Geert Bourgeois (N-VA) ontvangt pensioen boven op loon
Niettegenstaande Geert Bourgeois (N-VA) als minister-president met een jaarwedde van 253.000 euro tot de politieke topverdieners van Vlaanderen behoort, ontvangt hij daarbovenop een pensioen van de stad Izegem van 919 euro. Hij deed daartoe zelf een schriftelijke aanvraag. Dat blijkt uit een antwoord van de stad aan Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin.

Wie dacht dat het graaien zich beperkt tot het zuidelijk landsgedeelte of de hoofdstad vergist zich. Niemand minder dan de Vlaamse regeringsleider graait al even gretig in de publieke grabbelton als zijn PS-collega’s. Hoewel Geert Bourgeois al een riant loon van 252.528 euro ontvangt (onkostenvergoedingen niet inbegrepen), diende hij begin vorig jaar een aanvraag in bij de stad Izegem voor een rustpensioen. Bourgeois informeerde zelfs of hij het rustpensioen met terugwerkende kracht kon ontvangen.

Het schepencollege stemde in, waardoor Bourgeois bovenop zijn riante ministerwedde maandelijks 919 euro extra incasseert. Als voorzitter van de gemeenteraad van de stad ontvangt hij bovendien nog eens een dubbele zitpenning van 296 euro per raadszitting.

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin, die de zaak aan het licht bracht, zijn de grenzen van fatsoen overschreden. “Terwijl de mensen verplicht worden langer te werken voor een van de laagste pensioenen van Europa, grist de Vlaamse numero uno er op los.” Het argument dat er wettelijk geen fouten zijn gemaakt, is volgens Sintobin irrelevant. “Net zoals Yvan Mayeur strikt wettelijk geen overtredingen beging bij Samusocial, maakt Bourgeois er ook geen. Maar op moreel vlak is dit beneden alle peil. Hij had op z’n minst het einde van zijn loopbaan moeten afwachten”, aldus Sintobin.

Het is niet de eerste keer dat de rijkelijke zelfbediening van N-VA-excellenties aan het licht komt. Eerder deze maand raakte al bekend dat 6 van de 10 topverdieners bij de Vlaamse instellingen N-VA’ers zijn.

Klaas Slootmans, Persverantwoordelijke

05 augustus 2017
Goed fatsoen, kan het even ?
Voormalige ministers en staatssecretarissen hebben na hun mandaat nog vijf jaar recht om twee voltijdse medewerkers in dienst te nemen. Het feit zelf en hoe het ingevuld wordt getuigt volgens Barbara Pas in deze vrije trubune van een graaicultuur.

Het was wat tussen de plooien terechtgekomen en niemand stond er nog bij stil. Daarom vonden Vlaams Belang-voorzitter en Vlaams parlementslid Tom van Grieken en ikzelf als Kamerlid het nodig het er weer tussenuit halen. Het gaat – zowel in de Vlaamse als de federale regering - over de mogelijkheid om nog twee medewerkers ter beschikking te stellen van voormalige ministers en staatssecretarissen.

Concreet en in mensentaal komt het er op neer dat voormalige ministers en staatssecretarissen op ons aller kosten gedurende vijf jaar – de duur van een legislatuur – over nog twee extra voltijdse medewerkers kunnen beschikken, naast de medewerkers die hen al toegewezen zijn in hun hoedanigheid van ‘gewoon’ parlementslid. Een extraatje dus, omwille van ‘bewezen’ diensten. Of om gewoon enkele cabinettards die hun job verloren weer op te vangen. Het is een regeling die in barre besparingstijden toch flink wat gemeenschapsgeld kost en waarbij men zich in meerdere opzichten vragen bij kan stellen.

Hierover ondervraagd door Tom Van Grieken in het Vlaams parlement, herhaalde minister-president Bourgeois wat hij deze zomer daarover al had gezegd in de pers, namelijk dat men zich inderdaad vragen kan stellen bij de huidige regeling. Hij beloofde deze zelfs te zullen onderzoeken; wat dat ook mag betekenen. Ondertussen zijn de socialistische ex-excellenties Freya Van den Bossche en Ingrid Lieten al geëquipeerd met hun extra medewerkers en dit ter waarde van 2,5 miljoen voor de volgende vijf jaar. En ze laten het niet aan hun kouwe kleren komen. Reglement is reglement, zo lijkt het en een recht is een recht…

In 2005 en 2009 dienden mijn partijgenoten en toenmalige leden van het Vlaams parlement reeds voorstellen in om de regeling af te schaffen. De partij van Geert Bourgeois was toen reeds een regeringspartij, maar wuifde onze voorstellen vrolijk mee weg. Men kan zich dan ook de vraag stellen wélke bedenkingen hij zich er bij maakt en wát hij nu precies gaat onderzoeken…

In de federale regering zijn er momenteel maar liefst 12 leden van de vorige regering die zich al geïnformeerd hebben omtrent de aanwerving van zulke medewerkers. Indien zij allemaal gebruik maken van de mogelijkheid om zulke medewerkers aan te werven, zou dit op jaarbasis 1,25 miljoen euro kosten, oftewel 6,25 miljoen euro voor de hele legislatuur. Ik vernam van de premier dat inmiddels de socialisten Di Rupo, Vande Lanotte en Crombez al hadden toegehapt voor een gehele of gedeeltelijke invulling van die plaatsen.

Men kan zich ernstig afvragen welke de noodzaak is van dergelijke regelingen. Meer nog: of dit allemaal nog wel deontologisch en op basis van bestuurlijke zorgvuldigheid te verantwoorden is. Voormalige ministers en staatssecretarissen dragen immers geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer en vallen als zij opnieuw werden verkozen terug op een parlementair mandaat. Daarvoor zijn overigens al medewerkers voorzien, zij het op basis van andere regelingen. Vermits zij derhalve geen bestuursverantwoordelijkheden meer dragen, ligt het voor de hand dat de inzet van die extra medewerkers enkel kan dienen in functie van andere belangen. Zo kan men die medewerkers overal inzetten, bijvoorbeeld ten dienste van de partij waarvoor men zetelt of zelfs… thuis. De voorbeelden zijn legio waarbij medewerkers allerhande door politici worden ingezet als extra hulp in een eigen zaken- of advocatenkantoor. Of om de kindjes van de geachte volksvertegenwoordiger van school te halen of boodschappen te doen… Er zijn zo flink wat ‘parlementaire medewerkers’ die nooit een voet zetten in het parlement waardoor ze betaald worden.

Deze graaicultuur moet ophouden en we wensen Geert Bourgeois veel succes toe bij zijn ‘onderzoek’. We vrezen alleen dat het geen sinecure zal zijn. In het allerbeste geval zullen er een aantal ‘overgangsmaatregelen’ voorzien worden, die nog flink wat geld zullen kosten. En op federaal niveau moet een koninklijk besluit van 19 juli 2001 geschrapt worden om deze regeling ongedaan te maken. En u weet het ongetwijfeld: de federale regering is de Vlaamse regering, aangevuld met de MR…

Zal de kracht van de verandering dit heilig huisje durven/willen slopen? Ik dien in ieder geval een voorstel van resolutie in waarin ik de regering oproep dat ten spoedigste te doen . Als de gewone Vlaming moet inleveren, dan de iets minder gewone Vlaming ook, vind ik. Het is een kwestie van geloofwaardigheid en goed bestuur. En waarom niet: van goed fatsoen. Wat het gaat om geld van ons allen. In tijden van besparingen en bezuinigingen, moet dan ook iedereen zijn steentje bijdragen. Ook de socialisten.

Bron : Doorbraak.be door Barbara Pas

Karel Blockx


09 december 2014
Terwijl de regering-in-spe zoekt naar 17 miljard…

… staat er een half miljard te wachten op een eindbestemming

Het COIV (Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring) heeft een probleem van 500.000 miljoen euro. Een half miljard staat op hun rekening(en) en ze weten eigenlijk, feitelijk, niet goed wat ermee aan te vangen.

De COIV is een ‘orgaan’ (… kan er nu echt niemand een andere naam bedenken?) van het Openbaar Ministerie.

Het geld, goed voor de helft van de 40.000 dossiers, werd voornamelijk in beslag genomen door Justitie en Politie en staat daar stilletjes te wachten op een eindbestemming. Normaal moet het Openbaar Ministerie of de vonnissende rechter hierover instructies geven maar even ‘normaal’ wordt dat wel eens ‘vergeten’. Alleen in beslag genomen contanten worden aan de COIV overgemaakt, geen gelden van rekeningen, fondsen en titels. Die worden gewoon geblokkeerd én… dikwijls ‘vergeten’.

De wanhopige directeur van de COIV, Theo Jacobs, wil 21 personeelsleden bovenop zijn huidig bestand van 38 medewerkers. Die kunnen dat geld dan naar de schatkist brengen.

Wij citeren: “We hebben het (geld) al op onze rekeningen. We hebben alleen volk nodig om het naar de schatkist te brengen.”

We zien het al gebeuren: snel naar een doe-het-zelver om kruiwagens te kopen. 21 kruiwagens voor het karren van 500.000 euro.


Hulp nodig, mijnheer Jacobs? Voor een klein procentje willen we graag een handje toesteken.

Bron : Golfbrekers door De Redactie

Dat het bij justitie een complete puinhoop is, is al langer geweten. Het is een van de duizenden voorbeelden hoe dit apenland tegenwoordig werkt. Allemaal totaal ongemotiveerde en overbetaalde ambtenaren, die op een teken van de vakbonden de oplossing vinden : STAKING. Maar waarom staken, de hele boel ligt toch al lam.

Heerlijk landje (voor asielzoekers) toch met zijn duizenden schandalen en er kunnen in de loop der tijd nog wel enkele duizenden bij, waarom niet. De politiekers vullen verder hun zakken en kijken niet om !!

Karel Blockx

07 september 2014
Erfenissen volledig afstaan aan overheid

Bert (den bleiter) Anciaux (sp.a) gaat op strooptocht !!

Oh, wat zijn we blij. Dat onze politici voor een leefbaar klimaat zorgen. Bert Anciaux, intussen gecoöpteerd senator voor deze partij, floepte er zopas nog uit dat ie de erfenissen wil afschaffen om zo de overheid van een extra cent te voorzien. Communisme, here we come!

De reacties logen er niet om, en gingen van “een 1 april grap” naar “onnozele zever” zoals we van hem al lang gewoon zijn geworden.

“De wereld zou rechtvaardiger zijn als we erfenissen zouden afschaffen zodat vermogens rechtstreeks naar de overheid gaan”, ratelde den Bert. Jawel, de ideale wereld van bleitkous Anciaux lijkt sterk op een communistische samenleving, waarin iedereen begint en eindigt bij nul.

Het tijdstip van de uitspraken van Bertje is ook geen toeval. Ik verwijs naar de plannen van het IMF om de spaarders en bezitters van onroerend goed te plunderen om de schulden af te bouwen.

We moeten ons dan ook voorbereiden op het ergste. Het feit dat Bertje het alleen heeft over de afschaffing van de erfenissen, is ook geen toeval. Het enige wat zijn kiesvee ooit zal kunnen erven zijn immers schulden.

De overheid, die zit dan nooit meer in financiële problemen, éh voila: Anciauxs Utopia. “Ik zal niet aarzelen als mijn kinderen financiële hulp kunnen gebruiken. Maar erfenissen? Ideologisch wringt dat bij mij. Maar dat is een persoonlijke overtuiging waarvan mijn kinderen niet het slachtoffer moeten worden”, gaat de misschien niet meer zo heldere sp.a’er verder.

De uitspraken van Bertje Anciaux zijn dan ook geen ongelukkige “lapsus”, maar passen in een bewust gevoerde strategie van links, in het kader van de plundering door de EUSSR van de “autochtone middenklasse”.

Bertje is hier de geknipte figuur voor. Als de reacties te negatief zijn wordt hij gedesavoueerd door links, maar dat deert hem totaal niet, nu hij intussen opnieuw een rijkelijk betaald politieke mandaat heeft.

Voor Bertje telt immers alleen het “project Anciaux”, en momenteel zijn er enorme opzoekingen gestart in het Brusselse om die ene “clochard” te vinden waarmee hij ooit in contact zou zijn geweest!!!.

De roots van deze pathische hersenkronkel? Zijn tranen voor de Brusselse clochards in zijn jonge jaren. “Als twintiger was ik erg begaan met armoede: ik kende toen zowat elke clochard in Brussel en ik had veel vrienden die in de marginaliteit leefden”, klonk het.

En vervolgens ging ie centen verdienen op de kap van zulke armoezaaiers. Advocaat Anciaux dus. “Toen heb ik veel zaken behandeld van mensen met sociale problemen. Daarvoor haalden veel van mijn toenmalige collega's hun neus op”, aldus de 54-jarige grijskop. Of hoe we misschien toch eens kritischer moet selecteren over wie wél of niet over ons leven beslist.

Bron : Clint.be en Golfbrekers

"Van vermogens afpakken kan absoluut geen sprake zijn." In een reactie aan De Morgen verduidelijk sp.a-voorzitter Bruno Tobback dat het standpunt van Bert Anciaux niet aansluit bij dat van de partij.

pensioen

Goed zo bleiter, maar als alles er eens eerlijk en transparant zou aan toe gaan zodat het geld uiteindelijk terug bij de bevolking terecht komt en niet bij een stel idioten waartoe jij behoort.

Men zou je best eens goed de realiteit inkloppen en je vermogen nu afnemen zodat je bij de clochards kan gaan wonen en dan heb je geen last van erfenissen.

Maar eigenlijk is hetgeen wat Bert voorstelt een verdubbelt inkomen voor de staat. Tel eens mee:
  • Op een onroerend goed van 300.000 € betaal ik in Vlaanderen 33.000 € (in Wallonië en Brussel slechts 28.850 €, allée zeg !) in rechte lijn met 3 erven wil dit dus zeggen dat 1/3 naar de staat gaat.

  • Tel hierbij nog eens de betaalde btw op bouwstoffen, op de werkuren, architect, notariskosten enz. dan zit men al aan de helft.

  • Tel hierbij nog eens de belastingen die je al betaalde op je spaargeld, lening en je eigen loon

  • Slotsom : ons huis hebben we eigenlijk reeds eenmaal afgestaan aan de staat.
Jaja bleiterke, alles naar de staat. Die vent heeft dringend een psychiater nodig !! Is er nog plaats in Geel ?

Karel Blockx

28 juni 2014
Eens terug naar de Belgische Frank
We werken nu reeds ruim 10 jaar met de euro, maar toch zijn velen nog steeds geneigd om de bedragen om te zetten naar de Belgische frank van weleer. Eigenlijk nog zo'n slecht idee niet - al was het maar om even te vergelijken en te mijmeren over die "goede oude tijd".....
Immers, van zodra we aan 1.000 euro komen (40.000 fr), moeten we zeker de omzetting doen om te kunnen verwijzen naar het nostalgische vroeger.

Volgende tekst bevat enkel bedragen in Belgische frank!

Wie zou in in 2001 gedacht hebben dat één pintje drinken op café ons 100 tot 150 (3.75€‚¬) frank zou kosten? Totaal onmogelijk. In deze omstandigheden zouden we zelfs het café niet binnengestapt zijn.

Kunnen we ons voorstellen dat we 160 tot 200 frank (5 €‚¬) betalen voor een belegde sandwich, of 500 tot 600 frank (15 €‚¬) voor een gewone dagschotel in een "goedkoop" restaurant? 's Avonds mag je in een ietwat gedistingeerd eethuis 4.000 tot 6.000 frank (100 tot 150€‚¬) neertellen voor een menuutje van drie gangen voor twee personen, gevolgd door een klein dessertje en een koffie "van het huis" en zelfs bij de Chinees betaal je hiervoor 1.500 frankskens (37 €‚¬) maar ga liefst niet naar een restaurant van een of andere overbekende televisiekok, waar je niet buitenkomt met zo'n 6.000 frank (120 €‚¬) armer per persoon. Gelukkig heb je aan het frietkot een portie friet met stoofvlees(saus) en mayonaise voor een belachelijke 250 frank (6.25 €‚¬).

Het is nu totaal normaal om tot 800 frank (20 €‚¬) te betalen om je haar te laten knippen. En dan heb ik het alleen maar over mijnheer, op bezoek bij zijn herenkapper.

Stel je voor dat je graag eens een sigaretje rookt! dan betaal je maar liefst 255 frank per pakje. (6,40€)

En ondertussen heb je 40.000 frank (1.000 €‚¬) nodig om je mazouttank even bij te vullen, terwijl je toch slechts een kleine 4.000 frank (100 €‚¬) nodig hebt om je auto vol te tanken. En toch kun je je zo'n 12.000 frank (300 €‚¬) profijt doen, door de juiste elektriciteitsleverancier te kiezen.

Met één miljoen fr (25.000 €‚¬) koop je nu nog juist enkel een modale familie auto. En nu moet het jonge koppel zowat 6 tot 12 miljoen 150.000 €‚¬ tot 300.000 €‚¬) gaan lenen om een bescheiden woning te kunnen aankopen, die helemaal niet lijkt op een paleis en waar nog een hoop werk aan is, eer ze bewoonbaar kan verklaard worden.

Wie zou ooit gedacht hebben dat je destijds met een maandinkomen van 40 tot 50..000 frank (1.000 €‚¬ tot 1250 €‚¬) zou doorgaan voor een arme drommel...

En toch zijn we nu blijkbaar rijk zeggen ze!!!

Geef mij toch maar de Belgische frank terug, dan sloeg de benzine met 10 a 20 centiemen op nu met 2 a 4 eurocent (0,80 centiemen a 1,60 Bfr)

Het was in ons belang dat de EURO ingevoerd werd zeggen ze, maar ik heb er een andere mening over !!!... EN JIJ ???

Met “dank” aan de persoon die mij dit gestuurd heeft.

Karel Blockx

04 november 2013Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx