Kostprijs Europees Parlement loopt op tot astronomisch bedrag
Hoewel het Europees Parlement niet over alle bevoegdheden van een ‘echt parlement’ beschikt, kost het de Europese belastingbetaler steeds meer geld. Zo komt een totale kostprijs van twee miljard euro per jaar in zicht. Daarmee financiert men volgens de Nederlandse krant De Telegraaf onder meer een eigen chauffeursdienst of het laten invliegen van drieduizend journalisten voor de Europese verkiezingen.

Dit weekend stelde een ongeruste minister van Begroting, Sophie Wilmès (MR), in een interview met Le Soir dat de Europese Commissie zo’n 2,8 miljard euro extra gaat vragen aan België. De aanleiding hiertoe? De budgettaire leemte die de Britten met hun vertrek achterlaten en het bekostigen van nieuwe ‘Europese’ actie op vlak van migratie en veiligheid. Volgens De Telegraaf blijkt echter dat de Europese Unie voor deze middelen niet eerst naar de eigen werking kijkt. Zo blijven jaar na jaar de ‘onderhoudskosten’ van het Europees Parlement stijgen.

1,95 miljard in 2018

Vaak hebben de Europese instellingen een onfraaie reputatie met betrekking tot het omgaan met publieke middelen. Het Europees Parlement is daarop geen uitzondering. Niet onterecht, zo blijkt. Zo spendeert het parlement dit jaar zo’n 1,95 miljard euro. Enkele jaren geleden, in 2011, was dit bijna 300 miljoen euro minder. Niettemin was er in die periode van inflatie amper sprake.

Veel valt daarvan te verklaren aan de hand van de ondoorzichtige wijze waarop men het geld uitgeeft. Zo zou uit een rondvraag van De Telegraaf blijken dat de hoogste ambtenaar van het Europees Parlement, Klaus Welle, voor een oprekking van de begroting zorgt.

Populisme bestrijden, onkostenvergoedingen en chauffeurs

Een groot gedeelte van de begroting van het parlement gaat naar de lonen van de Europarlementariërs (211 miljoen euro). De leden van het Europees Parlement krijgen immers een riant salaris van zo’n 8.400 euro per maand. Daarbovenop komt nog een onkostenvergoeding van zo’n 4.300 euro per maand – zonder dat men deze kosten dient te bewijzen – en een dagvergoeding van zo’n 300 euro per vergaderdag.

Wie zelf met de auto komt, kan ook nog rekenen op een vergoeding van zo’n 50 cent per kilometer. Eens aangekomen kunnen de Europarlementariërs in Brussel en Straatsburg gebruik maken van één van de 110 chauffeurs die het Europees Parlement in dienst heeft.

Naast de lonen van de Europarlementariërs gaat een groot gedeelte naar communicatie. Hoewel de dienst in 23 officiële talen moet communiceren, klotst het geld volgens De Telegraaf er “tegen de plinten”. Zo voorziet men een budget om 3.000 journalisten naar Brussel te halen om verslag uit te brengen over de Europese verkiezingen. Met het invliegen van duizenden journalisten hoopt het parlement dat men aandacht gaat schenken aan de Europese prioriteiten. Ook kadert dit in een bestrijding van het populisme…

Bron : sceptr.net door Hugo Decker

13 maart 2018


Geert Bourgeois (N-VA) ontvangt pensioen boven op loon
Niettegenstaande Geert Bourgeois (N-VA) als minister-president met een jaarwedde van 253.000 euro tot de politieke topverdieners van Vlaanderen behoort, ontvangt hij daarbovenop een pensioen van de stad Izegem van 919 euro. Hij deed daartoe zelf een schriftelijke aanvraag. Dat blijkt uit een antwoord van de stad aan Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin.

Wie dacht dat het graaien zich beperkt tot het zuidelijk landsgedeelte of de hoofdstad vergist zich. Niemand minder dan de Vlaamse regeringsleider graait al even gretig in de publieke grabbelton als zijn PS-collega’s. Hoewel Geert Bourgeois al een riant loon van 252.528 euro ontvangt (onkostenvergoedingen niet inbegrepen), diende hij begin vorig jaar een aanvraag in bij de stad Izegem voor een rustpensioen. Bourgeois informeerde zelfs of hij het rustpensioen met terugwerkende kracht kon ontvangen.

Het schepencollege stemde in, waardoor Bourgeois bovenop zijn riante ministerwedde maandelijks 919 euro extra incasseert. Als voorzitter van de gemeenteraad van de stad ontvangt hij bovendien nog eens een dubbele zitpenning van 296 euro per raadszitting.

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin, die de zaak aan het licht bracht, zijn de grenzen van fatsoen overschreden. “Terwijl de mensen verplicht worden langer te werken voor een van de laagste pensioenen van Europa, grist de Vlaamse numero uno er op los.” Het argument dat er wettelijk geen fouten zijn gemaakt, is volgens Sintobin irrelevant. “Net zoals Yvan Mayeur strikt wettelijk geen overtredingen beging bij Samusocial, maakt Bourgeois er ook geen. Maar op moreel vlak is dit beneden alle peil. Hij had op z’n minst het einde van zijn loopbaan moeten afwachten”, aldus Sintobin.

Het is niet de eerste keer dat de rijkelijke zelfbediening van N-VA-excellenties aan het licht komt. Eerder deze maand raakte al bekend dat 6 van de 10 topverdieners bij de Vlaamse instellingen N-VA’ers zijn.

Klaas Slootmans, Persverantwoordelijke

05 augustus 2017
Goed fatsoen, kan het even ?
Voormalige ministers en staatssecretarissen hebben na hun mandaat nog vijf jaar recht om twee voltijdse medewerkers in dienst te nemen. Het feit zelf en hoe het ingevuld wordt getuigt volgens Barbara Pas in deze vrije trubune van een graaicultuur.

Het was wat tussen de plooien terechtgekomen en niemand stond er nog bij stil. Daarom vonden Vlaams Belang-voorzitter en Vlaams parlementslid Tom van Grieken en ikzelf als Kamerlid het nodig het er weer tussenuit halen. Het gaat – zowel in de Vlaamse als de federale regering - over de mogelijkheid om nog twee medewerkers ter beschikking te stellen van voormalige ministers en staatssecretarissen.

Concreet en in mensentaal komt het er op neer dat voormalige ministers en staatssecretarissen op ons aller kosten gedurende vijf jaar – de duur van een legislatuur – over nog twee extra voltijdse medewerkers kunnen beschikken, naast de medewerkers die hen al toegewezen zijn in hun hoedanigheid van ‘gewoon’ parlementslid. Een extraatje dus, omwille van ‘bewezen’ diensten. Of om gewoon enkele cabinettards die hun job verloren weer op te vangen. Het is een regeling die in barre besparingstijden toch flink wat gemeenschapsgeld kost en waarbij men zich in meerdere opzichten vragen bij kan stellen.

Hierover ondervraagd door Tom Van Grieken in het Vlaams parlement, herhaalde minister-president Bourgeois wat hij deze zomer daarover al had gezegd in de pers, namelijk dat men zich inderdaad vragen kan stellen bij de huidige regeling. Hij beloofde deze zelfs te zullen onderzoeken; wat dat ook mag betekenen. Ondertussen zijn de socialistische ex-excellenties Freya Van den Bossche en Ingrid Lieten al geëquipeerd met hun extra medewerkers en dit ter waarde van 2,5 miljoen voor de volgende vijf jaar. En ze laten het niet aan hun kouwe kleren komen. Reglement is reglement, zo lijkt het en een recht is een recht…

In 2005 en 2009 dienden mijn partijgenoten en toenmalige leden van het Vlaams parlement reeds voorstellen in om de regeling af te schaffen. De partij van Geert Bourgeois was toen reeds een regeringspartij, maar wuifde onze voorstellen vrolijk mee weg. Men kan zich dan ook de vraag stellen wélke bedenkingen hij zich er bij maakt en wát hij nu precies gaat onderzoeken…

In de federale regering zijn er momenteel maar liefst 12 leden van de vorige regering die zich al geïnformeerd hebben omtrent de aanwerving van zulke medewerkers. Indien zij allemaal gebruik maken van de mogelijkheid om zulke medewerkers aan te werven, zou dit op jaarbasis 1,25 miljoen euro kosten, oftewel 6,25 miljoen euro voor de hele legislatuur. Ik vernam van de premier dat inmiddels de socialisten Di Rupo, Vande Lanotte en Crombez al hadden toegehapt voor een gehele of gedeeltelijke invulling van die plaatsen.

Men kan zich ernstig afvragen welke de noodzaak is van dergelijke regelingen. Meer nog: of dit allemaal nog wel deontologisch en op basis van bestuurlijke zorgvuldigheid te verantwoorden is. Voormalige ministers en staatssecretarissen dragen immers geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer en vallen als zij opnieuw werden verkozen terug op een parlementair mandaat. Daarvoor zijn overigens al medewerkers voorzien, zij het op basis van andere regelingen. Vermits zij derhalve geen bestuursverantwoordelijkheden meer dragen, ligt het voor de hand dat de inzet van die extra medewerkers enkel kan dienen in functie van andere belangen. Zo kan men die medewerkers overal inzetten, bijvoorbeeld ten dienste van de partij waarvoor men zetelt of zelfs… thuis. De voorbeelden zijn legio waarbij medewerkers allerhande door politici worden ingezet als extra hulp in een eigen zaken- of advocatenkantoor. Of om de kindjes van de geachte volksvertegenwoordiger van school te halen of boodschappen te doen… Er zijn zo flink wat ‘parlementaire medewerkers’ die nooit een voet zetten in het parlement waardoor ze betaald worden.

Deze graaicultuur moet ophouden en we wensen Geert Bourgeois veel succes toe bij zijn ‘onderzoek’. We vrezen alleen dat het geen sinecure zal zijn. In het allerbeste geval zullen er een aantal ‘overgangsmaatregelen’ voorzien worden, die nog flink wat geld zullen kosten. En op federaal niveau moet een koninklijk besluit van 19 juli 2001 geschrapt worden om deze regeling ongedaan te maken. En u weet het ongetwijfeld: de federale regering is de Vlaamse regering, aangevuld met de MR…

Zal de kracht van de verandering dit heilig huisje durven/willen slopen? Ik dien in ieder geval een voorstel van resolutie in waarin ik de regering oproep dat ten spoedigste te doen . Als de gewone Vlaming moet inleveren, dan de iets minder gewone Vlaming ook, vind ik. Het is een kwestie van geloofwaardigheid en goed bestuur. En waarom niet: van goed fatsoen. Wat het gaat om geld van ons allen. In tijden van besparingen en bezuinigingen, moet dan ook iedereen zijn steentje bijdragen. Ook de socialisten.

Bron : Doorbraak.be door Barbara Pas

Karel Blockx


09 december 2014
Terwijl de regering-in-spe zoekt naar 17 miljard…

… staat er een half miljard te wachten op een eindbestemming

Het COIV (Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring) heeft een probleem van 500.000 miljoen euro. Een half miljard staat op hun rekening(en) en ze weten eigenlijk, feitelijk, niet goed wat ermee aan te vangen.

De COIV is een ‘orgaan’ (… kan er nu echt niemand een andere naam bedenken?) van het Openbaar Ministerie.

Het geld, goed voor de helft van de 40.000 dossiers, werd voornamelijk in beslag genomen door Justitie en Politie en staat daar stilletjes te wachten op een eindbestemming. Normaal moet het Openbaar Ministerie of de vonnissende rechter hierover instructies geven maar even ‘normaal’ wordt dat wel eens ‘vergeten’. Alleen in beslag genomen contanten worden aan de COIV overgemaakt, geen gelden van rekeningen, fondsen en titels. Die worden gewoon geblokkeerd én… dikwijls ‘vergeten’.

De wanhopige directeur van de COIV, Theo Jacobs, wil 21 personeelsleden bovenop zijn huidig bestand van 38 medewerkers. Die kunnen dat geld dan naar de schatkist brengen.

Wij citeren: “We hebben het (geld) al op onze rekeningen. We hebben alleen volk nodig om het naar de schatkist te brengen.”

We zien het al gebeuren: snel naar een doe-het-zelver om kruiwagens te kopen. 21 kruiwagens voor het karren van 500.000 euro.


Hulp nodig, mijnheer Jacobs? Voor een klein procentje willen we graag een handje toesteken.

Bron : Golfbrekers door De Redactie

Dat het bij justitie een complete puinhoop is, is al langer geweten. Het is een van de duizenden voorbeelden hoe dit apenland tegenwoordig werkt. Allemaal totaal ongemotiveerde en overbetaalde ambtenaren, die op een teken van de vakbonden de oplossing vinden : STAKING. Maar waarom staken, de hele boel ligt toch al lam.

Heerlijk landje (voor asielzoekers) toch met zijn duizenden schandalen en er kunnen in de loop der tijd nog wel enkele duizenden bij, waarom niet. De politiekers vullen verder hun zakken en kijken niet om !!

Karel Blockx

07 september 2014
Erfenissen volledig afstaan aan overheid

Bert (den bleiter) Anciaux (sp.a) gaat op strooptocht !!

Oh, wat zijn we blij. Dat onze politici voor een leefbaar klimaat zorgen. Bert Anciaux, intussen gecoöpteerd senator voor deze partij, floepte er zopas nog uit dat ie de erfenissen wil afschaffen om zo de overheid van een extra cent te voorzien. Communisme, here we come!

De reacties logen er niet om, en gingen van “een 1 april grap” naar “onnozele zever” zoals we van hem al lang gewoon zijn geworden.

“De wereld zou rechtvaardiger zijn als we erfenissen zouden afschaffen zodat vermogens rechtstreeks naar de overheid gaan”, ratelde den Bert. Jawel, de ideale wereld van bleitkous Anciaux lijkt sterk op een communistische samenleving, waarin iedereen begint en eindigt bij nul.

Het tijdstip van de uitspraken van Bertje is ook geen toeval. Ik verwijs naar de plannen van het IMF om de spaarders en bezitters van onroerend goed te plunderen om de schulden af te bouwen.

We moeten ons dan ook voorbereiden op het ergste. Het feit dat Bertje het alleen heeft over de afschaffing van de erfenissen, is ook geen toeval. Het enige wat zijn kiesvee ooit zal kunnen erven zijn immers schulden.

De overheid, die zit dan nooit meer in financiële problemen, éh voila: Anciauxs Utopia. “Ik zal niet aarzelen als mijn kinderen financiële hulp kunnen gebruiken. Maar erfenissen? Ideologisch wringt dat bij mij. Maar dat is een persoonlijke overtuiging waarvan mijn kinderen niet het slachtoffer moeten worden”, gaat de misschien niet meer zo heldere sp.a’er verder.

De uitspraken van Bertje Anciaux zijn dan ook geen ongelukkige “lapsus”, maar passen in een bewust gevoerde strategie van links, in het kader van de plundering door de EUSSR van de “autochtone middenklasse”.

Bertje is hier de geknipte figuur voor. Als de reacties te negatief zijn wordt hij gedesavoueerd door links, maar dat deert hem totaal niet, nu hij intussen opnieuw een rijkelijk betaald politieke mandaat heeft.

Voor Bertje telt immers alleen het “project Anciaux”, en momenteel zijn er enorme opzoekingen gestart in het Brusselse om die ene “clochard” te vinden waarmee hij ooit in contact zou zijn geweest!!!.

De roots van deze pathische hersenkronkel? Zijn tranen voor de Brusselse clochards in zijn jonge jaren. “Als twintiger was ik erg begaan met armoede: ik kende toen zowat elke clochard in Brussel en ik had veel vrienden die in de marginaliteit leefden”, klonk het.

En vervolgens ging ie centen verdienen op de kap van zulke armoezaaiers. Advocaat Anciaux dus. “Toen heb ik veel zaken behandeld van mensen met sociale problemen. Daarvoor haalden veel van mijn toenmalige collega's hun neus op”, aldus de 54-jarige grijskop. Of hoe we misschien toch eens kritischer moet selecteren over wie wél of niet over ons leven beslist.

Bron : Clint.be en Golfbrekers

"Van vermogens afpakken kan absoluut geen sprake zijn." In een reactie aan De Morgen verduidelijk sp.a-voorzitter Bruno Tobback dat het standpunt van Bert Anciaux niet aansluit bij dat van de partij.

pensioen

Goed zo bleiter, maar als alles er eens eerlijk en transparant zou aan toe gaan zodat het geld uiteindelijk terug bij de bevolking terecht komt en niet bij een stel idioten waartoe jij behoort.

Men zou je best eens goed de realiteit inkloppen en je vermogen nu afnemen zodat je bij de clochards kan gaan wonen en dan heb je geen last van erfenissen.

Maar eigenlijk is hetgeen wat Bert voorstelt een verdubbelt inkomen voor de staat. Tel eens mee:
  • Op een onroerend goed van 300.000 € betaal ik in Vlaanderen 33.000 € (in Wallonië en Brussel slechts 28.850 €, allée zeg !) in rechte lijn met 3 erven wil dit dus zeggen dat 1/3 naar de staat gaat.

  • Tel hierbij nog eens de betaalde btw op bouwstoffen, op de werkuren, architect, notariskosten enz. dan zit men al aan de helft.

  • Tel hierbij nog eens de belastingen die je al betaalde op je spaargeld, lening en je eigen loon

  • Slotsom : ons huis hebben we eigenlijk reeds eenmaal afgestaan aan de staat.
Jaja bleiterke, alles naar de staat. Die vent heeft dringend een psychiater nodig !! Is er nog plaats in Geel ?

Karel Blockx

28 juni 2014


Copyright © 2004-2018 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx