Uit de gemeenteraad van 26 oktober
Publiekstribune

De agenda begon met drie tussenkomsten van op de publiekstribune die te klein was voor het talrijk opgekomen publiek.

'Het 32ste gemeenteraadslid' riep met dwingende bewoordingen de gemeenteraad op om het wegentracé voor het monsterproject "aan de Vaart" niet goed te keuren. Hij stelde ook vragen bij het gewijzigde standpunt van open VLD over de windmolens, waarbij hij ook het dogma van de klimaatopwarming door de groene partij hekelde.

Vervolgens namen twee sprekers, Ann Goossens en dr. Johan D'Hollander, het woord over het windmolenproject op de wijk Wijtschot waarrond het nu al meer dan een jaar windstil is. De laatste spreker wees op de gezondheidsrisico's en op de falende wetgeving inzake afstandsnormen. Hij stelde ook het voorzorgsprincipe voorop dat stelt om geen installaties te plannen zolang het niet bewezen is dat er geen ernstige gezondheidsrisico's uit kunnen voortvloeien.

Budgetwijziging 2017 - Meerjarenplan 2014/2021

Onze tussenkomst zal kort zijn. Eerlijk gezegd uit standpunt van een oppositie met slecht karakter – wat wij niet zijn – is voorliggende budgetwijziging nogal saai. Want niets wijst op naderend onheil, lijken die uit kasten vallen, financiële misrekeningen met enorme negatieve gevolgen. Niets van dit alles. Over het gevoerde beleid kunnen we het soms eens, soms oneens zijn, maar dat de gemeentelijke financiën ook na deze budgetwijziging positief ogen valt moeilijk te ontkennen.

De wijzigingen zijn zeer beperkt tegenover het geheel en grotendeels te wijten aan interne verrekeningen met het Autonoom Gemeentebedrijf in plus en min. Belangrijk vinden we wel de vermindering van de bijdrage in de werkingskosten van de politiezone met 470.000 euro. Toch zo’n 10%. Heeft dat te maken met moeilijke aanwerving en onderbezetting van het kader?

Deze laatste budgetwijziging 2017 zou het uiteindelijk resultaat voor dit boekjaar moeten benaderen. Maar dat kunnen wij slechts beoordelen bij het voorleggen van de rekening 2017.

Gelieve onze onthouding bij voorliggende punten te noteren.

Ons raadslid, Gh. Peleman, kreeg voor deze tussenkomst dankwoorden van de bevoegde schepen en de burgemeester.

Wegenistracé Kruispad "Aan de Vaart"

Bij dit agendapunt spaarden de oppositiepartijen hun kritiek niet. Op de vorige gemeenteraad hielden we daarover al een opgemerkte tussenkomst.

Fractieleider Piet Bouciqué verwoordde het deze keer als volgt:

Zoals geweten is onze fractie gekant tegen de verdere verstedelijking van Schoten en de appartementisering van onze dorpskern. Ik verwijs naar onze tussenkomst op de vorige gemeenteraad, op de recente raadscommissie en in de Gecoro. We kunnen onmogelijk de verdere ontwikkeling van dit megalomane project goedkeuren. We staan daarbij niet alleen.

De Gecoro heeft dit project negatief geadviseerd en we verwachten dan ook dat het College van Burgemeester dit advies ter harte neemt en het project naar de prullenmand verwijst.

Ik zou graag het standpunt kennen van het gemeentebestuur: zult u met het advies van de Gecoro rekening houden, ja of neen, of gaat u verder met betonneren en met het verder opdrijven van het verkeer in ons dorp ?

In zijn antwoord wrong supertsjeef Block zich weer in allerlei bochten om de vermeende positieve kanten van het project te beklemtonen.

Voor Vlaams Belang is het duidelijk: dit project moet en zal er komen, kost wat kost ! De meerderheid heeft duidelijk belangen bij de realisatie van dit project!

De mening van de omwonenden, het negatieve advies van de Gecoro, het dreigende verkeersinfarct aan brug 14, het kan hen allemaal gestolen worden ! Na ons de zondvloed… Deze zaak stinkt dus, en geen klein beetje. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Graffiti

Onze fractieleider had een punt toegevoegd over het vandalisme dat onze gemeente teistert:

Meer en meer moeten we vaststellen dat ook het Schotense straatbeeld ontsierd wordt door graffiti, aangebracht door vandalen (zie Bijlagen, te vinden in de stukken). We benadrukken dat graffiti in zeker opzicht artistiek kunnen zijn - ik verwijs naar de muur tussen Paalstraat en Venparking - en kunnen - indien graffitikunstenaars zich beperken tot een aantal vooraf afgesproken plekken - zelfs voor een schijnbare opwaardering van het straatbeeld zorgen. Dergelijk beleid kan echter alleen maar werken als daar ook een streng beleid ten aanzien van de overtreders wordt gekoppeld. En daar knelt het schoentje. Het gemeentebestuur laat maar betijen, waardoor deze graffiti blijven staan en er nog regelmatig bijkomen.

Op 12 oktober hebben we op een tiental minuten tijd een nutskastje in de Paalstraat proper gemaakt. Moeilijk en duur was dat niet, we vragen ons bijgevolg af waarom de gemeentelijke diensten dit niet kunnen. En helaas, jullie mogen eens gaan kijken: het kastje werd al opnieuw beklad.

In Info Schoten van juni werd aangekondigd dat een aantal nutskastjes zouden omgetoverd worden tot "artistieke pronkstukjes". Tot nu toe hebben daar niets van opgemerkt in het straatbeeld. Onze Vlaams Belangfractie heeft daarover verder de volgende vragen:
  • wat is het beleid ten aanzien van vandalisme door graffitispuiters ?

  • we vragen om een oplijsting van de met graffiti beschadigde openbare en privégebouwen én een plan van aanpak om deze te verwijderen. Hoeveel graffiti werden er dit jaar al aangepakt ? Het gemeentebestuur zegt wat het zal doen maar doet niet wat het zegt te zullen doen.
De bevoegde schepen was verontschuldigd, de burgemeester antwoordde. Hij zei dat er een ploeg is die regelmatig graffiti op nutskastjes verwijdert en dat ze onlangs een vandaal "te stekken hadden". De schepen van cultuur voegde er aan toe dat het nog even wachten blijft op de "artistieke pronkstukjes", de kunstenraad moet er zijn zeg over doen… Wordt vervolgd.

Varia - mobiliteitsplan

In de vorige gemeenteraad hebben wij krachtens artikel 5 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een vraag gesteld naar de stand van zaken van het in opmaak zijnde mobiliteitsplan. We verwachten krachtens ditzelfde artikel antwoord op deze vraag.

Schepen Block had deze vraag niet verwacht. Indien we de vraag niet hadden gesteld zou het college van burgemeester en schepenen wellicht niet geantwoord hebben en was het in gebreke gebleven !

Van onze reporter ter plaatse

29 oktober 2017Copyright © 2004-2017 Vlaams Belang Schoten - Alle Rechten Voorbehouden
Webbeheerder : Karel Blockx