstallen zijn er te betreuren.

Waarom zo'n laattijdige mededeling vraagt het Vlaams Belang zich af. Uiteraard met ons slecht karakter vermoeden we dat dit vermoedelijk te maken heeft met de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Graag verneemt het Vlaams Belang hoeveel GPS diefstallen er per maand zijn gebeurd.

Waarom heeft de politie de burger zo laat geïnformeerd ?

En is deze informatie wel toereikend ? Via de pers vernemen wij dat er een toestel op de markt is dat wanneer een GPS, laptop of digitaal fototoestel, al dan niet zichtbaar in de wagen opgeborgen, kan registreren.

COGELSPARK

Een wandeling door het Cogelspark heeft toch onze wenkbrauwen doen fronsen.

Wij stellen vast dat dit park stiefmoederlijk wordt behandeld door deze coalitie.

De kegelvormige piramides staan op instorten. Deze piramides, die bezet zijn met vlak geslepen kasseien, zijn praktisch totaal verwoest. Dit zet nog aan tot meer vandalisme.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook om in de volgende begroting het herstellen van deze piramides te voorzien.
toch mooi     aanzet tot vandalisme     prestigeproject?

Jos Meeus, Fractieleider


Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx