Uit de gemeenteraad van 01 juni
Jaarrekening 2016 Ė Budgetwijziging 2017

Sinds het aantreden van deze coalitie is de spaarpot van de gemeente jaar na jaar aangegroeid en hij bedraagt nu, volgens de jaarrekening 2016 : 28 miljoen Ė afgerond. Dit jaar zou deze reserve voor het eerst afnemen. Volgens het oorspronkelijk budget met 13 miljoen. Met deze budgetwijziging is dat al terug gebracht tot zoín 8 miljoen. Omdat de de voorziene investeringsuitgaven met een vergelijkbaar bedrag dalen. Van 20 naar 15 miljoen. Het verleden heeft geleerd dat ook deze uitgaven wel minder zullen bedragen dan nu vermeld. Het zou ons dus niet verwonderen dat de beschikbare liquiditeiten ook dit jaar niet of nauwelijks zullen aangesproken worden.

Men kan natuurlijk verheugd zijn over de beschikking van zoveel liquide middelen. Maar ze vinden bijna uitsluitend hun oorzaak door het uitstellen, zelfs afstellen, van geplande investeringen.

Is dat wel zo positief? Men houdt het geld dan wel langer bij. Maar in de veronderstelling dat al die niet uitgevoerde investeringen nodig en nuttig zijn voor de burger, moet die toch jaren langer wachten voor hij het genot ervan kan ervaren. Bovendien zorgt uitstel er voor dat de uiteindelijke prijs zal stijgen. Want goederen en diensten worden nooit goedkoper maar altijd duurder in de tijd.

Uitstel kan natuurlijk aan heirkracht te wijten zijn. Maar hier komt het zo veelvoudig, bijna algemeen, voor, dat het wellicht nuttig is kritisch in eigen boezem te kijken. Dat de verantwoordelijke schepen en zijn diensten hun werking eens evalueren en zo nodig verbeteren.

Nu, feiten zijn wat ze zijn. Zelfs indien er een straffe inhaalbeweging komt, teneinde in het verkiezingsjaar 2018 een en ander in te huldigen, zelfs dan blijft de schepen van financiŽn op een berg, eventueel heuvel, geld zitten. Geld dat wegens quasi onbestaande rente nauwelijks iets opbrengt. Situatie die op middellange termijn niet fundamenteel zal veranderen.

Men zou dus kunnen overwegen om toch een stuk van de ruime liquiditeiten te gebruiken voor andere doeleinden dan voor investeringen in het jaar stillekes.

Bijvoorbeeld, ik noem maar wat:
  • Verminderen of zelfs afschaffen van sommige gemeentelijke pestbelastingen.

  • Vervroegd terug betalen van de duurste leningen.

  • De frequentie en doeltreffendheid van huisvuil en groenafval ophalen verhogen.

  • Extra inspanning voor cultuur, sport, jeugdverenigingen, recreatie, citymarketing ten behoeve van de middenstand

  • Stimulansen ten bevordering van de aanwerving politie;

  • enz.enz.
Natuurlijk pleiten we niet om de gemeentekas drastisch te ontvetten. Een ruime buffer blijft nodig om gewapend te zijn tegen uitdagingen van de toekomst. Zoals de pensioenlasten van het personeel, de gevolgen van de taxshift voor de inkomsten uit de opcentiemen, de veroudering en verarming van bepaalde bevolkinsgroepen....

Maar ons oordeel blijft dat met de beschikbare middelen heel wat bijkomende maatregelen kunnen genomen worden ten gunste van de Schotenaren. Zonder dat dit het financiŽle evenwicht in gevaar brengt.

Tenslotte nog dit. Alhoewel wij in principe gekant zijn tegen nieuwe belastingen, begroeten wij met instemming de, alsnog bescheiden, retributie op verblijfsvergunningen. De vreemdelingen zullen zich immers vlugger geÔntegreerd voelen wanneer ze, zoals wij, op alles en nog wat belastingen en retributies betalen.

Wij keuren de jaarrekening 2016 goed en onthouden ons voor de budgetwijziging 2017 en het meerjarenplan 14-19.

Wij danken schepen Paul Valkeniers en onze financiŽle dienst voor hun uitstekend en grondig werk.

Gh. Peleman

03 juni 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx