Uit de gemeenteraad van 26 april
De agenda begon met vier tussenkomsten van op de publiekstribune die nog eens te klein was voor het talrijk opgekomen publiek. Onder andere Herwig Verrijken (het 32ste gemeenteraadslid), een Nederlandse dame en Sibylle Snoeck namen het woord, maar vooral Sabine Broeckx van het actiecomité 'Ongesschonden Wijtschot' trok de aandacht en zette haar argumenten tegen de bouw van windmolens nog eens op een rijtje.

Statiegeldalliantie

Bij dit agendapunt namen talrijke sprekers het woord. Raadslid Arnauw had aan de vooravond van de gemeenteraad nog wat gespreksstof en argumenten pro statiegeldalliantie rondgestuurd en pleitte in die zin om aan te sluiten bij het systeem.

Onze fractieleider hield de volgende tussenkomst:

Bij het inkijken van de stukken bleef ik wat op mijn honger zitten: er was totaal geen documentatie of argumentatie te vinden en evenmin een kostenbatenanalyse om dit punt vakkundig te bestuderen. Toch dank aan collega Arnauw om ons gisteren nog wat gespreksstof te bezorgen.

We willen er in de eerste plaats op wijzen dat het invoeren van een statiegeldsysteem (SGS) geen gemeentelijke bevoegdheid is maar een gewestelijke, maar ook de federale en Europese wetgeving spelen hun rol.

Onze fractie heeft zich voor haar standpunt gebaseerd op een aantal rapporten en studies die OVAM gemaakt heeft, er zijn ook studenten die er hun thesis over geschreven hebben.

Hieruit blijkt dat:
  • het zwerfvuil tijdelijk daalt maar niet verdwijnt bij de invoering van een SGS; er bestaat ook zwerfvuil dat men met een SGS niet tegenhoudt; de fractie die met een SGS zou vermeden worden is naargelang de bron ongeveer 50 % van het zwerfvuil;

  • het niet veel zin heeft een extra duur en log SGS te installeren als we al een inzamelsysteem hebben dat goed functioneert, nl. de PMD-zak; de Vlamingen horen bij de beste afvalsorteerders en recycleerders van Europa en het kan nóg beter;

  • het SGS kostenverhogend zal zijn voor de consument;

  • een van de sponsors van de organisatie achter de statiegeldalliantie is het Nederlandse bedrijf Tomra dat uiteraard hoopt met de algemene invoering van een SGS voor PET- flessen en blik de superwinsten binnen te rijven door het verkopen en plaatsen van duizenden inzamelmachines in supermarkten; om een figuur uit de film 'All the presidents men' te citeren: "Follow the money"

  • een supermarkt in Wespelaar die een dergelijke machine gedurende drie jaar uittestte met het resultaat dat hij ze weer afvoerde; de kostprijs en personeelskosten door de talrijke interventies en pannes aan het toestel brachten de uitbater op andere gedachten;

Dit alles neemt niet weg dat we ons dagelijks ergeren aan het vele zwerfvuil in grachten en sloten en in parken en op pleintjes. Het doet me pijn al dat afval te zien dat door onze medeburgers klakkeloos wordt weggegooid en achteloos wordt achtergelaten.

Ik wil hier ook het verband leggen met een ander dossier dat gelijkaardige trekjes heeft. In oktober hebben we met enkele militanten een nutskastje bij de Standaard Boekhandel vol graffiti proper gemaakt, helaas was het een week later alweer beklad. Ondertussen is dit nutskastje omgetoverd tot kunstkastje (leuke woordspeling overigens) - een lovenswaardig initiatief waar we wel lang hebben moeten op wachten. Maar driewerf helaas de vandaal of vandalen kwamen alweer langs en spoten een verse graffito aan de zijklant van het zelfde kastje. Alsof hij of zij wou zeggen, dit kastje is van mij, blijf eraf.


Onze fractie verspreidde na deze actie in oktober meer dan 50 foto's van het smakeloze graffitivandalisme op muren, nutskastjes en privéwoningen. Jullie rijden ook dagelijks rond in Schoten en merken dat deze plaag - zo noem ik ze - nog lang niet uitgeroeid is. Welnu ik zou een gelijkaardige reeks foto's van grachten, sloten, parkjes en pleintjes vol zwerfvuil kunnen verzamelen. Om een simpel voorbeeld te geven: de grachten rond het domein Van Bracht en langs de Horstebaan zijn een toonbeeld van verloedering en verwaarlozing. Het is schrijnend te merken dat daar niets aan gebeurt. Ik wil hier meteen opmerken dat niet de gemeente Schoten maar het agentschap 'Wegen en Verkeer' verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze grachten omdat het om gewestwegen gaat. Maar toch, het gemeentebestuur kan naar onze mening veel meer doen dan alleen maar toekijken omdat het niet bevoegd is.


Wat moet er dan wel gebeuren ? Wij pleiten voor:
  • meer controles langs invalswegen op het weggooien van zwerfvuil, een strenge aanpak en sancties;

  • ontradingscampagnes om de vervuilers op betere gedachten te brengen;

  • sensibiliseringsacties op de scholen om de jeugd te leren recycleren en sorteren en om hen op te roepen meer respect te hebben hun leefomgeving en voor de natuur;

  • het nog meer inschakelen van wijkverenigingen en het ontwikkelen van vrijwilligers-initiatieven; sommige wijk- en natuurverenigingen zetten zich in om jaarlijkse opruimingsacties te organiseren.

Omdat er onzes inziens nog onvoldoende overtuigende argumenten zijn om toe te treden tot de statiegeldalliantie zullen wij de toetreding van de gemeente Schoten niet goedkeuren.

Daarna lichtte de N-VA-fractieleider in een vrij ironische tussenkomst het standpunt van zijn fractie toe; daarbij hekelde hij de argumenten van groen en sloot hij zich grotendeels aan bij het betoog van Vlaams Belang. De tsjeven verklaarden dat ze voor de aansluiting bij het SGS zouden stemmen. Niet verwonderlijk, hun bevoegde minister Joke "boerenkippetje" Schauvliege scoort toch zo graag in de media en wil zich in dit dossier duidelijk profileren.

Bij de stemming bleek dat Vlaams Belang de doorslag gaf om TEGEN te stemmen. De neenstemmers waren met 17, de jastemmers met 10. Daarmee was er een wisselmeerderheid N-VA/Vlaams Belang en werd het cordon sanitaire als het ware eventjes doorbroken. Had onze fractie ja gestemd was de uitslag 13-14 geweest.

Aanpassing subsidiereglement Schotense jeugdhuizen

Hier vroeg onze fractieleider wat er mis liep in de communicatie tussen jeugdhuis Kaddish en de gemeentelijke diensten, de bevoegde schepen antwoordde deskundig.

Uitbreiding personeelsformatie ICT

De VB-fractie zich sloot bij wijze van uitzondering aan bij een amendementsvoorstel om de vacature voor een ICT-medewerker statutair te behandelen. De reden is simpel: ICT-personeel is grof wild op de arbeidsmarkt; als die vacature niet extra aantrekkelijk wordt aangeboden zullen er geen kandidaten op af komen.

Windmolenproject Ecopower addenda Samenwerkingsovereenkomst en Principieel akkoord recht van opstal

Onze fractieleider hield de volgende tussenkomst:

In de stukken valt nergens te lezen wat de reden is van het schrappen van een windmolen in het project. De derde spreker voorafgaand aan de gemeenteraad heeft dit wel verduidelijkt.

Verder is er sedert het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst door de GR op 18.12.14 behoorlijk wat commotie rond dit dossier. Met name viel te horen dat de nabije omwonenden nogal wat hinder zouden ondervinden van de onmiddellijke nabijheid van deze windmolens.

We stellen ons de vraag of de omwonenden in enige mate gecompenseerd zullen worden voor de te verwachten hinder. Het zou ook aan te bevelen zijn de bewoners te laten participeren in het project. Met andere woorden, als ze de lasten krijgen, moeten ze ook van de lusten kunnen genieten. We zullen dit punt niet goedkeuren.

Met andere woorden: Vlaams Belang is niet langer voorstander van het windmolenproject langs het Albertkanaal maar blijft wel voorstander van hernieuwbare energie.

Na nog een aantal tussenkomsten nam een grofgebekte burgemeester het woord. Hij zei dat het laatste woord nog lang niet gezegd is en dat het niet de gemeente is die beslist over dit project. Hij verweet VLD en SP.a aan verkiezingskoorts te lijden. Gazet van Antwerpen berichtte op zaterdag 28 april dat hij ook Vlaams Belang in hun hemd zette maar dit klopt niet: we werden in de tussenkomst van de burgemeester niet vernoemd.

Variaronde

Onze fractie vroeg dat in het vervolg de sprekers in de publiekstribune zich meer zouden profileren:

Artikel 38 § 3 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad stelt dat de sprekers eventueel kunnen melden namens wie of welke vereniging zij gebruik wensen te maken van het spreekrecht.

Voor de derde spreker was het mij duidelijk, maar voor de overige sprekers niet. Het is geen verplichting, maar ik zou het waarderen als u in de toekomst toch zou vragen namens wie of welke belangengroep de sprekers het woord nemen.

Van onze reporter ter plaatse

29 april 2018Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx