De soap van Schoten
Ter informatie

Ook in Schoten zitten we met de "veranderingspartij", onder het motto "durven, denken, doen" kijken we eens terug op hun verkiezingsprogramma alvorens naar de werkelijkeid te kijken.

Inspraak in het beleid moet ook leiden tot uitspraak in het beleid.

De overheid moet de burger niet alleen informeren over haar plannen, maar ook luisteren naar de ideeŽn, vragen en bekommernissen van de burger. Adviezen van deze vergaderingen en raden moeten ernstig genomen worden. Inspraak moet ook leiden tot uitspraak. Dit betekent dat inspraak uiteindelijk moet uitmonden in een beter en breed gedragen resultaat omdat de burger in een vroeg stadium actiever betrokken wordt bij de uitvoering van het beleid. Beslissingen en uitvoeringen in overleg met de burgers zullen altijd kunnen rekenen op meer begrip van de directe omgeving.

Mobiliteit en ruimtelijke ordening

We zijn dus geen anti-autopartij en daarom pleiten we voor een gezonde mobiliteitsmix van auto, fiets, voetganger en openbaar vervoer. De in- en uitvalswegen van Schoten moeten goed ontsloten blijven, zodat sluipverkeer tot een minimum herleid wordt en een vlotte verkeersdoorstroming mogelijk blijft. Wandelwegen en voetpaden moeten proper, veilig en voor iedereen toegankelijk zijn en voorzien van veilige oversteekplaatsen. Een groot deel van de Schotense bevolking woont in min of meer verstedelijkt gebied. Toch genieten we allemaal graag van het groene en landelijke karakter van Schoten. Verdere verstedelijking van Schoten is dan ook niet wenselijk. In de loop der jaren is zowat alle beschikbare ruimte volgebouwd. De uitdaging op het vlak van ruimtelijke ordening ligt in het correct benutten van het nog beperkte aanbod aan beschikbare bouwgronden. We pleiten daarom voor een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor meergezinswoningen, zodat eigenaars, kopers en investeerders hier duidelijkheid over hebben. De eigenheid van de groene wijken en parkgebieden moet bewaard blijven en bij het verlenen van bouwvergunningen moet hiermee strikt rekening gehouden worden. Bestaande groene ruimten en natuurgebieden moeten bewaard blijven en opgewaardeerd worden.

Met deze gegevens even kijken naar de werkelijkheid

Het project havenplein

Een eerste inspraakvergadering voor de bewoners, eind 2015, gaf als resultaat dat alle buurtbewoners zich uitspraken tegen de woontorens.

Niettegenstaande dit kreeg de projectontwikkelaar groen licht om het ontwerp verder af te werken (september 2016), nadat het schepencollege het voorontwerp en enkele beelden onder ogen kreeg.

Deze maand weer een vergadering over dit project. De woontorens groeien van 30 naar 37 meter hoogte (12 verdiepingen !!), dit is veel meer dan aanvankelijk voorzien.

Bovendien beweerde de informant dat brug 14 volledig zou afgesloten worden voor autoverkeer. Al eens nagedacht dat hier zowat een 3000-tal bewoners afgesloten worden van het centrum van de gemeente ? Wat zullen de gevolgen zijn voor de middenstand in Schoten ? De politiekers van de meerderheid stonden erbij en keken ernaar.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de gemeente dit project, zonder tegenspraak, wil uitvoeren en de bevolking gewoon niet "au serieux" neemt, alle klachten ten spijt.

Eric Block, schepen van Ruimtelijke Ordening, schoot wakker en maakte nog wat reclame voor zijn partij in HLN. Hier ontkende hij dat brug 14 zou worden afgesloten wermits het ontwerp nog niet helemaal klaar is. Het heeft verder geen zin het artikel hier uit te schrijven vermits het niet meer is dan geslijm om te bevolking te sussen.

Wetende dat aan de overzijde van de vaart nog eens een 80-tal appartement (260 wooneenheden) bebouwd worden zit het verkeer danig in de knoei. Het kruispunt aan brug 14 zit nu al hopeloos in de knoei, wat wordt het na deze twee projecten ? Brug afsluiten, geen probleem, men verplaatst het probleem naar de Wezelsebaan en hier heeft men slecht ťťn rijstrook voor handen.

Het project H

Op de voorstelling van de maquette zagen we 250 ŗ 260 wooneenheden op een oppervlakte van 2,8 ha met 5 bouwlagen.

Een wondermooie voorstelling van architectuur, maar wat moet je al niet doen om de bewoners enthoesiast te maken en je project niet in de vuilbak te laten belanden.

5 woonlagen, te hoog want dit is een project op maat van een stad niet van een gemeente als Schoten. Veel flatgebouwen en te weinig eensgezinswoningen. Men spreekt ook van "wonen in een park", maar ook dit is utopie het beton overheerst.

Wat wordt het nu uiteindelijk ? GVA spreekt van 200 bouwvolumes, de bouwpromotor van 150 en op de voorstelling gaat het om 240 ŗ 260. Ook wat betreft de te bebouwen oppervlakte is er onduidelijkheid, van een kleine 2,8 hectare werd de grond ineens 4 hectare groot. Verbazend toch, deze plotse vermenigvuldiging.

Het verkeersprobleem is ook hier niet te onderschatten. Als tegemoetkoming heeft de bouwpromotor het aantal verkeersplaatsen al verhoogd van 1 naar 1,5 per wooneenheid. Toch een toegift om uiteindelijk toch maar te kunnen bouwen (lees verdienen)

Ook van deze bouwplannen neemt het Vlaams Belang afstand. Er is ook hier nog heel wat werk aan de winkel wil men tot een aanvaardbare oplossing komen.

Karel Blockx

26 november 2016Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx