Januari
De gemeenteraad van 27 januari telde 16 agendapunten, die tot weinig discussies leidden.

Het ging vooral om aktenames, erelonen, toekenningen van toelagen aan Schotense verenigingen en raden, huurovereenkomsten en dergelijke meer.

Het Vlaams Belang keurde alle 16 agendapunten goed.
Februari

Gemeentelijk politiereglement

Artikel 86.
Wie beweert dat een gemeenteraad bij definitie saai is, vergist zich. Het gaat er soms, héél soms, vrolijk aan toe. Jos Meeus zorgde deze keer voor heel wat hilariteit (en binnenpretjes bij onze fractie) door met een uitgestreken gezicht en onschuldige stem te vragen hoe hij het woordje "onverwijld" moest interpreteren in artikel 86 van het politiereglement. (Iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of laten bevuilen, is verplicht deze ONVERWIJLD te reinigen.) Want na de "onverwijlde" eis tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde door de Vlaamse regering was het hem niet meer duidelijk.
Betekent "onverwijld" : binnen enkele maanden? Jaren? Met Sint Juttemis? Nooit? vroeg Jos.
Volgens de burgemeester betekent "onverwijld" hier in Schoten echter direct, dadelijk, sofort, tout de suite..... Het is maar dat de wakkere burger het weet.....

Na dit duidelijk antwoord schakelde Jos onverwijld over naar artikel 90.
Uitbaters van frituren of andere gelegenheden, die waren verkopen bestemd om in de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden,zijn namelijk verplicht de omgeving van hun inrichting rein te houden. Jos las in het gemeentelijk magazine van maart 2004 : "De frituuruitbater van het marktplein zal de omgeving in een straal van 100m rondom de frituur, zelf van zwerfvuil, friet en mayonaise moeten vrijhouden. In het geval de friturist deze taak zou verwaarlozen en de gemeentediensten toch moeten uitrukken om het marktplein schoon te maken, dan zullen de kosten hiervan worden doorgerekend aan de uitbater."
Geldt deze verplichting ook voor de winkelketens gelegen aan de Winkelstap en de Bredabaan? vroeg Jos zich af. Er is een grootwarenhuis dat zijn vuilbakjes van de parking heeft verwijderd en waar de vuilniscontainers blijven open staan met alle gevolgen van dien o.a. weggewaaid vuil tot ver in de omgeving en tot in de tuinen van de naaste buurtbewoners.
Jos wou dan ook weten welke acties het schepencollege hier ging ondernemen.

Politiebegroting 2005

In het verslag van de Korpschef van 17.10.2004 las Jos het volgende.
"Het bureel kon tot op heden niet gesloten worden, daar de brandweeroproepen nog steeds geactiveerd dienen te worden vanuit het politiebureel. De onderhandelingen met de brandweeroverheid en de hieruit volgende aankoop van een ander oproepsysteem zijn in een vergevorderde fase en nog voorzien op de brandweerbegroting van dit jaar.
Jos stelde vast dat dit niet was gebeurd in 2004 en dat er niets van te merken viel op de begroting 2005.
Jos gaf nog een reactie van het Vlaams Belang op dit verslag:
Wat betreft de verdubbeling van de nachtpatrouille van zondag tot en met donderdag en de sluiting van het politiebureel 's nachts tijdens deze dagen, volgt het Vlaams Belang het standpunt van de korpschef. Vroeger onderzoek wees namelijk uit dat er in de nachten van zondag tot donderdag gemiddeld één burger 's nachts fysisch naar het politiebureel komt, en dan nog steeds voor een niet dringende klacht. Kortom de capaciteit, die 's nachts op het bureel aanwezig is, kan beter ingezet worden op de plaatsen waar het nodig is.
Eén van de pluspunten van de voortdurende aanwezigheid op het bureel van politiemensen 's nachts is natuurlijk het feit dat er nooit kan worden ingebroken. Ons oud politiegebouw met al zijn uitbouwen en containers leent zich uitermate goed voor ongewenste bezoekers. De Vlaams Belang fractie merkte dit al eerder op.. Uit het politieverslag blijkt dat het wenselijk is om, alvorens het bureel effectief wordt gesloten 's nachts, technopreventief één en ander te doen: bv. door alarmen plaatsen in een beperkt aantal zones.
Het Vlaams Belang vraagt dan ook om het technopreventief advies van 14/07/04 uit te voeren zodat er effectief meer blauw op straat is tijdens de nacht en om deze onkosten te voorzien op de begrotingen van de politie en de gemeente. Het Vlaams Belang is van mening dat onze agenten op straat thuishoren in plaats van achter een bureel. Het Vlaams Belang vraagt wel om deze nachtelijke sluiting grondig te ëvalueren na enkele maanden.
Verder is het Vlaams Belang van oordeel dat de politie beter zou moeten communiceren met de bevolking. Het is goed dat er aan diefstalpreventie wordt gedaan maar de bevolking heeft ook recht op een correcte informatie qua verkeersveiligheid en woninginbraken en ze moet ook weten wie hun wijkinspecteur of wijkagent is.
Het Vlaams Belang is van oordeel dat als men op geregelde tijdstippen de Schotenaar informeert, deze alert blijft. En het is de opdracht van de politici om de juiste middelen aan te reiken opdat onze agenten hun taak naar behoren kunnen uitoefenen.

Namens de fractie
Jos Meeus, fractieleider


Maart

Begrotingswijziging 1/2005- gewone en buitengewone dienst

Het Vlaams Belang vroeg om dit agendapunt te verdagen. De leden van de Vlaams Belang fractie, die niet over e-post beschikken, hadden geen verslag van de begrotingscommissie gekregen en dit document behoort wettelijk bij elke begroting, ook een begrotingswijziging.

De gemeenteraad ging hier niet op in. Sommigen zijn meer gelijk voor de wet dan anderen.

Jaarverslag 2003 politie

Fractieleider Jos Meeus vroeg zich in de gemeenteraad van 24 maart 2005 af waar het jaarverslag 2003 van de politie toch blijft. In de gemeenteraad van 30 september 2004 stelde hij al dezelfde vraag en de burgemeester antwoordde dat dit verslag werd opgevraagd.

De maanden gingen voorbij................ langzaam vergleden de dagen............... maar een jaarverslag???? Neen.....

Een jaarverslag is niet verplicht, riep de burgemeester op 24 maart en hij zwaaide met een veiligheidsplan. En de politie publiceerde vlug op de webstek van de gemeente een tweede zonaal veiligheidsplan. Maar een jaarverslag? Neen! Te boeiende lectuur voor de oppositie vermoedelijk.


Mei
Voor de Schotense bewoners van De Zeurt, Laarsebeekdreef, Botermelkdijk, Legerbaan, Houtvestdreef, Kempensedreef en Sint-Hubertusdreef staat het vast dat er nooit een riolering zal geplaatst worden. Die bewoners zijn verplicht een individuele waterzuiveringsinstallatie te installeren voor 1 augustus.

In het collegeverslag van 12 april 2005 lees ik dat er in Kasterlee, Kapellen-Op-Den-Bos proefprojecten lopen met drukriolen. De gemeente zou over deze lopende proefprojecten communiceren met de hierboven vermelde Schotenaren. Het Vlaams Belang vraagt nu hoever het staat met het project drukriolen en wat de gemeente nu gaat ondernemen.

Zijn deze bewoners verplicht een waterzuivering te bouwen of worden het nu drukriolen? Wij zijn van oordeel dat het hoogtijd wordt om in dit dossier eindelijk een beslissing te nemen: ofwel waterzuivering of wel drukriolen. Het Vlaams Belang betreurt ook dat men zo laat met die drukriolen voor de dag is gekomen.

Jos Meeus
Raadslid
Juni

VLD neemt bevoegdheden schepen Pauwels af

Het Vlaams Belang protesteert met klem op de nieuwe bevoegdheidsverdeling binnen het Schotense college van Burgemeester en Schepenen.

Naar aanleiding van het vertrek van VLD eerste schepen Peter Pauwels, worden al zijn bevoegdheden – op één na – overgeheveld op beide overblijvende VLD schepenen, zodat zij een soort van “super” schepen portefeuille krijgen.

Dit heeft tot gevolg voor de Schotenaar, dat door deze overmatige concentratie van bevoegdheden een kwalitatief minder bestuur zal krijgen, terwijl de Schotense belastingbetaler anderzijds 3.553,91 euro per maand moet betalen voor een een schepen die slechts 1 bevoegdheid heeft. Een volledig scheefgetrokken situatie, waar de burger wederom het slachtoffer wordt van de interne strubbelingen in een politieke partij.

Het Vlaams Belang betreurt deze situatie dan ook ten zeerste en zal het college op de gemeenteraad van 30 juni met aandrang verzoeken deze bevoegdheidsverdeling te herbekijken en erover te waken dat elke schepen een gelijkwaardig takenpakket krijgt.

De bekommernissen van de Schotense bevolking hebben voor het Vlaams Belang voorrang op allerhande partijpolitieke machtsspelletjes en broedertwisten binnen deze meerderheid van VLD, CD&V en SP.a.

Voor het Vlaams Belang geldt in deze enkel het Belang van de Schotenaar.

Zeer schrijnend om zien was dat uitgerekend schepen Pauwels de zaal verliet toen dit punt aan bod kwam. Een duidelijkere bevestiging van de onderlinge meningsverschillen binnen het college konden wij ons dan ook niet inbeelden.
De fractievoorzitters van CD&V, Groen! en VLD wilden zich hierover niet uitspreken.
De Sp.a verweet ons dan weer van zout te willen strooien in opengereten wonden.
Hoezo? Welke wonden?
Volgens de burgemeester is immers alles peis en vree binnen het college...
Begrijpe wie begrijpe kan!

Blindsurferlabel gemeentelijke webstek

Reeds enige tijd beschikt de gemeente Schoten over een webstek met heel wat nuttige, interessante en leerrijke informatie.

Tenminste voor wie die informatie kan lezen. Voor de meeste gebruikers van het internet vormt dit geen probleem. Maar indien daaraan niet speciaal aandacht wordt geschonken, is een webstek moeilijk tot helemaal niet toegankelijk voor mensen met een leeshandicap of visueel gehandicapte internetgebruikers.

Het werken met een computer op zich vormt voor deze gebruikersgroep geen probleem. Technische hulpmiddelen zoals vergrotingsprogramma's, spraakweergave, brailleleesregels, het gebruik van sneltoetsen in plaats van de muis, speciale "browsers", … zorgen daarvoor.

Het Vlaams Belang vindt het vanzelfsprekend dat de informatie op de webstek toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor personen met een visuele handicap. Immers, ook voor hen is de webstek een nuttige, interessante en leerrijke bron van informatie.

Daarom vraagt het Vlaams Belang dat het gemeentebestuur er zich toe verbindt om de webstek door de sturen naar "Blindsurfer Screening". Daar wordt stap voor stap de webstek overlopen en tevens nagegaan of de pagina's toegankelijk zijn voor visueel gehandicapten. Er wordt een "screening"-resultaat opgesteld, eventueel aangevuld met tips en oplossingen voor bestaande toegankelijkheidsproblemen.

Indien de doorlichting negatief is, ontvangt het gemeentebestuur een lijst met mogelijke oplossingen om de problemen die visueel gehandicapten ondervinden, op te lossen. Het gemeentebestuur kan dan op basis van die onderbouwde informatie het webstekproject bijsturen.

Indien deze doorlichting positief is, ontvangt onze webstek het "Blindsurferlabel". Visueel gehandicapten weten dan dat zij ongehinderd de webstek kunnen bezoeken.

Zal het gemeentebestuur op dit voorstel ingaan?
Zo ja, binnen welke termijn?
Zo neen, waarom niet?

Schepen Empereur aanvaardde dit voorstel van het Vlaams Belang en zal nog deze week de nodige stappen nemen in het overleg met de dienst informatica en de webstekbeheerder van de gemeente.
Waarvoor onze dank én deze van de visueel gehandicapten en slechtzienden!

Vlaams Belang betreurt naamkeuze Schoten Mail

Het nieuwe werkcentrum voor onze postbodes, dat zich op de Wijtschotbaan bevindt, kreeg als nieuwe naam "Schoten Mail".

Het Vlaams Belang betreurt deze Engelse naamkeuze ten zeerste en vraagt de gemeenteraad, wiens burgemeester jaarlijks "De Gulden Spoor" uitreikt, een schrijven te richten aan De Post met het verzoek te opteren voor een Nederlandstalige naam.

De burgemeester ging tot onze grootste verbazing in op onze vraag en zal een schrijven richten naar de Post...we zijn benieuwd!

Excuses aan Voorschoten n.a.v. uitspraken Karel De Gucht

Schoten onderhoudt internationale betrekkingen met enkele zogenaamde jumelagegemeenten. De bedoeling hiervan is ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaar te steunen.

Eén van deze jumelagegemeenten is het Nederlandse Voorschoten. Sinds 1966 vonden reeds ontelbare uitwisselingen plaats tussen zowel gemeentelijke diensten, raden als verenigingen.

Onlangs liet Federaal Minister voor Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zich minachtend uit over de Nederlandse Minister-President Jan Peter Balkenende door hem "een stijfburgerlijke Harry Potter zonder charisma" te noemen.

Het Vlaams Belang verzoekt het gemeentebestuur dan ook met aandrang een schrijven te richten aan de burgemeester en het college van wethouders van Voorschoten, waarin de gemeente Schoten duidelijk afstand neemt van de uitlatingen van onze Minister voor Buitenlandse Zaken.

De burgemeester trad onze mening terzake bij, maar zal geen initiatief nemen daar de samenwerking tussen beide gemeentes onlangs door Voorschoten werd opgezegd. Volgens de gemeentelijke webstek is de jumelage echter nog steeds een feit...

Nieuwbouw/verbouw gemeentehuis - De Kaekelaar

Het Vlaams Belang heeft zich van bij de aanvang gekant tegen dit project en wel om volgende redenen:

  1. Andere projecten, o.a. nieuw politiekantoor en sporthal moeten voor ons zeker voorrang krijgen. Dit politiekantoor zal zeker een bom duiten kosten, maar beter daarin besteden dan in minder belangrijke projecten. Ons politiekorps heeft jarenlang in erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Het verdient beter!
  2. De financiële toestand van onze gemeente is toch niet zo schitterend dat tegelijk dit dure project kan verwezenlijkt worden. De laatste jaren was het noodzakelijk de belastingen drastisch te verhogen om het verlies aan inkomsten, o.a. van de intercommunales, te compenseren. Ook de uitgaven stegen sterk omdat de federale regering hoe langer hoe meer verplichtingen doorschuift naar de gemeenten. Voor het Vlaams Belang is het dan ook onverantwoord om de schuldenberg van de gemeente nog te verhogen.
  3. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat het verkiezingsjaar 2006 hier een grote rol speelt! Nog vlug enkele grote projecten opstarten, die een bom geld kosten, en dan - als klap op de vuurpijl - lezen we in de Bode van Schoten dat de belastingen zouden verminderen! Hoe dat moet verwezenlijkt worden is ons een raadsel, maar dat probleem wordt rustig doorgeschoven naar de volgende coalitie! Die gift van 500.000 euro van het OCMW, dan nog verwezenlijkt door "ontvangsten van heel wat achterstallige rekeningen met hoge bedragen van de hogere overheid" (dus éénmalig!) heeft het college blijkbaar tot euforie gebracht. Dit bedrag is echter een peulschil in vergelijking met de hoge kosten.
  4. Want, en dit is dan ons laatste maar niet het minste argument om dit project niet goed te keuren, de raming is "voorlopig" bijna 2.700.000 euro (of een kleine 110.000.000 oude belgische franken). En we zeggen hier wel degelijk "voorlopig". Het geval van de Kaekelaar indachtig, waar we begonnen met een raming van 60.000.000 BEF om uiteindelijk bijna op het dubbele uit te komen, doet ons hier ook vrezen voor een uiteindelijk gevoelige verhoging.
Redenen genoeg dus voor het Vlaams Belang om dit ontwerp niet goed te keuren.

Lutgard de Bois
September

Aankoop kunstwerk

Kunst en cultuur zijn voor de mens en de samenleving een kostbaar goed en het Vlaams Belang is dan ook zeer tevreden met de beslissing van de gemeente om - na 2 besparingsjaren - opnieuw een actief aankoopbeleid voor kunstwerken te voeren.

We zijn blij dat we vanaf nu niet meer hoeven te besparen want de gemeentelijke overheid heeft een belangrijke taak als beschermer van het cultureel erfgoed. Jaar na jaar geven de Schotenaars vorm aan hun dorp en wordt er geschreven, gedicht, gecomponeerd, gebeeldhouwd, geschilderd en gebouwd. Onze identiteit wordt ontleend aan al wat zo tot stand wordt gebracht en hierop mag men niet besparen.
Van de Kunstenraad verwachten we dat hij op zoek gaat naar een kunstenaar met een eigen taal en visie, die een kunstwerk met een tijdloos karakter creëert , passend bij de locatie en aansluitend bij de kunstbeleving van de bevolking.

Beschikt de gemeente trouwens over een volledige inventaris van alle kunstwerken, die ze bezit?

En nog een vraag: van op het binnenhof van de OCMW campus werd - om veiligheidsredenen - een kunstwerk verwijderd. Welke plannen heeft de gemeente met dit kunstwerk?

Ghislaine Peleman.

Politie op het wegverkeer

Omgeving muziekacademie. Op vraag van ons raadslid Jos Meeus.

Waarom wordt hier geen 30 km/uur zone ingericht?
Deze school telt meer dan 1000 leerlingen!


December

Gemeentebegroting 2006 en Financieel meerjarenplan 2006 - 2009

Bij de onroerende voorheffing zien wij een minder inkomsten van € 1.620 958 ten gevolge van de verlaging van de gemeentelijke opcentiemen van 1400 opc. naar 1175 opc. Deze verlaging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de gemeentelijke heffing voor de sanering van het afvalwater geïnd door de drinkwatermaatschappij € 1.109.975. Verder zien wij ook nog een meerontvangst van de aanvullende personenbelasting € 118.512. Wij herinneren er verder deze coalitie aan dat bij haar aantreden in 2000 de OV 775 opc. bedroeg. Bij het afschaffen van de urbanisatiebelasting werden meerdere straten getroffen die voor 20 jaar werden vrijgesteld van deze urbanisatiebelasting. Met andere woorden deze coalitie is volledig onbetrouwbaar wat betreft aangegane fiscale verbintenissen in het verleden en dit ook voor de toekomst. Het Vlaams Belang vindt deze verlaging van de gemeentelijke opc. dan ook een zoethoudertje voor de bevolking in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

Verder gaan wij niet akkoord met de vernieuwbouw adm. centrum. De kosten werden voorlopig geraamd op € 3.000.000 wat een hoge kostprijs is voor een administratief gebouw. Dit werd ook opgemerkt door de plaatselijke voorzitter van de VLD en in juni bevestigd door een gemeenteraadslid van de VLD dat tegenstemde, samen met het Vlaams Belang.
Wij vinden het ook ongepast dat wanneer de Schotenaren uitgenodigd worden om hun elektronische identiteitskaart in ontvangst te nemen, er grote werken worden uitgevoerd. Verder, geachte voorzitter, herinner ik er u aan dat wanneer het Vlaams Belang de verslagen opvroeg van het managementteam, u na de tweede keer botweg antwoordde dat er geen verslagen meer werden gemaakt. Deze verslagen gingen over de herstructurering van de gemeentelijke diensten.

Wat betreft GD ontwikkelingshulp Nationaal centrum voor ontwikkelingssamenwerking € 21.500 gaan wij niet akkoord en zien wij die liever op ontwikkelingshulp plaatselijke initiatieven.

Wij zullen ons dan ook onthouden met uitzondering van de volgende punten:

  1. Vernieuwbouw adm. Centrum : € 3000.000 - neen.
  2. Ontwikkelingshulp NCOS : € 21.500 - neen
  3. Ontwikkelingshulp plaatselijke initiatieven : € 43.000 - ja

Jos Meeus, FractieleiderCopyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx