Uit de gemeenteraad van 21 december
Meerjarenplan en Budget 2018

Al bij al zijn budgetten, zeker wanneer ze doorgetrokken worden naar meerjaren plannen, relatief. Vergelijk maar MJP 12 van nog geen 2 maand geleden met MJP 13 dat nu voor ligt. Een voorbeeld: bij MJP 12 bedroeg het ‘gecumuleerd budgettair resultaat’ – de spaarpot van de gemeente – voor 2018: 14 miljoen. bij voorliggend voorstel is dit verminderd naar 8,9 miljoen. Dat wordt de volgende jaren doorgetrokken. Zo bedraagt dit budgettair resultaat in 2021 nu 4,1 miljoen tegenover 9,1 miljoen nog geen twee maand geleden. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel. Met 4 miljoen overschot heeft men veel minder ruimte om beleid te voeren dan met 9 miljoen.

Reden voor deze ommekeer op korte tijd is dat men de investeringsuitgaven voor 2018 maar ook voor de eerste jaren van de volgende beleidsperiode heeft herzien. Met in het achterhoofd dat het huidig bewind so wie so zal voort duren, zodat de investeringsuitgaven, tegenover nauwelijks 2 maand geleden, in 2018 stijgen van 9,1 miljoen naar 14,6 miljoen. Maar ook, en dat is belangrijk, in 2019 van 8,7 miljoen naar 13,5 miljoen en in 2020 van 1,4 naar 5,7 miljoen.

Met dit meerjarenplan neemt het huidig bestuur een optie op verlenging na 2018. Want laat dit duidelijk zijn: het overgrote deel van de investeringen – ook die voor ‘de markt soap – is voor na 2018. Voor na deze bestuursperiode. Deze houding getuigt enerzijds van groot optimisme vanwege de huidige bestuursploeg in haar overleven maar houdt anderzijds geen rekening met de mogelijkheid dat er wel eens een ander bestuur met een ander beleid zou kunnen ontstaan na de verkiezingen. Het is maar een vaststelling. Maar wel een die ons sterk maakt in onze overtuiging dat we voorliggend MJP best met de nodige twijfels interpreteren.

Wat meer bepaald het Budget 2018 betreft. Weinig nieuws onder de zon. Heimelijk hoopten we op een verdere bescheiden belastingvermindering voor de burger. De financiële toestand biedt ruimte. Wij dwaalden. Even dachten wij hoera te kunnen roepen bij de aanzienlijke vermindering van de opcentiemen onroerende voorheffing. Gezichtsbedrog. Het betreft slechts een technische herberekening wegens de verhoogde basis waarop die opcentiemen geheven worden. Hopelijk laat u de burger weten dat vermindering van opcentiemen geen vermindering van aanslag betreft. Dit om alle ontgoocheling te vermijden.

Ook bij de meer dan 30 soorten gemeentebelastingen blijft alles bij het oude. Wanneer komt er eindelijk eens een doorgezette evaluatie. Niet alleen over de opbrengsten maar ook over de kosten die de inning en controle van al die belastingsposten met zich brengt. Er moet toch een afgeslankt systeem mogelijk zijn dat deze kosten aanzienlijk vermindert, zodat de netto opbrengst grotendeels hetzelfde blijft maar de burger toch minder moet betalen omdat de administratieve kosten aanzienlijk verminderen.

Wat kostenbesparing betreft, dringen wij ook aan op een regelmatige evaluatie van de lening uitgaven. Gezien de huidige extreem lage rente is de concurrentie tussen de banken groot. Huisbankier Belfius heeft geen monopolie. Dat moet men hun duidelijk laten weten. Ook voor wat betreft de verzekeringsportefeuille dient er door constante marktbevraging naar de voordeligste oplossing gezocht.

Nu, zoals vorige jaren is er geen direct gevaar dat de gemeentelijke financiën kunnen ontsporen. Op zichzelf is dat een bevestiging van voorzichtig financieel beleid. Een verdienste die ook wij erkennen. Hoeveel vragen wij ook hebben bij andere beleidskeuzen van dit bestuur.

De wat verdere toekomst blijft echter onzeker. Schoten plakt erg dicht aan de grootstad en is niet immuun aan de problematieken van die dichte buur. De witte vlucht uit Antwerpen is nog niet gestopt. Uit statistieken blijkt dat Schoten een van de voorkeur gemeenten is voor dit soort van nieuwe inwoners. Jonge, werkende gezinnen zijn meer dan welkom. Dat moet positief opgevangen worden zonder het groen en residentieel karakter van onze gemeente aan te tasten. Geen mastodontbouw dus.

Aanzienlijk erg zou anderzijds zijn dat ook een steeds groter deel van de bevolking dat in Antwerpen voor problemen zorgt zou gaan uitzwermen. Ook naar Schoten. Het is niet uitgesloten dat dit het probleem van de toekomst vormt. Wie Schoten bestuurt zal dus zeker moeten zorgen dat dit een veilige, welvarende en vooral Vlaamse gemeente blijft.

Wij danken Schepen en administratie voor de geleverde documentatie. Een heel jaar lang.

We gaan dit MJP en Budget echter niet goedkeuren maar ons onthouden.

Ghislaine Peleman

01 december 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx