Januari
In het kader van het vernieuwde belasting- en retributiereglement stelde fractieleider Jos Meeus vast dat de onroerende voorheffing voor Schotenaren verhoogd werd naar 1400 opcentiemen, wat een meerontvangst betekent van meer dan 3.000.000 euro. De urbanisatiebelasting, goed voor zo'n 2.000.000 euro werd daarentegen afgeschaft.

Hoewel de roerende voorheffing een meer rechtvaardige inning is dan de urbanisatiebelasting, omdat er hierop sociale correcties kunnen gebeuren voor bv. gehandicapten en gezinnen met kinderen, blijft het een feit dat de belastingen werden verhoogd met meer dan 1.000.000 euro: in oude franken, een verhoging van meer dan 40.000.000 dus! Dank u wel, Burgemeester en dames en heren schepenen!

Zo ook de begroting voor 2004 en het financieel meerjarenplan tot 2007: Jos Meeus wees de VLD erop dat hun partij een fiscale afbouw beloofde en dat vandaag de dag de fiscale druk meer dan ooit verhoogt. Opnieuw een pertinente leugen van de VLD dus!

Maar ook SPa-Spirit gaat niet vrijuit: onze politiezone zou de meeropbrengst van de in 2003 geïnde boetes dit jaar ontvangen, ware het niet dat de minister van mobiliteit, Bert Anciaux, nu doodleuk beslist heeft de middelen pas vrij te maken in 2005. Nog meer belastingen dus, dankzij de zogezegde alles-gratis-partij Spa-Spirit. Enige reactie van de fractieleiders bleef zoals verwacht achterwege...

Naar aanleiding van het alsmaar groter wordende parkeerprobleem en de vanaf 1 maart geldende superboetes stelde Tim Willekens dat het toekennen van bewonerskaarten voor mensen woonachtig in en rond het centrum een eventuele oplossing kan bieden. Deze mensen zijn momenteel verplicht van steeds hun parkeerschijf te plaatsen en stapelen bijgevolg de ene boete na de andere op. Volgens de bevoegde schepen is het wonen in het centrum van de gemeente echter een privilege en dienen de inwoners daar niet over te zeuren. Exit voorstel dus... hoewel: een VLD-raadslid trad opeens het Vlaams Blok bij en steunde ons voorstel, wat hem door de rest van de meerderheid niet in dank afgenomen werd... Proficiat!

Walter Verduyn peilde het college naar de aanwezigheid van ionische rookdetectors in de gemeentelijke gebouwen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er bij de afbraak van zulke apparaten schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, die de menselijke gezondheid ernstige schade kunnen toedienen. De bevoegde schepen repliceerde hierop de nodige maatregelen te zullen treffen teneinde elk risico te vermijden. Dank u wel, Walter!

Ook de VLD-leugen inzake verbouwingsvergunningen werd door Jos Meeus zwaar op de korrel genomen: terwijl minister Dirk Van Mechelen op televisie doodleuk staat te verkondigen dat alle gebouwen met een bouwvolume van minder dan 1000 kubieke meter binnen de 3 à 4 weken een verbouwingsvergunning verkrijgen, blijkt dat in onze gemeente de gangbare termijn 10 weken of meer bedraagt...
Maart
Bij het toekennen van de toelagen voor ontwikkelingssamenwerking vroeg Lutgard de Bois het bedrag van 21.500 euro voor nationale projecten over te hevelen naar plaatselijke initiatieven van onze eigen missionarissen en lekenhelpers. Zo weten we immers dat het volledige bedrag ten goede komt van de lokale bevolking aangezien het geld zo niet ongewild blijft kleven aan de handen van omstreden regimes en corrupte ambtenaren, zoals reeds meermaals het geval was bij nationale initiatieven. De meerderheid wees dit voorstel echter resoluut van de hand, zodat onze Schotense ontwikkelingshelpers het dit jaar met de helft van de gebruikelijke toelage zullen moeten zien te rooien...

Hoewel het Vlaams Blok akkoord gaat met een snelheidsbeperking van 30 km/u in de omgeving van onze Schotense scholen, verzocht Lutgard de Bois het college de mogelijkheid te onderzoeken deze snelheidsbeperking enkel van kracht te laten zijn op schooldagen. Wegens "te verwarrend" werd dit voorstel echter niet door het college in overweging genomen en is de beperking weldra permanent van kracht. Hoofdzaak blijft uiteraard de veiligheid van onze schoolgaande kinderen en dus stemde het Vlaams Blok toch in met de beperking zonder meer.


April
Alvorens de zitting aan te vatten legde fractieleider Jos Meeus een verklaring af met betrekking tot het arrest van het Gentse Hof van Beroep tegen onze partij.

In een democratie is het immers de kiezer die moet oordelen over de standpunten van een politieke partij en niet de andere politieke partijen, die hiervoor zelfs de rechtspraak misbruiken.
Deze uitspraak is dan ook een serieuze kaakslag voor de vrije meningsuiting en de democratie in het algemeen...

Aangaande de hinder die de verkeersdrempels in en rond de Fluitbergstraat met zich meebrengen, vroeg Jos Meeus de bewonersklachten ernstig te nemen en het nodige onderzoek te verrichten teneinde de nodige maatregelen ten gunste van deze buurt te kunnen treffen.
Mei
Jos Meeus informeerde naar de resultaten van de intergemeentelijke besprekingen die de burgemeesters van Schoten en Brasschaat voerden in het kader van de tarieven voor het containerpark.

Alles wijst er blijkbaar op dat een verhoging van de tarieven allesbehalve ondenkbaar is.

Wordt vervolgd op één van uw volgende afvalfacturen...
Juni
Het Vlaams Blok protesteerde bij monde van Jos Meeus met klem tegen een voorstel van de meerderheid (meerbepaald van de VLD) om het BPA-Vordenstein aan te passen zodanig dat één bepaalde handelszaak die daar gevestigd is een uitdovend karakter zou krijgen. Enerzijds is het volgens het Vlaams Blok fundamenteel onaanvaardbaar dat er met 2 maten en 2 gewichten zou gewerkt worden, en anderzijds is dit voor ons een regelrechte aanval op de lokale middenstand. Na enige discussie werd het VLD-voorstel gelukkig toch nog afgevoerd. De VLD, partij voor de zelfstandigen? Laat ons niet lachen...

Bij de goedkeuring van het reglement dat de subsidies van de wijkverenigingen moet regelen vroeg het Vlaams Blok toch enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Zo moet er volgens ons voldoende controle mogelijk zijn op de besteding van deze gelden en is het belangrijk dat deze wijkverenigingen niet gepolitiseerd worden. Tot slot verbaasde het Vlaams Blok zich over het feit dat er voor de wijkverenigingen plots geld beschikbaar is, terwijl de vakantietoelagen voor mindervaliden zonet werden afgeschaft wegens "besparingen".

Het Vlaams Blok keurde de aanleg goed voor een skateterrein ter hoogte van sportcentrum De Zeurt, maar vroeg tegelijkertijd de nodige maatregelen te treffen inzake sociale controle, overlastbeperking, criminaliteitspreventie, enz. Nu maar afwachten... wij rekenen er alvast op!

Lutgard Mertens de Bois wees het college op het feit dat zich op het gemeentelijk kerkhof een ware diefstallenplaag afspeelt: steeds vaker worden, soms dezelfde dag van de begrafenis nog, bloemen gestolen van de graven van onze overleden familieleden. De politie heeft weet van deze plaag, maar staat evenwel vrij machteloos daar ze niet over voldoende manschappen beschikt om een permanente controle te verrichten. Laat ons nu maar hopen dat de grafschenners bij een toevallige controle tegen de lamp lopen...

Ghislaine Peleman stelde zich vragen bij de keuze van onze gemeente om een cultureel zomerproject te ondersteunen n.a.v. de 100e verjaardag van de overleden Chileense dichter Pablo Neruda. De volledige tekst van deze tussenkomst vind u elders op deze webstek terug.
September
Op de gemeenteraad van 30 september jl diende gemeenteraadslid Jos Meeus volgende motie in over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Turkije behoort geografisch tot Azië en als men de peilingen doorneemt die uitgevoerd werden in andere landen van de Unie dan blijkt hier zeer duidelijk uit dat de bevolking zeer weigerachtig staat tegenover de komst van de Turken. Wil onze bevolking een Europees parlement dat een meerderheid van moslims telt ?
Door deze motie in de dienen vroeg Jos Meeus in feite aan de meerderheid om stelling te nemen in deze zaak.
En wat besliste de meerderheid ? Ze besliste om niet te beslissen.................

Motie tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Recente opiniepeilingen wijzen uit dat de bevolkingen in Europa de toetreding van Turkije tot de EU niet ondersteunen. Op de stelling " Ik ben er tegen dat Turkije tot de EU toetreedt" antwoordde op 24 augustus jl. 57% " ja". Uit een wetenschappelijke peiling van de Eurobarometer, het opiniepeilingsinstrument van de Europese Commissie, van maart 2003 is trouwens reeds gebleken dat het overgrote deel van de bevolking in dit land helemaal niet gewonnen is voor het toetreden van Turkije tot de EU. Slechts 30 % ging akkoord met de toetreding. Dit wijst uit dat indien zij zich zouden kunnen uitspreken in een referendum, de Vlamingen zich ontegensprekelijk zouden kanten tegen de opname van Turkije in de Europese Unie.

Het is dan ook gerechtvaardigd dat de gemeenteraad van 30 september 2004 onderstaande motie namens zijn inwoners overmaakt aan:
  • De federale regering
  • De voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat
  • De Vlaamse regering
  • De voorzitter van het Vlaams Parlement
  • Minister-president Balkenende n.a.v. het Nederlandse voorzitterschap van de EU
  • EU commissielid voor de uitbreiding Günther Verheugen

Temeer daar de toetreding van Turkije tot de EU een nieuwe immigratiegolf zal teweegbrengen die ook voor onze gemeente enorme gevolgen zal hebben.

Het Vlaams Blok stelt volgende motie voor.

De gemeenteraad van Schoten verzet zich tegen de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Omdat wij echter in de beste politieke en economische verhoudingen willen leven met dit overwegend Aziatische land, pleit de gemeenteraad van 30 september 2004 evenwel voor het onderhouden van een bevoorrechte relatie tussen de Europese Unie en Turkije.

Namens de Vlaams Blok fractie
Jos Meeus.

En verder in de gemeenteraad
Naar aanleiding van het gemeentelijk jaarverslag 2003 vroeg fractieleider Jos Meeus zich af hoe het is gesteld met het aantal woning- en wageninbraken in onze gemeente. Ook deze maand werden weer verschillende inbraken gepleegd, ondermeer in de Korte Braamstraat.
Zowel het college van burgemeester en schepenen als de politie blijven intussen halsstarrig ontkennen dat er sprake zou zijn van een inbrakenplaag in onze gemeente. Het doet ons denken aan een spreekwoord… "Wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil?"

Zoals u reeds kon lezen in onze vorige nieuwsbrief pleit het Vlaams Blok reeds geruime tijd voor het vernietigen en verwijderen van de nog steeds aanwezige radioactieve bliksemafleiders in onze gemeente. Deze vormen namelijk een reële bedreiging voor de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners. Het Vlaams Blok was dan ook verheugd te mogen vaststellen dat aan deze oproep gehoor werd gegeven en een begrotingswijziging wordt voorzien om deze toestellen buiten dienst te stellen. Jos Meeus bedankte het college dan ook namens de gehele Schotense bevolking.

Voor de interlokale vereniging Sportregio Antwerpse Kempen diende de gemeenteraad een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden om er de belangen van sportief Schoten te verdedigen. Op zich niets speciaals, ware het niet dat het reglement van deze vereniging bepaalt dat een raadslid voor zijn aanwezigheid een vergoeding krijgt van de gemeente, en een schepen niet (deze ontvangt reeds een maandloon van de gemeente).
Daarom riep ons raadslid Tim Willekens sportschepen Pauwels op om in deze periode van bezuiniging zijn verantwoordelijkheid in deze op te nemen. En toen, u raad het nooit… de meerderheid schorste de zitting om apart te gaan beraadslagen. Resultaat: Pauwels aanvaardde - duidelijk met tegenzin - deze taak, maar raadslid Imler werd aangeduid als plaatsvervanger. Met andere woorden: elke keer dat Pauwels zich door Imler laat vervangen, betaalt de Schotense belastingbetaler twee keer voor dezelfde dienstverlening… wij houden voor u de tel bij!

Onze fractieleider vroeg de gemeenteraad een motie in te dienen op alle mogelijke beleidsniveaus tegen de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Burgemeester Hendrickx weigerde echter in te gaan op dit voorstel wegens "geen gemeentelijke materie". Geen gemeentelijke materie, mijnheer de burgemeester? Wanneer deze vloedgolf naar Europa op gang komt, heeft dat consequenties voor elk Europees land, en bijgevolg ook voor elke stad en elke gemeente. En dus ook voor Schoten, mijnheer de burgemeester! Kom achteraf niet vertellen dat we u niet gewaarschuwd hebben…
November
In een eerste tussenkomst over de begrotingswijziging politie 1/2004 meldde fractievoorzitter Jos Meeus dat het Vlaams Belang zich zou onthouden. Het verslag van de begrotingscommissie was namelijk niet eens beschikbaar. Hij vond het ook ergerlijk dat het veiligheidsplan wordt verschoven naar 2005 en dat de "democratische" meerderheid zo vaag blijft over de aankoop van de gronden voor het nieuwe politiekantoor.

Ook bij de verkoop van de openbare verlichtingsnetten plaatste Jos de nodige vraagtekens. Het Vlaams Belang heeft bedenkingen bij de verkoop van dit gemeentelijk patrimonium, omdat dit de gemeentelijke autonomie ondergraaft. Zo raken we volledig afhankelijk van de goede wil van de distributiebeheerder. Geen goed idee, betoogde Jos.

In een 3de tussenkomst betreurde hij dat Sportprom achterblijft met een niet recupereerbaar tekort van 3.585,24 € omdat door Bloso gemaakte afspraken niet nageleefd werden. Ook hier onthield de Vlaams Belang fractie zich.

In een andere begrotingswijziging stelde het Vlaams Belang een opmerkelijke verlaging vast van de voorziene bedragen voor jeugdwerking. Tim Willekens vroeg het college dan ook of deze verlaging een rechtstreeks gevolg is van de besparingsmaatregelen van minister Bert Anciaux en wat de gemeente hieromtrent zal ondernemen. Het college kon niet anders dan deze stelling beamen en beloofde de financiële put te zullen delven met gemeentelijke gelden. Het Vlaams Belang onthield zich daar het van mening is dat de jeugd niet het slachtoffer mag worden van deze onbegrijpelijke besparingen en vroeg de voltallige gemeenteraad een schrijven te richten aan minister Bert Anciaux om deze situatie aan te klagen.
December
OCMW Budget 2005.
Fractieleider Jos Meeus verklaarde zich niet akkoord met het OCMW exploitatiebudget wat betreft de vreemdelingenproblematiek. Het Vlaams Belang is een tegenstander van het spreidingsplan voor asielzoekers waardoor diverse gemeentelijke OCMW's elk een aantal asielzoekers toegewezen krijgen. Dit zorgt voor een sterke toename van de werkdruk voor de OCMW's, zodat de normale werking in het gedrang komt. Net zoals de Brit Tony Blair, de Duitser Otto Shily en de Italiaan Rocco Buttiglione ziet het Vlaams Belang heil in de bouw op Afrikaans grondgebied van speciale opvangcentra voor asielzoekers. De vreemdelingenproblematiek moet opgelost worden op Europees niveau.

Goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.
Het Vlaams Belang keurde het mobiliteitsplan goed omdat verkeersveiligheid nu eenmaal een teamsport is waarin een goede infrastructuur, een hogere pakkans en een juiste mentaliteit in het verkeer de beste spitsen zijn. Jos Meeus formuleerde wel de volgende opmerking: de 30 km/uur aan de scholen vond hij verantwoord maar dan wel tijdens de schooldagen.

Gemeentebegroting 2005 en financieel meerjarenplan 2005-2008.
Zowel de federale als de Vlaamse regering schuiven alsmaar meer kosten door naar de gemeente en dit dwingt ons om soberder te gaan leven.
Daarom opperde J.Meeus de volgende bedenkingen:

  • de uitgaven voor het gemeenteblad kunnen duidelijk lager. Momenteel bedragen die 50.000€ of 2.016.995 oude franken voor een meer kleuruitgave.
  • de frankeringskosten voor cultuur kunnen ook dalen door het blaadje "Uitzicht" niet meer op te sturen via de post. Hoeft het blaadje nog wel? De activiteiten worden al aangekondigd in het gemeenteblad, via de webstek en de media.

Verder ging het Vlaams Belang niet akkoord met de preliminaire werken nieuwbouw administratief centrum voor de som van 390.000€ of 15.732.561 oude franken.

Ook de Elia heffing en het project: betalend maken van bepaalde fracties op het recyclagepark zijn voor het Vlaams Belang het zoveelste bewijs van het doorvoeren van een sluikbelasting. Het Vlaams Belang is van mening dat deze gemeentelijke coalitie en de verschillende regeringen met dezelfde partijen in de meerderheid de oorzaak zijn van deze beknotting op de begroting. Het steeds maar ja-knikken voor het Waalse parti socialiste leidt tot hogere belastingen in onze gemeente en een mindere dienstverlening naar de Vlaamse burger toe. Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat in deze omstandigheden de plannen voor een administratief centrum best worden opgeborgen.Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx